Help Print this page 

Document 31997L0015

Title and reference
Direktiva Komisije 97/15/ES z dne 25. marca 1997 o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometaBesedilo velja za EGP.
 • No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2005; razveljavil 32004R0552
OJ L 95, 10.4.1997, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 003 P. 27 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/15/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina
Dates
 • Date of document: 25/03/1997
 • Date of effect: 30/04/1997; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 5
 • Deadline: 01/12/1997; glej člen 4
 • Date of transposition: 01/12/1997; AU + TARD glej člen 4
 • Date of end of validity: 19/10/2005; razveljavil 32004R0552
Miscellaneous information
 • Author: Evropska komisija
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Additional information: velja za EGP
Procedure
 • Co author: DG07, DG06, DG03, DG15
Relationship between documents
Text

31997L0015Uradni list L 095 , 10/04/1997 str. 0016 - 0018


Direktiva Komisije 97/15/ES

z dne 25. marca 1997

o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/65/EGS z dne 19. julija 1993 o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa [1] in zlasti členov 3 in 5(2) direktive,

ker Komisija v skladu s členom 3 Direktive 93/65/EGS opredeli in sprejme Eurocontrolove standarde;

ker Priloga I k Direktivi 93/65/EGS vsebuje okvirni seznam Eurocontrolovih standardov; ker mora biti ta seznam čimbolj popoln;

ker Priloga II k Direktivi 93/65/EGS opredeljuje naročnike, pristojne za nakup opreme za zračno plovbo; ker je treba ta seznam ažurirati;

ker je ob upoštevanju, da je Eurocontrol sprejel dva standarda, smiselno, da se oba standarda predpišeta kot obvezna; ker je tudi smiselno, da se okvirni seznam iz Priloge I spremeni kot rezultat Eurocontrolove uvedbe programa Eatchip;

ker je treba spremeniti Prilogo II, pri čemer se upoštevajo spremembe, ki so jih uradno sporočile države članice, in dopolnitve z nazivi naročnikov, pristojnih za nakup, iz novih držav članic;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu z Direktivo 93/65/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Kolikor je to bistveno za izvedbo celostnega evropskega sistema za vodenje zračnega prometa se sprejmejo obvezni elementi Eurocontrolovih specifikacij, ki so del naslednjih Eurocontrolovih standardnih dokumentov:

- Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov (OLDI), prva izdaja (sklicevanje na Eurocontrolov dokument 001-92),

- Eurocontrolov standard za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP) (sklicevanje na Eurocontrolov dokument 002-93).

Člen 2

Priloga I k Direktivi 93/65/EGS se zamenja s Prilogo k tej direktivi.

Člen 3

Priloga II k direktivi se spremeni, kakor sledi:

1. Naročniki za Eurocontrol, Belgijo, Dansko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Portugalsko in Združeno kraljestvo se spremenijo, kakor sledi:

EUROCONTROL Rue de la Fusée, 96 B-1130

Belgija

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)

Centre Communication Nord (CCN)

rue du Progrès 80 Bte 2

B-1030 Bruxelles

Danska

Statens Luftfahrsvaesen

(Uprava za civilno letalstvo)

Postbox 744

DK-Copenhagen SV

Billund Lufthavn

PO Box 10

DK-7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S

PO Box 74

Flyvervej 11

DK-2770 Kastrup

Francija

Ministre chargé de l'aviation civile

Direction générale de l'aviation civile

48, rue Camille Desmoulins

F-92452 Issy-les-Moulineaux Cedex

in, če je pristojno:

Aéroport de Paris

291, Boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Grčija

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Authority

General Directorate of Air Navigation

ki pooblašča predvsem:

Electronics Division

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751-16604 Elliniko

GR-Athens

Irska

The Irish Aviation Authority

Aviation House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.

Dublin Airport

IRL-County Dublin

Italija

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Portugalska

ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegação Aérea).

Rua D, Edifício 120

Aeroporto de Lisboa

P-1700 Lisboa

Združeno kraljestvo

National Air Traffic Services Ltd

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

2. Seznamu se dodajo naslednji naročniki:

Avstrija

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

Finska

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(CAA Finland)

PO Box 50

FIN-01531 Vantaa

Švedska

Swedish Civil Aviation Administration

Luftfartsverket

Vikboplan 11

S-601 79 Norrköping

Člen 4

1. Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. decembra 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. marca 1997

Za Komisijo

Neil KINNOCK

Član Komisije

[1] UL L 187, 29.7.1993, str. 52.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRLOGA I

PODROČJA EUROCONTROLOVIH STANDARDOV IZ ČLENA 3

Okvirni seznam

Komunikacije

Navigacija

Nadzor

Sistemi za obdelavo podatkov

Postopki upravljanja zračnega prostora in vodenja zračnega prometa

Delovni predpisi upravljanja zračnega prostora in operativne zahteve

Človeški viri

"

--------------------------------------------------

Top