EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0068

Direktiva Komisije 98/68/ES z dne 10. septembra 1998 o določitvi standardnega dokumenta iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih državBesedilo velja za EGP

OJ L 261, 24.9.1998, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 214 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 214 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 106 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/68/oj

31998L0068Uradni list L 261 , 24/09/1998 str. 0032 - 0038


Direktiva Komisije 98/68/ES

z dne 10. septembra 1998

o določitvi standardnega dokumenta iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/53/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi načel izvajanja uradnih pregledov na področju prehrane živali [1], zlasti člena 9(2),

ker v primeru, če prispejo proizvodi na carinsko območje Skupnosti in niso dani v prosti promet na ozemlju države članice, ki opravi preglede, pristojni organ zadevni osebi izda dokument z navedbo vrste opravljenega pregleda in njegovega rezultata;

ker bi morali sprejeti pravila glede sestave in izdaje dokumenta;

ker bi morali pri oblikovanju dokumenta upoštevati, da bo v prihodnosti obstajala možnost elektronskega prenosa podatkov iz dokumenta;

ker enoten pristop omogoča, da se dokument sestavi le v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti;

ker je treba zaradi preprečevanja izogibanja pregledom vzpostaviti tesno sodelovanje med carinskim organom in pristojnim organom na področju prehrane živali;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Dokument iz člena 9(1) Direktive 95/53/ES mora biti sestavljen v skladu z vzorcem iz Priloge A. Dokument mora biti sestavljen samo na enem listu.

2. Za sestavo dokumenta po vzorcu iz Priloge A se uporabijo določbe iz Priloge B.

3. Dokument po vzorcu iz Priloge A mora biti sestavljen v enem izmed jezikov Skupnosti, ki je sprejemljiv za pristojni organ države članice, preko katere se proizvodi iz tretjih držav vnašajo na carinsko območje Skupnosti.

Če je potrebno, lahko pristojni organ namembne države članice od zadevne osebe iz člena 2(1) zahteva prevod dokumenta po vzorcu iz Priloge A, izpolnjenega v skladu s Prilogo B, v enem izmed uradnih jezikov te države članice. Prevod nadomesti ustrezne navedbe v dokumentu.

4. Če nepristojna oseba spremeni ali izbriše navedbe v dokumentu po vzorcu iz Priloge A, je dokument neveljaven.

Člen 2

1. Dokument po vzorcu iz Priloge A izda zadevni osebi pristojni organ na točki vstopa v državo v primerih iz člena 9(1) Direktive 95/53/ES in zlasti:

(a) če prispejo proizvodi neposredno iz tretje države in so namenjeni prosti prodaji v državi članici, ki ni opravila pregledov v skladu s členom 5 in, kjer je to potrebno, v skladu s členom 7 Direktive 95/53/ES;

(b) če proizvodi iz tretjih držav zapustijo prosto cono, brezcarinsko skladišče ali carinsko skladišče in so namenjeni prosti prodaji v državi članici, kjer ni proste cone, prostega skladišča ali carinskega skladišča.

2. Če je serija sestavljena iz več delov, se mora dokument po vzorcu iz Priloge A izdati za vsak del.

3. Dokument po vzorcu iz Priloge A, izpolnjen v skladu s Prilogo B, mora spremljati serijo, na katero se nanaša, do trenutka, ko se jo da v prosti promet v Skupnosti, in se mora predložiti pristojnemu organu države članice, v kateri se proizvodi dajo v prosti promet, skupaj s kopijo rezultatov laboratorijskih analiz, če so ti na razpolago.

4. Države članice zagotovijo, da carinski organi ne dovolijo, da bi proizvode dali v prosti promet na carinskem območju Skupnosti, če ne dobijo zagotovila na podlagi dokumenta po vzorcu iz Priloge A, izpolnjenega v skladu s Prilogo B, kot tudi morebitnih poznejših pregledov pristojnih organov, da so bili opravljeni pregledi zadevnih proizvodov v skladu s členom 5 in 7 Direktive 95/53/ES, da se zadosti zahtevam pristojnega organa države članice, v kateri se proizvodi dajo v prosti promet.

5. Pristojni organ držav članic, kjer se proizvodi dajo v prosti promet na carinskem območju Skupnosti, hranijo dokument po vzorcu iz Priloge A in kopijo rezultatov laboratorijskih analiz, če so ti na voljo, najmanj 18 mesecev.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 31. marca 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te določbe se uporabljajo od 1. aprila 1999.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo, ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. septembra 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 265, 8.11.1995, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

DOKUMENT O PREGLEDIH PROIZVODOV, UPORABLJENIH V PREHRANI ŽIVALI IN UVOŽENIH V ES IZ TRETJIH DRŽAV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

NATANČNA PRAVILA ZA SESTVO DOKUMENTA IZ PRILOGE A

A. Podatki v zvezi s predloženo serijo

1. Pošiljatelj/izvoznik

Navedite polno ime in naslov zadevne osebe ali podjetja.

2. Zaporedna številka

Navedite zaporedno številko dokumenta, ki jo določi pristojni organ.

3. Prejemnik

Navedite polno ime in naslov osebe ali podjetja, kateremu se dobavi blago.

4. Carinski dokument

Navedite številko carinskega dokumenta.

5. Spremni dokument

Navedite referenco spremnega dokumenta za serijo.

5.1 Prekrižajte ustrezno okence. Prekrižajte "1.[…] Da", če so bili vzeti vzorci za laboratorijske teste v skladu s členom 6 Direktive 96/25/ES.

6. Deklarant/zastopnik

Navedite polno ime in naslov udeležene osebe ali podjetja. Če sta deklarant in izvoznik/pošiljatelj ista, navedite "pošiljatelj" ali "izvoznik".

7. Izvor

Navedite ime in naslov obrata ali kraja izvora.

7.1 Navedite št. dovoljenja ali registracijsko številko obrata, kjer je to potrebno.

8. Opis blaga

Prekrižajte ustrezno okence:

"[…] 8.1" - za dodatke/premikse

„ […] 8.2“ - za posamična krmila

„ […] 8.3“ - za krmne mešanice

„ […] 8.4“ - za proizvode v skladu z Direktivo 82/471/EGS

„ […] 8.5“ - za krmo za posebne prehranske namene

„ […] 8.6“- za druge proizvode- natančno opredelite:

9. Oznako KN

Navedite oznako KN.

10. Št. paketov

Navedite št. paketov, če blago ni pakirano, navedite "v razsutem stanju".

11. Bruto masa (kg)

Navedite bruto maso v kg.

12. Neto masa (kg)

Navedite neto maso v kg.

B. Opravljeni pregledi

13. Pregledi v skladu s členom 5 Direktive 95/53/ES

13.1 Prekrižajte.

13.2 Prekrižajte ustrezno okence.

14. Pregledi v skladu s členom 7 Direktive 95/53/ES

14.1 Prekrižajte ustrezno okence

14.2 Prekrižajte ustrezno okence. Prekrižajte okence 1 "[…] Da", če so bili opravljeni laboratorijski testi in če so na razpolago rezultati. V tem primeru predložite overjeno kopijo rezultatov opravljenih laboratorijskih testov in navedite vrsto potrebne analize s sklicevanjem na zadevno direktivo o določitvi metod analize za izvajanje uradnega pregleda krmil ali natančno opredelite vrsto analize.

14.3 Prekrižajte ustrezno okence. Prekrižajte okence "1 […] Da", če so bili vzeti vzorci za laboratorijske teste in če rezultati še niso na razpolago. V tem primeru navedite vrsto potrebne analize s sklicevanjem na zadevno direktivo o določitvi metod analize za izvajanje uradnega pregleda krme ali natančno opredelite vrsto analize.

C. Validacija

15. Ime in poln naslov pristojnega organa na točki vstopa v državo in žig

Navedite ime pristojne službe pristojnega organa na točki vstopa v državo in odtisnite uradni žig, katerega barva se razlikuje od tiste v dokumentu.

16. Pristojni uradnik

Navedite datum in podpis pooblaščenega uradnika pristojnega organa in njegovo ime z velikimi tiskanimi črkami.

D. Dodatne opombe [1]

17. Izpolni pristojni organ namembne države članice.

Ta del je namenjen pristojnemu organu namembne države članice za morebitne dodatne opombe.

[1] Navedba neobvezna.

--------------------------------------------------

Top