EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0061

Direktiva Sveta 97/61/ES z dne 20. oktobra 1997 o spremembi Priloge k Direktivi 91/492/EGS o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg

OJ L 295, 29.10.1997, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 24 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; implicitno zavrnjeno 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/61/oj

31997L0061Uradni list L 295 , 29/10/1997 str. 0035 - 0036


Direktiva Sveta 97/61/ES

z dne 20. oktobra 1997

o spremembi Priloge k Direktivi 91/492/EGS o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg

SVET EVROPSKE UNIJE JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg [1] ter zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker poglavje V v Prilogi k Direktivi 91/492/EGS določa sprejemljive mejne vrednosti za dve vrsti morskih toksinov, ki ogrožajo javno zdravje;

ker obstajajo znanstveni dokazi, da se je na območjih, kjer se proizvajajo školjke, pojavil nov morski toksin ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), ki bi lahko ogrozil zdravje potrošnikov;

ker je treba zahteve za javno zdravje v zvezi z živimi školjkami iz poglavja V v Prilogi k Direktivi 91/492/EGS spremeniti tako, da bodo upoštevale ta novi morski toksin;

ker je treba za ta novi morski toksin določiti sprejemljivo mejno vrednost, da bi zaščitili javno zdravje;

ker so izkušnje pokazale, da bi moral registracijski dokument za ugotavljanje istovetnosti serij mehkužcev, določen v točki 6 poglavja II v Prilogi k Direktivi 91/492/EGS, vsebovati podatke o zdravstvenem stanju izvornega območja ter o postopkih prečiščevanja ali ponovne nasaditve, ki so bili opravljeni na mehkužcih;

ker mora biti mogoče slediti poreklu školjk, ki so dane na trg; ker bi zato moralo biti mogoče povezati podatke, navedene na registracijskem dokumentu, z vsako serijo, dano na trg, v registru, ki ga vodi odpremni center;

ker bi delavci in inšpekcijske službe lažje razumeli standarden registracijski dokument, ne glede na jezik, v katerem je sestavljen; ker bi morala Komisija uvesti takšen standarden dokument,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 91/492/EGS se spremeni:

1. točka 6 v poglavju II se nadomesti z naslednjim:

"6. Pristojni organ mora na zahtevo nabiralca izdati registracijski dokument za ugotavljanje istovetnosti serij živih školjk med prevozom iz gojitvenega območja v odpremni center, obrat za prečiščevanje, na območje za ponovno nasaditev ali v predelovalni obrat. Za vsako serijo mora nabiralec čitljivo in neizbrisno izpolniti ustrezne rubrike na registracijskem dokumentu, ki morajo vsebovati naslednje podatke:

- ime in naslov nabiralca,

- datum nabiranja,

- lokacijo proizvodnega območja, navedenega s čimbolj natančnim opisom ali s številčno oznako,

- zdravstveno stanje proizvodnega območja, kot je navedeno v poglavju I,

- čimbolj natančno navedeno vrsto lupinarjev in količino,

- številko odobritve in namembni kraj za pakiranje, ponovno nasaditev, prečiščevanje ali predelavo.

Nabiralec mora registracijski dokument podpisati in navesti datum.

Registracijski dokumenti morajo biti redno in zaporedno oštevilčeni. Pristojni organ vodi register številk registracijskih dokumentov, skupaj z imeni oseb, ki nabirajo žive školjke in katerim so bili dokumenti izdani. Na registracijskem dokumentu vsake serije živih školjk mora biti ob dostavi serije v odpremni center, obrat za prečiščevanje, območje za ponovno nasaditev ali predelovalni obrat odtisnjen datum, navedeni centri, območja ali obrati pa morajo takšen dokument hraniti vsaj dvanajst mesecev. Poleg tega ga mora prav tako dolgo hraniti tudi nabiralec.

Če pa nabiranje opravljajo delavci iz namembnih odpremnih centrov, obratov za prečiščevanje, območij za ponovno nasaditev ali predelovalnih obratov, se lahko registracijski dokument nadomesti s trajnimi prevoznim dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ. Komisija v skladu s postopkom iz člena 12 te direktive sprejme standardni registracijski dokument, ki vsebuje napotila na različne zahteve, ki jih mora vsebovati in so navedene v poglavjih II, III in IV v tej prilogi.";

2. točka 9 v poglavju III se nadomesti z naslednjim:

"9. po nabiranju na območju za ponovno nasaditev, mora serije med prevozom iz območja za ponovno nasaditev v odobreni odpremni center, obrat za prečiščevanje ali predelovalni obrat spremljati registracijski dokument, katerega obrazec sestavi Komisija v skladu s postopkom iz člena 12 direktive, ki poleg podatkov iz točke 6 v poglavju II v tej prilogi navaja med drugim mesto in številko dovoljenja območja za ponovno nasaditev ter trajanje ponovne nasaditve, skupaj z drugimi podatki, potrebnimi za ugotavljanje istovetnosti proizvoda in za sledenje proizvodu.

Vendar pa se zgoraj navedeno ne zahteva, če območje za ponovno nasaditev in odpremni center, obrat za prečiščevanje ali predelovalni obrat upravlja isto osebje.";

3. drugi pododstavek točke 13 Oddelka III v Prilogi IV se nadomesti z naslednjim:

"Obrati za prečiščevanje, ki odpremijo serije živih školjk v odpremne centre, morajo priložiti registracijski dokument, katerega obrazec sestavi Komisija v skladu s postopkom iz člena 12 direktive, v katerem so poleg podatkov iz točke 6 v poglavju II v tej prilogi med drugim navedeni še številka odobritve in naslov obrata za prečiščevanje ter trajanje prečiščevanja, datum vstopa in izstopa iz obrata za prečiščevanje, ter drugi podatki, potrebni za ugotavljanje istovetnosti proizvoda in za sledenje proizvodu.";

4. točka 4 v Oddelku IV v poglavju IV se nadomesti z naslednjim:

"4. Odpremni centri morajo imeti na razpolago pristojnemu organu naslednje:

- rezultate mikrobioloških preskusov živih školjk iz odobrenega proizvodnega območja ali območja za ponovno nasaditev ali obrata za prečiščevanje,

- podatke o živih školjkah in količinah živih školjk, dobavljenih v odpremni center, in pripadajoče registracijske dokumente,

- podrobne podatke o odpremi, skupaj z imeni in naslovi prejemnikov, datumi in količinami odpremljenih živih školjk, ter ustreznimi vstopnimi registracijskimi dokumenti.

Navedeni podatki morajo biti razvrščeni po vrstnem redu in se hranijo toliko časa, kot to določi pristojni organ, vendar vsaj dvanajst mesecev.";

5. v poglavju V se vnese naslednja točka:

"7a. Skupna vsebnost ASP (Amnesic Shellfish Poison) v užitnih delih mehkužcev (telo v celoti ali vsak užiten del posebej) ne sme presegati 20 mikrogramov domoične kisline na gram z uporabo metode tekočinske kromatografije visoke zmogljivosti (HPLC)."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. julija 1998. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodajo, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 20. Oktobra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

Top