EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0064

Direktiva Komisije 97/64/ES z dne 10. novembra 1997 o četrti prilagoditvi tehničnemu napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (olja za svetilke)Besedilo velja za EGP

OJ L 315, 19.11.1997, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 70 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/64/oj

31997L0064Uradni list L 315 , 19/11/1997 str. 0013 - 0014


Direktiva Komisije 97/64/ES

z dne 10. novembra 1997

o četrti prilagoditvi tehničnemu napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (olja za svetilke)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/16/ES [2], in zlasti člena 2a Direktive, uvedenega z Direktivo Sveta 89/678/EGS [3],

ker je Direktiva Sveta 89/677/EGS [4] o osmi spremembi Direktive 76/769/EGS prepovedala uporabo nekaterih nevarnih snovi in pripravkov v okrasnih predmetih, trikih in šalah ter igrah;

ker se je medtem izkazalo, da nekatere od teh nevarnih snovi in pripravkov v obliki olj, ki so – zlasti obarvani – razvrščeni kot nevarni pri vdihavanju, predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in posebno za zdravje majhnih otrok, zlasti kadar se uporabljajo v okrasnih svetilkah;

ker je treba trženje takih obarvanih olj za uporabo v okrasnih svetilkah omejiti;

ker omejitve pri trženju takih obarvanih olj, ki jih predpisuje ta direktiva, upoštevajo sedanje stanje znanja in tehnike glede varnejših alternativ;

ker ta direktiva ne vpliva na zakonodajo Skupnosti o minimalnih zahtevah za varstvo delavcev v Direktivi Sveta 89/391/EGS [5] in posameznih direktivah, ki temeljijo na njej, predvsem Direktivi Sveta 90/394/EGS [6];

ker so ukrepi, določeni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 76/769/EGS se s tem prilagodi tehničnemu napredku, kakor je določeno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 1998 in o tem takoj obvestijo Komisijo. Te predpise uporabljajo od 31. decembra 1998.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Postopek za takšno sklicevanje sprejmejo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. novembra 1997

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 262, 27.9.1976, str. 24.

[2] UL L 116, 6.5.1997, str. 31.

[3] UL L 398, 30.12.1989, str. 24.

[4] UL L 398, 30.12.1989, str. 19.

[5] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[6] UL L 196, 26.7.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Točka 3 v Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS se nadomesti z naslednjo točko:

"Tekoče snovi ali pripravki, ki se štejejo za nevarne po opredelitvah iz člena 2(2) in merilih iz delov 2, 3 in 4 Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov z zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, kakor so bili prilagojeni tehničnemu napredku z direktivama Komisije 93/21/EGS in 96/54/ES. | 1.Ne smejo se uporabljati vokrasnih predmetih, namenjenih za dajanje svetlobe ali barvnih učinkov z različnimi fazami, na primer v okrasnih svetilkah in pepelnikih,trikih in šalah,igrah za enega ali več udeležencev ali katerem koli predmetu, namenjenem za uporabo, kot takem, četudi samo za okrasne namene.2.Ne da bi to vplivalo na zgoraj navedeno, snovi in pripravki, ki:predstavljajo tveganje pri vdihavanju in so označeni s stavkom R65, inse lahko uporabijo kot gorivo v okrasnih svetilkah, inse dajejo na trg v embalaži s prostornino 15 litrov ali manj,ne smejo, razen če to ni potrebno iz davčnih razlogov, vsebovati barvila ali parfuma ali obojega.Ne da bi to vplivalo na izvajanje drugih predpisov Skupnosti v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem ter označevanjem nevarnih snovi in pripravkov, mora biti embalaža snovi in pripravkov, zajetih v odstavku 2, če so namenjeni za uporabo v svetilkah, čitljivo in trajno označena na naslednji način: "Svetilke, napolnjene s to tekočino, hraniti zunaj dosega otrok." |

--------------------------------------------------

Top