Help Print this page 

Document 31998D0181

Title and reference
Sklep Sveta in Komisije z dne 23. septembra 1997 o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju sklenile Evropske skupnosti
  • In force
OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/09/1997
  • Date of effect: 23/09/1997; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije, Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Additional information: AVC 92037
Procedure
Relationship between documents
Text

31998D0181Official Journal L 069 , 09/03/1998 P. 0001 - 0116


Sklep Sveta in Komisije

z dne 23. septembra 1997

o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki [1], ki so ju sklenile Evropske skupnosti

(98/181/ES, ESPJ, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE IN

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 54(2), zadnjega stavka člena 57(2), členov 66, 73c(2), 87, 99, 100a, 113, 130s(1) in 235, v povezavi z drugim stavkom člena 228(2) in drugim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Posvetovalnega odbora, ustanovljenega s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju soglasne privolitve Sveta v skladu s členom 95 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju odobritve, ki jo je dal Svet skladno s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ker so 17. decembra 1991 Evropske skupnosti in njihove države članice podpisale Evropsko energetsko listino;

ker so 17. decembra 1994 Evropske skupnosti in njihove države članice podpisale Pogodbo o energetski listini in Protokol k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, da bi zagotovile zanesljiv in zavezujoč mednarodnopravni okvir za načela in cilje, določene v listini;

ker so Evropske skupnosti in njihove države članice začasno uporabljale Pogodbo o energetski listini na podlagi Sklepov Sveta 94/998/ES 3 in 94/1067/Euratom 4 od dne njenega podpisa;

ker so načela in cilji Pogodbe o energetski listini temeljnega pomena za prihodnost Evrope, saj omogočajo članicam Skupnosti neodvisnih držav ter državam Srednje in Vzhodne Evrope, da razvijajo svoj energetski potencial ter jim pomagajo izboljšati zanesljivost dobav;

ker bodo načela in cilji Protokola k energetski listini pomagali zagotoviti večje varstvo okolja, predvsem s spodbujanjem učinkovite rabe energije;

ker je treba utrditi pobudo in osrednjo vlogo Evropskih skupnosti s tem, da se jim omogoči polno sodelovanje pri izvajanju Pogodbe o energetski listini in Protokola k energetski listini;

ker bo sklenitev Pogodbe o energetski listini in Protokola k energetski listini prispevala k doseganju ciljev Evropskih skupnosti;

ker se člen 73c(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti uporabi kot pravna podlaga za ta sklep, zato ker Pogodba o energetski listini nalaga Evropskim skupnostim določene obveznosti glede pretoka kapitala ter plačil med Skupnostmi in tretjimi državami, pogodbenicami Pogodbe o energetski listini;

ker lahko Pogodba o energetski listini vpliva na zakonodajne akte, ki temeljijo na členu 235 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti; ker vsebuje slednja pogodba pooblastila za izpolnjevanje obveznosti, ki jih nalaga Pogodba o energetski listini glede sodelovanja na področju energetike, samo v členu 235;

ker morajo Pogodbo o energetski listini in Protokol k energetski listini odobriti Evropske skupnosti;

ker je treba vzpostaviti primerne koordinacijske postopke, da bi se zagotovilo enotno zunanje zastopanje Evropskih skupnosti, tako v postopku sklepanja kot pri izpolnjevanju obveznosti Evropskih skupnosti in držav članic; ker je treba v ta namen predvideti deponiranje tega sklepa pri Vladi Portugalske republike hkrati z listinami o ratifikaciji držav članic; ker se mora iz istega razloga koordinirati stališče, ki naj ga sprejmejo Evropske skupnosti in države članice glede odločitev, ki jih mora sprejeti Konferenca podpisnic energetske listine, ustanovljena s Pogodbo o energetski listini, ki se nanašajo na področja, na katerih so pristojnosti deljene;

ker ima Konferenca podpisnic energetske listine pooblastila za avtonomno odločanje; ker je zato treba predvideti ustrezne postopke za oblikovanje stališča Evropskih skupnosti v okviru Konference podpisnic energetske listine;

ker morajo biti ti postopki poenostavljene narave, da se zagotovi učinkovito sodelovanje Evropskih skupnosti na prej omenjeni konferenci;

ker Svet in Komisija glede odločitev prej omenjene konference, ki zahtevajo sprejetje ali spremembo zakonodaje Skupnosti, delujeta v skladu s pravili, določenimi v členih 228(1) in (2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

ker naj Evropske skupnosti in države članice, kadar se odločitve Konference podpisnic energetske listine nanašajo na področja mešanih pristojnosti, sodelujejo, da bi dosegle skupno stališče, skladno s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti,

SKLENILA:

Člen 1

Pogodba o energetski listini in Protokol k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki (v nadaljnjem besedilu "Protokol k energetski listini") se odobrita v imenu Evropske skupnosti za premog in jeklo, Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Besedili Pogodbe o energetski listini in Protokola k energetski listini sta priloženi temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti deponira listino o odobritvi Pogodbe o energetski listini in Protokola k energetski listini pri vladi Portugalske republike skladno s členoma 39 in 49 Pogodbe o energetski listini ter členoma 15 in 21 Protokola k energetski listini. Pod enakimi pogoji predsednik Komisije deponira listini o odobritvi v imenu Evropske skupnosti za premog in jeklo ter Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Predsednik Sveta in predsednik Komisije se v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo ter Evropske skupnosti za atomsko energijo posvetujeta z državami članicami, da bi zagotovila, kolikor je to mogoče, sočasno deponiranje njihovih listin o odobritvi.

Člen 3

1. Stališče, ki bi ga zavzame Evropska skupnost v okviru Konference podpisnic energetske listine, ustanovljeni s Pogodbo o energetski listini, glede odločitev te konference, ki zahtevajo uvedbo ali spremembo zakonodaje Skupnosti, sprejme Svet, ob upoštevanju odstavka 3, skladno z ustreznimi pravili Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Svet odloča s kvalificirano večino. Vendar pa Svet odloča s soglasjem, če se odločitve, ki jih sprejema omenjena konferenca, nanašajo na področje, za katerega se pri sprejemanju notranjih pravil Skupnosti zahteva soglasje.

2. V drugih primerih stališče, ki ga zavzame Evropska skupnost, sprejme Svet.

3. O zadevah iz odstavka 1 Svet in Komisija redno izčrpno obveščata Evropski parlament ter mu omogočita, da izrazi svoje poglede do stališča, ki naj ga Skupnost zavzame na konferenci glede zadev iz odstavka 1.

V primeru odločitev prej omenjene konference na podlagi člena 34(7) Pogodbe o energetski listini se Svet posvetuje ali pridobi privolitev Evropskega parlamenta pred sprejetjem svoje odločitve pod pogoji, določenimi v členu 228(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

4. Stališče, ki se zavzame v imenu Evropske skupnosti za premog in jeklo, sprejme Komisija z odobritvijo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino ali soglasno glede na vsebino.

5. Stališče, ki se zavzame v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, sprejme Komisija z odobritvijo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 23. septembra 1997

Za Svet

Predsednik

H. Wijers

Za Komisijo

Predsednik

J. Santer

[1] Sklep o sklenitvi Pogodbe o energetski listini v imenu Evropske skupnosti je Svet sprejel 27. maja 1997.

[2] UL C 85, 17.3.1997.

Top