EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0032

Direktiva Komisije 97/32/ES z dne 11. junija 1997 o prilagajanju Direktive Sveta 77/539/EGS o žarometih za vzvratno vožnjo za motorna in priklopna vozila tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP

OJ L 171, 30.6.1997, p. 63–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 138 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 138 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 36 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; implicitno zavrnjeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/32/oj

31997L0032Uradni list L 171 , 30/06/1997 str. 0063 - 0076


Direktiva Komisije 97/32/ES

z dne 11. junija 1997

o prilagajanju Direktive Sveta 77/539/EGS o žarometih za vzvratno vožnjo za motorna in priklopna vozila tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Sporazuma o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/79/ES [2], in zlasti člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/539/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o žarometih za vzvratno vožnjo za motorna in priklopna vozila [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 10 direktive,

ker je Direktiva 77/539/EGS ena izmed posamičnih direktiv za postopek EGS-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo 70/156/EGS; ker se torej določbe, opredeljene v Direktivi 70/156/EGS glede sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozil uporabljajo za to direktivo;

ker je zlasti v členu 3(4) in členu 4(3) Direktive 70/156/EGS določeno, da ima vsaka posamična direktiva priložen opisni list in certifikat o homologaciji na podlagi Priloge VI k navedeni direktivi, zato da je homologacija lahko računalniško podprta; ker morajo biti certifikati o homologaciji, predvideni v Direktivi 77/539/EGS, ustrezno spremenjeni;

ker morajo biti postopki poenostavljeni zaradi ohranjanja enakovrednosti po členu 9(2) Direktive 70/156/EGS med nekaterimi posamičnimi direktivami in ustreznimi pravilniki Gospodarske komisije ZN za Evropo, kadar gre za spremembo teh predpisov; ker je treba najprej s sklicevanjem nadomestiti tehnične zahteve Direktive 77/539/EGS s tehničnimi zahtevami Pravilnika št. 23;

ker gre za sklicevanje na Direktivo Sveta 76/756/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/28/ES [5], in na Direktivo Sveta 76/761/EGS [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, skladni z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/539/EGS se spremeni, kot sledi:

1. Člen 1(1) se nadomesti z:

"1. Vsaka država članica podeli EGS-homologacijo sestavnega dela za katerikoli tip žarometov za vzvratno vožnjo, ki ustreza konstrukcijskim in preskusnim zahtevam, opredeljenim v ustreznih prilogah."

2. Člen 2(1) se nadomesti z:

"Države članice izdajo proizvajalcu za vsak tip žarometa za vzvratno vožnjo, ki ga homologirajo skladno s členom 1, oznako EGS-homologacije sestavnega dela skladno z vzorcem, ki je prikazan v Dodatku 3 Priloge I."

3. Člen 4 se nadomesti z:

"Člen 4

Pristojni organi držav članic se po postopku iz člena 4(6) Direktive 70/156/EGS medsebojno obveščajo o vsaki homologaciji, ki so jo podelili, zavrnili ali preklicali skladno s to direktivo."

4. Člen 9 se nadomesti z:

"Člen 9

V tej direktivi ‚vozilo‘ pomeni vsako motorno vozilo, namenjeno za uporabo na cesti, z nadgradnjo ali brez nje, z vsaj štirimi kolesi in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, večjo od 25 km/h, ter priklopna vozila z izjemo tirnih vozil, kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter vseh premičnih strojev."

5. Priloge se nadomestijo s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Od 1. januarja 1998, ali, če so besedila iz člena 3 objavljena po 1. juliju 1997, države članice po šestih mesecih od dejanskega datuma objave teh besedil ne smejo iz razlogov, ki se nanašajo na žaromete za vzvratno vožnjo:

- zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za neki tip vozila ali tip navedenega žarometa ali

- prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe vozil oziroma prodaje ali začetka uporabe žarometov za vzvratno vožnjo,

če so žarometi v skladu z zahtevami Direktive 77/539/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo, in če so na vozilih žarometi vgrajeni skladno z zahtevami, opredeljenimi v Direktivi 76/756/EGS.

2. Od 1. oktobra 1998 države članice:

- ne smejo več podeljevati ES-homologacije in

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije

za vsak tip vozila iz razlogov, ki se nanašajo na žaromete za vzvratno vožnjo in na vsak tip žarometov za vzvratno vožnjo, če niso izpolnjene zahteve Direktive 77/539/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

3. Od 1. oktobra 1999 se za namene člena 7(2) Direktive 70/156/EGS uporabljajo zahteve Direktive 77/539/EGS, ki se nanašajo na žaromete za vzvratno vožnjo kot sestavne dele, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

4. Ne glede na odstavka 2 in 3 zgoraj, države članice za nadomestne dele še naprej podeljujejo ES-homologacijo žarometom za vzvratno vožnjo ter dovoljujejo njihovo prodajo in začetek uporabe skladno s prejšnjimi različicami Direktive 77/539/EGS:

- če so ti žarometi predvideni za vgradnjo v vozila, ki so že v uporabi, in

- če ustrezajo zahtevam navedene direktive, ki so veljale v času, ko je bilo vozilo prvič registrirano.

Člen 3

Odstavki in priloge Pravilnika št. 23 Gospodarske komisije ZN za Evropo iz točke 2.1 Priloge II se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti pred 1. julijem 1997.

Člen 4

1. Države članice sprejmenjo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. januarja 1998; če se besedila iz člena 3 objavijo po 1. juliju 1997, države članice izpolnijo to obveznost v šestih mesecih po dejanskem datumu objave teh besedil. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice uporabljajo te predpise od 1. januarja 1998 oziroma šest mesecev po dejanskem datumu objave besedil, če so besedila iz člena 3 objavljena po 1. juliju 1997.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. junija 1997

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[2] UL L 18, 21.1.1997, str. 7.

[3] UL L 220, 29.8.1977, str. 72.

[4] UL L 262, 27.9.1976, str. 1.

[5] UL L 171, 30.6.1997, str. 1.

[6] UL L 262, 27.9.1976, str. 96.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

SEZNAM PRILOG

PRILOGA I: | Upravne določbe za homologacijo |

Dodatek 1: | Opisni list |

Dodatek 2: | Certifikat o homologaciji |

Dodatek 3: | Vzorci oznake ES-homologacije za sestavne dele |

PRILOGA II: | Področje uporabe in tehnične zahteve |

PRILOGA I

UPRAVNE DOLOČBE ZA HOMOLOGACIJO

1. VLOGA ZA ES-HOMOLOGACIJO SESTAVNEGA DELA

1.1 Vlogo za ES-homologacijo sestavnega dela, skladno s členom 3(4) Direktive 70/156/EGS za neki tip žarometov za vzvratno vožnjo, vloži proizvajalec.

1.2 Vzorec opisnega lista je prikazan v Dodatku 1.

1.3 Pristojni ustanovi za izvedbo homologacijskih preskusov je treba predložiti:

1.3.1 dva vzorca, opremljena s priporočenim žarometom oziroma žarometi. Če napravi nista identični, temveč simetrični in primerni za namestitev ena na levo, druga pa na desno stran vozila, sta vzorca lahko identična in primerna za namestitev samo na desno oziroma samo na levo stran vozila.

2. OZNAKE

2.1 Naprave, predložene v postopek ES-homologacije za sestavne dele, morajo imeti:

2.1.1 blagovno znamko ali oznako proizvajalca;

2.1.2 po potrebi, da ne bi bilo pomote pri namestitvi žarometa za vzvratno vožnjo na vozilo, besedo ‚ZGORAJ‘, ki je označena vodoravno na zgornjem delu svetilne površine;

2.1.3 pri žarometih z nadomestljivimi viri svetlobe: tip(-e) žarnic z žarilno nitko;

2.1.4 pri žarometih z nenadomestljivimi viri: nazivno napetost in moč.

2.2 Navedene označbe morajo biti jasno čitljive in neizbrisne ter nameščene na svetilno površino ali na eno od svetilnih površin naprave in morajo biti vidne z zunanje strani, ko je naprava nameščena na vozilu.

2.3 Vsaka naprava mora imeti dovolj prostora za oznako homologacije sestavnega dela. Ta prostor mora biti označen v risbah, ki jih navaja Dodatek I.

3. PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

3.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se v skladu s členom 4(3) in, če je potrebno, s členom 4(4) Direktive 70/156/EGS podeli ES-homologacija.

3.2 Vzorec potrdila o ES-homologaciji je prikazan v Dodatku 2.

3.3 V skladu s Prilogo VII Direktive 70/156/EGS se za vsak tip homologiranega žarometa za vzvratno vožnjo dodeli homologacijska številka. Ista država članica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu žarometa za vzvratno vožnjo.

3.4 Kjer je dan zahtevek za ES-homologacijo sestavnega dela za tip svetlobne in svetlobnosignalne naprave, ki jo sestavljajo žaromet za vzvratno vožnjo in druge svetilke, se lahko dodeli samo ena homologacijska številka sestavnega dela pod pogojem, da žaromet za vzvratno vožnjo ustreza zahtevam te direktive in da vsaka od preostalih svetilk, ki sestavljajo to svetlobno in svetlobnosignalno napravo, za katero se zahteva ES-homologacija sestavnega dela, ustreza posamični direktivi, ki se na to nanaša.

4. OZNAKA ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

4.1 Poleg oznak iz točke 2.1 mora vsak žaromet za vzvratno vožnjo, ki ustreza homologiranemu tipu v skladu s to direktivo, imeti oznako ES-homologacije sestavnega dela.

4.2 To oznako sestavljajo:

4.2.1 pravokotnik, ki uokvirja črko ‚e‘, ki ji sledi številčna ali črkovna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo:

1 za Nemčijo

2 za Francijo

3 za Italijo

4 za Nizozemsko

5 za Švedsko

6 za Belgijo

9 za Španijo

11 za Združeno kraljestvo

12 za Avstrijo

13 za Luksemburg

17 za Finsko

18 za Dansko

21 za Portugalsko

23 za Grčijo

IRL za Irsko

4.2.2 v bližini pravokotnika ‚osnovna številka homologacije‘ iz poglavja 4 o homologacijski številki, ki je navedena v Prilogi VII Direktive 70/156/EGS, pred katero sta dva znaka z označbo zaporedne številke zadnje pomembnejše spremembe Direktive 77/529/EGS glede na datum izdaje EGS-homologacije. V tej direktivi je ta zaporedna številka 00;

4.2.3 dodatni znak, ki ga sestavljata črki ‚A‘ in ‚R‘ ter se prekrivata tako, kakor je prikazano na skici 1 v Dodatku 3;

4.2.4 puščico, ki je obrnjena proti strani, na kateri so fotometrične zahteve izpolnjene do kota 45° H, na žarometih, pri katerih so koti vidnosti asimetrični glede na referenčno os v vodoravni smeri.

4.3 Oznaka ES-homologacije sestavnega dela mora biti nameščena na leči žarometa ali na eno od leč tako, da je neizbrisna in jasno čitljiva tudi, ko je žaromet vgrajen v vozilo.

4.4 Primeri oznake ES-homologacije sestavnega dela so prikazani na sliki 1 v Dodatku 3.

4.5 Kjer se dodeli samo ena ES-homologacijska številka sestavnega dela, kakor je predvideno v točki 3.4 zgoraj, za tip svetlobne in svetlobnosignalne naprave, ki jo sestavljajo žaromet za vzvratno vožnjo in druge svetilke, se lahko namesti samo ena oznaka o ES-homologaciji sestavnega dela, ki jo sestavljajo:

4.5.1 pravokotnik, ki uokvirja črko ‚e‘, tej pa sledi številčna ali črkovna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo (glej točko 4.2.1);

4.5.2 osnovna homologacijska številka (glej točko 4.2.2, prva polovica stavka);

4.5.3 po potrebi zahtevana puščica, če se nanaša na sklop svetilke kot celoto.

4.6 Oznaka je lahko nameščena kjerkoli na svetilkah, če so združene, kombinirane ali integrirane, pod pogojem:

4.6.1 da ostane vidna po namestitvi svetilke;

4.6.2 da se noben del svetleče površine združene, kombinirane ali integrirane svetilke ne more odstraniti, ne da bi hkrati odstranili homologacijsko oznako.

4.7 Razpoznavni znak za vsako svetilko, ki se nanaša na posamezno direktivo, v skladu s katero je bila homologacija podeljena, skupaj z zaporedno številko (glej drugo polovico stavka v poglavju 4.2.2) in po potrebi črka ‚D‘ ter zahtevana puščica morajo biti označeni:

4.7.1 ali na ustrezni svetleči površini;

4.7.2 ali v skupini, tako da je jasno razpoznavna vsaka od združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk.

4.8 Velikosti delov te oznake ne smejo biti manjše od najmanjših specificiranih mer za posamezno oznako iz različnih direktiv, v skladu s katerimi je bila izdana ES-homologacija sestavnega dela.

4.9 Primeri oznake ES-homologacije sestavnega dela za združene, kombinirane ali integrirane svetilke so prikazani na sliki 2 v Dodatku 3.

5. SPREMEMBE TIPA IN DOPOLNITVE HOMOLOGACIJ

5.1 Pri spremembah tipa, homologiranega skladno s to direktivo, se uporabljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/EGS.

6. SKLADNOST PROIZVODNJE

6.1 Praviloma je treba ukrepe za zagotavljanje skladnosti proizvodnje sprejeti v skladu z določbami, opredeljenimi v členu 10 Direktive 70/156/EGS.

6.2 Vsi žarometi za vzvratno vožnjo morajo izpolnjevati fotometrične pogoje iz točk 6 in 8 [1]. Pri naključno izbrani svetilki iz serijske proizvodnje pa se lahko zahteve glede najmanjše svetilnosti (merjene s standardno žarnico z žarilno nitko iz točke 7 [2] omejijo za vsako ustrezno smer do 80 % minimalne vrednosti, ki je predpisana v točki 6 [3].

Dodatek 1

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati seznam. Risbe, če so priložene, morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne nadrobnosti.

Če se sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote upravljajo elektronsko, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0. SPLOŠNO

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca): …

0.2 Tip in trgovska oznaka: …

0.5 Ime in naslov proizvajalca: …

0.7 Pri sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah …

mesto in način namestitve oznake ES-homologacije: …

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo: …

1. OPIS NAPRAVE

1.1 Tip naprave: …

1.1.1 Delovanje naprave: …

1.1.2 Kategorija ali razred naprave:…

1.1.3 Barva oddane ali odbite svetlobe:…

1.2 Skica (skice) z zadostnimi nadrobnostmi, ki omogoča(-jo) razpoznavanje tipa naprave in prikazuje(-jo):…

1.2.1 geometrični položaj, v katerega je treba namestiti napravo na vozilo (ne velja za svetilke za osvetlitev registrskih tablic):…

1.2.2 os opazovanja, ki je referenčna os iz preskusov (vodoravni kot je H = 0°, navpični kot V = 0°), in točka, ki je referenčni center v omenjenih preskusih (ne velja za odsevnike in svetilke za osvetlitev registrskih tablic):…

1.2.3 predvideno mesto za oznako o ES-homologaciji sestavnega dela:…

1.2.4 pri svetilkah za osvetlitev registrskih tablic – geometrični položaj, v katerega je treba namestiti svetilko glede na prostor, ki naj bo izpolnjen z registrsko tablico, ter zunanji rob ustrezno osvetljene površine:…

1.2.5 pri žarometih in žarometih za meglo prikaz prednjega dela svetilke z nadrobnostmi reber na lečah, če so, in prečni prerez:…

1.3 Kratek tehnični opis, iz katerega je razvidna, razen svetilk z neizmenljivimi viri svetlobe, kategorija ali kategorije predpisanih virov svetlobe, ki so lahko eden ali več od navedenih v Direktivi 76/761/EGS (ne velja za odsevnike):…

1.4 Specifični podatki: …

1.4.1 Pri svetilkah za osvetlitev registrskih tablic navesti, ali je naprava predvidena za osvetlitev široke/visoke/široke in visoke registrske tablice:…

1.4.2 Pri žarometih,…

1.4.2.1 podatek o tem, ali je žaromet predviden za kratki in dolgi svetlobni pramen ali samo za enega od njiju:…

1.4.2.2 pri žarometu za kratki svetlobni pramen podatek o tem, ali je žaromet predviden za promet po desni in po levi, ali samo za promet po desni, ali samo za promet po levi:…

1.4.2.3 če je žaromet opremljen s prilagodljivim reflektorjem, navesti položaj(-e) namestitve žarometa glede na tla in vzdolžno srednjo ravnino vozila, če je žaromet predviden za uporabo samo v tem (teh) položaju(-ih):…

1.4.3 Pri pozicijskih, zavornih in smernih svetilkah: …

1.4.3.1 ali se naprava lahko uporablja tudi v sklopu dveh svetilk iste kategorije:…

1.4.3.2 pri napravi z dvema ravnema svetilnosti (zavorne in smerne svetilke kategorije 2b) skico namestitve in specifikacija značilnosti sistema, ki zagotavlja dve ravni moči:…

1.4.4 Pri odsevnikih kratek opis s tehničnimi specifikacijami materiala odsevne optične enote:…

1.4.5 Pri žarometih za vzvratno vožnjo navesti, ali je naprava predvidena za vgradnjo v vozilo izključno v paru:…

Dodatek 2

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig homologacijskega organa

Sporočilo o

- homologaciji [1]

- razširitvi homologacije [2]

- zavrnitvi homologacije [3]

- preklicu homologacije [4]

tipa vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote [5] skladno z Direktivo…/…/EGS, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo…/…/ES.

Številka homologacije:…

Razlog za razširitev:…

ODDELEK l

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):…

0.2 Tip in trgovska oznaka:…

0.3 Oznake za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu/sestavnem delu/samostojni tehnični enoti [6] [7]:…

0.3.1 Mesto oznake:…

0.4 Kategorija vozila [8] [9]:…

0.5 Naziv in naslov proizvajalca:…

0.7 Pri sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah mesto in način namestitve oznake ES-homologacije:…

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:…

ODDELEK II

1. Dodatni podatki (kjer je to potrebno): glej Dopolnilo

2. Tehnična služba, pristojna za opravljanje preskusov:…

3. Datum poročila o preskusu:…

4. Številka poročila o preskusu:…

5. Opombe (če so): glej Dopolnilo

6. Izdano v/na:…

7. Datum:…

8. Podpis:…

9. Priložen je seznam dokumentov pri tehnični službi, ki je opravila homologacijo, in se lahko pridobijo na zahtevo.

1. DODATNI PODATKI

1.1 Po potrebi navesti za vsako svetilko

1.1.1 Kategorija(-e) naprav(-e):……

1.1.2 Številka in kategorija svetlobnih virov (ne velja za odsevnik) [10]:…

1.1.3 Barva oddane ali odbite svetlobe:…

1.1.4 Homologacija, podeljena samo za nadomestni del za vozilo, ki je že v uporabi: da/ne [11]…

1.2 Specifični podatki za nekatere tipe svetlobnih in svetlobnosignalnih naprav:…

1.2.1 Za odsevnike: samostojni/kot del sklopa naprave [12]:…

1.2.2 Za svetilke za osvetlitev registrskih tablic: naprava za osvetlitev visoke/široke tablice [13]:…

1.2.3 Za žaromete: če je žaromet opremljen s prilagodljivim reflektorjem, navesti položaj(-e) namestitve žarometa glede na tla in vzdolžno srednjo ravnino vozila, če je žaromet predviden za uporabo samo v tem (teh) položaju(-ih):…

1.2.4 Za žaromete za vzvratno vožnjo: naprava se lahko namesti na vozilo samo kot del para naprav: da/ne [14]…

5. OPOMBE

5.1 Risbe

5.1.1 za svetilke za osvetlitev registrskih tablic: priložena skica št. … prikazuje geometrični položaj, v katerem mora biti naprava nameščena glede na prostor, ki naj ga zaseda registrska tablica, ter zunanji rob ustrezno osvetljene površine;

5.1.2 za odsevnike: priložena skica št. … prikazuje geometrični položaj, v katerega je treba napravo namestiti na vozilo;

5.1.3 za vse druge svetlobne in svetlobnosignalne naprave: priložena skica št. … prikazuje geometrični položaj, v katerega je treba napravo namestiti na vozilo, referenčno os in referenčni center naprave;

5.2 za žaromete: način delovanja, uporabljen v preskusih (točka 5.2.3.9 Priloge I k Direktivi 76/761/EGS):…

Dodatek 3

PRIMERI OZNAKE ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

+++++ TIFF +++++

Prikazana naprava z oznako ES-homologacije sestavnega dela je žaromet za vzvratno vožnjo, homologiran v Nemčiji (e1) v skladu s to direktivo (00) pod osnovno homologacijsko številko 1471. Puščica nakazuje stran, v kateri so dosežene fotometrične zahteve do kota 45° H.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Opomba:

Trije primeri homologacijske oznake, modeli A, B in C, predstavljajo možne različice označevanja svetlobnih in svetlobnosignalnih naprav, ko sta dve ali več svetilk del iste enote združene, kombinirane ali integrirane svetilke. Ta homologacijska oznaka prikazuje, da je bila naprava homologirana v Nemčiji (e1) pod osnovno homologacijsko številko 1712 in vsebuje:

odsevnik razreda IA, homologiran skladno z Direktivo 76/757/EGS, zaporedna številka 02;

zadnjo smerno svetilko kategorije 2, homologirano skladno z Direktivo Sveta 76/759/EGS (UL L 262 z dne 27.9.1976, str. 32);

rdečo zadnjo pozicijsko svetilko (R), homologirano skladno s Prilogo II Direktive Sveta 76/785/EGS (UL L 262 z dne 27.9.1976, str. 70), zaporedna številka 02;

rdečo zadnjo svetilko za meglo (F), homologirano skladno z Direktivo Sveta 77/538/EGS (UL L 262 z dne 27.9.1976, str. 54);

žaromet za vzvratno vožnjo (AR), homologiran skladno z Direktivo 77/539/EGS, zaporedna številka 00;

zavorno svetilko z dvema ravnema svetilnosti (S2), homologirano skladno s Prilogo II k Direktivi 76/758/EGS, zaporedna številka 02;

svetilko za osvetlitev registrske tablice (L), homologirano skladno z Direktivo Sveta 76/760/EGS (UL L 262, 27.9.1976, str. 85), zaporedna številka 00.

PRILOGA II

PODROČJE UPORABE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

1. PODROČJE UPORABE

Ta direktiva se nanaša na žaromete za vzvratno vožnjo za motorna vozila in njihove priklopnike.

2. TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1 Tehnične zahteve so dane v odstavkih 1, 5 do 8 in v prilogah 3 in 4 Pravilnika ZN-ECE št. 23, ki je sestavljen iz naslednjih prečiščenih dokumentov:

- Pravilnik v izvirniku (00), vključno z Dopolnitvami 1 do 4 k Pravilniku št. 23 in Popravek [1];

- Dodatek 5 k Pravilniku št. 23 [2];

razen:

2.1.1 kjer se sklicuje na ‚Pravilnik št. 48‘, se to razume kot ‚Direktiva 76/756/EGS‘;

2.1.2 kjer se sklicuje na ‚Pravilnik št. 37‘, se to razume kot ‚Priloga VII k Direktivi 76/761/EGS‘;

2.1.3 v predzadnji alinei odstavka 6.4 se besedilo ‚(glej odstavek 2 tega pravilnika)‘ razume kot ‚(glej Dodatek 1 Priloge I k tej direktivi)‘;

2.1.4 v zadnji alinei odstavka 6.4 se besedilo ‚navedba v odstavku 11 ‚Pripombe‘ v obrazcu Sporočilo o podeljeni homologaciji (glej Prilogo I k temu pravilniku)‘ razume kot ‚navedba v Dodatku k certifikatu o homologaciji (glej Dodatek 2 Priloge I k tej direktivi)‘.

"

[1] Dokumenta iz točke 2.1 Priloge II k tej direktivi.

[2] Dokumenta iz točke 2.1 Priloge II k tej direktivi.

[3] Dokumenta iz točke 2.1 Priloge II k tej direktivi.

[1] Neustrezno črtati.

[2] Neustrezno črtati.

[3] Neustrezno črtati.

[4] Neustrezno črtati.

[5] Neustrezno črtati.

[6] Neustrezno črtati.

[7] Če oznake za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso bistveni za opis tipa vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, na katere se nanaša ta certifikat o homologaciji, se v dokumentaciji ti znaki nadomestijo s simbolom ‚?‘ (npr. ABC??123???).

[8] Neustrezno črtati.

[9] Kakor je določeno v Prilogi II A k Direktivi 70/156/EGS.

[10] Pri svetilkah z neizmenljivim svetlobnim virom navesti število in skupno moč svetlobnih virov.

[11] Neustrezno črtati.

[12] Neustrezno črtati.

[13] Neustrezno črtati.

[14] Neustrezno črtati.

[1]

[2]

--------------------------------------------------

Top