EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1599

Uredba Komisije (ES) št. 1599/97 z dne 28. julija 1997 o podrobnih pravilih za uporabo sistema minimalnih uvoznih cen za nekatero jagodičje s poreklom iz Bolgarije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Češke

OJ L 216, 8.8.1997, p. 63–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 342 - 345

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1599/oj

31997R1599Uradni list L 216 , 08/08/1997 str. 0063 - 0066


Uredba Komisije (ES) št. 1599/97

z dne 28. julija 1997

o podrobnih pravilih za uporabo sistema minimalnih uvoznih cen za nekatero jagodičje s poreklom iz Bolgarije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Češke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3066/95 z dne 22. decembra 1995 o vzpostavitvi nekaterih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode in ki predvideva prilagoditev, kot prehoden in avtonomen ukrep, nekaterih kmetijskih koncesij, predvidenih v evropskih sporazumih, da bi upoštevali sporazum o kmetijstvu, sklenjen v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1595/97 [2], in zlasti člena 8 Uredbe,

ker je treba določiti podrobna pravila za uporabo novega sistema minimalnih uvoznih cen za nekatero jagodičje s poreklom iz Bolgarije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Češke ter namenjeno za predelavo, uvedenega v prilogah k prilogam Uredbe (ES) št. 1595/97; ker je zaradi jasnosti in preglednosti treba minimalne cene, določene v prilogah k zgoraj navedenim prilogam, vključiti v enotno tabelo, ki je priložena k tej uredbi;

ker je treba opredeliti besedo "serija" iz odstavka 2 v prilogah k prilogam Uredbe (ES) št. 1595/97;

ker je treba za smotrno uporabo sistema natančno opredeliti značilnosti, ki omogočajo razvrščanje vsakega zamrznjenega proizvoda v enega od razredov, naštetih v prilogah k prilogam Uredbe (ES) št. 1595/97;

ker morajo države članice redno sporočati informacije v zvezi z uvozom; ker bodo določbe v zvezi s tem obveščanjem nadomestile tiste iz Uredbe Komisije (EGS) št. 1226/92 z dne 13. maja 1992 o informacijah o uvozu nekaterih proizvodov, predelanih iz sadja in zelenjave, ki jih Komisiji sporočajo države članice [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2480/96 [4]; ker pa je treba ohraniti določbe navedene uredbe v zvezi s proizvodi s poreklom iz tretjih držav, ki niso navedene v tej uredbi, in sprejete v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1926/96 [5];

ker člen 2 Uredbe (ES) št. 1595/97 razveljavlja Uredbo Sveta (EGS) št. 1988/93 z dne 19. julija 1993 o sistemu minimalnih uvoznih cen za nekatero jagodičje s poreklom iz Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Romunije in Bolgarije [6]; ker je zato treba razveljaviti Uredbo Komisije (EGS) št. 2140/93 z dne 28. julija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo sistema minimalnih uvoznih cen za nekatero jagodičje s poreklom iz Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Romunije in Bolgarije ter o minimalnih uvoznih cenah, ki se uporabljajo do 30. aprila 1994 [7], Uredbo Komisije (ES) št. 767/97 z dne 28. aprila 1997 o minimalnih uvoznih cenah za nekatero jagodičje s poreklom iz Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Romunije in Bolgarije za tržno leto 1997/98 [8] ter Uredbo Komisije (ES) št. 517/97 z dne 21. marca 1997 o uporabi minimalne cene za nekatero jagodičje s poreklom iz Poljske [9];

ker je treba v obdobju med 1. julijem 1997 do začetka veljavnosti te uredbe uvoznikom zagotoviti izbiro med starim in novim sistemom v zvezi z uvozno dajatvijo, ki sestoji iz dajatve ad valorem in, po potrebi, izravnalne dajatve; ker je zato treba to uredbo začeti uporabljati s 1. julijem 1997 le na zahtevo dobavitelja;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi pomeni "serija" blago, namenjeno za predelavo, ki se predloži v skladu z deklaracijo o sprostitvi v prosti promet. Vsaka deklaracija sme zajemati le blago istega porekla, ki sodi v eno tarifno oznako kombinirane nomenklature in, v primeru zamrznjenih proizvodov, eno oznako enotne carinske tarife Evropske skupnosti, kakor je prikazano v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

1. Vrednost, prikazano na carinski deklaraciji, spremljajo vse informacije, ki so potrebne za njeno preveritev.

2. Če:

(a) fakture, ki je predložena carinskim organom, ni sestavil izvoznik v državi porekla proizvoda;

ali

(b) organi niso prepričani, da vrednost na deklaraciji predstavlja dejansko uvozno ceno;

ali

(c) se cena ni izplačala prodajalcu v roku treh mesecev od datuma, ki sledi datumu, ko so carinski organi prejeli deklaracijo o sprostitvi v prosti promet,

pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe za ugotovitev dejanske uvozne cene, zlasti glede na maloprodajno ceno, ki jo uporablja uvoznik.

3. Uvoznik hrani dokazilo o plačilu prodajalcu. Dokazila, skupaj s trgovinskimi dokumenti, kakršne so fakture, pogodbe ali korespondenca v zvezi z nakupom in prodajo proizvodov, morajo biti tri leta na voljo carinskim organom za preverjanje.

Člen 3

1. Med zaključkom carinskih formalnosti za sprostitev v prosti promet pristojni organi za vsako zadevno serijo in poreklo primerjajo vrednost na carinski deklaraciji in minimalno uvozno ceno iz Priloge.

2. Če je vrednost na carinski deklaraciji nižja od minimalne uvozne cene iz Priloge, se zaračuna izravnalna dajatev, ki je enaka razliki med to vrednostjo in minimalno ceno.

Člen 4

1. Serija zamrznjenih jagod ali malin se v tej uredbi opredeli kot "celo sadje", če sestoji iz posamično zamrznjenih sadežev in izpolnjuje naslednje najvišje zahteve:

- 10 % mase poškodovanega sadja, ki ni izgubilo več kakor 20 % svoje prvotne velikosti, in

- 3 % mase sadja v koščkih, ki ne presega 80 % svoje prvotne velikosti, in

- 5 % mase sadja, ki je bilo izpostavljeno encimski razgradnji.

Pri jagodah sme serija "celega sadja" vsebovati le sadje, ki je bilo pred odstranitvijo pecljev s svežega sadja razvrščeno v razred "ekstra" ali razred "I".

2. Serija zamrznjenega črnega ali rdečega ribeza se v tej uredbi opredeli kot "brez pecljev", če izpolnjuje naslednje najvišje zahteve:

- en cel pecelj na 500 g neto sadja in

- skupno 2 cm2 tujih rastlinskih delcev na 500 g neto sadja.

Člen 5

1. Za proizvode, naštete v Prilogi k tej uredbi, države članice obvestijo Komisijo o količinah, sproščenih v prosti promet, in njihovih vrednostih, razčlenjenih po poreklu in tarifni oznaki KN ter za zamrznjene proizvode po enotni carinski tarifi Evropske skupnosti.

2. Za proizvode, sproščene v prosti promet med 1. in 15. v mesecu, je treba to obveščanje opraviti do 25. dne v mesecu in najpozneje do 10. dne naslednjega meseca za proizvode, sproščene v prosti promet med 16. in zadnjim dnem v mesecu.

3. Če v enem od obdobij iz odstavka 2 ni bil sproščen v prosti promet noben proizvod, države članice o tem obvestijo Komisijo na datume iz navedenega odstavka.

4. Določbe iz Uredbe (EGS) št. 1226/92 v zvezi s proizvodi s poreklom iz tretjih držav, za katere velja ta uredba, se s tem razveljavijo.

Člen 6

Uredbe (EGS) št. 2140/93, (ES) št. 517/97 in (ES) št. 767/97 se s tem razveljavijo.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Na zahtevo zadevnega dobavitelja se ta uredba začne uporabljati s 1. julijem 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. julija 1997

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

[1] UL L 328, 30.12.1995, str. 31.

[2] UL L 216, 8.8.1997, str. 1.

[3] UL L 128, 14.5.1992, str. 18.

[4] UL L 335, 24.12.1996, str. 28.

[5] UL L 254, 8.10.1996, str. 1.

[6] UL L 182, 24.7.1993, str. 4.

[7] UL L 191, 31.7.1993, str. 98.

[8] UL L 112, 29.4.1997, str. 11.

[9] UL L 82, 22.3.1997, str. 20.

--------------------------------------------------

PRILOGA

(Minimalne uvozne cene (ECU/kg neto) |

Tarifna oznaka KN | Enotna carinska tarifa Evropske skupnosti | Poimenovanje blaga | Bolgarija | Madžarska | Poljska | Romunija | Slovaška | Češka |

ex081010 | – | Jagode za predelavo | 51,4 | – | – | 51,4 | – | – |

ex08102010 | – | Maline za predelavo | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |

ex08103010 | – | Črni ribez za predelavo | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |

ex08103030 | – | Rdeči ribez za predelavo | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |

ex08111011 | 0811101110 | Zamrznjene jagode z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo sladkorja, ki presega 13% mase: celo sadje | – | – | 75,0 | – | – | – |

0811101190 | Zamrznjene jagode z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo sladkorja, ki presega 13% mase: drugo | – | – | 57,6 | – | – | – |

ex08111019 | 0811101910 | Zamrznjene jagode z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo sladkorja, ki ne presega 13% mase: celo sadje | – | – | 75,0 | – | – | – |

0811101990 | Zamrznjene jagode z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo sladkorja, ki ne presega 13% mase: drugo | – | – | 57,6 | – | – | – |

ex08111090 | 0811109010 | Zamrznjene jagode brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: celo sadje | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

0811109090 | Zamrznjene jagode brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: drugo | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |

ex08112019 | 0811201911 | Zamrznjene maline z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo sladkorja, ki ne presega 13% mase: celo sadje | – | 99,5 | 99,5 | – | 99,5 | 99,5 |

0811201919 | Zamrznjene maline z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo sladkorja, ki ne presega 13% mase: drugo | – | 79,6 | 79,6 | – | 79,6 | 79,6 |

ex08112031 | 0811203110 | Zamrznjene maline brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: celo sadje | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

0811203190 | Zamrznjene maline brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: drugo | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |

ex08112039 | 0811203910 | Zamrznjen črni ribez brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: brez pecljev | – | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |

0811203990 | Zamrznjen črni ribez brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: drugo | – | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |

ex08112051 | 0811205110 | Zamrznjen rdeči ribez brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: brez pecljev | – | 39,0 | 39,0 | – | 39,0 | 39,0 |

0811205190 | Zamrznjen rdeči ribez brez dodatka sladkorja ali drugih sladil: drugo | – | 29,5 | 29,5 | – | 29,5 | 29,5 |

--------------------------------------------------

Top