EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0427

Skupni ukrep z dne 29. junija 1998 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o primernih postopkih pri vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah

OJ L 191, 7.7.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 88 - 90
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 58 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 004 P. 160 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; razveljavil 32016R0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/427/oj

31998F0427Uradni list L 191 , 07/07/1998 str. 0001 - 0003


Skupni ukrep

z dne 29. junija 1998

Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o primernih postopkih pri vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah

(98/427/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena K.3(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju poročila skupine na visoki ravni o organiziranem kriminalu [1], ki ga je odobril Evropski svet na zasedanju v Amsterdamu 16. in 17. junija 1997, in zlasti Priporočila št. 16 iz tega poročila,

ob upoštevanju rezultatov seminarja "Izboljšanje pravosodnega sodelovanja in zaščite človekovih pravic", ki je potekal v Luxembourgu 1. in 2. oktobra 1997,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa 98/428/PNZ z dne 29. junija 1998 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o vzpostavitvi Evropske pravosodne mreže [2], ter zlasti členov 4 in 5 Pogodbe,

ob upoštevanju Evropske konvencije o vzajemni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959, drugih veljavnih konvencij s tega področja in predlagane Konvencije o vzajemni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami,

ker je treba v praksi še naprej izboljševati vzajemno pravno pomoč med državami članicami, zlasti v boju proti težjim kaznivim dejanjem,

ob pregledu stališč Evropskega parlamenta [3], po posvetovanju, ki ga je opravilo Predsedstvo v skladu s členom K.6 Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Izjave o primernih postopkih

1. Vsaka država članica deponira pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti tega skupnega ukrepa izjavo o primernih postopkih pri izpolnjevanju prošenj drugih držav članic, vključno s prenosom rezultatov, in pri pošiljanju prošenj drugim državam članicam za pravno pomoč v kazenskih zadevah.

2. Generalni sekretariat Sveta izjave iz odstavka 1 prevede v uradne jezike Skupnosti in razpošlje prevode državam članicam.

3. Izjave posameznih držav članic iz odstavka 1 brez poseganja v določbe predlagane Konvencije o vzajemni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami in ob upoštevanju izjave, priložene k temu skupnemu ukrepu, vsebujejo obveznost, da bodo poskrbele za naslednje primerne postopke v skladu z nacionalno zakonodajo in postopki:

(a) kadar jih za to prosi država članica prosilka, potrdijo prejem vseh prošenj in pisnih poizvedovanj o izvajanju prošenj, razen če vsebinski odgovor odpošljejo na hitro; država članica prosilka ne sme zahtevati potrdila, razen če prošnje ne označi kot "nujno" ali če je po njenem potrdilo nujno glede na okoliščine primera;

(b) pri potrjevanju prejema prošenj in poizvedovanj iz tega odstavka organu prosilcu priskrbijo ime in natančne podatke, vključno s telefonsko in telefaks številko, organa in po možnosti osebe, ki sta odgovorna za izpolnitev prošnje;

(c) dajejo prednost, če to ni v nasprotju z zakonodajo naprošene države članice, prošnjam, ki jih je organ prosilec jasno označil kot "nujno", in obravnavajo prošnje z oznako "nujno" ali brez nje enako kakor podobne prošnje, ki se pripravijo v naprošeni državi članici, v imenu organov te države članice;

(d) kadar se zahtevana pomoč ne more izvesti niti v celoti niti deloma, dajo organom, prosilcem pisno ali ustno poročilo, v katerem obrazložijo težavo in, če je možno, ponudijo, da se skupaj z organom prosilcem razmisli, kako bi težavo premostili;

(e) kjer se lahko predvidi, da se pomoč sploh ne more ali ne more v celoti zagotoviti v katerem koli skrajnem roku, ki ga določi država članica prosilka, in da bo to negativno vplivalo na postopke v državi članici prosilki, nemudoma dajo njenemu organu pisno ali ustno poročilo in vsako nadaljnje poročilo, za katero prosi ta organ, s pojasnilom, kdaj bo zahtevano pomoč verjetno mogoče zagotoviti;

(f) predložijo prošnjo za pomoč, takoj ko je točno določena oblika potrebne pomoči in kadar ima prošnja oznako "nujno" ali naveden skrajni rok, pojasnijo razloge za nujnost ali skrajni rok; izjava vsebuje obvezo, da se z oznako "nujno" ne označuje prošenj, ki so manj pomembne;

(g) zagotovijo, da se prošnja predloži v skladu z ustrezno pogodbo ali drugimi mednarodnimi dogovori;

(h) pri predložitvi prošenj za pomoč je treba naprošenim organom zagotoviti ime in natančne podatke, vključno s telefonsko in telefaks številko, organa in, če je mogoče, osebe, odgovorne za izdajo prošnje.

4. Vsaka država članica bo na svojo izjavo opozorila svoje pravosodne ali pristojne organe in jih pozvala, da v okviru svojih pooblastil sprejmejo ukrepe, ki so potrebni v zvezi z njenim izvajanjem.

5. Vsako izjavo, predloženo v skladu s tem členom, lahko brez poseganja v odstavek 3 država članica, ki jo je dala, kadarkoli spremeni z novo izjavo, ki jo deponira pri Generalnem sekretariatu Sveta. Vsaka takšna nova izjava bo služila nadaljnjemu izboljševanju primernih postopkov pri izvajanju prošenj za pravno pomoč v kazenskih zadevah.

Člen 2

Pregled uspešnosti

Brez poseganja v mehanizem za oceno uporabe in izvajanja mednarodnih obveznosti na državni ravni v boju proti organiziranemu kriminalu, vzpostavljenem s Skupnim ukrepom 97/827/PNZ [4], vsaka država članica redno preverja usklajenost ravnanja s svojimi izjavami, danimi v skladu s členom 1. Mehanizem za takšen pregled mora določiti vsaka država članica sama, ob upoštevanju svojih lastnih pravil za pravno pomoč v kazenskih zadevah.

Člen 3

Evropsko pravosodno omrežje

Generalni sekretariat Sveta da izjave iz člena 1(1) na voljo Evropskemu pravosodnemu omrežju, kakor hitro se deponirajo. Omrežje izjave preuči v okviru svojih lastnih pristojnosti in izkušenj ter lahko pripravi kakršenkoli predlog, ki ga šteje za primernega, da izboljša pravno pomoč v kazenskih zadevah, vključno z iskanjem skupnih metod za oceno uspešnosti.

Člen 4

Pregled

Svet pregleda ta skupni ukrep na podlagi rezultatov delovanja mehanizma za oceno uporabe in izvajanja mednarodnih obveznosti na državni ravni v boju proti organiziranemu kriminalu, vzpostavljenega s Skupnim ukrepom 97/827/PNZ.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan objave.

Člen 6

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 29. junija 1998

Za Svet

Predsednik

R. Cook

[1] UL C 251, 15.8.1997, str. 1.

[2] UL L 191, 7.7.1998, str. 4.

[3] Mnenje dano 3. aprila 1998 (UL C 138, 4.5.1998).

[4] UL L 344, 15.12.1997, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

IZJAVA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE

Zvezna republika Nemčija izjavlja, da bodo nemški organi izdali potrdila v skladu s členom 1(3)(a) in (b) Skupnega ukrepa o primernih postopkih pri vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah, če bodo menili, da so primerna za pospešitev uresničevanja prošnje za pravno pomoč ali pisnega poizvedovanja.

--------------------------------------------------

Top