EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0601

Odločba Komisije z dne 13. oktobra 1998 o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi za gradnjo cest (notificirana pod dokumentno številko K(1998) 2925)Besedilo velja za EGP.

OJ L 287, 24.10.1998, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 115 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 101 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 101 - 105
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 52 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/601/oj

31998D0601Uradni list L 287 , 24/10/1998 str. 0041 - 0044


Odločba Komisije

z dne 13. oktobra 1998

o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi za gradnjo cest

(notificirana pod dokumentarno številko K(1998) 2925)

(Besedilo velja za EGP)

(98/601/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda po členu 13(3) Direktive 89/106/EGS izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za dani proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je za izpolnjevanje meril iz člena 13(4) treba vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvoda ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3) podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. oktobra 1998

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Stranski proizvodi (na primer mastiks, polnila, snovi za tesnenje)

Za uporabo pri izdelavi asfaltnih vozišč.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Bitumen (na primer čisti bitumen, polimeren modificiran bitumen, topljen bitumen, topljen polimeren modificiran bitumen, rezan bitumen, bitumenska emulzija, topljena bitumenska emulzija, polimerna modificirana bitumenska emulzija, topljena polimerna modificirana bitumenska emulzija, naravni asfalt/bitumen)

Za uporabo pri gradnji cest in za površinsko obdelavo cest.

Bitumenske mešanice (na primer asfaltni beton, ki vsebuje zelo mehak asfalt in asfalt za zelo tanke plasti, porozen asfalt, asfaltni mastiks, kameni asfaltni masktiks, vroče valjani asfalt)

Za uporabo pri gradnji cest in za površinsko obdelavo cest.

Površinska obdelava (na primer židka tekočina za površinsko obdelavo, površinsko mikro obdelavo, površinska apretura)

Za uporabo pri površinski obdelavi cest.

Proizvodi in oprema za impregniranje povozne površine mostov (na primer asfaltni mastiks, tovarniško izdelane membrane, predhodno oblikovane bitumenske plošče, smole/poliuretani)

Za uporabo pri površinski obdelavi mostov.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Opomba:

Za proizvode, ki imajo več kakor en namen uporabe, opredeljen v naslednjih družinah proizvodov, se naloge priglašenega organa, ki izhajajo iz ustreznih sistemov za potrjevanja skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA GRADNJO CEST (1/2)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Sistem 2 +:

glej DGP, Priloga III(2)(ii), prva možnost, vključno s certificiranjem proizvodnje, ki jo opravi priglašeni certifikacijski organ na podlagi začetnega pregleda proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje ter stalnega nadzora, ocene in presoje kontrole proizvodnje.

Sistem 4:

glej DGP, Priloga III(2)(ii), tretja možnost.

Proizvod | Predvidena uporaba | Raven(-i) ali razred(-i) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Bitumen | Za gradnjo cest in površinsko obdelavo cest | – | 2 + |

Bitumenske mešanice | Za gradnjo cest in površinsko obdelavo cest | – | 2 + |

Površinske obdelave | Za površinsko obdelavo cest | – | 2 + |

Proizvodi in oprema za impregniranje povozne površine mostov | Za povozne površine mostov | – | 2 + |

Pomožni proizvodi | Za asfaltne ceste | – | 4 + |

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive o gradbenih proizvodih in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA GRADNJO CEST (2/2)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) morata CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Sistem 1: glej DGP, Priloga III(2)(i), brez kontrolnega preskusa vzorcev.

Sistem 3: glej DGP, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Sistem 4: glej DGP, Priloga III(2)(ii), tretja možnost.

Proizvod | Predvidena uporaba | Raven(-i) ali razred(-i) (obnašanje pri požaru) | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Bitumenske mešanice Površinske obdelave | Za vrsto uporabe, za katero veljajo predpisi o obnašanju pri požaru | Afl, Bfl, Cfl Afl, Bfl, Cfl Afl, Dfl, Efl, Ffl | 1 3 4 |

--------------------------------------------------

Top