Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0832

Sklep Sveta z dne 27. novembra 1997 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na področju prometa

OJ L 348, 18.12.1997, p. 169–169 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 003 P. 492 - 492
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 173 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 173 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/832/oj

31997D0832Uradni list L 348 , 18/12/1997 str. 0169 - 0169


Sklep Sveta

z dne 27. novembra 1997

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na področju prometa

(97/832/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 75 v povezavi z drugim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker Sporazum med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na področju prometa zagotavlja ustrezen način za stalno odstranitev glavnih ovir za tranzitni promet Skupnosti preko ozemlja Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije;

ker Sporazum prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, saj zagotavlja prost tranzit preko Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za notranji prevoz med Grčijo in drugimi državami članicami in tako omogoča, da se mednarodna trgovina odvija z najmanjšim možnim stroškom za širšo javnost in zmanjša na minimum administrativne in tehnične ovire, ki vplivajo nanjo;

ker je nadalje treba zagotoviti usklajen razvoj prometnih tokov med ozemlji in prek ozemelj pogodbenic Sporazuma, zlasti z določitvijo prioritet za razvoj ustrezne infrastrukture v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, s finančno pomočjo Skupnosti in s pospeševanjem prevoza po železnici ter s kombiniranim prometom, zaradi zaščite okolja;

ker torej Sporazum vključuje določbe, namenjene poenostavitvi carinskih formalnosti;

ker je treba odobriti Sporazum v imenu Skupnosti,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na področju prometa se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta poda uradno obvestilo iz člena 26 Sporazuma.

Člen 3

V Skupnem odboru za promet, ustanovljenem na podlagi člena 22 Sporazuma, Skupnost zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki članov Sveta.

Stališče, ki ga Skupnost sprejme v okviru Skupnega odbora za promet, sprejme Svet, ki odloča s kvalificirano večino na predlog Komisije. Svet odloča z navadno večino, če je sklep, ki ga predlaga Skupni odbor za promet, v zvezi s poslovnikom odbora.

Sklepi, ki jih sprejme Skupni odbor za promet, se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Učinkovati začne z dnem objave.

V Bruslju, 27. novembra 1997

Za Svet

Predsednik

M. Fischbach

[1] UL C 79, 12.3.1997, str. 159.

[2] UL C 339, 10.11.1997.

--------------------------------------------------

Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na področju prometa

EVROPSKA SKUPNOST

v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani in

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

na drugi strani,

v nadaljevanju "pogodbenici", STA SE

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, ki je bil podpisan v Luksemburgu dne 29. aprila 1997, in zlasti člena 7 Sporazuma;

GLEDE NA TO, da je za Skupnost bistveno, v smislu nemotenega delovanja notranjega trga in izvajanja skupne prometne politike zagotoviti, da se blago Skupnosti v tranzitu skozi nekatere tretje države, zlasti skozi Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, pretaka čim hitreje in čimbolj učinkovito, brez ovir ali diskriminacije;

GLEDE NA TO, da je Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija tranzitna država zaradi svoje geografske lege in da bi bilo treba obstoječe vzajemne pravice in obveznosti glede dostopa na trg in tranzita še naprej razvijati;

GLEDE NA TO, da pogodbenice priznavajo, da mora biti bistveni del sporazuma čim hitrejše ustvarjanje in razvoj prometne infrastrukture, ki bi ustrezala njihovim skupnim zahtevam in nepristranskim pravilom, ki urejajo dostop do trga njihovim prevoznikom;

GLEDE NA TO, da pogodbenice želijo prispevati k ustvarjanju infrastrukture za regionalni promet, ki je ugodna za sodelovanje in dobrososedske odnose z regijo jugo-vzhodne Evrope;

ZAVEDAJOČ SE, da Začasni sporazum z dne 13. septembra 1995 prispeva k regionalni stabilnosti in podpira sodelovanje med Helensko republiko in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo;

GLEDE NA TO, da se lahko celovita rešitev zadevnih problemov zagotovi s tesnim sodelovanjem med pogodbenicami, zlasti pri uvedbi in pripravi paketa usklajenih ukrepov za promet z namenom, da se zagotovi obojestranski dostop na trga Skupnosti in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ter omogoči cestni in železniški promet z ustreznimi sredstvi na konkurenčni osnovi;

GLEDE NA TO, da mora ta paket ukrepov imeti za cilj zaščito okolja;

GLEDE NA TO, da bo v ustreznem prehodnem obdobju omogočen čas za prilagoditev vsem novim določbam, ki bi se lahko izkazale kot potrebne,

DOGOVORILI:

NASLOV I

NAMEN, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Namen

Namen tega sporazuma med Skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo je pospešiti sodelovanje med pogodbenicami pri prometu, še zlasti tranzitnemu prometu, in v ta namen zagotoviti, da se prevoz med ozemlji in čez ozemlja podpisnic razvije na usklajen način, s pomočjo celotne in medsebojno odvisne uporabe vseh določb tega sporazuma.

Člen 2

Področje uporabe

1. Sodelovanje vključuje prevoz, zlasti cestni, železniški in kombinirani prevoza in zajema vso ustrezno infrastrukturo, ob upoštevanju regionalnega konteksta.

2. V tej zvezi obseg tega sporazuma vključuje zlasti:

- prometno infrastrukturo na ozemlju ene ali druge pogodbenice do obsega, ki je potreben, da se doseže namen tega sporazuma,

- dostop do trga na recipročni osnovi, na področju cestnega prometa,

- osnovni pravni in upravni dodatni ukrepi, vključno s trgovskimi, obdavčitvenimi, socialnimi in tehničnimi ukrepi,

- sodelovanje pri razvoju prometnega sistema, ki izpolnjuje okoljske potrebe,

- redna izmenjava informacij o razvoju transportnih politik pogodbenic, ob posebnem upoštevanju prometne infrastrukture.

3. Zračni prevoz urejajo posebne določbe izjave v Prilogi III.

Člen 3

Opredelitve

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) Tranzitni promet Skupnosti: prevoz blaga v tranzitu čez ozemlje Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije na poti v državo članico Skupnosti ali iz nje, ki ga opravlja prevoznik, registriran v Skupnosti;

(b) tranzitni promet Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije: prevoz blaga v tranzitu s prevoznikom, ki je registriran v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, iz te republike čez ozemlje Skupnosti in ki je namenjeno v tretjo državo ali blaga iz tretje države, namenjene v Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo;

(c) kombiniran prevoz: prevoz blaga po cesti s cestnimi vozili ali nakladalne enote, brez raztovarjanja blaga, potovanje po cesti za del poti med točko izhoda in točko prihoda ter potovanje z železnico za drugi del te poti.

NASLOV II

INFRASTRUKTURA

Člen 4

Splošna določba

Pogodbenice se dogovorita, da bosta sprejeli vzajemno usklajene ukrepe za razvoj prometne infrastrukture kot vitalnega sredstva za rešitev problemov, ki vplivajo na prevoz blaga skozi Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, zlasti na poti sever-severovzhod, kot tudi na določenih drugih poteh, vključno s povezanimi multimodalnimi terminali.

Člen 5

Načrtovanje

1. Razvoj naslednjih glavnih cest in železniških poti in projektov je v posebnem interesu Skupnosti in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije. Ustrezne prioritete se določijo za uporabo lastnih virov Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in sofinanciranje Skupnosti za te projekte.

- avtocesta sever/jugovzhod (E-75), ki povezuje Federativno republiko Jugoslavijo (Srbija-Črna gora) in Helensko republiko, predvsem odseke Kumanovo-Tabanovci na meji s Federativno republiko Jugoslavijo (9 km) in Gradsko-Gevgelija na meji s Helensko republiko (73 km),

- železnica sever/jugovzhod, ki povezuje Federativno republiko Jugoslavijo (Srbija-Črna gora) in Helensko republiko (preko Titovega Velesa), predvsem multimodalne terminale v Tabanovcih, Miravcih in Gevgeliji,

- glavna cesta (M-5), ki povezuje Krivo Krušo-Medzitlijo na meji s Helensko republiko (93 km), preko Titovega Velesa, Prilepa in Bitolae, prestrukturiranje in novogradnja,

- multimodalni terminal v Bitoli (na stranski progi S/J, ki povezuje Titov Veles s Kremenico na meji s Helensko republiko),

- železnica, ki povezuje Kumanovo-Beljakovce (30 km, prestrukturiranje) in Beljakovce- Deve Bair (54 km, novogradnja) na meji z Republiko Bolgarijo z multimodalnim terminalom v Deve Bair in predorom na meji, ki ga bo povezovala nova proga (2 km) z obstoječo progo v Gjueševu v Republiki Bolgariji.

- odsek avtoceste (E-65), ki povezuje Skopje in Tetovo (36 km), skupaj z obvoznico Skopja (25 km).

2. Pogodbenice se strinjajo, da je njihov skupni cilj čimprejšnja celotna izgradnja glavnih transportnih poti iz odstavka 1.

Člen 6

Finančni vidiki

1. Skupnost finančno prispeva k potrebnemu infrastrukturnemu delu iz člena 5. Finančni prispevki bodo v obliki kredita iz Evropske investicijske banke in v kakršnikoli drugi obliki financiranja, s katerim se lahko zagotovijo, nadaljnji viri.

2. Da bi pospešila delo, si bo Komisija Evropskih skupnosti prizadevala, kolikor je mogoče, spodbuditi uporabo dodatnih virov, kot so naložbe nekaterih držav članic Skupnosti na dvostranski osnovi ali iz javnih ali zasebnih skladov.

Člen 7

Da bi dosegli cilje, določene v členu 5, da Skupnost na razpolago finance Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji na podlagi Protokola 3 o finančnem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo Republiko Makedonijo za obdobje do 31. decembra 2000.

NASLOV III

ŽELEZNIŠKI IN KOMBINIRANI PREVOZ

Člen 8

Splošna določba

Pogodbenici sprejmeta skupno usklajene ukrepe, potrebne za razvoj in promocijo železniškega in kombiniranega prevoza kot sredstva, s katerim se zagotovi, da se v prihodnosti glavni delež njunega dvostranskega in tranzitnega prometa čez Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo opravlja po okolju bolj prijaznih pogojih.

Člen 9

Posebni vidiki v zvezi z infrastrukturo

Kot del posodobitve železnice v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, je treba sprejeti potrebne ukrepe, da se prilagodi sistem za kombinirani prevoz, zlasti glede razvoja ali gradnje terminalov in zmogljivosti tunelov ter kapacitet, za katere je potrebna večja investicija.

Člen 10

Dodatni ukrepi

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za spodbujanje razvoja kombiniranega prevoza.

Namen takih ukrepov je:

- spodbuditi uporabnike in pošiljatelje, da uporabijo kombinirani prevoz,

- narediti kombinirani prevoz konkurenčen cestnemu prevozu, zlasti s finančno podporo Skupnosti ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v smislu njunih ustreznih zakonodaj,

- spodbuditi uporabo kombiniranega prevoza na večje razdalje ter zlasti pospeševati uporabo zamenljivih tovorišč, zabojnikov in prevozov brez spremstva na splošno,

- izboljšati hitrost in zanesljivost kombiniranega prevoza in zlasti:

- povečati pogostnost konvojev, v skladu s potrebami pošiljateljev in uporabnikov,

- zmanjšati čakalni čas na terminalih in povečati njihovo storilnost,

- odstraniti vse ovire iz dostopnih poti, da se izboljša dostop do kombiniranega prevoza,

- po potrebi uskladiti teže, dimenzije in tehnične lastnosti specializirane opreme, zlasti, da se zagotovi potrebna skladnost merilnikov in sprejeti usklajen ukrep naročanja in servisiranja te opreme, kot to zahteva raven prometa,

- in na splošno sprejeti kakršenkoli drug ustrezen ukrep.

Člen 11

Vloga železnic

V zvezi z zadevnimi pooblastili držav in železnic priporočita pogodbenici za prevoz potnikov in blaga, da njune železnice:

- okrepijo na vseh področjih sodelovanje, tako dvostransko, večstransko ali znotraj mednarodnih železniških organizacij, s posebnim upoštevanjem kvalitete transportnih storitev,

- poskušata vzpostaviti skupen sistem organiziranja železnic, da bi spodbudile pošiljatelje k pošiljanju tovora po železnici, raje kot po cesti, zlasti za tranzitne namene, na podlagi poštene konkurence, pri čemer ima uporabnik v zadevi možnost proste izbire,

- dogovorita o ukrepih za integracijo železnic Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije pri upravljanju prometa z uporabo elektronskega sistema Docimel za tovorne liste in računalniškega sistema Hermes za potniške rezervacije kot tudi za druge namene,

- uskladita svoje programe za usposabljanje železniškega osebja.

NASLOV IV

CESTNI PROMET

Člen 12

Splošne določbe

1. Glede skupnega dostopa do prevoznih trgov se pogodbenici dogovorita, da v začetku in brez poseganja v odstavek 2, ohranita ureditev, ki je posledica dvostranskih dogovorov ali drugih obstoječih mednarodnih dvostranskih listin med vsako državo članico Skupnosti in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ali, kadar takšni dogovori ali listine ne obstajajo, izhajajo iz dejanskega stanja leta 1991.

Vendar pa med čakanjem na sklenitev sporazuma med Skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o dostopu do cestnega prevoznega trga, kot je določeno v členu 13, ter obdavčenju cestnega prometa, kot je določeno v členu 14.2, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija sodeluje z državami članicami Skupnosti pri spremembah omenjenih dvostranskih sporazumov, da se prilagodijo temu sporazumu.

2. Pogodbenici se dogovorita o dodelitvi neomejenega dostopa za tranzitni promet Skupnosti skozi Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in tranzitni promet Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije skozi Skupnost z začetkom veljavnosti od datuma, ko začne veljati ta sporazum.

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se za tranzitni promet Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije čez Avstrijo uporabljajo naslednje določbe:

(a) za obdobje od datuma, ko začne veljati ta sporazum do 31. decembra 1998 se za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ohrani enak režim kot se je leta 1996 uporabljal med Republiko Avstrijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Najkasneje 31. januarja 1998 bo Skupni odbor za promet, ustanovljen s členom 22, preveril delovanje ureditve, ki se uporablja med Republiko Avstrijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo glede načela nediskriminacije, ki mora veljati za težka tovorna vozila iz Evropske skupnosti in za taka vozila iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v tranzitu skozi Avstrijo. Za učinkovito nediskriminacijo bo Skupni odbor za promet po potrebi sprejel primerne ukrepe;

(b) z začetkom veljavnosti od 1. januarja 1999 se bo uporabljal sistem ekotočk, podoben sistemu, določenem s členom 11 protokola št. 9 k Aktu o pristopu Republike Avstrije, Kraljevine Švedske in Republike Finske v Evropsko unijo. Način obračunavanja in podrobna pravila in postopki za upravljanje in nadzor ekotočk bodo pravočasno dogovorjeni z izmenjavo pisem med pogodbenicama in bodo v skladu z določbami členov 11 in 14 zgoraj omenjenega Protokola št. 9.

4. Če se kot posledica pravic, dodeljenih na podlagi odstavka 2, tranzitni promet cestnih prevoznikov Skupnosti poveča do te mere, da povzroča škodo ali resno ogroža cestno infrastrukturo in/ali pretočnost prometa na oseh, projektih in povezavah, omenjenih v členu 5, lahko Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija skliče izredno srečanje Skupnega odbora za promet, ustanovljenega s členom 22, na katerem lahko predlaga začasne ukrepe, potrebne za omejitev ali ublažitev takšne škode. Skupni odbor za promet se sestane v 30 dneh za ocenitev stanja in nemudoma priporoči ustrezen sanacijski ukrep. Če v 60 dneh od dneva sklica izrednega srečanja ni dosežen dogovor, lahko Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija uvede začasne ukrepe v trajanju do treh mesecev. Pri enakih okoliščinah lahko pristojni organi, če pride do problema na ozemlju Skupnosti poleg meje z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, vključno z organi zadevne regije, sprejmejo ustrezne potrebne ukrepe. Skupni odbor za promet sprejme končno odločitev o ustreznih sanacijskih ukrepih pred iztekom začasnih ukrepov. Odločitev skupnega odbora za promet se izvaja takoj in je sorazmerna ter nediskriminacijska. Ta klavzula se preneha uporabljati, ko so doseženi cilji, določeni v členu 5 in najkasneje 31. decembra 2002.

5. Pogodbenici se vzdržita sprejemanja kakršnihkoli enostranskih ukrepov, ki bi lahko privedli do diskriminacije med prevozniki in prevoznimi sredstvi iz Skupnosti in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije. Pogodbenici sprejmeta vse ukrepe, ki so potrebni za olajšanje prevozov v cestnem prometu na ozemlje ali preko ozemlja druge pogodbenice.

Člen 13

Dostop do trga

Prednostna naloga za pogodbenici je, da se zavežeta delati skupaj z namenom, da ob upoštevanju njunih notranjih predpisov poiščeta:

- poteke dejavnosti, ki naj bi dajali prednost razvoju prometnega sistema, ki izpolnjuje potrebe pogodbenic, je na eni strani združljiv z nemotenim delovanjem notranjega trga Skupnosti in izvajanjem skupne prometne politike, in na drugi strani z gospodarsko ter prometno politiko Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije,

- dokončni sistem za urejanje bodočega dostopa na cestni prevozni trg med pogodbenicama na podlagi vzajemnosti.

Člen 14

Obdavčevanje, druge pristojbine in cestnine

1. Pogodbenici se strinjata, da mora biti obdavčevanje cestnih vozil, cestnine in druge pristojbine nediskriminacijsko.

2. Pogodbenici začneta čimprej s pogajanji za dosego sporazuma o cestnem obdavčevanju, na podlagi predpisov, ki jih je Skupnost sprejela o tej zadevi. Namen sporazuma je zlasti zagotoviti prost pretok čezobmejnega prometa, zmanjšati razlike med sistemi cestnega obdavčevanja, ki jih uporabljata pogodbenici, in odpraviti izkrivljanje konkurence, do katerega pride zaradi omenjenih razlik.

3. Do zaključka pogajanj, omenjenih v odstavku 2, bosta pogodbenici odpravili diskriminacijo med cestnimi prevozniki Skupnosti ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ko bodo obračunali davke in pristojbine na promet in/ali posedovanje težkih tovornih vozil, kot tudi davke ali dajatve, ki se obračunajo za prevoze na ozemlje pogodbenic.

4. Do zaključka dogovorov, omenjenih v odstavku 2 in v členu 13 bo vsaka sprememba, predlagana po začetku veljavnosti tega sporazuma za davčne dajatve, pristojbine ali druge dajatve, ki se lahko uporabijo za tranzitni promet Skupnosti skozi Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, predmet predhodnega posvetovalnega postopka v Skupnem odboru.

Člen 15

Mase in dimenzije

1. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija se strinja, da lahko cestna vozila, ki ustrezajo standardom Skupnosti glede mase in dimenzij, vozijo prosto in neovirano v tem smislu po cestah, omenjenih v členu 5. Najkasneje do 31. decembra 2002 bodo vozila, ki ne ustrezajo obstoječim standardom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, predmet posebne nediskriminacijske dajatve, ki odraža škodo, povzročeno z dodatno osno obremenitvijo. Šest mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma velja za vozila, ki so opremljena s sistemom zračnega vzmetenja ali enakovrednimi sistemi vzmetenja, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 92/7/EGS, znižana stopnja teh posebnih dajatev.

2. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija si bo do konca leta 1997 prizadevala uskladiti svoje obstoječe predpise in standarde za gradnjo cest z zakonodajo, ki velja v Skupnosti in se bo po najboljših močeh trudila za izboljšanje obstoječih cest, omenjenih v členu 5, tako, da jih bo prilagodila novim predpisom in standardom v predlaganem času, v skladu z njenimi finančnimi možnostmi. Ko bo omenjena nadgradnja narejena, bodo posebne dajatve, omenjene v odstavku 1, odpravljene.

Člen 16

Okolje

1. Da bi zaščitili okolje, si morata pogodbenici prizadevati za uvedbo standardov, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite pri plinastih in trdnih izpustih ter ravneh hrupa za težka tovorna vozila.

2. Z namenom zagotavljanja jasnih informacij industriji in za spodbujanje usklajenih raziskav, programiranja in proizvodnje, se je treba izrednim nacionalnim standardom izogniti.

Prevozna sredstva, ki ustrezajo standardom, določenim z mednarodnimi sporazumi, ki se nanašajo tudi na okolje, lahko na ozemlju pogodbenic opravljajo dejavnost brez dodatnih omejitev.

3. Glede uvedbe novih standardov pogodbenici sodelujeta skupaj, da bi dosegli zgoraj omenjene cilje.

Člen 17

Socialni vidiki

1. Pogodbenici uskladita svojo zakonodajo o usposabljanju osebja za cestni prevoz blaga, zlasti glede prevoza nevarnih snovi.

2. Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija se obveže, da si bo prizadevala postati podpisnica Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (ERTA) Dokler se ne čutijo učinki takšne vključitve, si bosta pogodbenici prizadevali za uskladitev njune zakonodaje glede voznega časa in počitka voznikov ter sestave posadke.

3. Do uskladitve na tem področju, pogodbenici medsebojno priznavata načine evidence, ki jih uporabljata za nadzor izvajanja njune socialne zakonodaje na področju cestnega prometa.

4. Pogodbenici zagotovita ekvivalentnost svojih zadevnih zakonov o vključitvi v poklic cestnega prevoznika blaga z namenom njunega vzajemnega priznavanja.

Člen 18

Določbe v zvezi s prometom

1. Pogodbenici združujeta svoje izkušnje in si prizadevata za uskladitev svoje zakonodaje, z namenom, da se izboljša pretok prometa med obdobji konic (konci tedna, prazniki, turistična sezona).

2. Na splošno pogodbenici spodbujata uvedbo, razvoj in sodelovanje pri informacijskem sistemu za cestni promet.

3. Prizadevajo si za uskladitev zakonodaje o prevozu pokvarljivega blaga, živih živali in nevarnih snovi.

4. Pogodbenici si prav tako prizadevata za uskladitev tehnične pomoči, ki jo je treba zagotoviti voznikom, razširjanju najpomembnejših informacij o prometu in drugih zadevah glede turističnih in nujnih storitev, vključno s storitvami rešilnih vozil.

NASLOV V

POENOSTAVITEV FORMALNOSTI

Člen 19

Poenostavitev formalnosti

1. Pogodbenici se strinjata, da bosta poenostavili tako tranzitni kot dvostranski pretok blaga po železnici in cesti.

2. Pogodbenici se strinjata, da bosta začeli pogajanja, da bi sklenili sporazum o olajšanju nadzora in formalnosti v zvezi s prevozom blaga.

3. Pogodbenici se strinjata, da bosta v potrebnem obsegu skupno ukrepali za, in spodbujali, sprejem nadaljnjih poenostavitvenih ukrepov.

Člen 20

Carinsko sodelovanje

1. Pogodbenici sodelujeta, da bi carinsko zakonodajo Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije uskladili z zakonodajo Skupnosti.

2. Sodelovanje vključuje zlasti:

- izmenjavo informacij,

- uvedbo enotne upravne listine,

- medsebojno povezavo tranzitnega sistema Skupnosti s sistemom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije,

- organizacijo seminarjev in tečajev usposabljanja.

Skupnost zagotovi potrebno tehnično pomoč.

NASLOV VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Širjenje področja uporabe

Če ena pogodbenica na podlagi izkušenj pri uporabi tega sporazuma ugotovi, da so drugi ukrepi, ki ne sodijo v obseg uporabe Sporazuma, v interesu usklajene evropske prometne politike in lahko zlasti pomagajo rešiti problem tranzitnega prometa, poda v tej zvezi pobudo drugi pogodbenici.

Člen 22

Skupni odbor za promet

Organ, odgovoren za sodelovanje, je Skupni odbor za promet, ki naj bo znan kot "Odbor za promet Skupnosti/Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije". Odbor:

- sestavljajo predstavniki, ki jih imenuje Skupnost in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija,

- se sestaja izmenično v Skupnosti ali v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji vsaj enkrat letno in bolj pogosto, kadar je potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic,

- uvede svoj poslovnik,

- zagotovi ustrezno izvajanje sporazuma, zlasti:

(a) pripravi načrt sodelovanja pri železniškem in kombiniranem prevozu, raziskavah glede prometa in okolja;

(b) analizira uporabo sklepov v tem sporazumu in daje priporočila za ustrezne ukrepe za kakršnekoli morebitne probleme, zlasti v skladu s členom 12(3) in (4);

(c) se v letu 1999 obveže za oceno stanja glede izboljšanja infrastrukture in posledic prostega tranzita;

(d) organizira delo na prometni infrastrukturi, vključno s planiranjem in izvajanjem investicij in, kjer je to primerno, njihovim nadzorom, in z ustanovitvijo, po potrebi, ad hoc skupine strokovnjakov, specifično odgovornih za to nalogo;

(e) rešuje kakršnekoli spore, ko katerih bi lahko prišlo glede uporabe in razlage tega sporazuma;

(f) usklajuje spremljanje in nadzor stanja, napovedi in drugo delo na področju statistike v zvezi z mednarodnim prometom in zlasti tranzitnim prometom;

(g) usklajuje raziskovalne dejavnosti v prometu.

Člen 23

Prenehanje

Ta sporazum je sklenjen za obdobje, ki se zaključi 31. decembra 2003. Če ga nobena stran ne odpove z 12 mesečnim odpovednim rokom, ki velja od konca naslednjega leta, se Sporazum avtomatsko obnovi za obdobje 1 leta.

Člen 24

Priloge

Priloge k temu sporazumu so sestavni del Sporazuma.

Člen 25

Jeziki

Ta sporazum se sestavi v dveh izvodih v vsakem od uradnih jezikov pogodbenic, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

Člen 26

Začetek veljavnosti

Ta sporazum je sklenjen v skladu s postopki pogodbenic. Veljati začne takoj, ko se pogodbenici med seboj obvestita o zaključku za to potrebnih postopkov.

--------------------------------------------------

Top