EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0535

Uredba Sveta (ES) št. 535/97 z dne 17. marca 1997 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

OJ L 83, 25.3.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 352 - 353

No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2006; implicitno zavrnjeno 32006R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/535/oj

31997R0535Uradni list L 083 , 25/03/1997 str. 0003 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 535/97

z dne 17. marca 1997

o spremembah Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

SVET EVROPSKE UNIJE JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker člen 13(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 [4] določa prehodno obdobje do petih let od objave navedene uredbe, med katerim lahko države članice pod določenimi pogoji obdržijo nacionalne ukrepe, ki dovoljujejo uporabo izrazov iz odstavka 1(b) navedenega člena; ker je bila ta uredba objavljena 24. julija 1992; ker se bo torej prehodno obdobje izteklo 25. julija 1997;

ker je bil prvi predlog za registracijo geografskih označb in označb porekla predložen Svetu šele marca 1996, ko je že minil velik del petletnega prehodnega obdobja; ker je treba za zagotavljanje popolne učinkovitosti prehodnega obdobja spremeniti datum začetka petletnega obdobja tako, da se začne z dnem registracije imen; ker je prav tako treba zagotoviti, da prehodno obdobje velja tudi za točko (a) člena 13(1) Uredbe (EGS) št. 2081/92, ker bi se lahko prepoved iz te točke prekrivala s tisto, določeno v točki (b) istega odstavka;

ker mora prehodno obdobje veljati samo za imena, registrirana po členu 17 Uredbe (EGS) št. 2081/92, saj takšno prilagoditveno obdobje ne sme škodovati proizvajalcem, kar zadeva obstoječa imena, ki se že uporabljajo v državah članicah;

ker obravnava vloge za registracijo imena kot zaščitene geografske označbe ali zaščitene označbe porekla po Uredbi (EGS) št. 2081/92 traja nekaj časa; ker je državam članicam treba omogočiti, da odobrijo začasno nacionalno zaščito do odločitve Skupnosti o registraciji imena; ker zadevna država članica za poravnavo sporov, ki bi lahko nastali med proizvajalci v državi članici, lahko po potrebi dovoli nacionalno prehodno obdobje, ki ga bo pozneje morala potrditi odločitev Skupnosti; ker mora posledice teh nacionalnih ukrepov nositi država članica, ki jih je uvedla; ker ti ukrepi nenazadnje ne smejo predstavljati ovire za trgovanje v Skupnosti;

ker se za imena, ki so bila prijavljena za registracijo v skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92, petletno prehodno obdobje lahko določi za vsak primer posebej, toda samo v skladu s členom 7(5)(b) te uredbe in pod določenimi pogoji,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2081/92 se spremeni:

1. Člen 1(1), tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Prilogi I in II se lahko spremenita v skladu s postopkom, določenim v členu 15."

2. V členu 5(5) se za prvim pododstavkom vnese naslednje besedilo:

"Ta država članica lahko samo prehodno odobri na nacionalni ravni zaščito v smislu te uredbe za ime, ki je bilo predloženo na predpisan način, in po potrebi odobri prilagoditveno obdobje, ki začne teči od datuma predložitve; to se lahko prehodno in pod istimi pogoji odobri tudi v zvezi z vlogo za spremembo specifikacije proizvoda.

Taka prehodna nacionalna zaščita preneha veljati na dan sprejetja odločitve o registraciji v skladu s to uredbo. Ob sprejetju take odločitve se lahko dovoli prilagoditveno obdobje do petih let pod pogojem, da so zadevna podjetja zakonito tržila zadevne proizvode in pri tem ves čas uporabljala zadevna imena vsaj pet let pred datumom objave iz člena 6(2).

Posledice take nacionalne zaščite, ko ime ni registrirano v skladu s to uredbo, nosi izključno zadevna država članica.

Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v skladu z drugim pododstavkom, imajo učinek samo na nacionalni ravni; ne vplivajo na trgovino v Skupnosti."

3. Druga alinea člena 7(4) se nadomesti z naslednjim:

"— ali pokaže, da bi registracija predlaganega imena ogrozila obstoj povsem ali delno enakega imena ali znamke ali obstoj proizvodov, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred datumom objave iz člena 6(2)."

4. Člen 13(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Z odstopanjem od odstavkov 1(a) in (b) lahko države članice ohranijo nacionalne sisteme, ki omogočajo uporabo imen, registriranih po členu 17, za obdobje, ki ni daljše od petih let po datumu objave registracije, če:

- so se proizvodi zakonito tržili s takimi imeni vsaj pet let pred datumom objave te uredbe,

- so podjetja zakonito tržila zadevne proizvode in pri tem ves čas uporabljala imena za obdobje iz prve alinee,

- označevanje jasno nakazuje pravo poreklo proizvoda.

Toda tako odstopanje ne sme voditi do prostega trženja proizvodov na ozemlju države članice, kjer so taka imena prepovedana."

5. Členu 13 se doda naslednji odstavek:

"4. V primeru imen, za katera je bila vložena prošnja za registracijo v skladu s členom 5, se lahko zagotovi prehodno obdobje do petih let v skladu s členom 7(5)(b), samo če se ugovoru ugodi, ker bi registracija predlaganega imena ogrozila obstoj povsem ali delno enakega imena ali obstoj proizvodov, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred datumom objave iz člena 6(2).

Tako prehodno obdobje se lahko zagotovi samo, če so podjetja zakonito tržila zadevne proizvode in pri tem ves čas uporabljala zadevna imena vsaj pet let pred datumom objave iz člena 6(2)."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 1997

Za Svet

Predsednik

J. Van Aartsen

[1] UL C 241, 20.8.1996, str. 7.

[2] UL C 33, 3.2.1997.

[3] UL C 30, 30.1.1997, str. 39.

[4] UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Direktiva, spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

Top