Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0723

Uredba Sveta (ES) št. 723/97 z dne 22. aprila 1997 o izvajanju delovnih programov držav članic za kontrolo izdatkov Jamstvenega oddelka EKUJS

OJ L 108, 25.4.1997, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32005R1290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/723/oj

31997R0723Official Journal L 108 , 25/04/1997 P. 0006 - 0008


UREDBA SVETA (ES) št. 723/97

z dne 22. aprila 1997

o izvajanju delovnih programov držav članic za kontrolo izdatkov Jamstvenega oddelka EKUJS

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[2],

ker člen 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike[3] določa, naj države članice sprejmejo ukrepe, da se prepričajo, da so transakcije, ki jih financira Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), dejansko in pravilno izvedene, preprečijo in obravnavajo nepravilnosti ter izterjajo izgubljene zneske kot posledico nepravilnosti ali malomarnosti;

ker je delno financiranje, uvedeno z Uredbo Sveta (EGS) št. 307/91 z dne 4. februarja 1991 o okrepljenem nadzoru nekaterih izdatkov, ki bremenijo Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada[4] , poteklo konec proračunskega leta 1995 za prvih dvanajst držav članic in bo za tri nove države članice poteklo konec proračunskega leta 1997;

ker je Komisija Svetu poslala poročilo o izvajanju Uredbe (EGS) št. 307/91 med leti od 1991 do 1993, pri čemer je izrazila svoje mnenje, da bi morale države članice še naprej prejemati finančno pomoč za nadzorovanje izdatkov, ki bremenijo Jamstveni oddelek EKUJS, glede na finančne interese Skupnosti, ki so v igri;

ker je za neko obdobje in v mejah razpoložljivih proračunskih sredstev treba predvideti finančno udeležbo Skupnosti pri delovnih programih držav članic na področju kontrole izdatkov, vključno z ukrepi za spremembo ali izboljšanje njihovih nadzornih struktur ali za njihovo večjo učinkovitost;

ker morajo ti programi vključevati številne podatke, da Komisiji ob polnem poznavanju dejstev omogočijo oceno ukrepov, ki jih predlagajo države članice;

ker so ti programi lahko večletni; ker je torej ustrezno, da se natančno določijo podatki v zvezi z letnimi načrti, ki jih morajo države članice predložiti vsako leto;

ker je treba predvideti posvetovanje z odborom EKUJS o letnih načrtih, ki so lahko upravičeni do financiranja Skupnosti;

ker je treba določiti, da Komisija za vsak letni načrt določi najvišji znesek prispevka Skupnosti;

ker je treba vzdrževati in razvijati kontrolne sisteme in sisteme neposredne elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo, ki vključujejo kontrolo nekaterih izdatkov;

ker je treba predpisati, da financiranje, ki ga določa ta uredba, ni združljivo z drugim financiranjem Skupnosti;

ker je treba izdatek, ki ga zajema sofinanciranje Skupnosti, obravnavati kot intervencijo v smislu člena 3 Uredbe (EGS) št. 729/70, saj določbe iz te uredbe zadevajo Jamstveni oddelek EKUJS,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Skupnost prispeva k stroškom, ki jih imajo države članice pri izvajanju novih delovnih programov, izhajajočih iz novih obveznosti Skupnosti, odobrenih s strani Komisije in usmerjenih k izboljšanju struktur ali učinkovitosti kontrole izdatkov Jamstvenega oddelka EKUJS.

2. Ukrepi, ki so predvideni v programih iz odstavka 1, lahko obsegajo začetni izdatek za ustanovitev ali reorganizacijo inšpekcijskih služb, vključno s prerazporeditvijo in zaposlovanjem inšpektorjev in njihovih nalog, nakupom ali najemom opreme in prostorov, potrebnih za izvajanje kontrol, organizacijo usposabljanja in obveščanja ter drugimi ustreznimi sredstvi za povečanje učinkovitosti kontrol.

Člen 2

1. Države članice predložijo Komisiji delovne programe, za katere želijo pridobiti financiranje Skupnosti, najpozneje 1. junija koledarskega leta pred letom začetka njihovega izvajanja. Programov, ki so predloženi po 1. juniju, ni možno upoštevati.

Vendar je za programe, ki zadevajo prvo leto uporabe te uredbe, rok za predložitev delovnih programov Komisiji konec drugega meseca po datumu začetka veljavnosti izvedbene uredbe.

2. Programi so lahko večletni in morajo vključevati naslednje podatke:

- opis in analizo stanja na začetku, kar zadeva inšpektorje in opremo,

- cilje načrtovanih ukrepov,

- časovni razpored izvajanja ukrepov,

- podrobni opis dela, za katero se zaprosi financiranje,

- oceno stroškov za vsak posamezen ukrep in pri večletnih programih letne finančne ocene,

- analizo stroškov in koristi ukrepa.

3. Komisija preuči programe, ki so jih predložile države članice. Zahteva lahko dodatne informacije, ki so po njenem mnenju potrebne za oceno programov.

Člen 3

1. Od drugega leta naprej države članice, ki so predložile delovne programe v skladu s členom 2, Komisiji pred 1. junijem pošljejo podatke v zvezi z letnim načrtom, predvidenim za izvajanje v naslednjem letu, in zlasti:

(a) podroben opis načrtovanega dela v zadevnem letu in podrobno oceno stroškov;

(b) poprejšnjo oceno ukrepov, ki so bili izvedeni v prejšnjem letu, in kjer je to ustrezno, predlog za spremembo prvotnega programa.

2. Letni načrt delovnega programa se izvede med 1. januarjem in 31. decembrom vsakega leta.

Člen 4

1. Finančni prispevek Skupnosti se dodeli za posamezno koledarsko leto za obdobje petih zaporednih let z začetkom od leta 1997.

V okviru letnih proračunskih sredstev ga odobri organ za izvajanje proračuna v okviru finančne perspektive.

2. Po posvetovanju z odborom EKUJS iz člena 11 Uredbe (EGS) št. 729/70 Komisija za vsak letni načrt določi najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti ob upoštevanju proračunskih sredstev in na podlagi podatkov, ki jih je predložila država članica.

Pri določitvi letnih zneskov iz prvega pododstavka imajo prednost večletni programi, ki so že prejeli delno financiranje Skupnosti v skladu s to uredbo, zlasti ob upoštevanju stanja izvedbe prejšnjih letnih načrtov.

V skladu s četrtim pododstavkom znaša stopnja finančne udeležbe Skupnosti 50 % izplačil, ki so jih države članice opravile v proračunskemu letu v zvezi z upravičenimi izdatki v smislu člena 1.

Če skupni upravičeni izdatek presega razpoložljiva finančna sredstva, se stopnja finančne udeležbe Skupnosti iz tretjega pododstavka ustrezno zmanjša.

3. Komisija lahko prevzame vzdrževanje in razvoj kontrolnih sistemov in neposredne elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo.

Člen 5

Izdatek, ki je upravičen do financiranja Skupnosti v skladu z drugimi uredbami in zlasti v skladu z:

- Uredbo Sveta (ES) št. 165/94 z dne 24. januarja 1994 o sofinanciranju kontrol z daljinskim zaznavanjem s strani Skupnosti in spremembi Uredbe (EGS) št. 3508/92 o uvedbi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti[5],

in kar zadeva tri nove države članice:

- Uredbo Sveta (EGS) št. 4045/89 z dne 21. decembra 1989 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS[6],

- Uredbo (EGS) št. 307/91,

- Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o uvedbi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti[7],

ni upravičen v skladu s to uredbo.

Člen 6

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13 Uredbe (EGS) št. 729/70.

Člen 7

Od drugega leta uporabe te uredbe se letna ocena vključi v letno finančno poročilo iz člena 10 Uredbe (EGS) št. 729/70.

Po petem letu Komisija Svetu poroča o rezultatih uporabe te uredbe na podlagi ocenjevalnih poročil, ki so jih pripravile države članice in ki vsebujejo podatke o učinkovitosti izvajanih programov.

Člen 8

Izdatki, ki so upravičeni do financiranja Skupnosti, se obravnavajo kot intervencija v smislu člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 729/70.

Člen 9

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. aprila 1997

Za Svet

Predsednik

J. VAN AARTSEN

[1] UL C 336, 14.12.1995, str. 3.

[2] UL C 117, 22.4.1996, str. 51.

[3] UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

[4] UL L 37, 9.2.1991, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3235/94 (UL L 338, 28.12.1994, str. 16).

[5] UL L 24, 29.1.1994, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3235/94 (UL L 338, 28.12.1994, str. 16).

[6] UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila spremeljena z Uredbo (ES) št. 3235/94 (UL L 338, 28.12.1994, str. 16).

[7] {0><}93{>UL L 355, 5.12.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3072/95 (UL L 329, 30.12.1995, str. 18).<0}

Top