EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2623

Uredba Sveta (ES) št. 2623/97 z dne 19. decembra 1997 o uporabi člena 6 uredb (ES) št. 3281/94 in (ES) št. 1256/96 o večletnih shemah splošnih tarifnih preferencialov za nekatere industrijske in kmetijske izdelke s poreklom iz držav v razvoju

OJ L 354, 30.12.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 240 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 71 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2623/oj

31997R2623Uradni list L 354 , 30/12/1997 str. 0009 - 0010


Uredba Sveta (ES) št. 2623/97

z dne 19. decembra 1997

o uporabi člena 6 uredb (ES) št. 3281/94 in (ES) št. 1256/96 o večletnih shemah splošnih tarifnih preferencialov za nekatere industrijske in kmetijske izdelke s poreklom iz držav v razvoju

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je v členu 6 uredb (ES) št. 3281/94 [3] in (ES) št. 1256/96 [4] določeno, da se najrazvitejše države upravičenke od 1. januarja 1998 dalje izključi iz upravičenosti v skladu z navedenima uredbama na podlagi objektivnih, jasno opredeljenih meril;

ker je kot referenčni prag za izključitev najbolj razvitih držav treba vzeti dohodek na prebivalca, ki je enak najnižjemu dohodku na prebivalca v državi članici EU, in ga prilagoditi s sklicevanjem na indeks razvoja, naveden v delu 2 Priloge II k uredbama (ES) št. 3281/94 in (ES) št. 1256/96, da se s tem upošteva potreba nekaterih držav po dvigu njihovega izvoza proizvedenih izdelkov;

ker je ta pristop objektiven in jasen, saj vključuje kazalec, ki je najmanj sporen in najbolje odraža trenutni dejanski položaj v državah upravičenkah, pri čemer hkrati omogoča, da se ohrani eden od ciljev GSP, in sicer razvejanje izvoza držav upravičenk;

ker izključitev nekaterih držav od upravičenosti do splošnih tarifnih preferencialov ne sme prikrajšati članov regionalnih skupin, katerih članice so tudi izključene države, za ugodnosti, ki so jih bile prehodno deležne tako, da so v okviru regionalne kumulacije v svoji proizvodnji uporabljale izdelke s poreklom iz navedenih izključenih držav; ker bi prekinitev te ugodnosti bila v nasprotju s ciljem člena 6 navedenih uredb, ki je prerazporediti ugodnosti sistema preferencialov k manj razvitim državam,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Merila iz člena 6 uredb (ES) št. 3281/94 in (ES) št. 1256/96 so naslednja:

- bruto nacionalni proizvod na prebivalca presega 8210 ameriških dolarjev za leto 1995, v skladu z najnovejšimi podatki Svetovne banke,

- indeks razvoja, izračunan po formuli in na podlagi podatkov, navedenih v delu 2 Priloge II k uredbama (ES) št. 3281/94 in (ES) št. 1256/96, je višji od -1.

Ta merila se uporabljajo kumulativno.

Člen 2

Umik ene države ali ozemlja s seznama držav in ozemelj, ki so upravičene do splošnih preferencialov skladno z merili, določenimi v členu 1, ne sme vplivati na možnost uporabe izdelkov s poreklom iz navedene države v skladu z mehanizmom regionalne kumulacije, ki se uporablja za regionalne skupine iz člena 72(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [5], če je bila navedena država članica regionalne skupine od začetka veljavnosti večletnega sistema preferencialov, ki se uporablja za zadevne izdelke, in če zanjo ne velja, da je država porekla končnega izdelka v smislu člena 72a Uredbe (ES) št. 2454/93.

Člen 3

V skladu z merili, navedenimi v členu 1, se naslednje države in ozemlja umaknejo s seznama držav in ozemelj, ki so upravičene do splošnih preferencialov, določenih v Prilogi III k uredbama (ES) št. 3281/94 in (ES) št. 1256/96:

- Hongkong,

- Singapur,

- Južna Koreja.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. maja 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] Mnenje, podano dne 16. decembra 1997 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje, podano dne 10. decembra 1997 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 348, 31.12.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 998/97 (UL L 144, 4.6.1997, str. 13).

[4] UL L 160, 29.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2448/96 (UL L 333, 21.12.1996, str. 12).

[5] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 89/97 (UL L 17, 21.1.1997, str. 28).

--------------------------------------------------

Top