Help Print this page 

Document 31997R1365

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1365/97 z dne 16. julija 1997 o spremembi Uredbe (ES) št. 716/96 o sprejetju posebnih ukrepov podpore za trg govejega mesa v Združenem kraljestvu
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
OJ L 188, 17.7.1997, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 224 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 022 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 022 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 189 - 190

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1365/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/07/1997
  • Date of effect: 20/07/1997; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of effect: 04/08/1997; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 12/03/2014; glej 31996R0716
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31997R1365Uradni list L 188 , 17/07/1997 str. 0006 - 0007


Uredba Komisije (ES) št. 1365/97

z dne 16. julija 1997

o spremembi Uredbe (ES) št. 716/96 o sprejetju posebnih ukrepov podpore za trg govejega mesa v Združenem kraljestvu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2222/96 [2], in zlasti člena 23 Uredbe,

ker Uredba Komisije (ES) št. 716/96 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2423/96 [4], predvideva posebne ukrepe podpore za trg govejega mesa v Združenem kraljestvu in zlasti dovoljuje, da se proizvajalcem plača 0,9 ECU na kilogram žive mase za živali, ki so bile zaklane po programu, uvedenem po tej uredbi; ker je treba glede na gibanje cen na trgu Združenega kraljestva navedeni znesek prilagoditi za krave, pri čemer je treba določiti največjo maso za živali, ki so upravičene do zadevnega režima; ker je treba to največjo maso določiti glede na povprečno maso krav; ker je torej prav tako treba določiti prispevek Skupnosti v ekujih na žival;

ker Upravljalni odbor za goveje in telečje meso ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsedujoči,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 716/96 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

1. Cena, ki jo pristojni organ Združenega kraljestva po členu 1(1) plača proizvajalcem ali njihovim zastopnikom, je:

- 0,8 ECU na kilogram žive mase za krave,

- 0,9 ECU na kilogram žive mase za druge živali.

Znesek se ne izplača za mase, ki presegajo 560 kilogramov žive mase, izračunane, kjer je to primerno, s koeficienti iz odstavka 2.

2. Kjer je treba za izračun žive mase stehtati zadevno žival po zakolu, se klavna masa po izkrvavitvi, odstranitvi kože, glave, nog in notranjih organov pomnoži s koeficientom:

- 2 za krave,

- 1,70 za druge živali.

3. Skupnost za vsako kupljeno žival, ki je bila uničena skladno z določbami člena 1, sofinancira stroške Združenega kraljestva za nakupe iz člena 1(1) po stopnji 291 ECU za kravo in 328 ECU za vsako drugo žival.

Vendar pa se predujem v višini 80 % prispevka Skupnosti plača po tem, ko je bila zadevna žival odstranjena skladno s členom 1(2).

4. Če nakup iz člena 1(1) vključuje kastrirano moško govedo, je pogoj za plačilo polne cene iz odstavka 1, da za prodano žival ni bil predložen zahtevek za premijo za zunajsezonsko premijo iz člena 4c Uredbe (EGS) št. 805/68.

Proizvajalec ali njegov zastopnik se obvežeta zagotoviti, da za zadevno žival ne bo zaprošena premija.

Če taka obveza ni dana, se znesek cene, ki jo je treba plačati skladno z odstavkom 1 za zadevno žival, zmanjša za znesek, ki je enak znesku zunajsezonske premije, ki se uporablja. Če se za to žival predloži vloga za tako premijo, mora zadevni proizvajalec od cene, prejete za žival, povrniti znesek, enak zunajsezonski premiji, ki se uporablja. V teh dveh primerih se stopnja prispevka Skupnosti, ki je predvidena z odstavkom 3, zmanjša za znesek, enak zunajsezonski premiji, ki se uporablja.

5. Menjalni tečaj, ki se uporabi, je kmetijski tečaj, veljaven na prvi dan meseca odkupa zadevne živali."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za živali, kupljene po 4. avgustu 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 296, 21.11.1996, str. 50.

[3] UL L 99, 20.4.1996, str. 14.

[4] UL L 329, 19.12.1996, str. 43.

--------------------------------------------------

Top