EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0076

Direktiva Sveta 97/76/ES z dne 16. decembra 1997 o spremembi Direktive 77/99/EGS in Direktive 72/462/EGS v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za sesekljano meso, polpripravljene jedi iz mesa in nekatere druge proizvode živalskega izvora

OJ L 10, 16.1.1998, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 222 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; implicitno zavrnjeno 32004L0041 in 32004L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/76/oj

31997L0076Uradni list L 010 , 16/01/1998 str. 0025 - 0027


Direktiva Sveta 97/76/ES

z dne 16. decembra 1997

o spremembi Direktive 77/99/EGS in Direktive 72/462/EGS v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za sesekljano meso, polpripravljene jedi iz mesa in nekatere druge proizvode živalskega izvora

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker Direktiva Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo in trženje mesnih izdelkov in določenih drugih izdelkov živalskega izvora [3], posodobljena z Direktivo 92/5/EGS [4], predvideva možnost uporabe mesa iz člena 2 Direktive 88/657/EGS, pri pripravi mesnih izdelkov;

ker je bila Direktiva 88/657/EGS s 1. januarjem 1996 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo Sveta 94/65/ES z dne 14. decembra 1994 o zahtevah za proizvodnjo in dajanje na trg mletega mesa in mesnih pripravkov [5]; ker morajo biti za zagotovitev pravne varnosti sklicevanja na Direktivo 88/657/EGS ustrezno spremenjeni;

ker je treba iz Direktive 77/99/EGS črtati tiste določbe, ki so zaradi svoje začasne narave sedaj že zastarele;

ker je treba zaradi posebnosti proizvodnih pogojev za želodce, mehurje in čreva uporabljati zanje druge ureditve, kakor jih je prej določala Direktiva 77/99/EGS; ker mora biti za države članice določen razumen rok za uskladitev s tem novim režimom tako pri svoji nacionalni proizvodnji kakor pri uvozu iz tretjih držav,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/99/EGS se spremeni:

1. V peti alinei členov 2(a)(ii) in 2(d) se sklicevanje na Direktivo 88/657/EGS nadomesti s sklicevanjem na Direktivo 94/65/ES.

2. V členu 3:

(a) se druga alinea točke A.1 glasi "– v skladu s členom 9(1) …"

(b) se točki A.1 doda naslednji pododstavek:

"ali ki so bili evidentirani in pregledani v skladu s členom 9(2)";

(c) se točka A.9 spremeni:

- odstavek (a) se črta,

- besedilo "(b) od 1. julija 1993" se črta,

- točka (i) postane točka (a) in točka (ii) postane točka (b).

3. Člen 9(2) se spremeni:

"2. Države članice lahko razširijo odstopanja, predvidena v odstavku 1, na obrate iz točke (a)(i) oddelka A člena 4 ter oddelkov C, D in E Direktive 64/433/EGS, pri čemer mora obdelava proizvodov v takih obratih izpolnjevati druge zahteve te direktive.".

4. V členu 13(1)(a) se črta besedilo "do 1. julija 1993 veterinarsko spričevalo, predvideno v Prilogi D".

5. V zadnjem pododstavku člena 13(1) se sklicevanje na Direktivo 88/657/EGS nadomesti s sklicevanjem na Direktivo 94/65/ES.

6. Člen 21 se črta.

7. V prvi in drugi alinei točke 2 poglavja III Priloge B se sklicevanje na Direktivo 88/657/EGS nadomesti s sklicevanjem na Direktivo 94/65/ES.

8. Peta alinea točke 4 poglavja V Priloge B se glasi:

"— Kjer zakonodaja države članice dovoljuje uporabo škroba ali beljakovin živalskega ali rastlinskega izvora v netehnološke namene, navedba take uporabe v povezavi z imenom izdelka.".

9. Poglavje III Priloge C se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

V členu 21b Direktive 72/462/EGS [6] se datum "31. december 1997" v drugem pododstavku nadomesti z datumom "31. december 1998".

Člen 3

Na podlagi poročila Komisije, ki mu bodo priloženi ustrezni predlogi, o katerih bo Svet odločal s kvalificirano večino, bo Svet najpozneje do 31. decembra 2001 ponovno preučil določbe Priloge z namenom ponovne preučitve pogojev, ki veljajo za obrate, iz katerih prvotno izvirajo čreva.

Člen 4

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1999.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih iz prvega odstavka sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] UL C 341, 5.12.1994, str. 206.

[2] UL C 397, 31.12.1994, str. 37.

[3] UL L 26, 31.1.1997. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/68/ES (UL L 332, 30.12.1995, str. 10).

[4] UL L 57, 2.3.1992, str. 1.

[5] UL L 368, 31.12.1994, str. 10.

[6] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/91/ES (UL L 13, 16.1.1997, str. 26).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"POGLAVJE III Pogoji, ki urejajo proizvodnjo, dajanje v promet in uvoz očiščenih, nasoljenih ali posušenih in/ali toplotno obdelanih želodcev, mehurjev in črev

Poleg pogojev iz Priloge A in poglavja II Priloge B morajo obrati za obdelavo želodcev, mehurjev in črev izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. surovine morajo izvirati od živali, za katere je bilo s pregledi pred zakolom in pregledi po zakolu ugotovljeno, da so primerne za prehrano ljudi;

2. proizvodi, ki jih ni mogoče hraniti pri temperaturi okolja, se hranijo do odpreme v prostorih, predvidenih v ta namen. Zlasti je treba proizvode, ki niso nasoljeni ali posušeni, hraniti pri temperaturi, nižji od 3 °C;

3. surovine se prevaža iz klavnice izvora v obrat pod ustreznimi higienskimi pogoji in, če je glede na čas med zakolom in prevzemom surovin potrebno, zamrznjene. Vozila in posode za prevoz teh snovi morajo imeti gladke notranje površine, ki se zlahka perejo, čistijo in razkužujejo. Vozila za prevoz surovin v zamrznjenem stanju morajo biti zasnovana tako, da je mogoče zahtevano temperaturo vzdrževati ves čas prevoza;

4. zagotovljeni morajo biti prostori za skladiščenje materiala za embaliranje in pakiranje;

5. embaliranje in pakiranje morata potekati v higienskih pogojih v prostoru ali prostorih, predvidenih za ta namen;

6. uporaba lesa je prepovedana, pač pa je dovoljena uporaba lesenih palet za prevoz posod z zadevnimi proizvodi."

--------------------------------------------------

Top