Help Print this page 

Document 31998R0823

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 823/98 z dne 20. aprila 1998 o spremembi Uredbe (EGS) št. 461/93 o določitvi podrobnih pravil za lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0022
OJ L 117, 21.4.1998, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 389 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 254 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 254 - 255

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/823/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 20/04/1998
  • Date of effect: 05/01/1998; uporaba ART.1.1 glej člen 2
  • Date of effect: 21/04/1998; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/01/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0022
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31998R0823Uradni list L 117 , 21/04/1998 str. 0002 - 0003


Uredba Komisije (ES) št. 823/98

z dne 20. aprila 1998

o spremembi Uredbe (EGS) št. 461/93 o določitvi podrobnih pravil za lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3013/89 z dne 25. septembra 1989 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1589/96 [2], in zlasti člena 4(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2137/92 z dne 23. julija 1992 o lestvici Skupnosti za razvrščanje trupov ovac in določitvi standardne kakovosti Skupnosti za sveže ali ohlajene trupe ovac in podaljšanju Uredbe (EGS) št. 338/91 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2536/97 [4], in zlasti člena 2 Uredbe,

ker je v Uredbi Komisije (EGS) št. 461/93 z dne 26. februarja 1993 o določitvi podrobnih pravil za lestvico Skupnosti za razvrščanje klavnih trupov ovc [5] predvideno, da lahko države članice poročajo o cenah na 100 kg pri običajni opredelitvi obdelave trupov za kategoriji A in B v Prilogi III k Uredbe (EGS) št. 2137/92; ker so izkušnje pokazale, da naj se enako uporablja tudi za kategorijo C navedene priloge, ker je lahko poslovna praksa enaka za opredelitev obdelave klavnih trupov vseh kategorij, navedenih v tej prilogi; ker se mora ta določba uporabljati za nazaj, da bi poročanje o cenah za klavne trupe kategorije C temeljilo na enotni osnovi za celotno tržno leto 1998;

ker Uredba (EGS) št. 461/93 vsebuje določbe v zvezi s pregledi na kraju samem, ki jih opravljajo skupine za preglede Skupnosti, predvidene z Uredbo (EGS) št. 2137/92; ker so izkušnje pokazale, da je treba te določbe spremeniti zaradi večje prilagodljivosti pri sestavi skupine za preglede in organizaciji pregledov na kraju samem;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ovčje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 461/93 se spremeni:

1. v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z:

"3. Če se obdelava klavnih trupov po tehtanju in razvrščanju na liniji klanja razlikuje od referenčne obdelava, države članice prilagodijo maso klavnega trupa s korekcijskimi faktorji predvidenimi v členu 2 Uredbe (EGS) št. 2137/92. Države članice uradno obvestijo Komisijo o uporabljenih korekcijskih faktorjih. Pri kategorijah iz Priloge III uredbe lahko države članice poročajo o cenah na 100 kg pri običajni obdelavi teh klavnih trupov. V tem primeru obvestijo države članice Komisijo o razlikah med to obdelavo in referenčno obdelavo.";

2. v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z:

"1. Preglede na kraju samem opravlja delegacija, ki jo sestavlja največ sedem članov. V ta namen je sestavljena v skladu z naslednjimi pravili:

- najmanj dva strokovnjaka Komisije, od katerih eden predseduje delegaciji,

- en strokovnjak zadevne države članice,

- največ štirje strokovnjaki iz drugih držav članic.";

3. v členu 9,

- v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z:

"1. Pregledi na kraju samem se opravljajo v enakomernih presledkih, katerih pogostost se lahko spreminja zlasti glede na relativno količino prireje ovčjega mesa v obiskani državi članici ali glede na probleme, ki so povezani z uporabo lestvice. Če je potrebno, se lahko dopolnijo še z nadaljnjimi obiski. V tem primeru se število članov delegacije lahko zmanjša.",

- odstavek 5 se nadomesti z:

"5. Predsednik delegacije pripravi poročilo, ki vsebuje podrobnosti obiska in sklepe iz odstavka 4. Poročilo se nemudoma pošlje obiskani državi članici in nato še drugim državam članicam."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 1(1) se uporablja od začetka tržnega leta 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 289, 7.10.1989, str. 1.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 25.

[3] UL L 214, 30.7.1992, str. 1.

[4] UL L 347, 18.12.1997, str. 6.

[5] UL L 49, 27.2.1993, str. 70.

--------------------------------------------------

Top