EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0415

Odločba Sveta z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov

OJ L 189, 3.7.1998, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 446 - 447
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 63 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 63 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 25 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/415/oj

31998D0415Uradni list L 189 , 03/07/1998 str. 0042 - 0043


Odločba Sveta

z dne 29. junija 1998

o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov

(98/415/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 105(4) in člena 4 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega monetarnega inštituta [3],

v skladu s postopki iz člena 106(6) Pogodbe in člena 42 navedenega protokola,

(1) ker bo Evropska centralna banka (ECB) ustanovljena takoj po imenovanju Izvršilnega odbora ECB;

(2) ker Pogodba določa, da se morajo nacionalni organi posvetovati z ECB o osnutkih pravnih predpisov na področjih v pristojnosti ECB; ker mora Svet določiti omejitve in pogoje za taka posvetovanja;

(3) ker obveza nacionalnih organov držav članic, da se morajo posvetovati z ECB, ne sme posegati v področje odgovornosti teh organov za zadeve, ki sodijo v okvir zadevnih osnutkov; ker se morajo države članice posvetovati z ECB glede osnutka kakršnega koli nacionalnega predpisa na področjih v pristojnosti ECB v skladu s členom 105(4) Pogodbe; ker seznam področij iz člena 2 te odločbe ni popoln; ker šesta alinea člena 2 te odločbe ne posega v sedanjo razdelitev pristojnosti za politiko glede bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema;

(4) ker so monetarne funkcije in ukrepi Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) opredeljeni v Statutu ESCB in ECB; ker so centralne banke soudeleženih držav članic sestavni del ESCB in se morajo ravnati v skladu s smernicami in navodili ECB; ker se morajo v tretji fazi Ekonomske in monetarne unije (EMU) nacionalni organi neudeleženih držav članic posvetovati z ECB glede osnutkov pravnih predpisov ki zadevajo instrumente monetarne politike;

(5) ker dokler države članice ne sodelujejo pri monetarni politiki ESCB, ta odločba ne zadeva odločitev, ki jih sprejmejo organi teh držav članic v okviru izvajanja svoje monetarne politike;

(6) ker posvetovanje z ECB ne sme neupravičeno podaljševati postopkov za sprejemanje pravnih predpisov v državah članicah; ker naj rok, v katerem ECB poda svoje mnenje, ECB omogoča skrbno preverjanje predloženih besedil; ker lahko, kadar bodo podani razlogi, v upravičenih nujnih primerih, na primer: zaradi občutljivosti trga, države članice določijo rok, ki je krajši od enega meseca in ki odraža nujnost položaja; ker mora zlasti v teh primerih dialog med nacionalnimi organi držav članic in ECB zagotavljati spoštovanje interesov obeh;

(7) ker v skladu z odstavkoma 5 in 8 Protokola št. 11, ki je priložen Pogodbi, ta odločba ne velja na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, dokler ta država članica ne preide v tretjo fazo EMU;

(8) ker se morajo od dneva ustanovitve ECB do začetka tretje faze EMU nacionalni organi posvetovati z ECB v skladu z odločbo 93/717/ES [4] in členom 109l(2) Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. V tej odločbi:

"udeležena država članica" pomeni državo članico, ki je sprejela enotno valuto v skladu s Pogodbo;

"osnutek pravnih predpisov" pomeni vse tiste določbe, ki, ko postanejo pravno zavezujoče in splošno veljavne na območju države članice, določijo pravila v neomejenem obsegu in veljajo za neomejeno število fizičnih in pravnih oseb.

2. Osnutek pravnih predpisov ne sme vključevati osnutkov predpisov, katerih izključni namen je prenos direktiv Skupnosti v zakonodajo držav članic.

Člen 2

1. Organi držav članic se posvetujejo z ECB o osnutkih pravnih predpisov v pristojnosti ECB v skladu s Pogodbo in posebej o:

- valutnih zadevah,

- plačilnih sredstvih,

- nacionalnih centralnih bankah,

- zbiranju in razdeljevanju monetarnih, finančnih in bančnih statističnih podatkov ter statističnih podatkov o plačilnih sistemih in plačilni bilanci,

- plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo plačil,

- pravilih, ki se nanašajo na finančne institucije, v kolikor pomembno vplivajo na stabilnost finančnih institucij in trgov.

2. Poleg tega se bodo organi držav članic, ki niso udeležene, z ECB posvetovali o kakršnih koli osnutkih pravnih predpisov v zvezi z instrumenti monetarne politike.

3. ECB bo takoj po prejemu kakršnega koli osnutka pravnega predpisa obvestila organ, ki se je posvetoval z ECB, če po njenem mnenju tak ukrep sodi v njeno pristojnost.

Člen 3

1. Nacionalni organi držav članic, ki pripravljajo osnutke pravnih predpisov, lahko, kadar je to potrebno, ECB omejijo rok za predložitev mnenja, vendar ne na manj kot en mesec od dneva, ko je predsednik ECB prejel obvestilo o skrajšanju roka.

2. Zaradi izjemne nujnosti se rok lahko skrajša. V tem primeru organ, ki se posvetuje z ECB, obrazloži nujnost.

3. ECB lahko v primernem času zahteva podaljšanje roka za dodatne štiri tedne. Te prošnje organ, ki se posvetuje z ECB, ne sme neupravičeno zavrniti.

4. Kljub temu, da mnenje ni bilo dano v določenem roku, sme nacionalni organ, ki se posvetuje z ECB sprejeti nadaljnje ukrepe. V primeru, ko je mnenje ECB prejeto po preteku roka, morajo države članice zagotoviti, da bodo organi iz člena 4 obveščeni o mnenju ECB.

Člen 4

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev dejanskega spoštovanja te odločbe. V ta namen vsaka država članica zagotovi, da v ustrezni fazi pride do posvetovanja z ECB, kar omogoča organu, ki je dal pobudo za osnutek pravnega predpisa, da še pred sprejemom odločitve o njeni vsebini upošteva mnenja ECB ter da je mnenje ECB posredovano organu, ki sprejema predpise, če je ta organ različen od organa, ki je pripravil osnutke predpisov.

Člen 5

1. Ta odločba se uporablja od 1. januarja 1999 dalje.

2. Odločba 93/717/ES se razveljavi s 1. januarjem 1999.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 29. junija 1998

Za Svet

Predsednik

R. Cook

[1] UL C 118, 17.4.1998, str. 11.

[2] UL C 195, 22.6.1998.

[3] Mnenje podano 6. aprila 1998 (še ni objavljeno v Uradnem listu)

[4] UL L 332, 31.12.1993, str. 14.

--------------------------------------------------

Top