Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0424

Odločba Komisije z dne 30. junija 1998 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom z Maldivov (notificirano pod dokumentarno številko K(1998)1857)Besedilo velja za EGP

OJ L 190, 4.7.1998, p. 81–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 184 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 230

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/424/oj

31998D0424Uradni list L 190 , 04/07/1998 str. 0081 - 0085


Odločba Komisije

z dne 30. junija 1998

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom z Maldivov

(notificirano pod dokumentarno številko K(1998)1857)

(Besedilo velja za EGP)

(98/424/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 11 Direktive,

ker je strokovnjak Komisije opravil inšpekcijski obisk na Maldivih, da bi preveril razmere, v katerih se ribiški proizvodi proizvajajo, skladiščijo in odpremijo v Skupnost;

ker se določbe zakonodaje Maldivov o zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov lahko štejejo za enakovredne tistim, ki jih določa Direktiva 91/493/EGS;

ker je pristojni organ na Maldivih "the Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health" sposoben uspešno preverjati uporabo veljavne zakonodaje;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 11(4)(a) Direktive 91/493/EGS vključevati tudi opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve v zvezi z jezikom/jeziki, v katerem/katerih mora biti sestavljeno, in položaj osebe, pooblaščene, da ga podpiše;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(b) Direktive 91/493/EGS na pakiranjih z ribiškimi proizvodi pritrditi oznako, ki navaja ime tretje države in številko odobritve/registrsko številko obrata, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila izvora;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EGS sestaviti seznam odobrenih obratov, predelovalnih plovil ali hladilnic; ker je treba sestaviti seznam zamrzovalnih plovil, registriranih v smislu Direktive Sveta 92/48/EGS [2]; ker mora biti ta seznam sestavljen na podlagi obvestila DPH Komisiji; ker mora torej DPH zagotoviti skladnost z določbami, ki jih v ta namen določa člen 11(4) Direktive 91/493/EGS;

ker je DPH predložil uradna zagotovila v zvezi z izpolnjevanjem pravil, ki jih določa Poglavje V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in v zvezi z izpolnjevanjem zahtev, ki so enakovredne tistim, ki jih navedena direktiva določa za odobritev ali registracijo obratov, predelovalnih plovil, hladilnic ali zamrzovalnih plovil;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"The Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health" je pristojni organ na Maldivih za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva s poreklom z Maldivov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, ustrezno izpolnjeno, podpisano, datirano in obsegajoče en list v skladu z vzorcem, določenim v Prilogi A k tej odločbi;

2. proizvodi morajo izvirati iz odobrenih obratov, predelovalnih plovil, hladilnic ali registriranih zamrzovalnih plovil iz Priloge B k tej odločbi;

3. razen v primeru nepakiranih zamrznjenih ribiških proizvodov, ki so namenjeni za proizvodnjo konzerviranih živil, mora biti na vseh pakiranjih z neizbrisnimi črkami navedena država "MALDIVI" in številka odobritve/registrska številka obrata, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila izvora.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti sestavljena v najmanj enem uradnem jeziku države članice, kjer se izvajajo preverjanja.

2. Spričevala morajo vsebovati ime, položaj in podpis predstavnika DPH ter njegov uradni žig v barvi, ki se razlikuje od barve drugih navedb na spričevalu.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 187, 7.7.1992, str. 41.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV

Številka | Ime | Naslov |

MDV 001 | Maldives Industrial Fisheries Company Ltd (MIFCO) | Felivaru |

--------------------------------------------------

Top