Help Print this page 

Document 31998D0728

Title and reference
Odločba Sveta z dne 14. decembra 1998, o sistemu Skupnosti v zvezi s pristojbinami v sektorju krme za živali
 • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; razveljavil 32004R0882
OJ L 346, 22.12.1998, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 211 - 213

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/728/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 14/12/1998
 • Date of effect: 21/12/1998; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of effect: 20/06/2000; uporaba glej člen 5
 • Date of notification: 21/12/1998
 • Date of end of validity: 31/12/2005; razveljavil 32004R0882
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Sklep
 • Addressee: države članice
 • Additional information: razširjeno na EGP z 22000D1214(01)
Procedure
Relationship between documents
Text

31998D0728Uradni list L 346 , 22/12/1998 str. 0051 - 0053


Odločba Sveta

z dne 14. decembra 1998,

o sistemu Skupnosti v zvezi s pristojbinami v sektorju krme za živali

(98/728/ES)

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi, zlasti člena 6(2) Direktive [1],

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/69/ES z dne 22. decembra 1995, o določitvi pogojev in podrobnih določb za odobritev in registracijo določenih obratov in posrednikov, delujočih v sektorju krme za živali, in o spremembah direktiv 70/524/EGS, 74/63/EGS, 79/373/EGS in 82/471/EGS, zlasti člena 14 Direktive [2],

ob upoštevanju predloga Komisije [3],

ker je treba na ravni Skupnosti zagotoviti pobiranje pristojbin za nekatere storitve v vseh državah članicah;

ker se pristojbine zaračunavajo samo za pregledovanje dokumentacije določenih dodatkov; ker je treba navesti ustrezne skupine dodatkov;

ker morajo pristojbine, ki naj bi se odvajale, pokrivati samo dejansko plačo, stroške socialnega zavarovanja in administrativne stroške organa, ki izvaja storitve; ker je potrebno določiti izčrpen seznam stroškov, ki jih je treba upoštevati pri izračunu omenjenih pristojbin;

ker morajo države članice imeti možnost določiti pavšalne tarife za pristojbine ne da bi jim bilo potrebno priskrbeti dokazila o dejansko nastalih stroških za vsak primer posebej;

ker bi morale države članice zagotoviti potrebne informacije in tako Komisiji omogočiti spremembo prilog, kadar se ji to zdi primerno; ker je treba takšne spremembe izvesti z uporabo postopka iz te odločbe, zato da se vzpostavi tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v Stalnem odboru za krmo,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Države članice morajo zagotoviti pobiranje pristojbin za stroške, ki jih ima država članica kot poročevalka v skladu s členoma 4 in 6(1) Direktive 70/524/EGS za pregledovanje dokumentacije dodatkov iz Priloge A k tej odločbi.

2. Države članice morajo zagotoviti pobiranje pristojbin za stroške, ki so nastali z odobritvijo nekaterih obratov in posrednikov v skladu s členom 5 Direktive 95/69/ES.

3. Pri izračunavanju pristojbin iz odstavkov 1 in 2 je treba upoštevati samo stroške, podrobneje določene v Prilogi B.

Člen 2

Priloge je mogoče dopolnjevati v skladu s postopkom iz člena 5.

Člen 3

Neposredno ali posredno vračilo pristojbin iz te odločbe s strani držav članic je prepovedano.

Vendar pa uporabo pavšalnih zneskov s strani države članice pri ovrednotenju posameznih primerov ni treba obravnavati kot posredno povračilo.

Člen 4

1. Države članice sestavijo poročila, ki podrobno opredeljujejo izvajanje predpisov te odločbe, zlasti:

- raven pristojbin ali pavšalnih zneskov, ki se v skladu s členom 1(1) ali (2) zaračunavajo v vsakem primeru;

- metode za izračunavanje pristojbin v zvezi z dejavniki, ki so navedeni v Prilogi B.

Države članice morajo Komisiji predložiti svoja poročila najpozneje do 14. decembra 2000.

2. Na podlagi poročil, zahtevanih v odstavku 1, mora Komisija najpozneje do 14. decembra 2002 predložiti Svetu celoten povzetek poročila o izvajanju te odločbe in, če je potrebno, predloge za nadaljnje usklajevanje sistemov pristojbin v sektorju krme za živali.

Člen 5

1. Kjer je treba upoštevati postopek iz tega člena, mora Komisiji pomagati Stalni odbor za krmo, v nadaljevanju "Odbor".

2. Predstavnik Komisije mora Odboru predložiti osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor mora sporočiti svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga predsednik lahko določi glede na nujnost zadeve. Mnenje predloži večina, določena v členu 148(2) Pogodbe pri odločitvah, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo, kakor je določeno v omenjenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagani ukrepe, v primeru ko so v skladu z mnenjem Odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora ali če takšnega mnenja ni, Komisija Svetu takoj predloži predlog v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Svet ukrepa na podlagi kvalificirane večine.

Če Svet po treh mesecih od dneva, ko mu je bila zadeva predložena, ne sprejme nobenih ukrepov, Komisija sprejme predlagane ukrepe in jih takoj uporabi, razen če Svet z navadno večino ne odloči proti njim.

Člen 6

Ta odločba velja od 30. junija 2000.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 1998

Za Svet

Predsednik

W. Molterer

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/92/ES (UL L 346, 22.12.1998, str. 49).

[2] UL L 332, 30.12.1995, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/92/ES (UL L 346, 22.12.1998, str. 49).

[3] UL C 155, 20.5.1998, str. 29.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Dokumentacije dodatkov, ki jih mora odobriti tudi oseba, odgovorna za to, da se dajo v promet v skladu z Direktivo 70/524/EGS.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Izčrpen seznam stroškov, ki jih je treba upoštevati pri izračunu pristojbin v skladu s členom 1(1) in (2):

Stroški osebja

- plače, vključno z dodatki, kjer je potrebno, stroški pokojninskega zavarovanja in prispevki za zavarovanje osebja.

Administrativni stroški

- nastanitev, vključno z najemnino, ogrevanjem, razsvetljavo in vodo, pohištvom, vzdrževanjem, zavarovanjem, obrestmi in amortizacijo;

- splošni režijski stroški, vključno s pisarniško opremo, pisarniškimi potrebščinami, poštnino, tiskanjem, telekomunikacijami, izobraževanjem in usposabljanjem ter naročnino za časopise;

- potni in z njimi povezani stroški.

Tehnični stroški

- povezani tehnični stroški (npr. laboratorijski stroški, vzorčenje);

- stroški svetovanja.

--------------------------------------------------

Top