EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0143

Uredba Komisije (ES) št. 143/97 z dne 27. januarja 1997 o tretjem seznamu prednostnih snovi, kakor ga predvideva Uredba Sveta (EGS) št. 793/93Besedilo velja za EGP.

OJ L 25, 28.1.1997, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 112 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 20 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/143/oj

31997R0143Uradni list L 025 , 28/01/1997 str. 0013 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 143/97

z dne 27. januarja 1997

o tretjem seznamu prednostnih snovi, kakor ga predvideva Uredba Sveta (EGS) št. 793/93

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi [1], in zlasti členov 8 in 10 Uredbe,

ker Uredba (EGS) št. 793/93 predvideva sistem ocene in nadzora tveganja obstoječih snovi in ker je za vrednotenje tveganja takih snovi primerno opredeliti snovi, ki jim je prednostno treba nameniti pozornost;

ker člen 8 Uredbe (EGS) št. 793/93 zahteva, da Komisija sestavi seznam prednostnih snovi; ker člen 8 nadalje navaja dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju navedenega seznama;

ker člen 10 Uredbe (EGS) št. 793/93 predvideva, da se za vsako snov na prednostnem seznamu določi državo članico, ki prevzame odgovornost za oceno snovi, in ker mora biti pri dodeljevanju snovi zagotovljena poštena delitev bremena med državami članicami;

ker sta bila prvi in drugi prednostni seznam sprejeta z uredbama Komisije (ES) št. 1179/94 z dne 25. maja 1994 [2] in št. 2268/95 z dne 27. septembra 1995 [3];

ker so določbe te uredbe v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 15 Uredbe (EGS) št. 793/93,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Tretji seznam prednostnih snovi, kakor je predviden v členu 8(1) Uredbe (EGS) št. 793/93, je določen v Prilogi k tej uredbi.

2. Ta seznam prednostnih snovi tudi navaja državo članico, ki je odgovorna za posamezno snov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 1997

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

[2] UL L 131, 26.5.1994, str. 3.

[3] UL L 231, 28.9.1995, str. 18.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Št. Einecs | Št. CAS | Ime snovi | Država članica |

| |

1 | 234–390–0 | 11138–47–9 | Perborova kislina, natrijeva sol | A |

2 | 215–146–2 | 1306–19–0 | Kadmijev oksid | B |

3 | 231–152–8 | 7440–43–9 | Kadmij | B |

4 | 247–714–0 | 26447–40–5 | Metilendifenil diizocianat | B |

5 | 202–716–0 | 98–95–3 | Nitrobenzen | D |

6 | 204–539–4 | 122–39–4 | Difenilamin | D |

7 | 225–768–6 | 5064–31–3 | Trinatrijev nitrilotriacetat | D |

8 | 233–118–8 | 10039–54–0 | Bis(hidroksilamonijev) sulfat | D |

9 | 239–148–8 | 15096–52–3 | Natrijev heksafluoroaluminat(III) | D |

9 a | 237–410–6 | 13775–53–6 | Natrijev heksafluoroaluminat(III) | D |

10 | 250–378–8 | 30899–19–5 | Pentanol | D |

11 | 231–111–4 | 7440–02–0 | Nikelj | DK |

12 | 232–104–9 | 7786–81–4 | Nikljev sulfat | DK |

13 | 216–653–1 | 1634–04–4 | Terc-butil-metileter | FIN |

14 | 221–221–0 | 3033–77–0 | 2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid | FIN |

15 | 222–048–3 | 3327–22–8 | (3-kloro-2-hidroksipropil) trimetilamonijev klorid | FIN |

16 | 204–371–1 | 120–12–7 | Antracen | GR |

17 | 231–959–5 | 7782–50–5 | Klor | I |

18 | 201–622–7 | 85–68–7 | Benzil butil ftalat | N |

19 | 200–915–7 | 75–91–2 | Terc-butil hidroperoksid | NL |

20 | 201–178–4 | 79–11–8 | Klorocetna kislina | NL |

21 | 201–328–9 | 81–14–1 | 4'-terc-butil-2', 6'-dimetil-3', 5'-dintrioacetofenon | NL |

22 | 201–329–4 | 81–15–2 | 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen | NL |

23 | 266–028–2 | 65996–93–2 | Smola, premogov katran, visokotemp. | NL |

24 | 203–808–3 | 110–85–0 | Piperazin | S |

25 | 201–245–8 | 80–05–7 | 4,4'-izopropilidendifenol | UK |

26 | 215–607–8 | 1333–82–0 | Kromov trioksid | UK |

27 | 231–889–5 | 7775–11–3 | Natrijev kromat | UK |

28 | 231–906–6 | 7778–50–9 | Kalijev dikromat | UK |

29 | 232–143–1 | 7789–09–5 | Amonijev dikromat | UK |

30 | 234–190–3 | 10588–01–9 | Natrijev dikromat | UK |

31 | 287–477–0 | 85535–85–9 | Alkani, C14–17, kloro | UK |

--------------------------------------------------

Top