EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0088

Uredba Komisije (ES) št. 88/97 z dne 20. januarja 1997 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi

OJ L 17, 21.1.1997, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 158 - 168

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj

31997R0088Uradni list L 017 , 21/01/1997 str. 0017 - 0027


Uredba Komisije (ES) št. 88/97

z dne 20. januarja 1997

o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1], kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2331/96 [2],

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 z dne 14. januarja 1997 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, ki jo določa Uredba (EGS) št. 2474/93 o kolesih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske na uvoz nekaterih delov za kolesa iz Ljudske republike Kitajske, in o obračunavanju razširjene dajatve na takšen uvoz, registriran po Uredbi (ES) št. 703/96 [3], in zlasti člena 3 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (ES) št. 71/97 (v nadaljevanju "Referenčna uredba") je Svet razširil protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (EGS) št. 2474/93 [4] na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih delov za kolesa iz navedene države.

(2) Referenčna uredba določa nekatera načela in smernice, ki urejajo oprostitev plačila razširjene dajatve za določen uvoz delov za kolesa.

(3) Ta uredba naj bi dala zainteresiranim strankam jasne smernice o načinu delovanja sistema oprostitev. Zlasti naj bi jasno določala, kako je lahko določen uvoz glavnih delov za kolesa izvzet iz sistema razširjene dajatve in kako se lahko pridobi dovoljenje za takšno izvzetje.

(4) Pri tem naj bi sistem oprostitev predvideval tri primere, v katerih je lahko uvoz glavnih delov za kolesa pogojno ali dokončno oproščen plačila razširjene dajatve.

Prvič, neposreden uvoz glavnih delov za kolesa naj bi bil izvzet iz sistema razširjene dajatve, če ga deklarira za prost promet monter, ki mu je Komisija odobrila izvzetje, ali kdo drug v njegovem imenu.

Drugič, prav tako naj bi bil uvoz glavnih delov za kolesa izvzet iz razširjene dajatve, če se za dele upošteva nadzor nad končno uporabo in so deli na koncu dobavljeni izvzetemu monterju, ali so deklarirani za prost promet ali dobavljeni stranki v omejenih količinah. Primerno je, da se pri tem smiselno uporabi obstoječi mehanizem nadzora nad uporabo, ki ga določata Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 [5] in Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 [6], nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 12/97 [7] smiselno. Če bo stranka deklarirala za prost promet ali ji bo dobavljeno mesečno manj kot 300 enot kakršnega koli tipa glavnih delov za kolesa, bo imel takšen uvoz glavnih delov za kolesa omejen gospodarski pomen in bo malo verjetno, da bo razvrednotil učinek dajatve, ki jo določa Uredba (EGS) št. 2474/93. Zato naj bi domnevno ne predstavljal izogibanja.

Tretjič, uvoz glavnih delov za kolesa naj bi bil pogojno izvzet iz sistema razširjene dajatve z oprostitvijo plačila razširjene dajatve, če ga deklarira za prost promet monter, ki ga Komisija pregleduje, ali kdo drug v njegovem imenu.

(5) Komisija je zadolžena za pregled, ali postopki sestavljanja stranke spadajo v člen 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96 (v nadaljevanju "osnovna uredba"), in bo stranko izvzela, če je do tega upravičena. Samo stranke, ki izvajajo montažno dejavnost, lahko zahtevajo od Komisije oprostitev.

Vsaka odločitev Komisije o izvzetju stranke, ki izvaja montažno dejavnost, pomeni dovoljenje v smislu člena 13(4) osnovne uredbe.

Če je uvoz glavnih delov za kolesa oproščen plačila razširjene dajatve, bodisi s sklicevanjem na izvzetega monterja bodisi na klavzulo de minimis, je v tem smislu primerno, da bi pogoji za oprostitev omogočali Komisiji zagotoviti, da se deli dejansko uporabijo pri montažni dejavnosti izvzete stranke in da de minimis prag ni presežen.

(6) Pristojni organi držav članic morajo preverjati, ali je navedene dele bodisi izvzet monter deklariral za prosti promet, ali z izvajanjem sistema končne uporabe, če so na koncu dobavljeni izvzetemu monterju ali spadajo v klavzulo de minimis.

(7) V zvezi z zahtevami monterjev, da jim Komisija dovoli oprostitev, je treba določiti jasna pravila glede sprejemljivosti zahtev, spremljanja pregledov, sprejemanja odločitev, pregleda in preklica oprostitev.

Da bi bile za Komisijo sprejemljive, naj bi zaradi učinkovitega upravljanja zahteve prima facie dokazovale, da ne gre za izogibanje, in bile primerno utemeljene. Da bi bilo odločanje o sprejemljivosti primerno utemeljenih zahtev hitro, bi bilo treba določiti rok, v katerem naj bi bile take odločitve običajno sprejete.

Določiti bi bilo treba rok, v katerem naj bi se Komisija običajno odločila glede ustreznosti zahteve.

Na področju pregledov sme Komisija ponovno pregledati izvzete monterje, zlasti z naključnimi pregledi, da ugotovi, ali so pogoji za izvzetje še vedno izpolnjeni.

(8) Druge stranke, ki jih Komisija ne more izvzeti, ker ne izvajajo montažne dejavnosti, imajo prav tako lahko koristi od sistema oprostitev, če deklarirajo blago v okviru nadzora nad končno uporabo in dobavljajo glavne dele za kolesa izvzetim strankam ali drugim imetnikom dovoljenja za končno uporabo, ali v okviru klavzule de minimis.

Če so kupci navedenih strank monterji, vendar še niso izvzeti, in če uporabljajo dele v količinah nad pragom de minimis, morajo od Komisije pridobiti dovoljenje za oprostitev.

(9) Pri strankah, ki so predložile primerno utemeljene zahteve, vendar še niso rešene, je treba nemudoma začeti postopek.

Treba je zagotoviti, da imajo stranke, katerih zahteve še niso rešene, možnost oprostitve z retroaktivno veljavnostjo. Zato bi bilo treba plačilo razširjene dajatve začasno ukiniti, ne samo na področju uvoza, ki je po začetku veljavnosti Referenčne uredbe deklarirana za prost promet, ampak tudi na področju uvoza, za katerega velja dajatev, ki izhaja iz člena 2(3) Referenčne uredbe.

(10) Stranke, ki opravljajo montažno dejavnost, in za katere je že bilo ugotovljeno, da se ne izogibajo protidampinški dajatvi, uvedeni z Uredbo (EGS) št. 2474/93, naj bi bile s to uredbo izvzete.

Treba je zagotoviti, da ima oprostitev za navedene stranke retroaktivno veljavnost.

(11) Tej uredbi je priložen seznam strank, za katere se začne pregled, in seznam strank, ki so oproščene plačila razširjene dajatve. Spremembe seznamov in zbirni posodobljeni seznami bodo občasno in po potrebi objavljeni v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti.

(12) Nenazadnje bi morala splošna pravila, ki veljajo za protidampinške preiskave, zlasti glede vodenja preiskav, preveritvenih obiskov, nesodelovanja, zaupnosti in procesnih pravic zadevnih strank, veljati tudi za postopke, ki jih določa ta uredba –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi:

- "deli za kolesa" pomeni dele in pripomočke za kolesa, ki sodijo pod oznake KN 87149110 do 87149990,

- "razširjena dajatev" pomeni protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (EGS) št. 2474/93, kakor je bila razširjena s členom 2 Uredbe (ES) št. 71/97 (v nadaljevanju "Referenčna uredba"),

- "glavni deli za kolesa" pomeni dele za kolesa, opredeljene v členu 1 Referenčne uredbe,

- "montažna dejavnost" pomeni dejavnost, pri kateri se vgradijo glavni deli kolesa, tako da je kolo sestavljeno ali dopolnjeno,

- "zahteva" pomeni vsak ukrep stranke, ki opravlja montažno dejavnost, izveden z namenom, da bi pridobila dovoljenje Komisije za oprostitev po členu 3,

- "stranka v pregledu" pomeni stranko, ki izvaja montažno dejavnost, v okviru katere je bil sprožen pregled po členu 4(5) ali členu 11(1), in

- "izvzeta stranka" pomeni vsako stranko, za katero je bilo ugotovljeno, da njena montažna dejavnost ne spada v obseg člena 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96 in ki je bila skladno s členom 7 ali 12 te uredbe izvzeta.

Člen 2

Oprostitev plačila razširjene dajatve pri uvozu

1. Uvoz glavnih delov za kolesa se oprosti plačila razširjene dajatve, če:

- ga izvzeta stranka ali kdo drug v njenem imenu deklarira za prost promet ali

- je deklariran za prost promet po določbah o nadzoru nad uporabo iz člena 14.

2. Uvoz glavnih delov za kolesa se začasno oprosti plačila razširjene dajatve, če ga deklarira za prost promet stranka v pregledu ali kdo drug v njenem imenu.

Člen 3

Zahteva za izvzetje

1. Zahteve za izvzetje se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Skupnosti in jih mora podpisati oseba, ki je pooblaščena za zastopanje vlagatelja. Zahtevo je treba poslati na naslednji naslov:

Evropska komisija,

Generalni direktorat za zunanje ekonomske odnose,

Enota I/C–3,

CORT 100 4/59,

Rue de la Loi/Weststraat 200,

B-1049 Bruselj

Faks št.: (32–2) 295 65 05.

2. Po prejemu zahteve Komisija takoj obvesti vlagatelja in države članice.

Člen 4

Sprejemljivost zahtev

1. Zahteva se sprejme, če:

(a) vsebuje dokaze, da vlagatelj uporablja glavne dele za kolesa za proizvodnjo ali sestavljanje koles v količinah, ki so nad pragom, določenim v členu 14(c), ali da je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost za to;

(b) zagotavlja prima facie dokaze, da montažna dejavnost vlagatelja ne spada v obseg člena 13(2) Uredbe (ES) št 384/96; in

(c) vlagatelju 12 mesecev pred zahtevo ni bilo zavrnjeno dovoljenje za oprostitev po členu 7(3) ali (4), ali njegova oprostitev ni bila preklicana v skladu s členom 10.

2. Za predložitev kakršnih koli dodatnih informacij, ki so potrebne za odločitev glede sprejemljivosti zahteve, mora biti določen razumen rok. Če takšni dokazi v določenem roku niso predloženi, se šteje zahteva za nesprejemljivo.

3. Sprejemljivost zahteve, ki je primerno utemeljena v skladu z odstavkoma 1 in 2, se običajno določi v 45 dneh od njenega prejema. Vlagatelju bo najprej dana možnost podati pripombe na zaključke Komisije glede sprejemljivosti zahteve.

4. Če se razsodi, da je zahteva nesprejemljiva, se po posvetovanju s svetovalnim odborom, z odločbo zavrne.

5. Če se razsodi, da je zahteva sprejemljiva, se takoj začne pregled in obvesti vlagatelja in države članice.

Člen 5

Oprostitev plačila dajatev

1. Od dneva prejema zahteve, ki ustreza pogojem, določenim v členu 3(1), in do odločitve glede njene ustreznosti v skladu s členoma 6 in 7, se plačilo carinskega dolga v zvezi z razširjeno dajatvijo na podlagi člena 2(1) Referenčne uredbe oprosti za vsak uvoz glavnih delov za kolesa, ki ga stranka v pregledu deklarira za prost promet.

2. Pristojni organi držav članic lahko določijo, da se za oprostitev plačila razširjene dajatve upoštevajo določbe o zavarovanju, da se zagotovi plačilo razširjene dajatve v primeru, da se zahteva na podlagi člena 4(4) razsodi za nesprejemljivo, ali na podlagi členov 7(3) ali (4) zavrne.

Člen 6

Pregled zahteve

1. Komisija lahko pri vodenju pregleda po potrebi zahteva od vlagatelja dodatne informacije in/ali izvede preverjanja na kraju samem. Običajno pregled zajema obdobje najmanj šest mesecev pred prejemom zahteve.

2. Vsaka stranka v pregledu zagotovi, da se lahko kadar koli glavni deli za kolesa, ki jih deklarira za prost promet, bodisi uporabijo pri montažni dejavnosti, uničijo ali ponovno izvozijo. Vodi evidenco o glavnih delih za kolesa, ki so ji bili dobavljeni, in o njihovi uporabi. Navedeni zapisi se hranijo vsaj tri leta. Zapisi in vsi potrebni dodatni dokazi se na zahtevo predložijo Komisiji.

3. Pregled ustreznosti zahteve se običajno zaključi v dvanajstih mesecih od obvestila na podlagi člena 4(5).

4. Preden se na podlagi člena 7 sprejme sklep, je vlagatelj obveščen o zaključkih Komisije glede ustreznosti in dana mu je možnost predložitve pripomb.

Člen 7

Odločba

1. Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da montažni postopki stranke ne spadajo v člen 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96, se vlagatelju po posvetovanju s svetovalnim odborom izda dovoljenje za oprostitev plačila razširjene dajatve.

2. Odločba velja za nazaj od dneva prejema zahteve. Carinski dolg vlagatelja se na podlagi člena 2(1) Referenčne uredbe od tega dne dalje šteje za ničnega.

3. Če merila za izvzetje niso izpolnjena, se po posvetovanju s svetovalnim odborom zahteva zavrne in odpravi oprostitev plačila razširjene dajatve iz člena 5.

4. Kakršna koli kršitev obveznosti iz člena 6(2) ali kakršna koli napačna izjava v zvezi z odločitvijo lahko pomeni razlog za zavrnitev zahteve.

Člen 8

Obveznosti izvzetih strank

1. Izvzeta stranka ves čas zagotavlja:

(a) da njena montažna dejavnost ostaja zunaj področja veljavnosti člena 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96;

(b) da se po prejemu pošiljke glavnih delov za kolesa, ki so bili oproščeni plačila razširjene dajatve po členu 2, navedeni deli bodisi uporabijo pri montaži, uničijo, ponovno izvozijo ali prodajo drugi izvzeti stranki.

2. Izvzeta stranka vodi evidenco o glavnih delih za kolesa, ki so ji bili dobavljeni, in o njihovi uporabi. Navedene zapise in ustrezna dodatna dokazna sredstva hrani vsaj tri leta. Navedene zapise na zahtevo predloži Komisiji.

Člen 9

Pregled

1. Komisija lahko na lastno pobudo pregleda položaj izvzete stranke, da preveri, če njena montažna dejavnost ostaja zunaj področja uporabe člena 13(2) Uredbe (EGS) št. 384/96.

2. Pregled zajema preučitev obdobja, ki je lahko krajše od šestih mesecev.

Člen 10

Preklic izvzetja

Po posvetovanju s svetovalnim odborom in po tem, ko se da izvzeti stranki možnost pripomb, se izvzetje prekliče:

- če je pregled pokazal, da sodi montažna dejavnost izvzete stranke v obseg uporabe člena 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96,

- če stranka krši obveznosti iz člena 8(2) ali

- v primeru nesodelovanja po sprejemu sklepa o izvzetju.

Člen 11

Nerešene zahteve

1. Zahteve strank, ki so naštete v Prilogi 1, se sprejmejo in, začnejo se preiskave skladno s členom 6.

2. Za začetek veljavnosti te uredbe se šteje datum prejema v smislu člena 5 (1) zahteve iz odstavka 1 tega člena.

3. Do odločitve ustreznosti zahtev strank, naštetih v Prilogi I, se plačilo carinskega dolga, nastalega zaradi razširjene dajatve na podlagi člena 2 Referenčne uredbe, oprosti z začetkom veljavnosti od uveljavitve navedene uredbe.

4. Sklepi v skladu s členom 7(2) glede strank, naštetih v Prilogi I, veljajo za nazaj od 20. aprila 1996. Carinski dolgovi vlagatelja v zvezi z razširjeno dajatvijo se torej od tega dne štejejo za nične.

Člen 12

Stranke, izvzete s to uredbo

Stranke, naštete v Prilogi II, so oproščene plačila razširjene dajatve z začetkom veljavnosti od 20. aprila 1996.

Člen 13

Postopkovne določbe

Ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 384/96 o:

- vodenju preiskav (člen 6(2), (3), (4) in (5)),

- preveritvenih obiskih (člen 16),

- nesodelovanju (člen 18) in

- zaupnosti (člen 19)

se uporabljajo za preglede na podlagi te uredbe.

Člen 14

Oprostitev, za katero velja nadzor nad končno uporabo

Če uvoz glavnih delov za kolesa deklarira za prost promet oseba, ki ni izvzeta stranka, je le-ta od dneva uveljavitve Referenčne uredbe izvzet iz uporabe razširjene dajatve, če je deklariran skladno s strukturo Taric v Prilogi III, ob upoštevanju pogojev iz člena 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in členov 291 do 304 Uredbe (EGS) št. 2454/93, ki se uporabljajo s potrebnimi spremembami, če:

(a) se glavni deli za kolesa dobavijo stranki, ki je izvzeta na podlagi členov 7 ali 12; ali

(b) se glavni deli za kolesa dobavijo drugemu imetniku dovoljenja v smislu člena 291 Uredbe (EGS) št. 2454/93; ali

(c) na mesečni podlagi, če manj kot 300 enot na tip glavnih delov za kolesa bodisi stranka deklarira za prost promet bodisi so ji dobavljeni. Število delov, ki jih stranka deklarira ali so ji dobavljeni, se izračuna glede na število delov, ki jih deklarirajo vse stranke oziroma so dobavljeni vsem strankam, ki so povezane s stranko ali imajo z njo sklenjene kompenzacijske dogovore.

Člen 15

Posebne določbe za stranke, ki prejemajo de minimis dobavo

1. Komisija ali pristojni organi držav članic se lahko na lastno pobudo odločijo za pregled strank, ki imajo deklarirane glavne dele za kolesa za prost promet ali prejemajo pošiljke na podlagi člena 14(c).

2. Če se ugotovi, da so stranke, navedene v odstavku 1, deklarirale za prost promet ali prejele pošiljke glavnih delov za kolesa v količinah, ki presegajo prag, določen v členu 14(c), ali če pri pregledu ne sodelujejo, se ne šteje več, da ne spadajo v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96. Po tem, ko je bila stranki dana možnost podati pripombe, se o navedenih ugotovitvah obvesti pristojne organe držav članic.

3. Če so stranke, navedene v odstavku 1, zlorabile člen 14 (c), da bi se izognile plačilu razširjene dajatve, se sme zahtevati povračilo za neobračunano razširjeno dajatev za kateri koli glavni del za kolesa, ki so ga navedene stranke deklarirale za prost promet ali jim je bil dobavljen po uveljavitvi te uredbe.

Člen 16

Izmenjava informacij

1. Podatki strank, na podlagi katerih se je začel pregled po členu 4, ali na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev po členih 7 ali 10, se posredujejo pristojnim organom držav članic.

2. Občasno bo po potrebi objavljeno obvestilo s posodobljenimi seznami strank v pregledu in izvzetih strank, ki bo na zahtevo posredovano tudi katerikoli zainteresirani stranki.

3. Pristojni organi držav članic pošljejo v enem mesecu po koncu vsakega četrtletja Komisiji povzetek informacij v zvezi z izvzetimi strankami v obliki, določeni v Prilogi IV.

Člen 17

Določbe o carinah

Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne carinske določbe.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 1997

Za Komisijo

Leon Brittan

Podpredsednik

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

[2] UL L 317, 6.12.1996, str. 1.

[3] UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

[4] UL L 228, 9.9.1993, str. 1.

[5] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[6] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[7] UL L 9, 13.1.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

STRANKE V PREGLEDU

(Dodatna oznaka Taric: 8962)

Opomba:

Zainteresirane stranke se obveščajo, da bodo po prejemu nadaljnjih zahtev na podlagi člena 3(1) ali nadaljnjih odločb o nerešenih pregledih na podlagi člena 7, občasno in po potrebi v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti objavljeni novi in posodobljeni seznami "strank, ki so predložile zahtevo skladno s členom 3(1) ali so v pregledu skladno s členom 11", ali pa bodo seznami dosegljivi na naslovu, navedenem v členu 3 te uredbe.

Naziv | Mesto | Država |

Dangre Cycles | F–59770 Marly | Francija |

Derby Cyclewerke GmbH | D–49661 Cloppenburg | Nemčija |

Engelbert Meyer GmbH | D–49692 Sevelten | Nemčija |

Fa. Alfred Fischer | D–76229 Karlsruhe | Nemčija |

Falter Fahrzeug–Werke GmbH & Co KG | D–33609 Bielefeld | Nemčija |

Kynast AG | D–Quakenbrück | Nemčija |

Monark Crescent | S–432 82 Varberg | Švedska |

Muddy Fox | Middlesex UB6 7RH | Združeno kraljestvo |

Quantum Cycles | F–59770 Marly | Francija |

Pantherwerke | D–37537 Bad Wildungen | Nemčija |

PRO–FIT Sportartikel | D–74076 Heilbronn | Nemčija |

Prophete GmbH | D–33378 Rheda–Wiedenbrück | Nemčija |

Tekno Cycles | F–93102 Montreuil Cedex | Francija |

TNT Cycles | E–17180 Vilablareix (Girona) | Španija |

Winora – TME Bike Company | D–97405 Schweinfurt | Nemčija |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

IZVZETE STRANKE

(Dodatna oznaka Taric: 8963)

Opomba:

Zainteresirane stranke se obveščajo, da bodo po nadaljnjih odločbah o izvzetju na podlagi člena 7 ali preklicu izvzetja po členu 10, občasno in po potrebi v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti objavljeni novi in posodobljeni seznami "strank, ki so izvzete skladno s členom 7 ali 12", ali pa bodo seznami dosegljivi na naslovu, navedenem v členu 3 te uredbe.

Naziv | Mesto | Država | Začetek veljavnosti |

Batavus | NL–8440 AM Heerenveen | Nizozemska | 20.4.1996 |

BH Bicicletas de Alava | E–01080 Vitoria | Španija | 20.4.1996 |

Cycles Mercier – France–Loire | F–42162 Andrézieux – Boutheon Cedex | Francija | 20.4.1996 |

Cycleurope International/Peugeot | F–10100 Romily–sur–Seine | Francija | 20.4.1996 |

Dawes Cycles | UK–Birmingham B11 2DG | Združeno kraljestvo | 20.4.1996 |

Hercules | D–90441 Nürnberg | Nemčija | 20.4.1996 |

MICMO/Gitane | F–44270 Machecoul | Francija | 20.4.1996 |

Moore Large & Co. | UK–Derby DE24 9G1 | Združeno kraljestvo | 20.4.1996 |

Promiles | F–59650 Villeneuve d'Ascq | Francija | 20.4.1996 |

Raleigh | UK–Nottingham NG7 2DD | Združeno kraljestvo | 20.4.1996 |

Tandem Group | UK– York Y01 4YU | Združeno kraljestvo | 20.4.1996 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

STRUKTURA TARIC

87149110 | — — — Ogrodja: |

— — — — Barvana, anodizirana, polirana in/ali lakirana: |

8714911011 | — — — — — S poreklom ali poslana iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714911019 | — — — — — Drugo |

8714911090 | — — — — Drugo |

87149130 | — — — Sprednje vilice: |

— — — — Barvane, anodizirane, polirane in/ali lakirane: |

8714913011 | — — — — — S poreklom ali poslane iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714913019 | — — — — Drugo |

8714913090 | — — — Drugo |

87149390 | — — — Zadnji zobniki za prosti tek: |

8714939010 | — — — — — S poreklom ali poslani iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714939090 | — — — — Drugo |

87149430 | — — — — Druge zavore: |

8714943010 | — — — — — S poreklom ali poslane iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714943090 | — — — — Drugo |

87149490 | — — — Deli: |

— — — — Zavorne ročice: |

8714949011 | — — — — — S poreklom ali poslane iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714949019 | — — — — — Drugo |

8714949090 | — — — — Drugo |

87149630 | Prestave v pestu |

8714963010 | — — — — S poreklom ali poslane iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesec aliali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714963090 | — — — — Drugo |

87149910 | — — — Balance: |

8714991010 | — — — — — S poreklom ali poslane iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesec aliali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714991090 | Drugo |

87149950 | — — — Prestave: |

8714995010 | — — — — S poreklom ali poslane iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714995090 | — — — — Drugo |

87149990 | — — — Drugo, deli: |

— — — — Kompletna kolesa z zračnicami, pnevmatikami, verižniki ali brez njih: |

8714999011 | — — — — — S poreklom ali poslana iz Kitajske: v količinah pod 300 enot na mesec ali jih je treba prenesti stranki v količinah pod 300 enot na mesecali jih je treba prenesti drugemu imetniku dovoljenja za uporabo v posebne namene ali izvzetim strankam |

8714999019 | — — — — — Drugo |

8714999090 | — — — — Drugo |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Oblika informacij

NADZOR NAD KONČNO UPORABO DELOV ZA KOLESA IZ KITAJSKE

IZVAJANJE UREDBE (ES) št. 88/97 [1]

(Podatki v skladu s členom 16 zgornje uredbe)

(posredovati v enem mesecu od konca obravnavanega četrtletja)

Država članica: … | Leto: … Četrtletje: … |

A. POVZETEK

- Številka izdanega dovoljenja za posebno uporabo: …

- Številka poteklega dovoljenja za posebno uporabo: …

- Številka preklicanega dovoljenja za uporabo [2] …

Količina [3] ogrodij za kolesa [4]:

- vnešeno skladno z nadzorom nad uporabo: …

- vnešeno pod dodatno oznako Taric 8962: …

- vnešeno pod dodatno oznako Taric 8963: …

B. GLAVNI IMETNIKI DOVOLJENJA ZA POSEBNO UPORABO

+++++ TIFF +++++

C. ZAKLJUČEK IN DODATNE INFORMACIJE

+++++ TIFF +++++

B. PREKLIC DOVOLJENJA ZA POSEBNO UPORABO

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

[2] Glej oddelek D tega lista z informacijami.

[3] Posebne merske enote.

[4] Oznaka KN ex87149110.

--------------------------------------------------

Top