Help Print this page 

Document 31998R0708

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 708/98 z dne 30. marca 1998 o prevzemu neoluščenega riža s strani intervencijskih agencij in o določitvi korekcijskih zneskov ter povečanja in znižanja cen, ki se uporabijo
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005; razveljavil 32005R0489
OJ L 98, 31.3.1998, p. 21–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 355 - 363

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/708/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/03/1998
  • Date of effect: 01/04/1998; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 14
  • Date of end of validity: 31/03/2005; razveljavil 32005R0489
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31998R0708Uradni list L 098 , 31/03/1998 str. 0021 - 0029


Uredba Komisije (ES) št. 708/98

z dne 30. marca 1998

o prevzemu neoluščenega riža s strani intervencijskih agencij in o določitvi korekcijskih zneskov ter povečanja in znižanja cen, ki se uporabijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 192/98 [2], in zlasti člena 8(b) Uredbe,

ker Uredba (ES) št. 3072/95 predpisuje, da se določi intervencijska cena za neoluščen riž določene standardne kakovosti in da se v primeru, če se kakovost riža, ponujenega za intervencijo, razlikuje od takšne standardne kakovosti, intervencijska cena uskladi tako, da se uporabijo povečanja ali znižanja cen;

ker Uredba (ES) št. 3073/95 [3] določa standardno kakovost oluščenega riža, za katerega je določena intervencijska cena, s čimer zaostruje zahteve na podlagi prejšnjih dogovorov;

ker je treba zato, da bi zagotovili zadovoljivo vodenje intervencije, določiti minimalno količino za vsako ponudbo; ker pa je treba poskrbeti tudi za določitev višje meje, tako da se lahko upoštevajo trgovinski običaji in pogoji v zvezi s trgom na debelo v nekaterih državah članicah;

ker naj se neoluščeni riž, katerega kakovost ne dovoljuje primerne uporabe ali skladiščenja, ne sprejme za intervencijo; ker je treba pri določanju minimalne kakovosti posebej upoštevati vremenske razmere na območjih Skupnosti, kjer se goji riž; ker je treba zato, da bi omogočili prevzem enotnih serij, predpisati, da mora biti v eni seriji riž iste sorte;

ker je za povečanje in znižanja cene treba upoštevati osnovne lastnosti neoluščenega riža in s tem omogočiti objektivno ocenitev njegove kakovosti; ker je vsebnost vlage, izkoristek po predelavi in pomanjkljivosti zrn mogoče oceniti s preprostimi in učinkovitimi metodami ter tako izpolniti to zahtevo;

ker je treba zato, da bi bila ta intervencijska shema čim bolj enostavna in učinkovita, predložiti ponudbe intervencijskemu centru, ki je najbližji kraju skladiščenja blaga in predpisati določbe o ceni njegovega prevoza v skladišče, kjer ga prevzame intervencijska agencija;

ker je treba natančno predpisati kontrole, s katerimi se zagotovi izpolnjevanje zahtev o teži in kakovosti ponujenega blaga; ker je treba na eni strani razlikovati med prevzemom ponujenega blaga potem, ko sta bili preverjeni količina in skladnost z minimalnimi kakovostnimi zahtevami, na drugi strani pa določitvijo cene, ki jo je treba plačati vlagatelju po opravljenih potrebnih preskusih, s katerimi se ugotavljajo natančne lastnosti vsake serije na podlagi reprezentativnih vzorcev;

ker je treba predpisati posebne določbe, ki se uporabljajo za primere, ko se blago prevzame v skladiščih vlagatelja; ker se je treba v takih primerih sklicevati na knjigovodske evidence blaga vlagatelja, pri čemer je treba opraviti dodatne preglede, da bi zagotovili izpolnjevanje zahtev intervencijske agencije o prevzemu;

ker naj bi ta uredba nadomestila Uredbo Komisije (ES) št. 1528/96 [4]; ker je treba navedeno uredbo zato razveljaviti;

ker Upravljalni odbor za žita ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V odkupni dobi, določeni v členu 4(1) Uredbe (ES) št. 3072/95, je vsak imetnik serije najmanj 20 ton neoluščenega riža, požetega v Skupnosti, upravičen, da tak riž ponudi intervencijski agenciji. V seriji mora biti riž iste sorte.

Države članice lahko določijo višjo minimalno količino.

2. Kadar se serija dobavi v več tovorih (s tovornjakom, tovornim čolnom, železniškim vagonom itd.), mora vsak tovor ne glede na zadnji pododstavek člena 8(1) ustrezati zahtevanim minimalnim lastnostim.

Člen 2

1. Da bi bil neoluščeni riž sprejet za intervencijo, mora biti dobre kakovosti, primerne za prodajo.

2. Šteje se, da je neoluščeni riž dobre trgovske kakovosti, kadar je brez vonja in ne vsebuje živih žuželk in kadar:

- vsebnost vlage ne presega odstotka, predpisanega v Prilogi I,

- izkoristek po predelavi ni manjši od 14 točk pod osnovnimi izkoristki, iz Priloge II,

- odstotek zrn, ki niso neoporečne kakovosti, kot je opredeljeno v Prilogi Uredbe (ES) št. 3073/95, odstotek raznih nečistot, odstotek zrn drugih vrst riža in odstotek drugih sort riža ne presega naslednjih najvišjih vrednosti:

| Okroglozrnati riž s tarifno oznako KN 10061092 | Srednje- in dolgozrnati riž A s tarifnima oznakama KN 10061094 in 10061096 | Dolgozrnati riž B s tarifno oznako KN 10061098 |

Kredasta zrna | 6 | 4 | 4 |

Zrna z rdečimi progami | 10 | 5 | 5 |

Pikasta zrna | 3 | 2 | 2 |

Zrna z madeži | 1 | 0,75 | 0,75 |

Zrna jantarne barve | 1 | 0,50 | 0,50 |

Rumena zrna | 0,175 | 0,175 | 0,175 |

Razne primesi ali tujki | 1 | 1 | 1 |

Zrna drugih sort riža | 5 | 5 | 5 |

- raven radioaktivnosti ne presega najvišjih vrednosti, dovoljenih z zakonodajo Skupnosti. Radioaktivna kontaminacija riža se spremlja samo, če je to potrebno zaradi takratnih razmer in samo za obdobje, ko je to potrebno. Kadar je potrebno, se trajanje in obseg nadzornih ukrepov določita v skladu s postopkom iz člena 22 Uredbe (ES) št. 3072/95.

Člen 3

1. Neoluščeni riž, ki vsebuje več kot 0,1 % različnih nečistot, se lahko odkupi samo ob znižanju cene za 0,02 % za vsako dodatno odstopanje 0,01 %.

Razne nečistote so tuje snovi razen riža, ki so sestavljene iz neužitnih, netoksičnih rastlinskih ali rudninskih snovi, drugih užitnih zrn ali njihovih delov, mrtvih žuželk in njihovih koščkov.

2. Neoluščeni riž, ki vsebuje več kot 3 % drugih sort, se lahko intervencijsko odkupi samo ob znižanju cene za 0,1 % za vsako dodatno odstopanje 0,1 %.

3. Kadar presega vsebnost vlage neoluščenega riža, ponujenega za intervencijski odkup, vrednost, predpisano za standardno kakovost neoluščenega riža, je treba cene znižati tako, kot je določeno v Prilogi I.

4. Kadar se izkoristek po predelavi riža, ponujenega za intervencijski odkup, razlikuje od vrednosti, predpisane za osnovni izkoristek po predelavi za zadevno sorto, kot je navedeno v Delu B Priloge II, je treba cene povečati ali znižati tako, kot je prikazano v Delu A Priloge II.

5. Kadar pomanjkljivosti zrn neoluščenega riža, ponujenega v intervencijski odkup, presegajo odstopanja, dovoljena za standardno kakovost neoluščenega riža, je treba cene znižati tako, kot je prikazano v Prilogi III.

6. Zgornja zvišanja in znižanja cen se izračunajo tako, da se za intervencijske cene, veljavne na začetku tržnega leta, uporabijo odstotki, prikazani v prilogah. Uporabljajo se kumulativno.

Člen 4

1. Vse ponudbe za prodajo za intervencijski odkup se v pisni obliki predložijo intervencijski agenciji v skladu z obrazcem, ki ga ta agencija sestavi. Za upravičenost do izbire mora ponudba vsebovati naslednje:

- ime vlagatelja,

- kraj skladiščenja riža iz ponudbe,

- količino, sorto, glavne lastnosti in leto žetve riža,

- intervencijski center, za katerega je ponudba sestavljena.

Zahtevek mora vsebovati tudi izjavo, da je proizvod s poreklom iz Skupnosti.

V informacijske namene morajo biti v zahtevku navedena kakršna koli opravljena tretiranja s pesticidi, skupaj z uporabljenimi količinami.

Intervencijska agencija lahko za sprejemljivo šteje pisno ponudbo, poslano po telekomunikacijskih sredstvih, če so v njej vsi zgoraj navedeni podatki. Vendar pa lahko v takšnih primerih agencija vztraja, da mora ponudbi slediti pisni zahtevek, bodisi poslan po pošti ali neposredno izročen. Šteje se, da je ta pisni zahtevek predložen na dan, ko je bila ponudba prejeta po telekomunikacijskih sredstvih.

2. Intervencijska agencija v 10 delovnih dneh po predložitvi zahtevka obvesti vlagatelja, če je sprejela ponudbo.

3. Kadar ponudba ni upravičena do izbire, obvesti intervencijska agencija zadevnega trgovca o tem v 10 dneh po predložitvi ponudbe.

Člen 5

1. Vse ponudbe se predložijo intervencijski agenciji, ki je zadolžena za intervencijski center, najbližji kraju, kjer je neoluščeni riž ob predložitvi ponudbe.

Najbližji intervencijski center pomeni center, kamor se lahko neoluščeni riž prepelje z najnižjimi stroški. Takšne stroške določi intervencijska agencija.

2. Stroške prevoza blaga od depoja, kjer je shranjeno ob predložitvi ponudbe, do najbližjega intervencijskega centra, kakor je opredeljen v skladu z odstavkom 1, nosi vlagatelj.

3. Če intervencijska agencija v najbližjem intervencijskem centru, opredeljenem v skladu z odstavkom 1, ne prevzame neoluščenega riža, nosi dodatne prevozne stroške sama.

Člen 6

1. Intervencijska agencija določi datum in intervencijski center dobave in o tem takoj obvesti vlagatelja. Na to se lahko vloži ugovor, najkasneje dva delovna dneva po prejemu obvestila.

Do dejanskega prevzema mora priti najkasneje ob koncu drugega meseca, ki sledi prejemu ponudbe, v vsakem primeru pa najkasneje 31. avgusta tekočega tržnega leta. V primeru postopnih dobav je treba zadnji del serije dobaviti v skladu s tem pododstavkom.

2. Intervencijska agencija prevzame blago v prisotnosti vlagatelja ali njegovega ustrezno pooblaščenega zastopnika.

3. Riž iz ponudbe prevzame intervencijska agencija, ko ona sama ali njen pooblaščeni zastopnik ugotovi s členoma 1 in 2 predpisano minimalno količino in lastnosti blaga, dobavljenega v intervencijsko skladišče v skladu s členom 8(1).

Kadar se uporablja člen 7, datum prevzema sovpada z datumom, ko so bile preverjene minimalne lastnosti, navedene v prevzemnem zapisniku iz člena 9.

4. Dobavljena količina se ugotovi s tehtanjem v prisotnosti vlagatelja in zastopnika intervencijske agencije, ki ne sme biti na noben način povezan z vlagateljem.

5. Intervencijsko agencijo lahko zastopa imetnik skladišča.

V tem primeru intervencijska agencija sama izvede pregled v 30 dneh od dobave. Preveriti je treba najmanj težo s pomočjo volumetrične meritve.

Če volumetrična meritev kaže, da:

(a) je teža do 6 % manjša od količine, izkazane v knjigovodskih evidencah imetnika skladišča, nosi le-ta vse stroške v zvezi z manjkajočo količino, kot se evidentira pri vsakem kasnejšem tehtanju, v primerjavi s težo, izkazano v knjigovodskih evidencah (ob prevzemu);

(b) je teža za več kot 6 % manjša od količine, izkazane v knjigovodskih evidencah imetnika skladišča, je treba blago nemudoma stehtati. Če je ugotovljena teža manjša od teže, izkazane v knjigovodskih evidencah, nosi nastale stroške tehtanja imetnik skladišča. V nasprotnem primeru nosi stroške tehtanja intervencijska agencija.

Člen 7

1. Intervencijska agencija lahko namesto v intervencijskem centru, ki ga je imenoval vlagatelj, prevzame neoluščeni riž na kraju skladiščenja ob predložitvi ponudbe.

2. V takih primerih se lahko količina ugotovi na podlagi knjigovodskih evidenc, sestavljenih v skladu s strokovnimi specifikacijami in zahtevami intervencijske agencije, če:

- so v teh evidencah navedeni teža, ugotovljena s tehtanjem, kakovost v času tehtanja, natančna vsebnost vlage, kakršna koli pretovarjanja iz enega zabojnika v drugega in kakršna koli opravljena tretiranja. Tehtanje je moralo biti opravljeno v prejšnjih 10 mesecih;

- imetnik skladišča izjavi, da ponujena serija v vseh podrobnostih ustreza podatkom v knjigovodskih evidencah.

V tem primeru:

- mora biti teža, ki naj bi jo evidentirali, enaka teži, vpisani v knjigovodske evidence, ustrezno prilagojeni tako, da se upošteva kakršna koli razlika med vsebnostjo vlage, ugotovljene ob tehtanju, in vsebnostjo, ugotovljeno na podlagi reprezentativnega vzorca;

- intervencijska agencija v 30 dneh po datumu prevzema izvede volumetrični pregled. Morebitna razlika med tehtano količino in količino, ocenjeno s pomočjo volumetrične metode, na sme presegati 6 %.

Če volumetrična meritev kaže, da:

- je teža do 6 % manjša od količine, izkazane v knjigovodskih evidencah imetnika skladišča, nosi le-ta vse stroške v zvezi z manjkajočo količino, ki se kot taka evidentira pri kasnejšem tehtanju, v primerjavi s težo, izkazano v knjigovodskih evidencah (ob prevzemu);

- (b) je teža za več kot 6 % manjša od količine, izkazane v knjigovodskih evidencah imetnika skladišča, le-ta nemudoma opravi tehtanje. Če je ugotovljena teža manjša od teže, izkazane v knjigovodskih evidencah, nosi nastale stroške tehtanja imetnik skladišča. V nasprotnem primeru nosi stroške tehtanja EKUJS.

Člen 8

1. Zahteve po kakovosti, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da bi ga vzeli v intervencijski odkup, se preverjajo, kot sledi:

Intervencijska agencija odvzame vzorce v prisotnosti vlagatelja ali njegovega ustrezno pooblaščenega zastopnika. Ob vsakem vzorčenju se odvzamejo trije vzorci, od katerih je po eden namenjen:

- vlagatelju,

- skladišču, kjer naj bi potekal prevzem,

- intervencijski agenciji. Na tem vzorcu opravi agencija lastne preskuse.

(a) V primeru dobave se odvzamejo vzorci za vsako delno dobavo (s tovornjakom, tovornim čolnom, železniškim vagonom itd.) v razmerju en vzorec na 10 ton riža.

Potrebni pogoji se preverijo na podlagi reprezentativnega vzorca vsake delne dobave. Reprezentativni vzorec sestoji iz vzorcev, namenjenih skladišču.

(b) Kadar se uporablja člen 7, se preverjanje ob prevzemu v skladišču vlagatelja opravi na osnovi reprezentativnega vzorca ponujene serije. Ta reprezentativni vzorec sestoji iz povprečnega rezultata vzorcev, namenjenih za skladišče. Število vzorcev, ki jih je treba odvzeti, se določi tako, da se količina ponujene serije deli z 20; vendar pa reprezentativni vzorec ne sme biti sestavljen iz več kot 20 vzorcev.

S pregledom je treba ugotoviti, da blago ustreza minimalnim kakovostnim zahtevam. Če temu ni tako, se pošiljka ne prevzame.

V primeru dobave se lahko pred vstopom serije v intervencijsko skladišče pregled vsake delne dobave omeji na pregled vsebnosti vlage in stopnjo nečistot ter na preverjanje, da niso prisotne žive žuželke. Vendar pa se v primeru, da kasneje, po zaključku pregleda, postane očitno, da delna dobava ne izpolnjuje minimalnih kakovostnih zahtev, prevzem serije zavrne. Celotna serija se umakne na stroške vlagatelja.

Če je intervencijska agencija v državi članici sposobna pregledati vse minimalne kakovostne zahteve za vsako delno dobavo, preden ta vstopi v skladišče, zavrne prevzem vsake delne dobave, ki ne izpolnjuje teh zahtev.

2. Ko je bil opravljen pregled po odstavku 1 in je blago sprejeto, se opredelijo natančne lastnosti blaga z namenom, da bi določili ceno, ki jo je treba plačati vlagatelju. Ta cena se določi za serijo, ponujeno na podlagi tehtanega povprečja rezultatov preskusa za reprezentativne vzorce, kot določa odstavek 1.

Rezultati preskusa se sporočijo vlagatelju v prevzemnem zapisniku, kot določa člen 9.

3. Če vlagatelj izpodbija rezultat preskusa, izvedenega zato, da bi določili ceno po odstavku 2, opravi laboratorij, ki ga odobrijo pristojni organi, nadaljnjo podrobno analizo lastnosti blaga z uporabo novih reprezentativnih vzorcev, ki so sestavljeni tako iz vzorcev pri vlagatelju kot iz vzorcev v skladišču. Tehtano povprečje preskusnih rezultatov za te reprezentativne vzorce da končni rezultat.

Rezultat teh analiz je dokončen in odloči o ceni, ki jo mora plačati vlagatelj. Stroške teh novih analiz nosi stranka, ki spor izgubi.

Člen 9

Intervencijska agencija sestavi za vsako serijo zapisnik o prevzemu. Pri sestavi zapisnika je lahko prisoten vlagatelj ali njegov zastopnik.

V zapisniku morajo biti navedeni:

- datum, ko se preverjajo količina in minimalne lastnosti,

- sorta in teža dobavljenega blaga,

- število odvzetih vzorcev, ki sestavljajo reprezentativni vzorec,

- zabeležene fizične in kvalitativne lastnosti.

Člen 10

1. Cena, ki jo je treba plačati prodajalcu, je tista, ki je določena v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 3072/95 za blago, ki je bilo dobavljeno, vendar ne raztovorjeno v prehodno skladišče, in je veljavna na datum, določen kot prvi dan dobave, ob upoštevanju določil člena 5 o stroških prevoza in povečanj ter znižanj cen, predvidenih v Prilogah I do III.

Ko se opravi prevzem riža v skladišču vlagatelja v skladu s členom 7, se na podlagi intervencijske cene, veljavne na datum sprejema ponudbe, določi cena, ki jo je treba plačati, usklajena za ustrezna povečanja in znižanja in znižana za najugodnejše stroške prevoza med krajem, kjer se neoluščeni riž prevzame in najbližjim intervencijskih centrom, kot je opredeljen v členu 5(1), ter za stroške dviga iz skladišča. Takšne stroške določi intervencijska agencija.

2. Plačilo se opravi med 32. in 37. dnem po dnevu prevzema iz člena 6(3) te Uredbe. Kadar se uporablja člen 8(3), se plačilo opravi čimprej po tistem, ko so rezultati zadnjega preskusa sporočeni vlagatelju.

Kadar morajo vlagatelji predložiti fakturo, preden lahko prejmejo plačilo, in kadar ta faktura ni predložena v roku, predpisanem v prejšnjem odstavku, se plačilo opravi v petih delovnih dneh po dejanski predložitvi fakture.

Člen 11

Izvajalci posla, ki skladiščijo proizvode, odkupljene v imenu intervencijske agencije, redno spremljajo prisotnost in kakovost teh proizvodov in agencijo takoj obvestijo o kakršnih koli problemih v zvezi s tem.

Intervencijska agencija najmanj enkrat letno preveri kakovost uskladiščenega blaga. Vzorčenje v ta namen se lahko opravi med letno inventuro, ki jo zahteva Uredba Komisije (ES) št. 2148/96 [5].

Člen 12

Intervencijske agencije sprejmejo po potrebi dodatne postopke in pogoje za prevzem, združljive z določbami te uredbe, da bi upoštevali kakršne koli posebne pogoje, ki prevladujejo v državi članici, kateri pripadajo.

Člen 13

Uredba (EGS) št. 1528/96 se razveljavi.

Člen 14

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 329, 30.12.1995, str. 18.

[2] UL L 20, 27.1.1998, str. 16.

[3] UL L 329, 30.12.1995, str. 33.

[4] UL L 190, 31.7.1996, str. 25.

[5] UL L 288, 9.11.1996, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ZNIŽANJA CENE GLEDE NA ODSTOTEK VSEBNOSTI VLAGE

Stopnja | Znižanje |

Tržno leto 1997/98

Od 13 do 15 % | Minus odstotek, enak odstotku vsebnosti vlage nad 13 % |

Od tržnega leta 1998/99 dalje

Od 13 do 14,5 % | Minus odstotek, enak odstotku vsebnosti vlage nad 13 % |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

A. Povečanja in znižanja cene glede na izkoristek po predelavi

Izkoristek oluščenega riža v obliki celih zrn brušenega riža | Povečanja in znižanja cene na enoto izkoristka |

Nad osnovnim izkoristkom | Povečanje cene za 1 % |

Pod osnovnim izkoristkom | Povečanje cene za 1 % |

Skupni izkoristek oluščenega riža v obliki brušenega riža | Povečanje in znižanja cene na enoto izkoristka |

Nad osnovnim izkoristkom | Povečanje cene za 0,80 % |

Pod osnovnim izkoristkom | Znižanje cene za 0,80 % |

B. Osnovni izkoristek po predelavi

Opis kakovosti riža | Izkoristek v celih zrnih (%) | Skupni izkoristek |

Carillon | 65 | 69 |

Argo, Selenio, Couachi | 64 | 71 |

Alpe, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar | 63 | 71 |

Ispaniki A, Makedonia | 62 | 71 |

Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria | 61 | 70 |

Tolima | 61 | 69 |

Inca | 61 | 68 |

Arôme | 60 | 71 |

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion | 60 | 70 |

Strymonas | 60 | 69 |

Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano | 59 | 70 |

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal | 58 | 70 |

Evropi, Melas | 58 | 68 |

Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue belle "E", Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea | 56 | 70 |

Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi | 56 | 68 |

Carnaroli, Elba, Vialone Nano | 55 | 70 |

Delta | 55 | 68 |

Axios | 55 | 65 |

Roxani | 55 | 64 |

| 54 | 69 |

Irat 348, Mana | 45 | 65 |

Pygmalion | 50 | 69 |

Sorte, ki niso podrobno navedene | 63 | 71 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

ZNIŽANJA CENE ZA NEPRIMERNA ZRNA

Tržno leto 1996/97:

Pomanjkljivosti | Odstotek neprimernosti | Znižanje |

Okroglozrnati riž s tarifno oznako KN 10061092 | Srednje- in dolgozrnati riž A s tarifnima oznakama KN 10061094 in 10061096 | Dolgozrnati riž B s tarifno oznako KN 10061098 |

Kredasta zrna | Od 2,5 do 6 % | Od 2,5 do 4 % | Od 2 do 4 % | 1 % na ½ točke |

Zrna z rdečimi progami | Od 1 do 10 % | Od 1 do 5 % | Od 1 do 5 % | 1 % na točko |

Pikasta zrna | Od 0,5 do 3 % | Od 0,5 do 2 % | Od 0,5 do 2 % | 1,25 % na ½ točke |

Zrna z madeži | Od 0,25 do 1 % | Od 0,25 do 0,75 % | Od 0,25 do 0,75 % | 1,25 % na ¼ točke |

Zrna jantarne barve | Od 0,05 do 1 % | Od 0,05 do 0,50 % | Od 0,05 do 0,50 % | 1,25 % na ¼ točke |

Rumena zrna | Od 0,02 do 0,175 % | Od 0,02 do 0,175 % | Od 0,02 do 0,175 % | 6 % na 1/8 točke |

Od 1997/98:

Pomanjkljivosti | Odstotek neprimernosti | Znižanje |

Okroglozrnati riž s tarifno oznako KN 10061092 | Srednje- in dolgozrnati riž A s tarifnima oznakama KN 10061094 in 10061096 | Dolgozrnati riž B s tarifno oznako KN 10061098 |

Kredasta zrna | Od 2 do 6 % | Od 2 do 4 % | Od 1,5 do 4 % | 1 % na ½ točke |

Zrna z rdečimi progami | Od 1 do 10 % | Od 1 do 5 % | Od 1 do 5 % | 1 % na točko |

Pikasta zrna | Od 0,5 do 3 % | Od 0,5 do 2 % | Od 0,5 do 2 % | 1,25 % na ½ točke |

Zrna z madeži | Od 0,25 do 1 % | Od 0,25 do 0,75 % | Od 0,25 do 0,75 % | 1,25 % na ¼ točke |

Zrna jantarne barve | Od 0,05 do 1 % | Od 0,05 do 0,50 % | Od 0,05 do 0,50 % | 1,25 % na ¼ točke |

Rumena zrna | Od 0,02 do 0,175 % | Od 0,02 do 0,175 % | Od 0,02 do 0,175 % | 6 % na 1/8 točke |

--------------------------------------------------

Top