EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0266

Odločba Komisije z dne 18. decembra 1996 o obliki informacij za predlagana območja Nature 2000

OJ L 107, 24.4.1997, p. 1–156 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 162 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2011; razveljavil 32011D0484

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/266/oj

31997D0266

Odločba Komisije z dne 18. decembra 1996 o obliki informacij za predlagana območja Nature 2000

Uradni list L 107 , 24/04/1997 str. 0001 - 0156
CS.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
ET.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
HU.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
LT.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
LV.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
MT.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
PL.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
SK.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317
SL.ES poglavje 15 zvezek 03 str. 162 - 317


Odločba Komisije

z dne 18. decembra 1996

o obliki informacij za predlagana območja Nature 2000

(97/266/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1996 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst [1], kot je bila spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti drugega pododstavka člena 4(1) Direktive,

ker drugi pododstavek člena 4(1) Direktive 92/43/EGS določa, da morajo države članice poslati Komisiji seznam predlaganih območij Nature 2000 iz prvega pododstavka tega člena, skupaj z informacijami o vsakem območju, v obliki, ki jo je pripravila Komisija skladno s postopkom, določenim v členu 21;

ker morajo biti za vsako predlagano območje Nature 2000, v tej obliki predvideni karta območja, ime, lokacija, obseg ter podatki, zbrani na podlagi meril, uporabljenih pri izbiri območja;

ker so ukrepi, predvideni v tej odločbi, skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 20 Direktive 92/43/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sprejme se oblika za prenos informacij skladno z drugim pododstavkom člena 4(1) Direktive 92/43/EGS, ki je v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 1996

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

Direktiva Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic

in

Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

STANDARDNI OBRAZEC

Različica EUR 15

Končna različica z dne 27. maja 1994, ki je bila dopolnjena, tako da vključuje spremembe iz Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske (UL L 1, 1.1.1995, str. 135 do 137)

in

Različica Statističnega urada Evropskih skupnosti (Eurostat) regij NUTS, marec 1995

STANDARDNI OBRAZEC

Za posebna varstvena območja (PVO), za območja, upravičena do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS), in za posebna ohranitvena območja (POO)

1. DOLOČITEV OBMOČJA

+++++ TIFF +++++

2. LOKACIJA OBMOČJA

+++++ TIFF +++++

3. EKOLOŠKE INFORMACIJE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

4. OPIS OBMOČJA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

5. VARSTVENI STATUS OBMOČJA IN POVEZAVA Z BIOTOPI CORINE

+++++ TIFF +++++

6. VPLIVI IN DEJAVNOSTI NA OBMOČJU IN OKROG NJEGA

+++++ TIFF +++++

7. KARTA OBMOČJA

+++++ TIFF +++++

8. DIAPOZITIVI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

NATURA 2000

STANDARDNI OBRAZEC

RAZLAGE

VSEBINA

Stran |

Uvod | 182 |

1. | DOLOČITEV OBMOČJA… | 185 |

| 1.1 | Tip območja (obvezno)… | 185 |

| 1.2 | Oznaka območja (obvezno)… | 185 |

| 1.3 | Datum izpolnitve obrazca (obvezno)… | 185 |

| 1.4 | Dopolnitev (obvezno)… | 185 |

| 1.5 | Povezava z drugimi opisanimi območji (obvezno, če povezava obstaja)… | 186 |

| 1.6 | Izpolnil (obvezno)… | 186 |

| 1.7 | Ime območja (obvezno)… | 186 |

| 1.8 | Datumi navedbe in razglasitve območja (obvezno)… | 186 |

2. | LOKACIJA OBMOČJA… | 186 |

| 2.1 | Lokacija središča območja (obvezno)… | 186 |

| 2.2 | Površina območja (obvezno)… | 187 |

| 2.3 | Dolžina območja… | 187 |

| 2.4 | Nadmorska višina (se navede, če je potrebno)… | 187 |

| 2.5 | Oznaka upravne regije, njeno ime ter odstotek površine v vsaki regiji (obvezno)… | 187 |

| 2.6 | Biogeografska regija… | 187 |

3. | EKOLOŠKE INFORMACIJE… | 189 |

| 3.1 | Habitatni tipi na območju ter ocena območja na njihovi podlagi… | 189 |

| 3.2 | Vrste iz člena 4 Direktive Sveta 79/409/EGS in vrste iz Priloge II k Direktivi Sveta 92/43/EGS ter presoja območja na njihovi podlagi… | 192 |

| 3.3 | Druge pomembne rastlinske in živalske vrste… | 195 |

4. | OPIS OBMOČJA… | 195 |

| 4.1 | Splošni značaj območja (obvezno)… | 196 |

| 4.2 | Kakovost in pomen (obvezno)… | 196 |

| 4.3 | Ranljivost (obvezno)… | 196 |

| 4.4 | Razglasitev območja (se navede, kadar je potrebno)… | 196 |

| 4.5 | Lastništvo (se navede, kadar je potrebno)… | 196 |

| 4.6 | Dokumentacija… | 196 |

| 4.7 | Pretekli dogodki (se ne izpolni)… | 196 |

5. | VARSTVO OBMOČJA IN POVEZAVA Z OBMOČJI BIOTOPOV CORINE… | 197 |

| 5.1 | Varstveni status na državni in regionalni ravni (dodatek D) (obvezno)… | 197 |

| 5.2 | Območja, s katerimi je to območje povezano (sosednja območja in območja, ki sodijo k drugemu tipu razglasitve) (se navede, kadar je potrebno)… | 197 |

| 5.3 | Povezava opisanega območja z območji biotopov Corine… | 197 |

6. | INFORMACIJE O VPLIVIH IN DEJAVNOSTIH NA OBMOČJU IN OKROG NJEGA… | 198 |

| 6.1 | Splošni vplivi ter delež površine območja, ki je prizadet (dodatek E) (se navede, če je potrebno)… | 198 |

| 6.2 | Upravljanje območja… | 198 |

7. | KARTA OBMOČJA (obvezno)… | 198 |

8. | DIAPOZITIVI IN DRUG FOTOGRAFSKI MATERIAL (se priloži, kadar je potrebno)… | 199 |

Uvod

Bistvena za uspeh Nature 2000 je raven informacij o habitatih in vrstah, pomembnih za Skupnost, ki se bodo zbrale v naslednjih letih. V Evropi so se izkušnje pri zbiranju podatkov oblikovale v okviru projektov Corine o biotopih; trenutno je opisanih več kot 6000 območij v Evropski uniji. Podlaga za osnovna podatkovna polja so izkušnje, ki so se dopolnjevale in širile v okviru zadevnih direktiv.

Ker bodo območja, razvrščena v okviru direktiv o pticah in habitatih, skupaj tvorila Naturo 2000, je za oblikovanje usklajenega omrežja nujno skupno izhodišče za oba tipa območij. Obrazec za vnos podatkov upošteva vse vidike obeh direktiv, zato je potreben samo eden. Vsa podatkovna polja obstoječega podatkovnega lista direktive o pticah so popolnoma primerljiva z novim obrazcem za vnos podatkov. Če so torej na voljo podatki iz 1100 posebnih varstvenih območij (PVO), je lahko njihov prenos avtomatičen.

Obrazec se bo torej uporabljal za vsa območja, razglašena za PVO v okviru direktive o pticah. V zvezi z direktivo o habitatih se bo obrazec prvotno uporabljal za zagotavljanje informacij o območjih, ki so upravičena do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS), potrebnih za uporabo člena 4(1) te direktive (1. faza), ki se konča do junija 1995.

Pravno podlago za zagotavljanje podatkov za izvedbo te faze Nature 2000 predstavlja člen 4 direktive o habitatih, ki določa da "informacije vključujejo karto območja, njegovo ime, lokacijo, obseg in podatke, zbrane pri uporabi meril iz Priloge III (1. faza) in se predložijo v obliki, ki jo določi Komisija, skladno s postopkom iz člena 21". Po členu 4(3) direktive o pticah morajo države članice "Komisiji poslati vse ustrezne informacije, tako da lahko sprejme primerne pobude za usklajevanje, potrebno da se zagotovi, da območja, predvidena v odstavkih 1 in 2 (člena 4), tvorijo jasno celoto, ki izpolnjuje varstvene zahteve teh vrst na geografskem območju morja in kopnega, kjer se uporablja ta direktiva".

Osnovni cilji podatkovne baze so:

1. zagotoviti potrebne informacije, da se Komisiji v povezavi z državami članicami omogoči usklajevanje ukrepov za oblikovanje usklajenega omrežja Natura 2000 in za vrednotenje njegove učinkovitosti pri ohranjanju habitatov iz Priloge I in habitatov vrst iz Priloge II k Direktivi Sveta 92/43/EGS ter habitatov vrst ptic iz Priloge I in drugih vrst ptic selivk, ki so vključene v Direktivo Sveta 79/409/EGS.

2. posredovati informacije, ki bodo Komisiji pri drugih procesih odločanja pomagale zagotoviti, da se omrežje Natura 2000 v celoti upošteva na drugih področjih njenega delovanja in sektorjih dejavnosti, zlasti pri regionalni, kmetijski in energetski politiki ter v prometu in turizmu.

3. pomagati Komisiji in ustreznim odborom pri izbiri dejavnosti, ki se financirajo v okviru Life in drugih finančnih instrumentov, če je verjetno, da bodo podatki, bistveni za ohranjanje območij, npr. lastništvo in način upravljanja, olajšali postopek odločanja.

4. da se v dobro vseh držav članic ustanovi koristen forum za izmenjavo informacij o habitatih in vrstah, pomembnih za Skupnost.

Ta dokument prikazuje vse elemente, ki so del obrazca. Nekateri elementi se obravnavajo v priročniku, zlasti tisti, ki razlagajo prednostne habitatne tipe.

Obrazec je oblikovan tako, da so mogoči zapisi na papirju ter računalniški vnos in prenos podatkov.

Podatkovna polja, ki jih je treba izpolniti v fazi določevanja območij, upravičenih do uvrstitve med OPS, se v obrazcu prikažejo v krepki kurzivi ter se v ustreznih oddelkih razlage navedejo kot "obvezna". Ta polja so obvezna tudi za PVO. Zahteve za ekološke informacije so natančneje pojasnjene v razlagi, v oddelku 3.

Druga polja naj bi se izpolnila v fazi razvrstitve območja v PVO ali njegove razglasitve za POO, če so informacije pomembne za njegovo ohranjanje in upravljanje. Ta polja se v razlagah označijo s "se navede, kadar je potrebno".

Pričakuje se, da se bodo navedle vse informacije, potrebne za razglasitev območja ali njegovo razvrstitev. Gre zlasti za take informacije, ki utemeljujejo izbiro obravnavanega območja in omogočajo ovrednotenje njegovega prispevka k učinkovitosti in povezanosti omrežja Natura 2000. Dodatne bistvene informacije naj bi se zagotovile čimprej. Kljub temu je zaželeno, da se za območja, ki so nedvomno vključena v omrežje Natura 2000, izpolnijo vsa podatkovna polja, ker so se v obrazec vključila le tista, za katere je bilo ocenjeno, da so zelo pomembna za varovanje območja ter njegovo spremljanje in nadzorovanje na državni ravni in na ravni Skupnosti.

Pričakuje se, da se bo po posvetovanju z ustreznimi organi razvil sistem podatkovne baze Nature 2000 v obliki, ki bo združljiva z informacijami, zbranimi v skladu z mednarodnimi sporazumi in konvencijami, kot so biogenetski rezervati in Evropska diploma Sveta Evrope.

Opozoriti je treba, da bodo morale države članice, poleg evidentiranja habitatov v okviru vsakega območja, na podlagi Priloge III k direktivi o habitatih zagotoviti podatke o celotni površini, ki jo v njihovi državi pokriva vsak habitatni tip ter da je za analizo iz Priloge III poleg podatkov o populacijah na vsakem območju potrebna tudi celovita ocena populacij v okviru posameznega državnega ozemlja. Te informacije in informacije o populacijah ptic so predstavljene v ločenih datotekah. Trenutno se pod okriljem odbora Ornis oblikuje podatkovna baza za zbiranje podatkov o populacijah ptic v vseh regijah Skupnosti.

Slika 1

Možne vrste povezav med območji

PVO | Območje, upravičeno do uvrstitve med OPS | Vrsta oznake | Napotki za izpolnitev obrazca Nature 2000 |

+++++ TIFF +++++

| A | Razglašeni PVO, ki ni povezan z drugim območjem Nature 2000. Za območje se izpolni en obrazec. |

+++++ TIFF +++++

| B | Območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, ki ni povezano z drugim območjem Nature 2000. Za območje se izpolni en obrazec. |

+++++ TIFF +++++

| C | Površina območja, upravičenega do uvrstitve med OPS, je enaka kot površina razglašenega PVO. Za območje se izpolni en obrazec. |

+++++ TIFF +++++

| D | PVO se dotika (vendar ne prekriva) drugega območja Nature 2000, ki je lahko območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, ali PVO v drugi upravni regiji. |

E | Območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, se dotika drugega območja Nature 2000, ki je PVO ali območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, v drugi upravni regiji. Obravnavajte kot dve ločeni območji; izpolnite dva obrazca, na vsakem obrazcu navedite oznake z njim(-a) povezanih območij Nature 2000 |

+++++ TIFF +++++

| F | PVO znotraj katerega leži območje, upravičeno do uvrstitve med OPS. |

G | Območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, v celoti leži znotraj razglašenega PVO. Obravnavajte kot dve ločeni območji; izpolnite dva obrazca, na vsakem obrazcu navedite oznake z njim(-a) povezanih območij Nature 2000. |

+++++ TIFF +++++

| H | Razglašeni PVO v celoti leži znotraj območja, upravičenega do uvrstitve med OPS. |

I | Območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, znotraj katerega leži razglašeni PVO. Obravnavajte kot dve ločeni območji; izpolnite dva obrazca, na vsakem obrazcu navedite oznake z njim(-a) povezanih območij Nature 2000. |

+++++ TIFF +++++

| J | PVO deloma prekriva območje, upravičeno do uvrstitve med OPS. |

K | Območje, upravičeno do uvrstitve med OPS, deloma prekriva razglašeni PVO. Obravnavajte kot dve ločeni območji; izpolnite dva obrazca, na vsakem obrazcu navedite oznake z njim(-a) povezanih območij Nature 2000. |

Obrazec za vnos podatkov in podatkovna baza Nature 2000

Za vsa območja, vključena v to fazo razvoja Nature 2000 se uporablja ena vrsta obrazca, tako za območja, uvrščena med posebna varstvena območja (PVO) kot območja, upravičena do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS). V nekaterih primerih lahko obstajajo povezave med dvema ali več območji Nature 2000. Slika 1 prikazuje različne možne vrste povezav med območjema Nature 2000. Če se območji prekrivata ali če eno območje leži znotraj drugega, je treba izpolniti dva ločena obrazca. Vzrok so različne pravne posledice, ki izvirajo iz različnih tipov razglasitve.

1. DOLOČITEV OBMOČJA

1.1 Tip območja (obvezno)

Ta enočrkovna oznaka upošteva možne povezave med predlaganimi območji, ki so upravičena do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS), in razvrščenimi posebnimi varstvenimi območji (PVO). Vsaka od teh oznak (od A do K) ustreza določeni povezavi, prikazani na sliki 1. Če je neko območje povezano z več kot enim drugim območjem, uporabite oznako, ki določa prevladujoč odnos. Oznaka avtomatično omogoča določitev tipa območja (ali je PVO, upravičeno do uvrstitve med OPS ali oboje).

1.2 Oznaka območja (obvezno)

V podatkovni bazi o povezavah se vsako območje prepozna po edinstveni oznaki, ki je ključna postavka podatkovne baze. Ta edinstvena oznaka ima devet znakov in je sestavljena iz dveh delov:

1. prva dva znaka sta oznaka države

AT | Avstrija | IE | Irska |

BE | Belgija | IT | Italija |

DE | Nemčija | LU | Luksemburg |

DK | Danska | NL | Nizozemska |

ES | Španija | PT | Portugalska |

FI | Finska | SE | Švedska |

FR | Francija | UK | Združeno kraljestvo |

GR | Grčija | | |

2. dodati je treba preostalih sedem znakov, ki oblikujejo edinstveno črkovno-številčno oznako za vsako območje, tako da se upošteva logičen in skladen sistem, ki ga določi pristojni državni organ.

Opozoriti je treba, da je možna povezava med opisanim območjem in območji biotopov Corine. Te informacije se v obrazcu navedejo v oddelku 5, ki prikazuje povezave z drugimi razglašenimi območji (izbirno).

1.3 Datum izpolnitve obrazca (obvezno)

Vnesite datum za katerega želite, da se obravnava kot "datum zbiranja" evidentiranih podatkov. Podatkovno polje tvori leto (štiri števke), ki mu sledi mesec v številčni obliki (dve števki).

Primer: 199305: podatki so bili prvič zbrani maja 1993.

1.4 Dopolnitev (obvezno)

Navedite datum zadnje spremembe informacije, sporočene za območje, tako da uporabite isto obliko kot za "datum". Če se registrira novo območje, v polju "dopolnitev" pustite šest praznih mest. Če so se informacije večkrat dopolnile, se v tem polju navede datum njihove zadnje spremembe. Podatki o vmesnih dopolnitvah se shranijo v polju "pretekli dogodki", skupaj z naravo spremembe (glej 3.7).

1.5 Povezava z drugimi opisanimi območji (obvezno, če povezava obstaja)

To polje je napotilo na vsa povezana opisana območja, za katera se uporablja obrazec Nature 2000: predlagana območja, upravičena do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS) in razvrščena posebna varstvena območja (PVO) (in se bo v prihodnosti uporabljalo za območja, razglašena za posebna ohranitvena območja). Navedite oznako območja za vsako povezano območje.

1.6 Izpolnil (obvezno)

Navedite ime posameznika ali organizacije, ki zagotavlja informacije iz evidence, krovno ustanovo, ki ji pripada, ter naslov. Če večji del informacij zagotavlja več ljudi ali organizacij, se navede vsakega posebej, skupaj z lastnim imenom, krovno ustanovo, katere del so, ter naslovom.

1.7 Ime območja (obvezno)

Imena območij se zapišejo v lokalnem jeziku. Na ta način se izognemo težkemu prevajanju, povezovanje podatkov na državni ali lokalni ravni pa je enostavno. Pri različnih pisavah (npr. grščina) se imena transkribirajo.

1.8 Datumi navedbe in razglasitve območja (obvezno)

Lahko se vnesejo štirje datumi, datum, ko je bilo območje predlagano kot območje, upravičeno do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS), datum potrditve območja za OPS in dva datuma razglasitve (POO in PVO); podatke o datumih je treba shraniti za vsako območje posebej. V štirih podpoljih bosta navedena leto in mesec, ko je bilo območje predlagano kot območje, upravičeno do uvrstitve med območja, pomembna za Skupnost (OPS), datum potrditve območja za OPS, datum, ko so države članice območje uradno uvrstile na seznam kot posebno varstveno območje in/ali datum razglasitve območja kot posebnega ohranitvenega območja. Če se je območje že razglasilo in nato naknadno povečalo, se vpišeta leto prve uvrstitve na seznam ter zadnja celotna površina območja.

2. LOKACIJA OBMOČJA

2.1 Lokacija središča območja (obvezno)

Geografske koordinate (zemljepisna širina in dolžina) središča območja je treba vnesti v stopinjah, minutah in sekundah. Stopinje, minute in sekunde zemljepisne dolžine zahodno od začetnega poldnevnika (Greenwich) imajo v skladu z dogovorom negativno vrednost, stopinje vzhodno od njega pa pozitivno, kar se lahko potrdi z znakom + ali pa se tako razume, če znak zamenja prazen prostor. Na ta način se izognemo težavam s koordinatami, če se podatki pozneje prenesejo v geografski informacijski sistem (GIS).

Za območja, ki jih sestavlja nekaj izrazitih predelov, se vnesejo koordinate najpomembnejšega podobmočja.

Pri izdelavi topografskih kart skoraj vse države uporabljajo različna merila, vrste projekcij in parametre. Ker so najpomembnejši vir za določanje koordinat, so za evidentiranje lokacije območja najprimernejši ti alternativni koordinatni sistemi (UTM, Lambertova konformna ali azimutalna, Gauss-Krügerjeva projekcija, itd.), pod pogojem, da se vrsta projekcije in parametri navedejo v oddelku 7 (karta območja). Za shranjevanje v končni podatkovni bazi se v GIS te koordinate preoblikujejo v stopinje zemljepisne širine in dolžine.

Čeprav koordinate središča območja manjkajo v skoraj vseh izvirnih dokumentih, je pomembno, da se to polje pravilno izpolni. To je namreč ključen podatek pri izdelavi kart in pri njihovem prekrivanju z drugimi tematskimi kartami (npr. karta pokrovnosti, tip tal, raba zemljišča, kakovost zraka, …). Kdor prenaša podatke v centralno bazo podatkov in kdor hoče uporabiti alternativni koordinatni sistem se bo moral o tem posvetovati s pristojno službo Komisije. Če so koordinate točno evidentirane, se informacije o drugih podatkovnih poljih lahko vnesejo avtomatično, brez dolgotrajnih postopkov.

Če se podatki o mejah območja prenesejo digitalno, se to polje lahko avtomatsko izračuna kot središčna točka poligona.

2.2 Površina območja (obvezno)

Površina območja se navede v hektarih. Čeprav je to polje obvezno, se območjem z neznano površino dodeli vrednost -99. Če je območje jama ali klif, je lahko ustrezna tudi vrednost 0. V tem primeru je treba izpolniti polje 2.3.

Če se je površina območja sčasoma spremenila, se vnese zadnja celotna površina.

2.3 Dolžina območja (obvezno če je 2.2 ⇒ 0)

To polje je treba izpolniti le, če meritve površine niso relevantne (npr. jame, klifi). Dolžina območja se navede v kilometrih.

Če se je dolžina območja sčasoma spremenila, se vnese zadnja celotna dolžina.

2.4 Nadmorska višina (se navede, kjer je potrebno)

Navedite nadmorsko višino območja v treh podpoljih, ki opredelijo najmanjšo, največjo in srednjo nadmorsko višino območja. Če obstajajo, je treba zapisati tudi negativne vrednosti (pod morsko gladino). Srednja vrednost naj bi se izračunala kot tehtana sredina razredov nadmorske višine na območju. Za avtomatičen izračun podatkov o nadmorski višini, ob uporabi obstoječega digitalnega modela reliefa (DMR) v GIS, je izjemno pomembno, da se dovolj časa posveti natančnemu evidentiranju koordinat območja in njegovih mej. Tak model bo pri Komisiji na voljo za uporabo v okviru projekta Eurostat Gisco.

2.5 Oznaka upravne regije, njeno ime ter odstotek obsega območja v vsaki regiji (obvezno)

Statistični urad Evropskih skupnosti je za prikaz statističnih podatkov izdelal standarden hierarhični sistem označevanja regij Evropske skupnosti. Ta sistem označevanja je treba uporabljati pri vseh regionalnih aplikacijah označevanja v Komisiji. V celoti je opisan v publikaciji Statističnega urada Evropske skupnosti in dodatku A.

Oznake NUTS se vnesejo za vsako območje, skupaj z odstotkom, ki ga območje obsega v vsaki regiji. Ena oznaka je obvezna. Če je območje razdeljeno med različne regije, se na najbolj podrobni ravni (5 znakov) v podatkovno bazo vnese toliko oznak kot je vpletenih regij. Za natančno preverjanje je potrebno še ime regije.

Če so informacije o mejah na voljo v digitalni obliki, se lahko odstotek obsega območja v različnih regijah NUTS izračuna v digitalni obliki.

Če območja vključujejo morska območja, ki jih sistem NUTS ne pokriva, naj bi se navedel tudi odstotek površine območja znotraj teh predelov.

2.6. Biogeografska(-e) regija(-e) (obvezno)

Glede na karto biogeografskih regij (slika 2: Doc. Hab 95/10) navedite v kateri(-h) regiji(-ah) se območje pojavlja, tako da označite ustrezno rubriko.

+++++ TIFF +++++

Kartografija: Evropski tematski center za ohranitev narave,

Pariz – november 1995

3. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Za pripravo seznama območij, pomembnih za Skupnost (OPS) po Direktivi 92/43/EGS

morajo države članice zagotoviti ustrezne informacije o habitatnih tipih iz Priloge I (oddelek 3.1) in o rastlinskih in živalskih vrstah iz Priloge II (oddelki 3.2.c do 3.2.g).

V končni fazi razglasitve ali razvrstitve območja, navedenega v okviru katere koli od obeh direktiv, se morajo zagotoviti vse ekološke informacije, potrebne za oceno prispevka območja k splošni učinkovitosti in povezanosti omrežja Nature 2000.

Za območja, ki so že ali bodo razvrščena med posebna varstvena območja (PVO)

- so obvezne vse bistvene informacije o vrstah iz Priloge I (oddelek 3.2.a) in selitvenih vrstah, ki niso vključene v Prilogo I (oddelek 3.2.b),

- je treba za celo območje ali njegov del zagotoviti informacije o habitatih iz Priloge I (oddelek 3.1) ter rastlinskih in živalskih vrstah iz Priloge II (oddelek 3.2.c do 3.2.g), če je na podlagi Direktive Sveta 92/43/EGS območje priznano tudi kot območje, pomembno za Skupnost ali pa je istočasno razglašeno za posebno ohranitveno območje (POO),

- so zaželene vse druge bistvene informacije o rastlinskih in živalskih vrstah (oddelek 3.3),

- so te informacije zaželene, če je bilo območje razvrščeno med PVO ne pa v celoti ali deloma priznano kot območje, pomembno za Skupnost po Direktivi Sveta 92/43/EGS, vendar pa so za ohranitev vrst ptic, zaradi katerih so bili PVO razvrščeni, bistvene informacije o naravnih habitatih ali o živalskih in rastlinskih vrstah.

Za območja, ki se bodo razglasila za posebna ohranitvena območja (POO)

- so obvezne vse bistvene informacije o habitatnih tipih iz Priloge I (oddelek 3.1) ter o rastlinskih in živalskih vrstah iz Priloge II (oddelki 3.2.c do 3.2.g),

- se morajo na podlagi Direktive Sveta 79/409/EGS (oddelka 3.2.a in 3.2.b) zagotoviti vse bistvene informacije o vrstah ptic iz Priloge I in selitvenih vrstah za celo območje ali tisti njegov del, ki se istočasno razvrsti ali se bo razvrstil med PVO,

- so zaželene vse druge bistvene informacije o rastlinskih in živalskih vrstah (oddelek 3.3).

3.1 Habitatni tipi na območju ter ocena območja glede na habitatne tipe

(i) Oznake in % površine habitatov

- Habitatni tipi iz priloge I: oznake in njihov % površine na območju (dodatek B)

Vpišite oznako habitanih tipov iz priloge I k Direktivi 92/43/EGS, kot so prikazane v dodatku B. Ta štirimestna oznaka sledi hierarhični predstavitvi habitatnih tipov v Prilogi I k direktivi. Vnesti je treba vse habitate iz Priloge I, ki se pojavljajo na določenem območju, skupaj s % površine (povezava z merilom A(b) iz Priloge III k direktivi).

Primer: 4110/005: 5 % območja obsega habitatni tip številka 4110 iz Priloge I.

(ii) Merila za ocenjevanje območja glede na določen habitatni tip iz Priloge I (skladno z oddelkom A iz Priloge III)

- ZASTOPANOST: = A(a) iz Priloge III: stopnja zastopanosti habitatnega tipa na območju.

Merilo A(a) iz Priloge III naj bi se navezovalo na priročnik z razlagami habitatnih tipov iz Priloge I, ker so v tem priročniku ti opisani ter navedene značilne vrste in drugi pomembni elementi. Z zastopanostjo merimo "kako značilen" je habitatni tip. Če je potrebno, naj bi ta ocena upoštevala tudi zastopanost zadevnega habitatnega tipa na obravnavanem območju glede na skupino habitatnih tipov ali posamezno kombinacijo različnih habitatnih tipov.

Če za primerjavo ni na voljo terenskih, in sicer količinskih, podatkov ali če se merila ne da izmeriti, se za rangiranje habitatnih tipov lahko uporabi "najboljša strokovna presoja".

Uporabile naj bi se naslednje stopnje vrednotenja:

A: izjemna zastopanost,

B: dobra zastopanost,

C: pomembna zastopanost.

V četrti kategoriji je treba navesti vse primere, ko je prisotnost habitatnega tipa na obravnavanem območju nepomembna:

D: nepomembna prisotnost.

Če je zastopanost zadevnega habitatnega tipa na območju rangirana kot "D: nepomembna", na obravnavanem območju za ta habitatni tip ni treba navesti drugih meril vrednotenja. V teh primerih naj se ne bi označila merila "relativna površina", "ohranitveno stanje" in "skupno vrednotenje".

- RELATIVNA POVRŠINA: = A(b) iz Priloge III: Površina območja, ki jo pokriva naravni habitatni tip, v primerjavi s celotno površino, ki jo ta habitatni tip pokriva na državnem ozemlju.

Teoretično je za oceno merila A(b) treba izmeriti površino, ki jo pokriva habitatni tip na območju ter celotno površino državnega ozemlja, ki jo pokriva isti habitatni tip. Čeprav je to očitno, pa je izvedba teh meritev lahko izjemno težavna, zlasti meritev referenčne državne površine.

To merilo naj bi se izrazilo kot odstotek "o". Če sta na voljo dve meritvi ali pa se jih lahko pridobi (in se odstotek torej lahko izračuna), ali če se rezultat oceni skladno z najboljšo presojo (kar je bolj verjetno), naj bi se "o" vrednotil po razrednih intervalih, tako da se uporabi naslednji progresivni model.

A: 100 ≥ o > 15 %

B: 15 ≥ o > 2 %

C: 2 ≥ o > 0 %

- OHRANITVENO STANJE: = A(c) iz Priloge III: Ohranjenost strukture in funkcij obravnavanega naravnega habitatnega tipa in možnosti za obnovo.

To merilo sestavljajo tri podmerila:

(i) ohranjenost strukture,

(ii) ohranjenost funkcij,

(iii) možnost za obnovo.

Čeprav bi se zgornja podmerila lahko vrednotila posebej, jih je treba zaradi zahtev pri izbiri območij, predlaganih na državnih seznamih, združevati, ker kompleksno in neodvisno vplivajo na proces.

(i) Ohranjenost strukture

To podmerilo naj bi se navezovalo na priročnik z razlagami habitatov iz Priloge I, ker so v tem priročniku ti opisani ter navedene značilne vrste in drugi pomembni elementi.

S primerjanjem strukture določenega habitatnega tipa na območju s podatki iz priročnika z razlagami (in drugimi ustreznimi znanstvenimi informacijami) ter celo z istim habitatnim tipom na drugih območjih, naj bi bilo ob uporabi "najboljše strokovne presoje" mogoče oblikovati naslednji rangirni sistem:

I: izjemna struktura,

II: dobro ohranjena struktura,

III: povprečna ali delno degradirana struktura.

Če se dodeli podrazred "izjemna struktura" naj bi se merilo A(c) v celoti rangiralo kot "A: izjemna ohranjenost", neodvisno od kategorizacije drugih dveh podmeril.

Če struktura zadevnega habitatnega tipa na obravnavanem območju ni izjemna, je še vedno treba ovrednotiti preostali dve podmerili.

(ii) Ohranjenost funkcij

Težko je določiti in izmeriti funkcije nekega habitatnega tipa na določenem območju in njihovo ohranjenost ter to storiti neodvisno od drugih habitatnih tipov. Zaradi tega je koristno "ohranjenost funkcij" jasneje razložiti kot možnost (sposobnost in verjetnost) zadevnega habitatnega tipa na obravnavanem območju, da v prihodnosti ohrani svojo strukturo, upoštevajoč na eni strani možne neugodne vplive ter na drugi ves, še mogoč, smiseln trud za njegovo ohranitev.

I: izjemne možnosti

II: dobre možnosti

III: povprečne ali neugodne možnosti

Če se podrazreda "I: izjemne možnosti" ali "II: dobre možnosti" združita s kategorizacijo "II: dobro ohranjena struktura" prvega podmerila, naj bi se merilo A(c) v celoti rangiralo kot "A: izjemna ohranjenost" oziroma "B: dobra ohranjenost", neodvisno od kategorizacije tretjega podmerila, ki naj se ga ne bi več upoštevalo.

Če se podrazred "III: povprečne ali neugodne možnosti" združi s kategorizacijo "III: povprečna ali deloma degradirana struktura" prvega podmerila, naj bi se merilo A(c) v celoti rangiralo kot "C: povprečna ali zmanjšana ohranjenost", neodvisno od kategorizacije tretjega podmerila, ki naj se ga ne bi več upoštevalo.

(iii) Možnosti za obnovo.

To podmerilo se uporablja za vrednotenje možnega obsega obnove zadevnega habitatnega tipa na obravnavanem območju.

Najprej je treba ovrednotiti izvedljivost obnove iz znanstvenega vidika: ali trenutno znanje zagotavlja odgovor na vprašanji kot sta "kaj narediti in kako"? Potrebno je popolno poznavanje strukture in funkcij habitatnega tipa ter konkretnih upravljavskih načrtov in predpisov, potrebnih za njegovo obnovo, kar pomeni, da je treba ustaliti ali povečati odstotek površine, ki jo pokriva ta habitatni tip, ponovno vzpostaviti določeno strukturo in funkcije, ki so potrebne za njegovo dolgotrajno vzdrževanje ter vzdrževati ali obnoviti ugodno ohranitveno stanje njegovih tipičnih vrst.

Drugo vprašanje, ki si ga lahko zastavimo je, ali je obnova z vidika ohranjanja narave gospodarna. Ta ocena mora upoštevati ogroženost habitatnega tipa in njegovo redkost.

Ob uporabi "najboljše strokovne presoje" naj bi bil sistem vrednotenja naslednji:

I: preprosta obnova,

II: obnova je mogoča ob povprečnem trudu,

III: obnova je težavna ali nemogoča.

Sinteza: nanaša se na celotno kategorizacijo treh podmeril

A: izjemna ohranjenost

= izjemna struktura, neodvisno od kategorizacije drugih dveh podmeril,

= dobro ohranjena struktura in izjemne možnosti, neodvisno od kategorizacije tretjega merila.

B: dobra ohranjenost

= dobro ohranjena struktura in dobre možnosti, neodvisno od kategorizacije tretjega podmerila,

= dobro ohranjena struktura in povprečne/morda neugodne možnosti ter lahka obnova ali obnova mogoča ob povprečnem trudu,

= povprečna /delno degradirana struktura, izjemne možnosti in lahka obnova ali obnova mogoča ob povprečnem trudu,

= povprečna /delno degradirana struktura, dobre možnosti in lahka obnova.

C: povprečna ali zmanjšana ohranjenost

= vse druge kombinacije.

- SKUPNA OCENA = A(d) iz Priloge III: Skupna ocena vrednosti območja za ohranitev obravnavanega naravnega habitatnega tipa.

To merilo naj bi se uporabilo za celovito ocenjevanje prejšnjih meril, upoštevajoč različen pomen, ki ga lahko imajo za obravnavani habitat. Pri vrednotenju najpomembnejših elementov se lahko upoštevajo tudi drugi vidiki, da se pripravi skupna ocena njihovega pozitivnega ali negativnega vpliva na ohranjanje habitatnega tipa. "Najpomembnejši" elementi se lahko razlikujejo od enega habitatnega tipa do drugega; vključujejo lahko človekove dejavnosti na območju ali v sosednjih predelih, ki bodo verjetno vplivale na ohranitveno stanje habitatnega tipa, lastništvo zemljišč, obstoječ pravni položaj območja, ekološke odnose med različnimi habitatnimi tipi in vrstami, itd.

Za ocenjevanje te skupne vrednosti se lahko uporabi "najboljša strokovna presoja", sistem vrednotenja za njen prikaz pa naj bi bil:

A: izjemna vrednost,

B: dobra vrednost,

C: pomembna vrednost.

3.2 Vrste iz člena 4 Direktive 79/409/EGS in vrste iz priloge II k Direktivi 92/43/EGS ter presoja območja na njihovi podlagi

(i) Oznaka, ime in podatki o populaciji vrste

Za območja, kot je primerno, navedite znanstvena imena vseh vrst ptic, na katere se nanašata člena 4(1) in 4(2) Direktive Sveta 79/409/EGS, in vseh rastlinskih in živalskih vrst iz Priloge II k Direktivi Sveta 92/43/EGS, ki se pojavljajo na območju, ter podatke o njihovi populaciji na območju (glej spodaj). S štirimestna zaporedno oznako iz dodatka C je treba prikazati vsako pomembno vrsto, skupaj z vsemi selitvenimi vrstami ptic, omenjenimi v členu 4(2) Direktive Sveta 79/409/EGS.

Ker so mnoge živalske vrste, zlasti ptice, selitvene vrste, je območje lahko pomembno za različna obdobja življenjskega cikla vrst. Te so razvrščene kot sledi:

Stalnice : na območju se pojavljajo vse leto,

Vrste, ki se na območju razmnožujejo : na območju polegajo mladiče in jih vzrejajo,

Prehodne vrste : čez območje se selijo ali pa se na njem golijo (zunaj območij za razmnoževanje),

Prezimovalkena : območju prezimujejo.

Če se nestalna populacija pojavlja na območju v več kot samo enem letnem času, naj bi se to označilo v ustreznih poljih.

Če so na voljo, se za številčnost populacije vedno vnesejo točni podatki. Če pa točna številka ni znana, se navede obseg populacije v katerega spada (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-10000, > 10000). Če obseg populacije ni znan, na voljo pa so informacije o njeni najmanjši in največji velikosti, se številčnost navede z < (manj kot) ali > (več kot). S pripono označite ali je vrednost populacije navedena v parih (p) ali po posameznih osebkih (i). Pri nekaterih vrstah s posebnimi sistemi razmnoževanja se samci in samice lahko preštevajo posebej: doda se jim pripona (m) oziroma (f). Mogoče je, da zlasti za sesalce, dvoživke/plazilce in ribe ni na voljo numeričnih podatkov. V tem primeru se velikost/gostota populacije navede glede na to ali je vrsta pogosta (C), redka (R) ali zelo redka (V). Če na voljo ni nobenih podatkov o populaciji, navedite da je prisotna (P).

Pri nevretenčarjih in rastlinah v nekaj posebnih primerih, ko je številčnost vrste na območju znana, navedite oceno velikosti populacije ali njen obseg, kot je opisano zgoraj. Sicer pa navedite ali je vrsta pogosta (C), redka (R) ali zelo redka (V). Če na voljo ni nobenih podatkov o populaciji, navedite da je prisotna (P).

Če je območje, kljub temu, da ni na voljo podatkov o populaciji, v zvezi z vrsto še vedno znano kot območje, pomembno za Skupnost, opišite značaj populacije na območju v tekstovnem polju "kakovost", kjer očrtate naravo populacije (npr. gosta, razpršena ali izolirana).

Naslednje skupine vrst se evidentirajo posebej: ptice, sesalci, dvoživke in plazilci, ribe, nevretenčarji ter rastline.

(ii) Merila za ocenjevanje območja glede na določeno vrsto iz Priloge II (skladno z oddelkom B Priloge III)

- POPULACIJA: = B(a) iz Priloge III: Velikost in gostota populacije vrste na območju v primerjavi s populacijami na ozemlju države

To merilo je namenjeno vrednotenju relativne velikosti ali gostote populacije na območju glede na velikost in gostoto državne populacije.

Ta zadnji vidik je na splošno zelo težko ovrednotiti. Optimalna mera bi bil odstotek, ki se izračuna iz razmerja med populacijo na območju in populacijo na ozemlju države. Kot je predlagano za merilo A(b) naj bi se uporabila ocena ali razredni interval, skladno z naslednjim progresivnim modelom:

A: 100 % ≥ o > 15 %,

B: 15 % ≥ o > 2 %,

C: 2 % ≥ o > 0 %.

Poleg tega je treba v četrti kategoriji navesti vse primere, ko je prisotnost populacije zadevne vrste na obravnavanem območju nepomembna.

D: nepomembna populacija.

Če je zastopanost zadevne populacije na območju rangirana kot "D: nepomembna", na obravnavanem območju za ta habitatni tip ni treba navesti drugih meril vrednotenja. V teh primerih naj se ne bi označilamerila "ohranjenost", "izoliranost" in "skupno vrednotenje".

- OHRANJENOST: = B(b) iz Priloge III: Ohranjenost elementov habitata, ki so pomembni za obravnavano vrsto in možnosti za obnovo

To merilo sestavljata dve podmerili:

(i) ohranjenost elementov habitata, ki so pomembni za vrsto;

(ii) možnosti za obnovo.

(i) Ohranjenost elementov habitata, ki so pomembni za vrsto

Merilo (i) zahteva skupno vrednotenje elementov habitata glede na biološke zahteve določene vrste. Za živalske in rastlinske vrste so med najbolj primernimi tisti elementi, ki se nanašajo na populacijsko dinamiko. Ocenili naj bi se struktura habitata in nekateri abiotski elementi.

Za rangiranje tega merila naj bi se uporabila "najboljša strokovna presoja":

I. elementi v izjemnem stanju,

II. dobro ohranjeni elementi,

III. elementi v povprečnem stanju ali deloma degradirani elementi.

Če se dodelita podrazreda "I: elementi v izjemnem stanju" ali "II: dobro ohranjeni elementi", se merilo B(b) v celoti rangira kot "A: izjemna ohranjenost" oziroma "B: dobra ohranjenost". Neodvisno od kategoriziranja drugega podmerila.

(ii) Možnosti za obnovo

Pri tem podmerilu, ki ga je treba upoštevati le ko so elementi v povprečnem stanju ali deloma degradirani, naj bi se uporabil pristop, analogen pristopu iz merila A(c)(iii), tako da se doda ovrednotenje samoohranitvene sposobnosti obravnavane populacije. Rezultat naj bi bil naslednji sistem rangiranja:

I: preprosta obnova,

II: obnova je mogoča ob povprečnem trudu,

III: obnova je težavna ali nemogoča.

Sinteza se nanaša na klasifikacijo dveh podmeril

A: izjemna ohranjenost

= elementi so v izjemnem stanju, neodvisno od rangiranja možnosti za obnovo,

B: dobra ohranjenost

= elementi so dobro ohranjeni, neodvisno od rangiranja možnosti za obnovo,

= elementi so v povprečnem stanju ali delno degradirani ter lahko obnovljivi,

C: povprečna ali zmanjšana ohranjenost

= vse druge kombinacije.

- IZOLIRANOST: = B(c) iz Priloge III: Izoliranost populacije vrste na območju v primerjavi z naravnim območjem razširjenosti vrste.

To merilo se lahko razlaga kot približna mera prispevka določene populacije h genski raznolikosti vrste na eni strani ter ranljivosti te populacije na drugi. Preprosto bi lahko rekli, da bolj ko je populacija izolirana (glede na svoje naravno območje razširjenosti), večji je njen prispevek h genski raznolikosti vrste. Zato naj bi se termin "izoliranost" upošteval v širšem smislu, tako da se enakovredno uporablja tako za endemite, podvrste/varietete/rase kot za podpopulacije meta populacije. V tem smislu naj bi se uporabilo naslednje rangiranje:

A: populacija (skoraj) izolirana,

B: populacija ni izolirana, vendar je na robu območja razširjenosti,

C: populacija ni izolirana znotraj razširjenega območja razširjenosti.

- SKUPNO = B(d) iz Priloge III: Skupna ocena vrednosti območja za ohranitev obravnavane vrste.

To merilo se nanaša na skupno oceno vrednosti območja za ohranitev obravnavane vrste. Lahko se uporabi za povzemanje predhodnih meril in tudi za ocenjevanje drugih elementov območja, za katere se šteje, da so pomembni za določeno vrsto. Ti elementi se lahko razlikujejo od ene vrste do druge ter lahko vključujejo človekove dejavnosti na območju ali bližnjih predelih, ki lahko vplivajo na ohranitveno stanje vrste, urejanje zemljišč, zakonsko varovanje območja, ekološke odnose med različnimi habitatnimi tipi in vrstami, itd.

Za to skupno vrednotenje se lahko uporabi "najboljša strokovna presoja" in naslednji rangirni sistem:

A: izjemna vrednost,

B: dobra vrednost,

C: pomembna vrednost.

3.3 Druge vrste (se navede, kadar je potrebno)

Skladno z naslednjim postopkom se lahko naknadno vnesejo vse druge pomembne rastlinske in živalske vrste, če so pomembne za ohranitev in upravljanje območja:

- Odkljukajte rubriko z ustrezno skupino vrst.

- Navedite znanstveno ime vrste.

- Če je mogoče, navedite podatke o običajni največji populaciji vrste.Če količinski podatki niso na voljo, številčnost navedite semi-kvantitativno ali kvalitativno, tako da uporabite zapis iz oddelka 3.2.i.

- Z uporabo naslednjih kategorij prikažite razlog za uvrstitev posamezne vrste na seznam:

- A. državni rdeči seznam,

- B. endemit,

- C. mednarodne konvencije (skupaj z Bernsko, Bonsko in konvencijo o biološki raznovrstnosti),

- D. drugi razlogi.

Nadaljnje podrobnosti o razlogih za uvrstitev posamezne vrste na seznam, zlasti glede na D, se lahko navedejo v oddelku 4.2, ki je besedilno polje za opis kakovosti in pomena območja.

Tukaj se ne uporabljajo oznake iz Priloge III, niti se ne pripravi ocena območja za vrsto.

4. OPIS OBMOČJA

Ta oddelek je praviloma namenjen besedilnemu opisu ključnih značilnosti območja, ki ima dva namena:

- da se evidentirajo ključne informacije, ki so nezadostno predstavljene v seznamu oznak,

- da se ob prikazu podrobnosti zagotovi zgoščen in strukturen opis območja.

4.1 Splošni značaj območja (obvezno)

V tem polju naj bi se prikazala celotna "slika" območja. Povzemite splošne značilnosti območja, tako da z uporabo najboljše strokovne presoje najprej razdelite območja v osnovne habitatne razrede, da se oceni odstotek njihove površine (ti habitatni razredi se vnaprej oblikujejo v ustreznem polju). Celotna površina habitatnih razredov naj bi bila 100 % in naj bi ustrezala skupni površini območja.

Na tem mestu naj bi se opisali pomembni osnovni geološki, geomorfološki in krajinski elementi. Če je to potrebno, navedite prevladujoče tipe vegetacije. Omenite tudi druge habitate, ki niso navedeni v Prilogi I, so pa pomembni za ohranitev območja. Če je za ohranitev območja potrebna podrobna členitev informacij o habitatnih razredih (npr. dehese ali vinogradi) naj bi se to navedlo v besedilnem polju "druge značilnosti območja". V okviru tega splošnega besedila naj bi se zagotovile tudi informacije o majhnih linearnih in mozaičnih gozdnih območjih (žive meje, gozdiči, drevoredi).

4.2 Kakovost in pomen (obvezno)

Glede na ohranitvene cilje direktiv navedite kakovost in pomen območja.

Navesti je treba mokrišča mednarodnega pomena na katerih redno živi več kot 20000 vodnih ptic.

Če se na seznam iz oddelka 3.3 vrsta uvrsti z razlogom D, opišite podlago za njeno uvrstitev.

4.3 Ranljivost (obvezno)

Prikažite naravo in raven obremenitev območja, ki jih povzročajo človek in drugi vplivi, ter ranljivost tamkajšnjih habitatov in ekosistemov. V tem polju naj bi se opisali pomembni elementi, ki niso ustrezno zajeti v podatkih oznak iz oddelka 6.1.

4.4 Razglasitev območja (se navede, kadar je potrebno)

V besedilnem polju opišite vse vidike razglasitve območja, ki niso v zadostni meri vključeni v oznakah, uporabljenih v poljih z oznakami o razglasitvi območja (glej oddelek 5).

4.5 Lastništvo (se navede, kadar je potrebno)

Okvirno opišite lastniške razmere na območju (npr. "zasebno", "državno", "NVO, ki se ukvarja z ohranjanjem območja"). Če je mogoče, navedite tudi oceno deleža površine območja v posameznem lastniškem razredu.

4.6 Dokumentacija (se navede, kadar je potrebno)

Za vsako območje se navedejo bistvene publikacije in/ali znanstveni podatki, ki so na voljo. Informacije naj bi se vpisale skladno z dogovorom o standardnem navajanju znanstvenih virov. Če je to koristno, naj bi se navedli tudi neobjavljeni dokumenti ali prispevki, ki se nanašajo na informacije, zapisane v obrazcu.

4.7 Pretekli dogodki (se ne izpolni)

To podatkovno polje bo izpolnila pristojna služba Komisije, ki vodi dnevnik o posameznih fazah priprave evidence o območju. Med informacijami, ki jih je treba evidentirati, so:

- prva prijava,

- popravek napak,

- spremembe, nastale zaradi dejanskih fizičnih sprememb na območju.

V vsakem primeru pa polje s preteklimi dogodki sestavljajo tri podpolja:

- datum spremembe,

- ime spremenjenega polja,

- opis opravljenih sprememb.

5. VARSTVO OBMOČJA IN POVEZAVA Z OBMOČJI BIOTOPOV CORINE

Glede na možne povezave, prikazane v 5.1 in 5.2, je treba zagotoviti karto, ki jasno kaže meje povezanih območij (za nadaljnja pojasnila glej razlago, oddelek 7).

5.1 Varstveni status na državni in regionalni ravni (dodatek D) (obvezno)

V dodatku D je za vsako državo članico na voljo zaporedni seznam bistvenih tipov razglasitve območij varstva narave, ki so zakonsko zavarovana, skupaj z njihovo definicijo na državni/regionalni ravni. V treh seznamih varstvenih tipov so zajete naslednje tri kategorije:

A. tipi razglasitve, katerih namen je varstvo živalstva, rastlinstva, habitatov in krajin (zadnje le, če je pomembno za živalstvo, rastlinstvo in varstvo habitatov);

B. predpisi v okviru sektorskih (zlasti gozdarskih), zakonskih in upravnih aktov, ki zagotavljajo zadostno varstvo, pomembno za ohranjanje živalstva, rastlinstva in habitatov;

C. posamični pravni akti, ki zagotavljajo trajno varstvo živalstva, rastlinstva ali habitatov.

Varstveni tipi se razvrščajo po strogosti varstva, od najstrožjih do najmanj strogih predpisov.

Če območje nima varstvenega statusa, ga je treba označiti z državno oznako za "brez varstvenega statusa".

Za vsako območje se vnesejo oznake ustreznih tipov razglasitve, skupaj s % površine vsakega tipa razglasitve na območju. Informacije, shranjene v tem polju, so na ravni različnih tipov razglasitve. Če je na evidentiranem območju vključenih nekaj naravnih rezervatov istega tipa, se navede odstotek celotne površine, ki jo pokrivajo ti rezervati.

Povezava posameznih razglašenih predelov z območjem se evidentira posebej (glej 5.2).

5.2 Območja, s katerimi je to območje povezano (sosednja območja in območja, ki sodijo k drugim tipom razglasitve) (se navede, kadar je potrebno)

Ta del obrazca za evidentiranje je namenjen navedbi sosednjih območij ali območij različnih tipov razglasitve, ki se prekrivajo ali ležijo drug ob drugem. Medsebojne povezave med različnimi tipi se ugotavljajo tudi z njihovim navzkrižnim sklicevanjem. Za možne povezave med tipi se uporabijo naslednje oznake:

- tipa sovpadata (uporabite oznako =),

- opisano območje v celoti vključuje drugo območje (uporabite oznako +),

- drugo območje v celoti vključuje opisano območje (uporabite oznako –),

- dve območji se delno prekrivata (uporabite oznako *).

Poleg teh oznak naj bi se navedel tudi odstotek opisanega območja, ki se prekriva z drugim območjem.

- Sosednja območja se označijo z "/".

V obrazcu so predvideni tudi možni tipi razglasitve na mednarodni ravni (npr. Ramsarska konvencija, biogenetski rezervati, Evropska diploma, Barcelonska konvencija, biosferni rezervati, svetovna dediščina) ter nekaj besedilnih polj za navedbo tipa državne razglasitve z imenom območja ter vrsto povezave in odstotkom prekritosti opisanega območja. Ta sistem dopušča navzkrižno sklicevanje s podatkovno bazo o razglašenih območjih.

5.3 Povezava z območji biotopov Corine (se navede, kadar je potrebno)

Za vsa opisana območja, ki se prekrivajo z območji biotopov Corine, zapišite oznako območja Corine, vrsto prekrivanja (uporabite zapis iz 5.2) ter odstotek opisanega območja, ki se prekriva z območjem Corine.

6. INFORMACIJE O VPLIVIH IN DEJAVNOSTIH NA OBMOČJU IN OKROG NJEGA

6.1 Splošni vplivi ter delež površine območja, ki je prizadeto (dodatek E) (se navede, kadar je potrebno)

Vplivi se nanašajo na vse človekove dejavnosti in na naravne procese, ki bi lahko pozitivno ali negativno vplivali na ohranjanje in upravljanje območja (našteti v dodatku E). Glede na vplive in dejavnosti na območju:

- vnesite ustrezne oznake iz dodatka E,

- z naslednjimi kategorijami opredelite intenzivnost njihovega vpliva na območje:

- A: močan vpliv

- B: srednji vpliv

- C: majhen vpliv,

- navedite odstotek površine območja, ki je prizadet,

- navedite ali je vpliv pozitiven (+), nevtralen (0) ali negativen (–).

Opišite tudi vplive in dejavnosti v okolici območja. Okolica je tisti predel, kjer zunanji vplivi in dejavnosti lahko učinkujejo na celovitost območja. Med drugim bo odvisna od lokalne tipografije, narave območja in vrste človekove dejavnosti.

Če nekateri pomembni vplivi ali dejavnosti niso vključeni v ta seznam, jih navedite v oddelku 4.3 v besedilnem polju "ranljivost".

6.2 Upravljanje območja

Organ, pristojen za upravljanje območja (se navede, kadar je potrebno)

Navedite organ in/ali posameznika, pristojnega za upravljanje območja, skupaj z imenom, naslovom in številko telefona/faksa.

Informacije o upravljavskih načrtih in praksi, skupaj s tradicionalnimi človekovimi dejavnostmi (se navedejo, kadar je potrebno)

Pripravi se zgoščen pregled upravljavskih načrtov, ki se že izvajajo ali so v pripravi, s časovnim razporedom izvedbe. Pri načrtih naj bi se v povezavi s poljem "ranljivost" (4.3) upoštevale nevarnosti, ki jih za območje predstavljajo človekove dejavnosti.

Kot je že navedeno v uvodu, so take informacije mnogokrat lahko odločilne, ko se ocenjuje uspeh vrednotenja ohranitvenih ukrepov, predlaganih na podlagi LIFE ali drugih finančnih instrumentov. Navedejo naj se vsi objavljeni načrti.

7. KARTA OBMOČJA (obvezno)

Kartiranje mej območja omogoča natančnejšo navedbo prostorskih informacij o območju. Podatki se po digitalizaciji lahko uporabljajo v širšem okoljskem smislu, tako da se digitalno prekrivajo z drugimi podatkovnimi sloji (npr. rezultati iz projekta o rastlinski odeji, tleh, kakovosti vode ali podatki o prostorskem načrtovanju). Podatki se tako lahko uporabljajo pri mnogih aplikacijah za katere so potrebne točne informacije o prostorskih povezavah. Kot pripomoček pri presoji vplivov na okolje podatki tako postanejo uporabnejši.

Vsa območja je treba zarisati na karte, ki imajo enake lastnosti in so enako kvalitetne kot uradno objavljene topografske karte, in ki izpolnjujejo vse standarde pristojnega topografskega zavoda; biti morajo v merilu 1:100000 ali najbližjem mogočem merilu, črte pa morajo biti tanjše od 0,4 mm. Če se isto merilo uporabi za prikaz nekaj bližnjih območij, se za vsa območja uporabi ista karta.

Če so podatki o mejah dostopni iz geografskega informacijskega sistema, s sklicevanjem na serijo kart, uporabljenih za digitalizacijo, ter na merilo, projekcijo karte in njene parametre, naj bi ti digitalni podatki bili dostopni ter informacije, povezane z njimi, vključene v obrazec.

Površine, ki se ujemajo z osnovnimi kategorijami razglasitve z najvišjo stopnjo ohranjenosti, je treba zarisati na drugi karti, ki ima popolnoma iste lastnosti kot prva.

Šteje se, da je aerofoto posnetek območja, če je na voljo, zelo koristen za "razumevanje" narave območja.

8. DIAPOZITIVI IN DRUG FOTOGRAFSKI MATERIAL (se priloži, kadar je potrebno)

Seznam diapozitivov in drugega fotografskega materiala, ki je bil poslan skupaj z obrazcem, z navedbo predmeta, kraja in datumom evidentiranja. Čeprav je fotografski material izbirno gradivo, je zelo koristno za "razumevanje" splošnega izgleda zadevnega območja, predvsem ko se v zvezi z določenim območjem pojavijo težave ali pritožbe. Te diapozitive lahko uporabi tudi Komisija za informiranje ali izobraževanje v zvezi z omrežjem Natura 2000.

Številko diapozitiva, ki je navedena v obrazcu, je treba navesti tudi na njegovi kopiji. Za vse diapozitive in fotografije je treba zagotoviti tudi informacije o avtorju in avtorskih pravicah.

--------------------------------------------------

OMREŽJE NATURA 2000

PRILOGE K OBRAZCU ZA POROČANJE

Dodatek A:

Seznam vseh regij Evropske unije, kakor jih je opredelil Statistični urad Evropskih skupnosti v kodirnem sistemu NUTS

+++++ TIFF +++++

VSEBINA

Uvod…

Skladnost med ravnmi NUTS

Površina regij…

Prebivalstvo regij…

EUR15 raven NUTS 0… —

EUR15 raven NUTS 1… —

Belgique/België… 211

Danmark… 214

Deutschland… 216

Ellada… 231

Espana… 235

France… 239

Ireland… 244

Italia… 246

Luxembourg… 251

Nederland… 252

Österreich… 255

Portugal… 258

Suomi/Finland… 261

Sverige… 264

United Kingdom… 267

Priloga… 271

UVOD

Nomenklaturo teritorialnih statističnih enot (NUTS) je uvedel Statistični urad Evropskih skupnosti, da se zagotovi enotna razdelitev teritorialnih enot za izdelavo regionalne statistike za Evropsko unijo.

Čeprav NUTS sama po sebi nima nobene pravne veljave, se v zakonodaji Skupnosti uporablja od 1988 (Uredba Sveta (EGS) št. 2052/88 o nalogah strukturnih skladov: UL L 185 z dne 15. julija 1988).

Poleg predstavitve treh novih držav članic Unije (Avstrija, Finska, Švedska) ta različica vključuje tudi upravne spremembe, ki so se zgodile od zadnje objave NUTS v marcu 1992:

- popolna sprememba na ravni 3 v primeru "Länder" nekdanje Vzhodne Nemčije;

- ustanovitev desete "province" v Belgiji. Brabant se je razdelil v Brabant Wallon in Vlaams Brabant, Bruselj pa se je ločil od "province" Brabant. S tem je končno omogočena popolnoma hierarhična struktura Belgijske nomenklature;

- Irska se preoblikuje iz devetih "planning regions" v osem "regional authority regions". Tri "planning regions", North East, Donegal in North West, so se združile v eno regijo: Border. "Planning region" East je razdeljena v Dublin in Mid-East;

- v Italiji se je šest "provincie" razdelilo vsaka v dve: Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forii in Firenze. "Provincie" Catanzaro se je razdelila v tri.

Nadalje se je deloma spremenila koda. Njena struktura ostaja nespremenjena, vendar pa je prvi dve črki, prej R1, R2…, zamenjala ISO Alpha-2 koda. Kodirni sistem se je reorganiziral tako, da je zagotovljeno, da se pri izbiri kod po naraščajočem številčnem redu različni elementi nomenklature predstavijo v redu, ki ga zahtevajo države članice.

Namen kart v tem dokumentu je omogočiti bralcu, da poišče regije; meje med regijami so zgolj okvirne. Uporabljeno merilo se lahko razlikuje glede na državo.

Ker ima nekaj regij isto ime, se te ločijo tako, da se vsaki doda še okrajšava za državo.

Nekatere regije NUTS se pojavljajo na več ravneh (npr.: Luksemburg se pojavlja kot država ter na ravneh 1, 2 in 3). V takem primeru se jim dodeli samo ena koda. Da se olajša izbira regij na posamezni ravni, se njihova imena ponovijo v stolpcih, ki ustrezajo ravni, ki ji pripadajo. Priloga I vsebuje seznam teh regij.

OSNOVNA NAČELA

Nomenklatura NUTS se je oblikovala in razvijala skladno z naslednjimi načeli:

a. NUTS podpira institucionalno členitev.

Pri členitvi državnega ozemlja v regije se lahko uporabijo različna merila. Navadno jih delimo v normativna in analitična merila:

normativne regije so izraz politične volje; njihove meje so opredeljene glede na naloge, dodeljene teritorialnim skupnostim, glede na velikost populacije, ki je potrebna da se te naloge izvedejo učinkovito in gospodarno, skladno s historičnimi, kulturnimi in drugimi dejavniki;

analitične (ali funkcijske) regije se določijo glede na analitične zahteve; z uporabo geografskih (npr. nadmorska višina ali tip tal) ali socialno-ekonomskih meril (npr. homogenost, komplementarnost ali polarnost regionalnih gospodarstev) združujejo cone.

Zaradi praktičnih razlogov v zvezi z dostopnostjo podatkov in izvajanjem regionalnih politik nomenklatura NUTS temelji predvsem na institucionalni delitvi, ki je trenutno v veljavi v državah članicah (normativna merila).

b. NUTS podpira regionalne enote splošnega značaja.

V nekaterih državah članicah se včasih lahko uporabijo tudi teritorialne enote, ki jih opredeljujejo posamezne dejavnosti (rudarske regije, regije z železniškim prometom, kmetijske regije, regije trga delovne sile).

NUTS izključuje posebne teritorialne enote in lokalne enote v korist regionalnih enot splošne narave.

c. NUTS je petstopenjska hierarhična klasifikacija (tri regionalne ravni in dve lokalni ravni).

Ker je to hierarhična klasifikacija, NUTS razdeli vsako državo članico v celo vrsto regij NUTS 1, vsaka pa se še naprej deli v celo vrsto regij NUTS 2 in tako naprej.

Na regionalni ravni (neupoštevajoč občine) administrativno strukturo držav članic na splošno sestavljata dve osnovni regionalni ravni (Länder in Kreise v Nemčiji, regions in departements v Franciji, Comunidades autonomas in provincias v Španiji, standard regions in counties v Združenem kraljestvu, regioni in provincie v Italiji, itd.).

Združevanje primerljivih enot na vsaki ravni NUTS vključuje oblikovanje dodatne regionalne ravni poleg dveh osnovnih zgoraj navedenih ravni za vsako državo članico. Ta dodatna raven se torej ujema z manj pomembno ali celo neobstoječo upravno strukturo, njena klasifikacijska raven pa je ena od prvih treh ravni NUTS, odvisno od države članice: NUTS 1 za Francijo, Italijo, Grčijo in Španijo, NUTS 2 za Nemčijo in Združeno kraljestvo, NUTS 3 za Belgijo, itd.

UPORABA

Nomenklatura NUTS služi kot napotilo za:

a) zbiranje, razvijanje in usklajevanje regionalne statistike Skupnosti:

NUTS je v sedemdesetih letih postopoma zamenjala posebne delitve v različne statistične domene (kmetijske regije, prometne regije, itd.), na njeni podlagi pa so se pripravili regionalni gospodarski računi in določile regionalne enote za raziskave v Skupnosti.

b) socialno-ekonomske analize regij:

hkrati z vzpostavljanjem soodvisnosti med regijami glede na velikost, NUTS zagotavlja tudi nekaj analitičnih ravni. Konferenca o regionalnih gospodarstvih, ki jo je leta 1961 v Bruslju organizirala Komisija, je ugotovila, da je bila raven NUTS 2 (osnovne regije) okvir, ki so ga na splošno uporabile države članice za izvajanje svojih regionalnih politik, ter je bila tako ustrezna raven za analizo problemov na regionalno-državni ravni, medtem ko naj bi se raven NUTS 1 (večje socialno-ekonomske regije, ki združujejo osnovne regije) uporabila za analizo regionalnih problemov v Skupnosti, npr. "učinka carinske unije in gospodarskega povezovanja na območja na ravni pod državnimi območji". NUTS 3, ki jo v grobem sestavljajo regije, premajhne za celovite gospodarske analize, se lahko uporabi pri določanju posebnih diagnoz ali pri natančnem opredeljevanju območji, kjer je treba sprejeti regionalne ukrepe.

c) opredeljevanje regionalnih politik Skupnosti:

z namenom ocenjevati upravičenost do pomoči strukturnih skladov so se regije, katerih razvoj zaostaja (regije vključene v Cilj 1), in severne regije z izjemno nizko gostoto poselitve (regije, vključene v Cilj 6) klasificirale kot ravni NUTS 2.

Regije, upravičenke glede na druge prednostne Cilje, so večinoma klasificirane kot raven NUTS 3.

Periodično poročilo o socialnem in ekonomskem stanju in razvoju regij Skupnosti, ki ga mora Komisija na podlagi člena 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 4254/88 o Evropskem skladu za regionalni razvoj pripraviti vsaka tri leta, se je do sedaj večinoma pripravljalo na ravni NUTS 2.

GLAVNE ZNAČILNOSTI

Sedanja nomenklatura NUTS deli gospodarsko ozemlje Evropske unije [1] v 77 regij na ravni NUTS 1, 206 regij na ravni NUTS 2 in 1031 regij na ravni NUTS 3. Na lokalni ravni je NUTS 4 opredeljena za naslednje države: Finsko, Grčijo, Irsko, Luksemburg, Portugalsko in Združeno kraljestvo. Raven NUTS 5 sestavlja 98433 občin ali njim enakovrednih enot.

Kljub zastavljenemu cilju, da se vse regije primerljive velikosti pojavljajo na isti ravni NUTS, pa posamezno raven še vedno sestavljajo regije, ki se bistveno razlikujejo glede na površino, število prebivalstva, gospodarski pomen ali upravna pooblastila. Ta neenotnost na ravni Skupnosti je pogosto le odsev stanja na ravni države članice.

Glede na površino so regije največje na Švedskem in Finskem:

- Manner Suomi (kontinentalna Finska) [2] na ravni NUTS 1 z 336600 km2;

- Övre Norrland (SE): 154310 km2, Pohjois-Suomi (Fl): 136070 km2 na ravni NUTS 2;

- Lappi (Fl): 98940 km2, Norrbottens län (SE): 98910 km2, Västerbottens län (SE): 55400 km2 na ravni NUTS 3.

Razlike med regijami so opazne tudi glede na število prebivalstva:

- na ravni NUTS 1 imata največ prebivalstva South-East of England in Nordrhein-Westfalen (vsaka 17000000), po drugi strani pa je Åland (25000 prebivalcev) najredkeje poseljena regija na ravni NUTS 1.

- na ravni NUTS 2 imata Île de France in Lombardia 10 oz. 9 milijonov prebivalcev, medtem ko ima 16 regij (večina med njimi so obrobne regije ali otoki) manj kot 300000 prebivalcev: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, belgijski Luxembourg, La Rioja, Corse, Açores, Madeira, Highlands and Islands in štiri grške regije.

- na ravni NUTS 3 imajo Greater London, Berlin, španski provinci Madrid in Barcelona, italijanske province Milano, Roma in Napoli ter grški nomos Attiki vsaka več kot 3 milijone prebivalcev, medtem ko imajo nekatere regije NUTS 3 v Nemčiji, Belgiji, Avstriji, na Finskem in v Grčiji manj kot 50000 prebivalcev.

Naslednja tabela prikazuje največje, povprečne in najmanjše površine in število prebivalstva v prvih treh ravneh NUTS, za vsako državo članico in za Evropsko unijo kot celoto.

PREDSTAVITEV

Ta publikacija vključuje samo prve tri ravni NUTS. Celotna nomenklatura je na voljo na disketi. Ta vsebuje kode Skupnosti, državne kode in oznake petih ravni, ki jih določa ta dokument.

Informacijska pisarna Statističnega urada Evropskih skupnosti vam bo disketo poslala na zahtevo.

+++++ TIFF +++++

Tabela 1: Skladnost med ravnmi NUTS in državnimi administrativnimi enotami

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 4 | NUTS 5 |

BE | Régions | 3 | Provinces | 11 | Arrondissements | 43 | - | | Communes | 589 |

DK | - | 1 | - | 1 | Amter | 15 | - | | Kommuner | 276 |

DE | Länder | 16 | Regierungsbezirke | 38 | Kreise | 445 | - | | Gemeinden | 16176 |

GR | Groups of development regions | 4 | Development regions | 13 | Nomoi | 51 | Eparchies | 150 | Demoi/Koinotides | 5921 |

ES | Agrupación de comunitades autónomas | 7 | Comunitades autónomas + Ceuta y Mellila | 171 | Provincias + Ceuta y Mellila | 502 | - | | Municipios | 8077 |

FR | Z.E.A.T + DOM | 81 | Régions + DOM | 224 | Départements + DOM | 964 | - | | Communes | 36664 |

IE | - | 1 | - | 1 | Regional Authority Regions | 8 | Counties/County boroughs | 34 | DEDs/Wards | 3445 |

IT | Gruppi di regioni | 11 | regioni | 20 | Provincie | 103 | - | | Comuni | 8100 |

LU | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Cantons | 12 | Communes | 118 |

NL | Landsdelen | 4 | Provincies | 12 | COROP regio's | 40 | - | | Gemeenten | 672 |

AT | Gruppen von Bundesländern | 3 | Bundesländern | 9 | Gruppen von Politischen Bezirken | 35 | - | | Gemeinden | 2351 |

PT | Continente + Regioes autonomas | 12 | Comissaoes de coordenacão regional + Regioes autonomas | 2 | Grupos de Concelhos | 30 | Concelhos – municipios | 305 | Freguesias | 4208 |

FI | Manner-Suomi/ Ahvenanmaa | 2 | Suuralueet | 6 | Maakunnat | 19 | Seutukunnat | 88 | Kunnat | 455 |

SE | - | 1 | Riksområden | 8 | Län | 24 | - | | Kommuner | 286 |

UK | Standard regions | 11 | Groups of counties | 35 | Counties/Local authority regions | 65 | Districts | 485 | Wards/Communities/ Localities | 11095 |

EUR 15 | | 77 | | 206 | | 1031 | | 1074 | | 98433 |

Vsote po državah za eno raven upoštevajo višje ravni, ki sodijo v to raven (npr. Belgija: 10 provinc in 1 enota spadajo v NUTS 2:

Rég.Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).

Tabela 2: Površina regij (v 1000 km2)

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

Povprečno | Najmanj | Največ | Povprečno | Najmanj | Največ | Povprečno | Najmanj | Največ |

B | 10,2 | 0,2 | 16,8 | 3,4 | 2,40 | 4,4 | 0,7 | 0,10 | 2 |

DK | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,10 | 43,1 | 2,9 | 0,10 | 6,2 |

D | 22,3 | 0,4 | 70,6 | 8,9 | 0,40 | 29,5 | 0,7 | 0,03 | 2,9 |

GR | 33 | 3,8 | 56,8 | 10,2 | 2,31 | 19,1 | 2,6 | 0,33 | 5,4 |

E | 72,1 | 7,2 | 215 | 28 | 0,03 | 94,2 | 9,7 | 0,01 | 21,7 |

F | 70,36 | 12 | 145,6 | 24,4 | 1,10 | 83,9 | 6,3 | 0,01 | 83,9 |

IRL | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,90 | 68,9 | 7,7 | 3,32 | 12,2 |

O | 27,4 | 13,6 | 44,4 | 15,1 | 3,30 | 25,7 | 3,2 | 0,21 | 7,5 |

L | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 2,6 |

NL | 10,3 | 7,3 | 11,9 | 3,4 | 1,40 | 5,7 | 1 | 0,13 | 3,4 |

A | 28 | 23,6 | 34,4 | 9,3 | 0,41 | 19,2 | 2,4 | 0,41 | 4,6 |

P | 30,7 | 0,8 | 88,9 | 13,1 | 0,80 | 27 | 3,1 | 0,80 | 8,6 |

FIN | 169,1 | 1,6 | 336,6 | 56,4 | 1,55 | 136,1 | 17,8 | 1,55 | 98,9 |

S | 410,9 | 410,9 | 410,9 | 51,4 | 6,50 | 154,3 | 17,1 | 2,90 | 98,9 |

UK | 22 | 7,3 | 77,1 | 6,9 | 0,70 | 30,6 | 3,7 | 0,38 | 25,3 |

EUR15 | 68,1 | 0,2 | 410,9 | 23,0 | 0,03 | 154,3 | 5,4 | 0,01 | 98,9 |

Tabela 3: Prebivalstvo regij 1. 1. 1992 (v 1000)

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

Povprečno | Najmanj | Največ | Povprečno | Najmanj | Največ | Povprečno | Najmanj | Največ |

B | 3348 | 951 | 5810 | 1116 | 236 | 2258 | 234 | 38 | 951 |

DK | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 335 | 45 | 608 |

D | 5039 | 684 | 17595 | 2015 | 492 | 5273 | 148 | 17 | 3456 |

GR | 2578 | 1004 | 3540 | 793 | 195 | 3540 | 202 | 21 | 3540 |

E | 5584 | 1502 | 10502 | 2171 | 127 | 6984 | 752 | 56 | 4910 |

F | 6546 | 1539 | 10862 | 2266 | 134 | 10862 | 589 | 73 | 2540 |

IRL | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 444 | 195 | 1371 |

O | 5169 | 1584 | 8868 | 2843 | 117 | 8868 | 599 | 92 | 3923 |

L | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |

NL | 3796 | 1605 | 7117 | 1265 | 238 | 3284 | 380 | 55 | 1292 |

A | 2638 | 1750 | 3336 | 879 | 273 | 1570 | 266 | 21 | 1570 |

P | 3286 | 238 | 9366 | 1408 | 238 | 3479 | 329 | 50 | 1832 |

FIN | 2527 | 25 | 5030 | 842 | 25 | 1787 | 266 | 25 | 1278 |

S | 8668 | 8668 | 8668 | 1084 | 397 | 1828 | 361 | 57 | 1662 |

UK | 5273 | 2089 | 17703 | 1657 | 278 | 6905 | 892 | 72 | 6905 |

EUR15 | 4238 | 25 | 17703 | 1830 | 25 | 10862 | 410 | 17 | 6905 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉG. BRUXELLES-CAP.-BRUSSELS HFDST. GEWEST | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Antwerpen | |

BE211 | | | Antwerpen (Arrondissement) |

BE212 | | | Mechelen |

BE213 | | | Turnhout |

BE22 | | Limburg (b) | |

BE221 | | | Hasselt |

BE222 | | | Maaseik |

BE223 | | | Tongeren |

BE23 | | Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Aalst |

BE232 | | | Dendermonde |

BE233 | | | Eeklo |

BE234 | | | Gent (Arrondissement) |

BE235 | | | Oudenaarde |

BE236 | | | Sint-Niklaas |

BE24 | | Vlaams Brabant | |

BE241 | | | Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Leuven |

BE25 | | West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Brugge |

BE252 | | | Diksmuide |

BE253 | | | Ieper |

BE254 | | | Kortrijk |

BE255 | | | Oostende |

BE256 | | | Roeselare |

BE257 | | | Tielt |

BE258 | | | Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Brabant Wallon | Brabant Wallon |

BE32 | | Hainaut | |

BE321 | | | Ath |

BE322 | | | Charleroi |

BE323 | | | Mons |

BE324 | | | Mouscron |

BE325 | | | Soignies |

BE326 | | | Thuin |

BE327 | | | Tournai |

BE33 | | Liège | |

BE331 | | | Huy |

BE332 | | | Liège (Arrondissement) |

BE333 | | | Verviers |

BE334 | | | Waremme |

BE34 | | Luxembourg (b) | |

BE341 | | | Arlon |

BE342 | | | Bastogne |

BE343 | | | Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Neufchâteau |

BE345 | | | Virton |

BE35 | | Namur | |

BE351 | | | Dinant |

BE352 | | | Namur (Arrondissement) |

BE353 | | | Philippeville |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

DK | DANMARK | Danmark | DANMARK |

DK001 | | | København og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns amt |

DK003 | | | Frederiksborg amt |

DK004 | | | Roskilde amt |

DK005 | | | Vestsjællands amt |

DK006 | | | Storstrøms amt |

DK007 | | | Bornholms amt |

DK008 | | | Fyns amt |

DK009 | | | Sønderjyllands amt |

DK00A | | | Ribe amt |

DK00B | | | Vejle amt |

DK00C | | | Ringkøbing amt |

DK00D | | | Århus amt |

DK00E | | | Viborg amt |

DK00F | | | Nordjyllands amt |

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a.d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | Berlin | |

DE301 | | | Berlin-West, Stadt |

DE302 | | | Berlin-Ost, Stadt |

DE4 | BRANDENBURG | Brandenburg | |

DE401 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE402 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE403 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE404 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE405 | | | Barnim |

DE406 | | | Dahme-Spreewald |

DE407 | | | Elbe-Elster |

DE408 | | | Havelland |

DE409 | | | Märkisch-Oderland |

DE40A | | | Oberhavel |

DE40B | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE40C | | | Oder-Spree |

DE40D | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE40E | | | Potsdam-Mittelmark |

DE40F | | | Prignitz |

DE40G | | | Spree-Neiße |

DE40H | | | Teltow-Fläming |

DE40I | | | Uckermark |

DE5 | BREMEN | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | Hamburg | |

DE601 | | | Hamburg, Freie - und Hansestadt |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE80I | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE921 | | | Hannover, Kreisfreie Stadt |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE924 | | | Hannover, Landkreis |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Landkreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer-Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Pirmasens |

DEC | SAARLAND | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | Sankt Wendel |

DED | SACHSEN | Sachsen | |

DED01 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED02 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED03 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED04 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED05 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED06 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED07 | | | Auerbach |

DED08 | | | Klingenthal |

DED09 | | | Oelsnitz |

DED0A | | | Plauen-Land |

DED0B | | | Reichenbach |

DED0C | | | Annaberg |

DED0D | | | Bautzen |

DED0E | | | Chemnitzer Land |

DED0F | | | Delitzsch |

DED0G | | | Döbeln |

DED0H | | | Freiberg |

DED0I | | | Leipziger Land |

DED0J | | | Meißen |

DED0K | | | Mittlerer Erzgebirgkreis |

DED0L | | | Mittweida |

DED0M | | | Muldentalkreis |

DED0N | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED0P | | | Riesa-Großenhain |

DED0Q | | | Löbau-Zittau |

DED0R | | | Sächsische Schweiz |

DED0S | | | Stollberg |

DED0T | | | Torgau-Oschatz |

DED0U | | | Weißeritzkreis |

DED0V | | | Aue-Schwarzenberg |

DED0W | | | Kamenz |

DED0X | | | Zwickauer Land |

DED0Y | | | Dresden-Land |

DED0Z | | | Hoyerswerda |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle/Saale, Stadtkreis |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG08 | | | Wartburgkreis |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

GR | | | ELLADA |

GR1 | VOREIA ELLADA | | |

GR11 | | Anatoliki Makedonia, Thraki | |

GR111 | | | Evros |

GR112 | | | Xanthi |

GR113 | | | Rodopi |

GR114 | | | Drama |

GR115 | | | Kavala |

GR12 | | Kentriki Makedonia | |

GR121 | | | Imathia |

GR122 | | | Thessaloniki |

GR123 | | | Kilkis |

GR124 | | | Pella |

GR125 | | | Pieria |

GR126 | | | Serres |

GR127 | | | Chalkidiki |

GR13 | | Dytiki Makedonia | |

GR131 | | | Grevena |

GR132 | | | Kastoria |

GR133 | | | Kozani |

GR134 | | | Florina |

GR14 | | Thessalia | |

GR141 | | | Karditsa |

GR142 | | | Larisa |

GR143 | | | Magnisia |

GR144 | | | Trikala |

GR2 | KENTRIKI ELLADA | | |

GR21 | | Ipeiros | |

GR211 | | | Arta |

GR212 | | | Thesprotia |

GR213 | | | Ioannina |

GR214 | | | Preveza |

GR22 | | Ionia Nisia | |

GR221 | | | Zakynthos |

GR222 | | | Kerkyra |

GR223 | | | Kefallinia |

GR224 | | | Lefkada |

GR23 | | Dytiki Ellada | |

GR231 | | | Aitoloakarnania |

GR232 | | | Achaia |

GR233 | | | Ileia |

GR24 | | Sterea Ellada | |

GR241 | | | Voiotia |

GR242 | | | Evvoia |

GR243 | | | Evrytania |

GR244 | | | Fthiotida |

GR245 | | | Fokida |

GR25 | | Peloponnisos | |

GR251 | | | Argolida |

GR252 | | | Arkadia |

GR253 | | | Korinthia |

GR254 | | | Lakonia |

GR255 | | | Messinia |

GR3 | ATTIKI | Attiki | Attiki |

GR4 | NISIA AIGAIOU, KRITI | | |

GR41 | | Voreio Aigaio | |

GR411 | | | Lesvos |

GR412 | | | Samos |

GR413 | | | Chios |

GR42 | | Notio Aigaio | |

GR421 | | | Dodekanisos |

GR422 | | | Kyklades |

GR43 | | Kriti | |

GR431 | | | Irakleio |

GR432 | | | Lasithi |

GR433 | | | Rethymni |

GR434 | | | Chania |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | La Coruna |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Orense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | Principado de Asturias |

ES13 | | Cantabria | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | Pais Vasco | |

ES211 | | | Alava |

ES212 | | | Guipuzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra |

ES23 | | La Rioja | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Avila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-la Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante |

ES522 | | | Castellon De La Plana |

ES523 | | | Valencia |

ES53 | | Islas Baleares | Islas Baleares |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucia | |

ES611 | | | Almeria |

ES612 | | | Cadiz |

ES613 | | | Cordoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaen |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | Región de Murcia |

ES63 | | Ceuta y Melilla | |

ES631 | | | Ceuta |

ES632 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz De Tenerife |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE DE FRANCE | Île de France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Nord-Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR413 | | | Moselle |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays de la Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | Gadeloupe |

FR92 | | Martinique | Martinique |

FR93 | | Guyane | Guyane |

FR94 | | Réunion | Réunion |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

IE | IRELAND | Ireland | IRELAND |

IE001 | | | Border |

IE002 | | | Dublin |

IE003 | | | Mid-East |

IE004 | | | Midland |

IE005 | | | Mid-West |

IE006 | | | South-East (IRL) |

IE007 | | | South-West (IRL) |

IE008 | | | West |

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

IT | | | ITALIA |

IT1 | NORD OVEST | | |

IT11 | | Piemonte | |

IT111 | | | Torino |

IT112 | | | Vercelli |

IT113 | | | Biella |

IT114 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

IT115 | | | Novara |

IT116 | | | Cuneo |

IT117 | | | Asti |

IT118 | | | Alessandria |

IT12 | | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta |

IT13 | | Liguria | |

IT131 | | | Imperia |

IT132 | | | Savona |

IT133 | | | Genova |

IT134 | | | La Spezia |

IT2 | LOMBARDIA | Lombardia | |

IT201 | | | Varese |

IT202 | | | Como |

IT203 | | | Lecco |

IT204 | | | Sondrio |

IT205 | | | Milano |

IT206 | | | Bergamo |

IT207 | | | Brescia |

IT208 | | | Pavia |

IT209 | | | Lodi |

IT20A | | | Cremona |

IT20B | | | Mantova |

IT3 | NORD EST | | |

IT31 | | Trentino-Alto Adige | |

IT311 | | | Bolzano-Bozen |

IT312 | | | Trento |

IT32 | | Veneto | |

IT321 | | | Verona |

IT322 | | | Vicenza |

IT323 | | | Belluno |

IT324 | | | Treviso |

IT325 | | | Venezia |

IT326 | | | Padova |

IT327 | | | Rovigo |

IT33 | | Friuli-Venezia Giulia | |

IT331 | | | Pordenone |

IT332 | | | Udine |

IT333 | | | Gorizia |

IT334 | | | Trieste |

IT4 | EMILIA-ROMAGNA | Emilia-Romagna | |

IT401 | | | Piacenza |

IT402 | | | Parma |

IT403 | | | Reggio nell'Emilia |

IT404 | | | Modena |

IT405 | | | Bologna |

IT406 | | | Ferrara |

IT407 | | | Ravenna |

IT408 | | | Forlì-Cesena |

IT409 | | | Rimini |

IT5 | CENTRO (I) | | |

IT51 | | Toscana | |

IT511 | | | Massa-Carrara |

IT512 | | | Lucca |

IT513 | | | Pistoia |

IT514 | | | Firenze |

IT515 | | | Prato |

IT516 | | | Livorno |

IT517 | | | Pisa |

IT518 | | | Arezzo |

IT519 | | | Siena |

IT51A | | | Grosseto |

IT52 | | Umbria | |

IT521 | | | Perugia |

IT522 | | | Terni |

IT53 | | Marche | |

IT531 | | | Pesaro e Urbino |

IT532 | | | Ancona |

IT533 | | | Macerata |

IT534 | | | Ascoli Piceno |

IT6 | LAZIO | Lazio | |

IT601 | | | Viterbo |

IT602 | | | Rieti |

IT603 | | | Roma |

IT604 | | | Latina |

IT605 | | | Frosinone |

IT7 | ABRUZZO-MOLISE | | |

IT71 | | Abruzzo | |

IT711 | | | L'Aquila |

IT712 | | | Teramo |

IT713 | | | Pescara |

IT714 | | | Chieti |

IT72 | | Molise | |

IT721 | | | Isernia |

IT722 | | | Campobasso |

IT8 | CAMPANIA | Campania | |

IT801 | | | Caserta |

IT802 | | | Benevento |

IT803 | | | Napoli |

IT804 | | | Avellino |

IT805 | | | Salerno |

IT9 | SUD | | |

IT91 | | Puglia | |

IT911 | | | Foggia |

IT912 | | | Bari |

IT913 | | | Taranto |

IT914 | | | Brindisi |

IT915 | | | Lecce |

IT92 | | Basilicata | |

IT921 | | | Potenza |

IT922 | | | Matera |

IT93 | | Calabria | |

IT931 | | | Cosenza |

IT932 | | | Crotone |

IT933 | | | Catanzaro |

IT934 | | | Vibo Valentia |

IT935 | | | Reggio di Calabria |

ITA | SICILIA | Sicilia | |

ITA01 | | | Trapani |

ITA02 | | | Palermo |

ITA03 | | | Messina |

ITA04 | | | Agrigento |

ITA05 | | | Caltanissetta |

ITA06 | | | Enna |

ITA07 | | | Catania |

ITA08 | | | Ragusa |

ITA09 | | | Siracusa |

ITB | SARDEGNA | Sardegna | |

ITB01 | | | Sassari |

ITB02 | | | Nuoro |

ITB03 | | | Oristano |

ITB04 | | | Cagliari |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

| LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | Luxembourg (Grand-Duché) | Luxembourg (Grand-Duché) |

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | Ultrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie's-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch- Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT12 | | Centro (P) | |

PT121 | | | Baixo Vouga |

PT122 | | | Baixo Mondego |

PT123 | | | Pinhal Litoral |

PT124 | | | Pinhal Interior Norte |

PT125 | | | Dâo-Lafôes |

PT126 | | | Pinhal Interior Sul |

PT127 | | | Serra da Estrela |

PT128 | | | Beira Interior Norte |

PT129 | | | Beira Interior Sul |

PT12A | | | Cova da Beira |

PT13 | | Lisboa e Vale do Tejo | |

PT131 | | | Oeste |

PT132 | | | Grande Lisboa |

PT133 | | | Península de Setúbal |

PT134 | | | Médio Tejo |

PT135 | | | Lezíria do Tejo |

PT14 | | Alentejo | |

PT141 | | | Alentejo Litoral |

PT142 | | | Alto Alentejo |

PT143 | | | Alentejo Central |

PT144 | | | Baixo Alentejo |

PT15 | | Algarve | Algarve |

PT2 | AÇORES | Açores | Açores |

PT3 | MADEIRA | Madeira | Madeira |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI11 | | Uusimaa | Uusimaa |

FI12 | | Etelä-Suomi | |

FI121 | | | Varsinais-Suomi |

FI122 | | | Satakunta |

FI123 | | | Häme |

FI124 | | | Pirkanmaa |

FI125 | | | Päijät-Häme |

FI126 | | | Kymenlaakso |

FI127 | | | Etelä-Karjala |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI14 | | Väli-Suomi | |

FI141 | | | Keski-Suomi |

FI142 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI143 | | | Vaasan rannikkoseutu |

FI144 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI15 | | Pohjois-Suomi | |

FI151 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI152 | | | Lappi |

FI2 | AHVENANMAA/ÅLAND | Ahvenanmaa/Åland | Ahvenanmaa/Åland |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

SE | SVERIGE | | SVERIGE |

SE01 | | Stockholm | |

SE011 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE03 | | Småland med öarna | |

SE031 | | | Jönköpings län |

SE032 | | | Kronobergs län |

SE033 | | | Kalmar län |

SE034 | | | Gotlands Län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE042 | | | Kristianstad län |

SE043 | | | Malmöhus län |

SE05 | | Västsverige | |

SE051 | | | Hallands län |

SE052 | | | Göteborgs och Bohus län |

SE053 | | | Älvsborgs län |

SE054 | | | Skaraborgs län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Kopparbergs län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KODA | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UK1 | NORTH | | |

UK11 | | Cleveland, Durham | |

UK111 | | | Cleveland |

UK112 | | | Durham |

UK12 | | Cumbria | Cumbria |

UK13 | | Northumberland, Tyne and Wear | |

UK131 | | | Northumberland |

UK132 | | | Tyne and Wear |

UK2 | YORKSHIRE AND HUMBERSIDE | | |

UK21 | | Humberside | Humberside |

UK22 | | North Yorkshire | North Yorkshire |

UK23 | | South Yorkshire | South Yorkshire |

UK24 | | West Yorkshire | West Yorkshire |

UK3 | EAST MIDLANDS | | |

UK31 | | Derbyshire, Nottinghamshire | |

UK311 | | | Derbyshire |

UK312 | | | Nottinghamshire |

UK32 | | Leicestershire, Northamptonshire | |

UK321 | | | Leicestershire |

UK322 | | | Northamptonshire |

UK33 | | Lincolnshire | Lincolnshire |

UK4 | EAST ANGLIA | East Anglia | |

UK401 | | | Cambridgeshire |

UK402 | | | Norfolk |

UK403 | | | Suffolk |

UK5 | SOUTH EAST (UK) | | |

UK51 | | Bedfordshire, Hertfordshire | |

UK511 | | | Bedfordshire |

UK512 | | | Hertfordshire |

UK52 | | Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire | |

UK521 | | | Berkshire |

UK522 | | | Buckinghamshire |

UK523 | | | Oxfordshire |

UK53 | | Surrey, East-West Sussex | |

UK531 | | | East Sussex |

UK532 | | | Surrey |

UK533 | | | West Sussex |

UK54 | | Essex | Essex |

UK55 | | Greater London | Greater London |

UK56 | | Hampshire, Isle of Wight | |

UK561 | | | Hampshire |

UK562 | | | Isle of Wight |

UK57 | | Kent | Kent |

UK6 | SOUTH WEST (UK) | | |

UK61 | | Avon, Gloucestershire, Wiltshire | |

UK611 | | | Avon |

UK612 | | | Gloucestershire |

UK613 | | | Wiltshire |

UK62 | | Cornwall, Devon | |

UK621 | | | Cornwall |

UK622 | | | Devon |

UK63 | | Dorset, Somerset | |

UK631 | | | Dorset |

UK632 | | | Somerset |

UK7 | WEST MIDLANDS | | |

UK71 | | Hereford & Worcester, Warwickshire | |

UK711 | | | Hereford and Worcester |

UK712 | | | Warwickshire |

UK72 | | Shropshire, Staffordshire | |

UK721 | | | Shropshire |

UK722 | | | Staffordshire |

UK73 | | West Midlands (County) | West Midlands (County) |

UK8 | NORTH WEST (UK) | | |

UK81 | | Cheshire | Cheshire |

UK82 | | Greater Manchester | Greater Manchester |

UK83 | | Lancashire | Lancashire |

UK84 | | Merseyside | Merseyside |

UK9 | WALES | | |

UK91 | | Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys | |

UK911 | | | Clwyd |

UK912 | | | Dyfed |

UK913 | | | Gwynedd |

UK914 | | | Powys |

UK92 | | Gwent, Mid-South-West Glamorgan | |

UK921 | | | Gwent |

UK922 | | | Mid Glamorgan |

UK923 | | | South Glamorgan |

UK924 | | | West Glamorgan |

UKA | SCOTLAND | | |

UKA1 | | Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside | |

UKA11 | | | Borders |

UKA12 | | | Central |

UKA13 | | | Fife |

UKA14 | | | Lothian |

UKA15 | | | Tayside |

UKA2 | | Dumfries & Galloway, Strathclyde | |

UKA21 | | | Dumfries and Galloway |

UKA22 | | | Strathclyde |

UKA3 | | Highlands, Islands | |

UKA31 | | | Highlands |

UKA32 | | | Islands |

UKA4 | | Grampian | Grampian |

UKB | NORTHERN IRELAND | Northern Ireland | Northern Ireland |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Dodatek B

Habitatni tipi iz Priloge 1 k Direktivi 92/43/EGS

Koda | Koda iz Priloge I | P | Habitatni tip |

1110 | 11.25 | | Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode |

1120 | 11.34 | * | Podmorski travniki s pozidonijo |

1130 | 13.2 | | Estuariji |

1140 | 14 | | Muljaste in peščene plitvine, ki ob oseki niso pokrite z vodo |

1150 | 21 | * | Lagune |

1160 | — | | Veliki plitvi zatoki in zalivi |

1170 | — | | Morski grebeni |

1180 | — | | Podmorske strukture v plitvih vodah, nastale zaradi izhajanja plinov |

1210 | 17.2 | | Združbe enoletnic na obalnem drobirju |

1220 | 17.3 | | Združbe trajnic na kamnitih obrežjih |

1230 | 18.21 | | Porasli obmorski klifi atlantskih in baltiških obal |

1240 | 18.22 | | Porasli obmorski klifi sredozemskih obal (z endemičnim rodom Limonium spp.) |

1250 | 18.23 | | Porasli obmorski klifi makaroneških obal (endemično rastlinstvo teh obal) |

1310 | 15.11 | | Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku |

1320 | 15.12 | | Sestoji vrst iz rodu Spartina (Spartinion) |

1330 | 15.13 | | Atlantski slani travniki (Glauco-Puccinellietalia) |

1340 | 15.14 | * | Celinski slani travniki (Puccinellietalia distantis) |

1410 | 15.15 | | Sredozemski slani travniki (Juncetalia maritimi) |

1420 | 15.16 | | Halofilna grmišča sredozemskih in zmerno-atlantskih območij (Arthrocnemetalia fructicosae) |

1430 | 15.17 | | Iberska halofilno-nitrofilna grmišča (Pegano-Salsoletea) |

1510 | 15.18 | * | Stepe na slanih tleh (Limonietalia) |

1520 | 15.19 | * | Stepe na sadrastih tleh (Gypsophiletalia) |

1530 | 15.1A | * | Panonske slane stepe in slana močvirja |

2110 | 16.211 | | Nastajajoče premične sipine |

2120 | 16.212 | | Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto Ammophila arenaria ("bele sipine") |

2130 | 16.221 ↠ 16.227 | * | Ustaljene sipine z zelnatimi združbami ("sive sipine") |

2131 | 16.221 | * | Galio-Koelerion albescentis |

2132 | 16.222 | * | Euphorbio-Helichryston |

2133 | 16.223 | * | Crucianellion maritimae |

2134 | 16.224 | * | Euphorbia terracina |

2135 | 16.225 | * | Mesobromion |

2136 | 16.226 | * | Trifolio-Gerantietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei |

2137 | 16.227 | * | Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae |

2140 | 16.23 | * | Razapnene ustaljene sipine z vrsto Empetrum nigrum |

2150 | 16.24 | * | Evatlantske razapnene ustaljene sipine (Calluno-Ulicetea) |

2160 | 16.25 | | Sipine z vrsto Hyppophae rhamnoides |

2170 | 16.26 | | Sipine z vrsto Salix arenaria |

2180 | 16.29 | | Gozdnate sipine atlantske obale |

2190 | 16.31 ↠ 16.35 | | Vlažne sipinske doline |

2191 | 16.31 | | Mlake sipinskih dolin |

2192 | 16.32 | | Pionirski sestoji sipinskih dolin |

2193 | 16.33 | | Nizka barja sipinskih dolin |

2194 | 16.34 | | Travišča sipinskih dolin |

2195 | 16.35 | | Trstičje in šašje sipinskih dolin |

21A0 | 1A | * | Machair (* machair na Irskem) |

2210 | 16.223 | | Ustaljene obalne sipine z združbo Crucianellion maritimae |

2220 | 16.224 | | Sipine z vrsto Euphorbia terracina |

2230 | 16.228 | | Sipinska travišča Malcolmietalia |

2240 | 16.229 | | Sipinska travišča Brachypodietalia z enoletnicami |

2250 | 16.27 | * | Brinovje na sipinah (Juniperus spp.) |

2260 | 16.28 | | Sipinska sklerofilna grmišča (Cisto-Lavenduletalia) |

2270 | 16.29 × 42.8 | * | Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali vrsto Pinus pinaster |

2310 | 64.1 × 31.223 | | Suhe peščene resave z vrstami rodov Calluna in Genista |

2320 | 64.1 × 31.227 | | Suhe peščene resave z vrstami rodu Calluna in vrsto Empetrum nigrum |

2330 | 64.1 × 35.2 | | Odprta travišča celinskih sipin z vrstami rodov Corynephorus in Agrostis |

2340 | 64.71 | * | Panonske celinske sipine |

3110 | 22.11 × 22.31 | | Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, na atlantskih peščenih ravnicah z amfibijskimi združbami: Lobelia, Littorelia in Isoetes |

3120 | 22.11 × 22.34 | | Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, na peščenih ravnicah v zahodnem Sredozemlju z vrstami rodu Isoetes |

3130 | 22.12 × (22.31 & 22.32) | | Oligotrofne vode srednjeevropskega in predalpskega območja z amfibijskimi združbami: Littorella ali Isoetes ali združbe enoletnic na izpostavljenih bregovih (Nanocyperetalia) |

3131 | 22.12 × 22.31 | | Oligotrofne vode srednjeevropskega in predalpskega območja z amfibijskimi združbami: Littorella ali Isoetes |

3132 | 22.12 × 22.32 | | Oligotrofne vode srednjeevropskega in predalpskega območja z združbami enoletnic na izpostavljenih bregovih (Nanocyperetalia) |

3140 | 22.12 × 22.44 | | Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi preprogami parožnic |

3150 | 22.13 | | Naravna evtrofna jezera z združbami tipa Magnopotamion ali Hydrocharition |

3160 | 22.14 | | Distrofna jezera |

3170 | 22.34 | * | Sredozemski občasni ribniki |

3180 | — | * | Presihajoča jezera – turloughs (Irska) |

3220 | 24.221 & 24.222 | | Alpske reke in zelnate združbe vzdolž njihovih bregov |

3221 | 24.221 | | Združba vrbovca ob subalpinskih vodotokih |

3222 | 24.222 | | Združba na alpskih prodiščih |

3230 | 24.223 | | Alpske reke in njihove lesnate združbe z vrsto Myricaria germanica |

3240 | 24.224 | | Alpske reke in njihove lesnate združbe z vrsto Salix elaegnos |

3250 | 24.225 | | Stalne sredozemske reke z vrsto Glaucium flavum |

3260 | 24.4 | | Plavajoče združbe z zlatico nižinskih, submontanskih rek |

3270 | 24.52 | | Chenopodietum rubri submontanskih rek |

3280 | 24.53 | | Stalne sredozemske reke: Paspalo-Agrostidion in viseči zastori vrst rodu Salix in vrste Populus alba |

3290 | — | | Presihajoče sredozemske reke |

4010 | 31.11 | | Severnoatlantske vlažne resave z vrsto Erica tetralix |

4020 | 31.12 | * | Južnoatlantske vlažne resave z vrstama Erica ciliaris in Erica tetralix |

4030 | 31.2 | | Suhe resave (vsi podtipi) |

4040 | 31.234 | * | Suhe obalne resave z vrstama Erica vagans in Ulex maritimus |

4050 | 31.3 | * | Endemične makaroneške suhe resave |

4060 | 31.4 | | Alpinske in subalpinske resave |

4070 | 31.5 | * | Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) |

4080 | 31.622 | | Subarktična grmičasta vrbovja |

4090 | 31.7 | | Endemične oromediteranske resave z uleksom |

5110 | 31.82 | | Stabilni sestoji vrste Buxus sempervirens na karbonatnih skalnatih pobočjih (Berberidion p.) |

5120 | 31.842 | | Gorski sestoji vrste Genista purgans |

5130 | 31.88 | | Sestoji vrste Juniperus communis na resavah ali traviščih na karbonatnih tleh |

5140 | 31.89 | * | Sestoji vrste Cistus palhinhae na vlažnih obmorskih resavah (Junipero-Cistetum palhinhae) |

5210 | 32.131 ↠ 32.135 | | Brinovje |

5211 | 32.131 | | Juniperus oxycedrus arborescent matorral |

5212 | 32.132 | | Juniperus phoenicea arborescent matorral |

5213 | 32.133 | | Juniperus excelsa in J. foetidissima arborescent matorrals |

5214 | 32.134 | | Juniperus communis arborescent matorral |

5215 | 32.135 | | Juniperus drupacea arborescent matorral |

5220 | 32.17 | * | Matoral z vrstami iz rodu Zyziphus |

5230 | 32.18 | * | Matoral z vrsto Laurus nobilis |

5310 | 32.216 | | Lovoričje |

5320 | 32.217 | | Nizki sestoji mlečka ob klifih |

5330 | 32.22 ↠ 32.26 | | Vsi tipi |

5331 | 32.22 | | Sestoji s prevladujočo vrsto Euphorbia dendroides |

5332 | 32.23 | | Garigue s prevladujočo vrsto Ampelodesmos mauritanica |

5333 | 32.24 | | Grmišča s prevladujočo vrsto Chamaerops humilis |

5334 | 32.25 | | Predpuščavska grmišča |

5335 | 32.26 | | Zmerno-sredozemska polja reličnikov ali košeničic (retamares) |

5410 | 33.1 | | Frigana Astragalo-Plantaginetum subulatae |

5420 | 33.3 | | Frigana Sarcopoterium spinosum |

5430 | 33.4 | | Kretski sestoji (Euphorbieto-Verbascion) |

6110 | 34.11 | * | Kraška travišča na karbonatnih tleh (Alysso-Sedion albi) |

6120 | 34.12 | * | Suha travišča na peščenih karbonatnih tleh (Koelerion glaucae) |

6130 | 34.2 | | Travišča z velikim deležem težkih kovin |

6140 | 36.314 | | Pirenejska travišča na silikatnih tleh z vrsto Festuca eskia |

6150 | 36.32 | | Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh |

6160 | 36.36 | | Iberska travišča na silikatnih tleh s prevladujočo vrsto Festuca indigesta |

6170 | 36.41 ↠ 36.45 | | Alpska travišča na karbonatnih tleh |

6171 | 36.41 | | Travniki šaša z vrsto Carex ferruginea in sorodne združbe |

6172 | 36.42 | | Sestoji z vrsto Elyna myosuroides na vetrovnih grebenih |

6173 | 36.43 | | Stopenjska in venčasta travišča |

6174 | 36.44 | | Alpske združbe z velikim deležem težkih kovin |

6175 | 36.45 | | Oromediteranska ogoljena travišča |

6180 | 36.5 | | Makaroneška gorska travišča |

6210 | 34.31 ↠ 34.34 | * | Na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) |

6211 | 34.31 | * | Subkontinentalna stepska travišča |

6212 | 34.32 | * | Subatlantska polsuha karbonatna travišča |

6213 | 34.33 | * | Subatlantska zelo suha karbonatna travišča |

6214 | 34.34 | * | Srednjeevropska karbonatno-silikatna travišča |

6220 | 34.5 | * | Psevdostepe s travami in enoletnicami (Thero-Brachypodietea) |

6230 | 35.1 | * | Vrstno bogata travišča z vrstami rodu Nardus na silikatni podlagi v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) |

6240 | 34.31 | * | Subkontinentalna stepska travišča |

6250 | 34.91 | * | Panonske stepe |

6260 | 34.A1 | * | Panonske stepe na peščenih tleh |

6310 | 32.11 | | Z vrsto Quercus suber in/ali vrsto Quercus ilex |

6410 | 37.31 | | Travniki z vrstami rodu Molinia na kredastih ali glinenih tleh (Eu-Molinion) |

6420 | 37.4 | | Sredozemski travniki z visokim steblikovjem in ločjem (Molinio-Holoschoenion) |

6430 | 37.7 & 37.8 | | Evtrofno visoko steblikovje |

6431 | 37.7 | | Mokrotne robne združbe z visokim steblikovjem vodotokov in gozdnatih pokrajin |

6432 | 37.8 | | Subalpinske in alpinske združbe visokega steblikovja |

6440 | — | | Pogosto poplavljeni travniki s prevladujočo vrsto Cnidion venosae |

6510 | 38.2 | | Nižinski gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |

6520 | 38.3 | | Gorski gojeni travniki (britanski tipi z vrsto Geranium sylvaticum) |

7110 | 51.1 | * | Aktivna visoka barja |

7120 | 51.2 | | Okrnjena visoka barja (se še vedno lahko sama obnavljajo) |

7130 | 52.1 & 52.2 | * | Barja na velikih ravnih površinah (* le če so aktivna) |

7131 | 52.1 | * | Nižinska barja na velikih ravnih površinah |

7132 | 52.2 | * | Višinska barja na velikih ravnih površinah |

7140 | 54.5 | | Prehodna barja |

7150 | 54.6 | | Uleknine na šotni podlagi (Rhynchosporion) |

7210 | 53.3 | * | Karbonatna nizka barja z vrstama Cladium mariscus in Carex davalliana |

7220 | 54.12 | * | Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) |

7230 | 54.2 | | Bazična nizka barja |

7240 | 54.3 | * | Alpske pionirske združbe Caricion bicoloris-atrofuscae |

7310 | 54.8 | * | Barja aapa |

7320 | 54.9 | * | Barja palsa |

8110 | 61.1 | | Silikatna melišča |

8120 | 61.2 | | Karbonatna melišča |

8130 | 61.3 | | Zahodnomediteranska in termofilna alpska melišča |

8140 | 61.4 | | Balkanska melišča |

8150 | 61.5 | | Srednjeevropska silikatna melišča |

8160 | 61.6 | * | Srednjeevropska karbonatna melišča |

8210 | 62.1 & 62.1A | | Karbonatni podtipi |

8211 | 62.11 | | Zahodni evmediteranski in oroiberski karbonatni klifi |

8212 | 62.12 | | Srednjepirenejski karbonatni klifi |

8213 | 62.13 | | Ligursko-apeninski karbonatni klifi |

8214 | 62.14 | | Južno italijanski karbonatni klifi |

8215 | 62.15 | | Alpinski in submediteranski karbonatni klifi |

8216 | 62.16 | | Evmediteranski grški karbonatni klifi |

8217 | 62.17 | | Egejski karbonatni klifi |

8218 | 62.18 | | Južnogrški montanski klifi |

8219 | 62.19 | | Srednjegrški montanski klifi |

821A | 62.1A | | Severnogrški karbonatni klifi |

8220 | 62.2 | | Silikatni podtipi |

8230 | 62.3 | | Pionirske združbe na skalnih površinah |

8240 | 62.4 | * | Apnenčasti podi |

8310 | 65 | | Jame, zaprte za javnost |

8320 | — | | Polja lave in naravne jame |

8330 | — | | Potopljene ali delno potopljene morske jame |

8340 | — | | Stalni ledeniki |

9010 | 42.C | * | Zahodna tajga |

9110 | 41.11 | | Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum |

9120 | 41.12 | | Bukovi gozdovi z vrstami rodov Ilex in Taxus, bogati z epifiti (Ilici-Fagion) |

9130 | 41.13 | | Bukovi gozdovi Asperulo-Fagetum |

9140 | 41.15 | | Subalpinski bukovi gozdovi z vrstami rodu Acer in vrsto Rumex arifolius |

9150 | 41.16 | | Bukovi gozdovi na karbonatnih tleh (Cephalanthero-Fagion) |

9160 | 41.24 | | Hrastovo-belogabrovi gozdovi Stellario-Carpinetum |

9170 | 41.26 | | Hrastovo-belogabrovi gozdovi Galio-Carpinetum |

9180 | 41.4 | * | gozdovi Tilio-Acerion v grapah |

9190 | 41.51 | | Stari kisloljubni hrastovi gozdovi z vrsto Quercus robur na peščenih ravnicah |

91A0 | 41.53 | | Stari hrastovi gozdovi z vrstami rodov Ilex in Blechnum na Britanskem otočju |

91B0 | 41.86 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Fraxinus angustifolia |

91C0 | 42.51 | * | Kaledonski gozdovi |

91D0 | 44.A1 ↠ 44.A4 | * | Barjanski gozdovi |

91D1 | 44.A1 | * | Brezovi gozdovi s šotnimi mahovi |

91D2 | 44.A2 | * | Barjanski gozdovi rdečega bora |

91D3 | 44.A3 | * | Barjanski sestoji rušja |

91D4 | 44.A4 | * | Smrekovi gozdovi s šotnimi mahovi |

91 | 44.3 | * | Ostanki aluvialnih gozdov (Alnion glutinoso-incanae) |

91F0 | 44.4 | | Hrastovo-brestovo-jesenovi gozdovi ob velikih rekah |

91 G0 | 41.2B | * | Panonski hrastovo-belogabrovi gozdovi |

91H0 | 41.7374 | * | Panonski gozdovi belega hrasta |

91I0 | 41.7A | * | Evropsko–sibirski stepski hrastovi gozdovi |

9210 | 41.181 | * | Apeninski bukovi gozdovi z vrstami rodov Taxus in Ilex |

9220 | 41.184 | * | Apeninski bukovi gozdovi z vrsto Abies alba in bukovi gozdovi z vrsto Abies nebrodensis |

9230 | 41.6 | | Galicijsko-portugalski hrastovi gozdovi z vrstama Quercus robur in Quercus pyrenaica |

9240 | 41.77 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus faginea (Iberski polotok) |

9250 | 41.85 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus trojana (Italija in Grčija) |

9260 | 41.9 | | Kostanjevi gozdovi |

9270 | 41.1A × 42.17 | | Grški bukovi gozdovi z vrsto Abies borisii-regis |

9280 | 41.1B | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus frainetto |

9290 | 42.A1 | | Cipresovi gozdovi (Acero-Cupression) |

92A0 | 44.17 | | Galerijski sestoji vrst Salix alba in Populus alba |

92B0 | 44.52 | | Obrežni sestoji ob presihajočih sredozemskih vodotokih z vrsto Rhododendron ponticum, vrstami rodu Salix in drugimi |

92C0 | 44.7 | | Gozdovi vzhodne platane (Platanion orientalis) |

92D0 | 44.8 | | Zmerno-sredozemske obrežne galerije (Nerio-Tamariceteae) in obrežne galerije jugozahodnega dela Iberskega polotoka (Securinegion tinctoriae) |

9310 | 41.7C | | Kretski gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus brachyphylla |

9320 | 45.1 | | Gozdovi z vrstami iz rodov Olea in Ceratonia |

9330 | 45.2 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus suber |

9340 | 45.3 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus ilex |

9350 | 45.5 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus macrolepis |

9360 | 45.61 ↠ 45.63 | * | Makaroneški lovorjevi gozdovi (Laurus, Ocotea) |

9361 | 45.61 | * | Azorski lovorjevi gozdovi (laurisilvas) |

9362 | 45.62 | * | Madeirski lovorjevi gozdovi (laurisilvas) |

9363 | 45.63 | * | Kanarski lovorjevi gozdovi (laurisilvas) |

9370 | 45.7 | * | Palmovi gozdovi z vrstami rodu Phoenix |

9380 | 45.8 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Ilex aquifolium |

9410 | 42.21 ↠ 42.23 | | Acidofilni gozdovi (Vaccinio-Piceetea) |

9411 | 42.21 | | Alpski subalpinski smrekovi gozdovi |

9412 | 42.22 | | Montanski smrekovi gozdovi notranjih Alp |

9413 | 42.23 | | Subalpinski hercinski gozdovi |

9420 | 42.31 & 42.32 | | Alpinski gozdovi z macesnom in vrsto Pinus cembra |

9421 | 42.31 | | Vzhodni silikatni macesnovi in cemprinovi gozdovi |

9422 | 42.32 | | Vzhodni karbonatni macesnovi in cemprinovi gozdovi |

9430 | 42.4 | * | Gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus uncinata (* na sadri ali apnencu) |

9510 | 42.14 | * | Apeninski gozdovi s prevladujočima vrstama Abies alba in Picea excelsa |

9520 | 42.19 | | Gozdovi s prevladujočo vrsto Abies pinsapo |

9530 | 42.61 ↠ 42.66 | * | Sredozemski borovi gozdovi z endemičnimi črnimi bori |

9531 | 42.61 | * | Italijanski gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus nigra |

9532 | 42.62 | * | Grški gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus nigra |

9533 | 42.63 | * | Gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus nigra salzmannii |

9534 | 42.64 | * | Korziški gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus laricio |

9535 | 42.65 | * | Kalabrijski gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus laricio |

9536 | 42.66 | * | Gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus pallasiana |

9540 | 42.8 | | Sredozemski borovi gozdovi z endemičnimi primorskimi bori, vključujoč vrsti Pinus mugo in Pinus leucodermis |

9550 | 42.9 | | Makaroneški borovi gozdovi (endemični) |

9560 | 42.A2 ↠ 42.A5 & 42.A8 | * | Endemični sredozemski gozdovi z vrstami Juniperus spp. |

9561 | 42.A2 | * | Združbe s prevladujočo vrsto Juniperus thurifera |

9562 | 42.A3 | * | Združbe s prevladujočo vrsto Juniperus excelsa |

9563 | 42.A4 | * | Združbe s prevladujočo vrsto Juniperus foetidissima |

9564 | 42.A5 | * | Združbe s prevladujočo vrsto Juniperus drupaceae |

9565 | 42.A8 | * | Makaroneške združbe brinovja |

9570 | 42.A6 | * | Gozdovi s prevladujočo vrsto Tetraclinis articulata (Murcija) |

9580 | 42.A71 ↠ 42.A73 | * | Gozdovi s prevladujočo vrsto Taxus baccata |

9581 | 42.A71 | * | Britanski tisovi gozdovi |

9582 | 42.A72 | * | Korziški tisovi gozdovi |

9583 | 42.A73 | * | Sardinski tisovi gozdovi |

Dodatek C

Vrste ptic iz Priloge I k Direktivi 79/409/EGS

Koda Nowak | Ime vrste | Priloga |

I | II/I | II/2 | III/1 | III/2 |

A402 | Accipiter brevipes | D | | | | |

A085 | Accipiter gentilis | | | | | |

A400 | Accipiter gentilis arrigonii | D | | | | |

A086 | Accipiter nisus | | | | | |

A401 | Accipiter nisus granti | D | | | | |

A298 | Acrocephalus arundinaceus | | | | | |

A293 | Acrocephalus melanopogon | D | | | | |

A294 | Acrocephalus paludicola | D | | | | |

A296 | Acrocephalus palustris | | | | | |

A295 | Acrocephalus schoenobaenus | | | | | |

A297 | Acrocephalus scirpaceus | | | | | |

A168 | Actitis hypoleucos | | | | | |

A324 | Aegithalos caudatus | | | | | |

A223 | Aegolius funereus | D | | | | |

A079 | Aegypius monachus | D | | | | |

A247 | Alauda arvensis | | | | | |

A200 | Alca torda | | | | | |

A229 | Alcedo atthis | D | | | | |

A111 | Alectoris hbrbara | D | | D | D | |

A411 | Alectoris chukar | | | | | |

A109 | Alectoris graeca | | D | | | |

A412 | Alectoris graeca saxatilis | D | | | | |

A413 | Alectoris graeca whitakeri | D | | | | |

A110 | Alectoris rufa | | D | | D | |

A203 | Alle alle | | | | | |

A054 | Anas acuta | | D | | | D |

A056 | Anas clypeata | | D | | | D |

A052 | Anas crecca | | D | | | D |

A050 | Anas penelope | | D | | | D |

A053 | Anas platyrhynchos | | D | | D | |

A055 | Anas querquedula | | D | | | |

A051 | Anas strepera | | D | | | |

A041 | Anser albifrons | | | D | | |

A394 | Anser albifrons albifrons | | | | | D |

A395 | Anser albifrons flavirostris | D | | | | |

A043 | Anser anser | | D | | | D |

A040 | Anser brachyrhynchus | | | D | | |

A042 | Anser erythropus | D | | | | |

A039 | Anser fabalis | | D | | | |

A432 | Anthus berthelotii | | | | | |

A255 | Anthus campestris | D | | | | |

A258 | Anthus cervinus | | | | | |

A257 | Anthus pratensis | | | | | |

A254 | Anthus richardi | | | | | |

A259 | Anthus spinoletta | | | | | |

A256 | Anthus trivialis | | | | | |

A226 | Apus apus | | | | | |

A424 | Apus caffer | D | | | | |

A228 | Apus melba | | | | | |

A227 | Apus pallidus | | | | | |

A425 | Apus unicolor | | | | | |

A405 | Aquila adalberti | D | | | | |

A091 | Aquila chrysaetos | D | | | | |

A090 | Aquila clanga | D | | | | |

A404 | Aquila heliaca | D | | | | |

A089 | Aquila pomarina | D | | | | |

A028 | Ardea cinerea | | | | | |

A029 | Ardea purpurea | D | | | | |

A024 | Ardeola ralloides | D | | | | |

A169 | Arenaria interpres | | | | | |

A222 | Asio flammeus | D | | | | |

A221 | Asio otus | | | | | |

A218 | Athene noctua | | | | | |

A059 | Aythya ferina | | D | | | D |

A061 | Aythya fuligula | | D | | | D |

A062 | Aythya marila | | | D | | D |

A060 | Aythya nyroca | D | | | | |

A263 | Bombycilla garrulus | | | | | |

A104 | Bonasa bonasia | D | | D | | |

A021 | Botaurus stellaris | D | | | | |

A046 | Branta bernicla | | | D | | |

A044 | Branta canadensis | | D | | | |

A045 | Branta leucopsis | D | | | | |

A396 | Branta ruficollis | D | | | | |

A215 | Bubo bubo | D | | | | |

A025 | Bubulcus ibis | | | | | |

A452 | Bucanetes githagineus | D | | | | |

A067 | Bucephala clangula | | | D | | |

A387 | Bulweria bulwerii | D | | | | |

A133 | Burhinus oedicnemus | D | | | | |

A087 | Buteo buteo | | | | | |

A088 | Buteo lagopus | | | | | |

A403 | Buteo rufinus | D | | | | |

A243 | Calandrella brachydactyla | D | | | | |

A431 | Calandrella rufescens | | | | | |

A374 | Calcarius lapponicus | | | | | |

A144 | Calidris alba | | | | | |

A149 | Calidris alpina | | | | | |

A143 | Calidris canutus | | | D | | |

A147 | Calidris ferruginea | | | | | |

A148 | Calidris maritima | | | | | |

A145 | Calidris minuta | | | | | |

A146 | Calidris temminckii | | | | | |

A010 | Calonectris diomedea | D | | | | |

A224 | Caprimulgus europaeus | D | | | | |

A225 | Caprimulgus ruficollis | | | | | |

A366 | Carduelis cannabina | | | | | |

A364 | Carduelis carduelis | | | | | |

A363 | Carduelis chloris | | | | | |

A368 | Carduelis flammea | | | | | |

A367 | Carduelis flavirostris | | | | | |

A365 | Carduelis spinus | | | | | |

A371 | Carpodacus erythrinus | | | | | |

A202 | Cepphus grylle | | | | | |

A268 | Cercotrichas galactotes | | | | | |

A335 | Certhia brachydactyla | | | | | |

A334 | Certhia familiaris | | | | | |

A288 | Cettia cetti | | | | | |

A138 | Charadrius alexandrinus | | | | | |

A417 | Charadrius asiaticus | | | | | |

A136 | Charadrius dubius | | | | | |

A137 | Charadrius hiaticula | | | | | |

A430 | Chersophilus duponti | D | | | | |

A416 | Chlamydotis undulata | D | | | | |

A196 | Chlidonias hybridus | D | | | | |

A198 | Chlidonias leucopterus | | | | | |

A197 | Chlidonias niger | D | | | | |

A031 | Ciconia ciconia | D | | | | |

A030 | Ciconia nigra | D | | | | |

A264 | Cinclus cinclus | | | | | |

A080 | Circaetus gallicus | D | | | | |

A081 | Circus aeruginosus | D | | | | |

A082 | Circus cyaneus | D | | | | |

A083 | Circus macrourus | D | | | | |

A084 | Circus pygargus | D | | | | |

A289 | Cisticola juncidis | | | | | |

A211 | Clamator glandarius | | | | | |

A064 | Clangula hyemalis | | | D | | |

A373 | Coccothraustes coccothraustes | | | | | |

A422 | Columba bollii | D | | | | |

A423 | Columba junoniae | D | | | | |

A206 | Columba livia | | D | | | |

A207 | Columba oenas | | | D | | |

A208 | Columba palumbus | | D | | D | |

A421 | Columba palumbus azorica | D | | | | |

A455 | Columba trocaz | D | | | | |

A231 | Coracias garrulus | D | | | | |

A350 | Corvus corax | | | | | |

A349 | Corvus corone | | D | | | |

A348 | Corvus frugilegus | | D | | | |

A347 | Corvus monedula | | D | | | |

A 113 | Coturnix coturnix | | | D | | |

A122 | Crex crex | D | | | | |

A212 | Cuculus canorus | | | | | |

A134 | Cursorius cursor | D | | | | |

A454 | Cyanopica cyana | | | | | |

A037 | Cygnus bewickii | D | | | | |

A038 | Cygnus cygnus | D | | | | |

A036 | Cygnus olor | | | D | | |

A253 | Delichon urbica | | | | | |

A239 | Dendrocopos leucotos | D | | | | |

A237 | Dendrocopos major | | | | | |

A427 | Dendrocopos major canariensis | D | | | | |

A428 | Dendrocopos major thanneri | D | | | | |

A238 | Dendrocopos medius | D | | | | |

A240 | Dendrocopos minor | | | | | |

A429 | Dendrocopus syriacus | D | | | | |

A236 | Dryocopus martius | D | | | | |

A027 | Egretta alba | D | | | | |

A026 | Egretta garzetta | D | | | | |

A399 | Elanus caeruleus | D | | | | |

A447 | Emberiza caesia | D | | | | |

A378 | Emberiza cia | | | | | |

A446 | Emberiza cineracea | D | | | | |

A377 | Emberiza cirlus | | | | | |

A376 | Emberiza citrinella | | | | | |

A379 | Emberiza hortulana | D | | | | |

A382 | Emberiza melanocephala | | | | | |

A380 | Emberiza pusilla | | | | | |

A381 | Emberiza schoeniclus | | | | | |

A248 | Eremophila alpestris | | | | | |

A269 | Erithacus rubecula | | | | | |

A139 | Eudromias morinellus | D | | | | |

A101 | Falco biarmicus | D | | | | |

A098 | Falco columbarius | D | | | | |

A100 | Falco eleonorae | D | | | | |

A095 | Falco naumanni | D | | | | |

A103 | Falco peregrinus | D | | | | |

A102 | Falco rusticolus | D | | | | |

A099 | Falco subbuteo | | | | | |

A096 | Falco tinnunculus | | | | | |

A097 | Falco vespertinus | | | | | |

A321 | Ficedula albicollis | D | | | | |

A322 | Ficedula hypoleuca | | | | | |

A320 | Ficedula parva | D | | | | |

A442 | Ficedula semitorquata | D | | | | |

A204 | Fratercula arctica | | | | | |

A359 | Fringilla coelebs | | | | | |

A448 | Fringilla coclebs ombriosa | D | | | | |

A360 | Fringilla montifringilla | | | | | |

A449 | Fringilla teydea | D | | | | |

A125 | Fulica atra | | D | | | D |

A126 | Fulica cristata | D | | | | |

A009 | Fulmarus glacialis | | | | | |

A244 | Galerida cristata | | | | | |

A245 | Galerida theklae | D | | | | |

A153 | Gallinago gallinago | | D | | | D |

A154 | Gallinago media | D | | | | |

A123 | Gallinula chloropus | | | D | | |

A342 | Garrulus glandarius | | | D | | |

A002 | Gavia arctica | D | | | | |

A003 | Gavia immer | D | | | | |

A001 | Gavia stellata | D | | | | |

A189 | Gelochelidon nilotica | D | | | | |

A033 | Geronticus eremita | | | | | |

A135 | Glareola pratincola | D | | | | |

A217 | Glaucidium passerinum | D | | | | |

A127 | Grus grus | D | | | | |

A076 | Gypaetus barbatus | D | | | | |

A078 | Gyps fulvus | D | | | | |

A130 | Haematopus ostralegus | | | D | | |

A426 | Halcyon smyrnensis | | | | | |

A075 | Haliaeetus albicilla | D | | | | |

A093 | Hieraaetus fasciatus | D | | | | |

A092 | Hieraaetus pennatus | D | | | | |

A131 | Himantopus himantopus | D | | | | |

A299 | Hippolais icterina | | | | | |

A439 | Hippolais olivetorum | D | | | | |

A438 | Hippolais pallida | | | | | |

A300 | Hippolais polyglotta | | | | | |

A252 | Hirundo daurica | | | | | |

A251 | Hirundo rustica | | | | | |

A398 | Histrionicus histrionicus | | | | | |

A418 | Hoplopterus spinosus | D | | | | |

A014 | Hydrobates pelagicus | D | | | | |

A022 | Ixobrychus minutus | D | | | | |

A233 | Jynx torquilla | | | | | |

A105 | Lagopus lagopus lagopus | | | D | D | |

A406 | Lagopus lagopus scot./hibernicus | | D | | D | |

A106 | Lagopus mutus | | D | | | D |

A408 | Lagopus mutus helveticus | D | | | | |

A407 | Lagopus mutus pyrenaicus | D | | | | |

A338 | Lanius collurio | D | | | | |

A340 | Lanius excubitor | | | | | |

A339 | Lanius minor | D | | | | |

A433 | Lanius nubicus | | | | | |

A341 | Lanius senator | | | | | |

A184 | Larus argentatus | | | D | | |

A181 | Larus audouinii | D | | | | |

A182 | Larus canus | | | D | | |

A183 | Larus fuscus | | | D | | |

A180 | Larus genei | D | | | | |

Al85 | Larus glaucoides | | | | | |

A186 | Larus hyperboreus | | | | | |

A187 | Larus marinus | | | D | | |

A176 | Larus melanocephalus | D | | | | |

A177 | Larus minutus | | | | | |

A179 | Larus ridibundus | | | D | | |

A178 | Larus sabini | | | | | |

A150 | Limicola falcinellus | | | | | |

A157 | Limosa lapponica | D | | D | | |

A156 | Limosa limosa | | | D | | |

A291 | Locustella fluviatilis | | | | | |

A292 | Locustella luscinioides | | | | | |

A290 | Locustella naevia | | | | | |

A369 | Loxia curvirstra | | | | | |

A370 | Loxia pytyopsittacus | | | | | |

A451 | Loxia scotica | D | | | | |

A246 | Lullula arborea | D | | | | |

A270 | Luscinia luscinia | | | | | |

A271 | Luscinia megarhynchos | | | | | |

A272 | Luscinia svecica | D | | | | |

A152 | Lymnocryptes minimus | | D | | | D |

A057 | Marmayonetta angustirostris | D | | | | |

A066 | Melanitta fusca | | | D | | |

A065 | Melanitta nigra | | | D | | D |

A242 | Melanocorypha calandra | D | | | | |

A068 | Mergus albellus | D | | | | |

A070 | Mergus merganser | | | D | | |

A069 | Mergus serrator | | | D | | |

A230 | Merops apiaster | | | | | |

A383 | Miliaria calandra | | | | | |

A073 | Milvus migrans | D | | | | |

A074 | Milvus milvus | D | | | | |

A280 | Monticola saxatilis | | | | | |

A281 | Monticola solitarius | | | | | |

A358 | Montifringilla nivalis | | | | | |

A262 | Motacilla alba | | | | | |

A261 | Motacilla cinerea | | | | | |

A260 | Motacilla flava | | | | | |

A441 | Muscicapa latirostris | | | | | |

A319 | Muscicapa striata | | | | | |

A077 | Neophron percnopterus | D | | | | |

A058 | Netta rufina | | | D | | |

A344 | Nucifraga caryocatactes | | | | | |

A160 | Numenius arqvata | | | D | | |

A158 | Numenius phaeopus | | | D | | |

A159 | Numenius tenuirostris | D | | | | |

A216 | Nyctea scandiaca | D | | | | |

A023 | Nycticorax nycticorax | D | | | | |

A390 | Oceanodroma castro | D | | | | |

A015 | Oceanodroma leucorhoa | D | | | | |

A278 | Oenanthe hispanica | | | | | |

A435 | Oenanthe isabellina | | | | | |

A436 | Oenanthe leucopyga | | | | | |

A279 | Oenanthe leucura | D | | | | |

A277 | Oenanthe oenanthe | | | | | |

A337 | Oriolus oriolus | | | | | |

A129 | Otis tarda | D | | | | |

A214 | Otus scops | | | | | |

A071 | Oxyura leucocephala | D | | | | |

A094 | Pandion haliaetus | D | | | | |

A323 | Panurus biarmicus | | | | | |

A328 | Parus ater | | | | | |

A329 | Parus caeruleus | | | | | |

A327 | Parus cristatus | | | | | |

A443 | Parus lugubris | | | | | |

A330 | Parus major | | | | | |

A326 | Parus montanus | | | | | |

A325 | Parus palustris | | | | | |

A354 | Passer domesticus | | | | | |

A355 | Passer hispaniolensis | | | | | |

A356 | Passer montanus | | | | | |

A389 | Pelagodrama marina | D | | | | |

A020 | Pelecanus crispus | D | | | | |

A019 | Pelecanus onocrotalus | D | | | | |

A112 | Perdix perdix | | D | | D | |

A415 | Perdix perdix hispaniensis | D | | | | |

A414 | Perdix perdix italica | D | | | | |

A072 | Pernis apivorus | D | | | | |

A357 | Petronia petronia | | | | | |

A018 | Phalacrocorax aristotelis | | | | | |

A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii | D | | | | |

A017 | Phalacrocorax carbo | | | | | |

A391 | Phalacrocorax carbo sinensis | D | | | | |

A393 | Phalacrocorax pygmeus | D | | | | |

A171 | Phalaropus fulicarnus | | | | | |

A170 | Phalaropus lobatus | D | | | | |

A115 | Phasianus colchicus | | D | | D | |

A151 | Philomachus pugnax | D | | D | | |

A035 | Phoenicopterus ruber | D | | | | |

A273 | Phoenicurus ochruros | | | | | |

A274 | Phoenicurus phoenicurus | | | | | |

A313 | Phylloscopus bonelli | | | | | |

A315 | Phylloscopus collybita | | | | | |

A314 | Phylloscopus sibilatrix | | | | | |

A312 | Phylloscopus trochiloides | | | | | |

A316 | Phylloscopus trochilus | | | | | |

A343 | Pica pica | | D | | | |

A241 | Picoides tridactylus | D | | | | |

A234 | Picus canus | D | | | | |

A235 | Picus viridis | | | | | |

A034 | Platalea leucorodia | D | | | | |

A375 | Plectrophenax nivalis | | | | | |

A032 | Plegadis falcinellus | D | | | | |

A140 | Pluvialis apricaria | D | | D | | D |

A141 | Pluvialis squatarola | | | D | | |

A007 | Podiceps auritus | D | | | | |

A005 | Podiceps cristatus | | | | | |

A006 | Podiceps grisegena | | | | | |

A008 | Podiceps nigricollis | | | | | |

A124 | Porphyrio porphyrio | D | | | | |

A120 | Porzana parva | D | | | | |

A119 | Porzana porzana | D | | | | |

A121 | Porzana pusilla | D | | | | |

A267 | Prunella collaris | | | | | |

A266 | Prunella modularis | | | | | |

A205 | Pterocles alchata | D | | | | |

A420 | Pterocles orientalis | D | | | | |

A386 | Pterodroma feae | D | | | | |

A385 | Pterodroma madeira | D | | | | |

A250 | Ptyonoprogne rupestris | | | | | |

A388 | Puffinus assimilis | D | | | | |

A011 | Puffinus gravis | | | | | |

A012 | Puffinus griseus | | | | | |

A013 | Puffinus puffinus | | | | | |

A384 | Puffinus puffinus mauretanicus | D | | | | |

A345 | Pyrrhocorax graculus | | | | | |

A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | D | | | | |

A453 | Pyrrhula murina | D | | | | |

A372 | Pyrrhula pyrrhula | | | | | |

A118 | Rallus aquaticus | | | D | | |

A132 | Recurvirostra avosetta | D | | | | |

A318 | Regulus ignicapillus | | | | | |

A317 | Regulus regulus | | | | | |

A336 | Remiz pendulinus | | | | | |

A249 | Riparia riparia | | | | | |

A188 | Rissa tridactyla | | | | | |

A437 | Saxicola dacotiae | D | | | | |

A275 | Saxicola rubetra | | | | | |

A276 | Saxicola torquata | | | | | |

A155 | Scolopax rusticola | | D | | | D |

A450 | Scrinus canaria | | | | | |

A362 | Serinus citrinella | | | | | |

A361 | Serinus serinus | | | | | |

A332 | Sitta europaea | | | | | |

A444 | Sitta krueperi | D | | | | |

A445 | Sitta neumayer | | | | | |

A331 | Sitta whiteheadi | D | | | | |

A063 | Somateria mollissima | | | D | | D |

A174 | Stercorarius longicaudus | | | | | |

A173 | Stercorarius parasiticus | | | | | |

A172 | Stertorarius pomarinus | | | | | |

A175 | Stercoramts skua | | | | | |

A195 | Sterna albifrons | D | | | | |

A190 | Sterna caspia | D | | | | |

A192 | Sterna dougallii | D | | | | |

A193 | Sterna hirundo | D | | | | |

A194 | Sterna paradisaea | D | | | | |

A191 | Sterna sandvicensis | D | | | | |

A209 | Streptopelia decaocto | | | D | | |

A210 | Streptopelia turtur | | | D | | |

A219 | Strix aluco | | | | | |

A457 | Strix nebulosa | D | | | | |

A220 | Strix uralensis | D | | | | |

A353 | Sturnus roseus | | | | | |

A352 | Sturnus unicolor | | | | | |

A351 | Sturnus vulgaris | | | | | |

A016 | Sula bassana | | | | | |

A456 | Surnia ulula | D | | | | |

A311 | Sylvia atricapilla | | | | | |

A310 | Sylvia borin | | | | | |

A304 | Sylvia cantillans | | | | | |

A309 | Sylvia communis | | | | | |

A303 | Sylvia conspicillata | | | | | |

A308 | Sylvia curruca | | | | | |

A306 | Sylvia hortensis | | | | | |

A305 | Sylvia melanocephala | | | | | |

A307 | Sylvia nisoria | D | | | | |

A440 | Sylvia rueppelli | D | | | | |

A301 | Sylvia sarda | D | | | | |

A302 | Sylvia undata | D | | | | |

A004 | Tachybaptus ruficollis | | | | | |

A397 | Tadorna ferruginea | D | | | | |

A048 | Tadorna tadorna | | | | | |

A107 | Tetrao tetrix | | | D | | |

A410 | Tetrao tetrix britannicus | | | | | D |

A409 | Tetrao tetrix tetrix | D | | | | |

A108 | Tetrao urogallus | D | | D | | D |

A128 | Tetrax tetrax | D | | | | |

A333 | Tichodroma muraria | | | | | |

A161 | Tringa erythropus | | | D | | |

A166 | Tringa glareola | D | | | | |

A164 | Tringa nebularia | | | D | | |

A165 | Tringa ochropus | | | | | |

A163 | Tringa stagnatilis | | | | | |

A162 | Tringa totanus | | | D | | |

A265 | Troglodytes troglodytes | | | | | |

A434 | Troglodytes troglodytes fridanensis | D | | | | |

A286 | Turdus iliacus | | | D | | |

A283 | Turdus merula | | | D | | |

A285 | Turdus philomelos | | | D | | |

A284 | Turdus pilaris | | | D | | |

A282 | Turdus torquatus | | | | | |

A287 | Turdus viscivorus | | | D | | |

A117 | Turnix sylvatica | D | | | | |

A213 | Tyto alba | | | | | |

A232 | Upupa epops | | | | | |

A199 | Uria aalge | | | | | |

A419 | Uria aalge ibericus | D | | | | |

A142 | Vanellus vanellus | | | D | | |

A167 | Xenus cinereus | D | | | | |

Živalske vrste iz priloge II k Direktivi 92/43/EGS

Koda | P | Ime vrste | Priloga |

II | IV | V |

1101 | * | Acipenser sturio (Linnaeus 1758) | D | D | |

1120 | | Alburnus albidus (Costa 1838) | D | | |

1119 | | Alburnus vulturius | D | | |

1911 | * | Alopex lagopus | D | D | |

1102 | | Alosa alosa (Linnaeus 1758) | D | | D |

1103 | | Alosa fallax (Lacepède 1800) | D | | D |

1187 | * | Alytes muletensis (Sanchez & Androver) | D | D | |

1133 | | Anaecypris hispanica (Steindachner 1866) | D | D | |

1152 | | Aphanius fasciatus (Cuvier & Valenciennes 1821) | D | | |

1151 | | Aphanius iberus (Valenciennes 1846) | D | | |

1051 | | Apteromantis aptera | D | D | |

1130 | | Aspius aspius (Linnaeus 1758) | D | | D |

1092 | | Austropotamobius pallipes | D | | D |

1049 | | Baetica ustulata | D | D | |

1308 | | Barbastella barbastellus (Schreber) | D | D | |

1143 | | Barbus capito | D | | D |

1142 | | Barbus comiza (Steindachner 1865) | D | | D |

1138 | | Barbus meridionalis (Risso 1826) | D | | D |

1137 | | Barbus plebejus (Valenciennes 1842) | D | | D |

1188 | | Bombina bombina (Linnaeus) | D | D | |

1193 | | Bombina variegata (Linnaeus) | D | D | |

1085 | | Buprestis splendens | D | D | |

1078 | * | Callimorpha quadripunctata | D | | |

1352 | * | Canis lupus Linnaeus | D | D | D |

1372 | | Capra aegagrus Erxleben | D | D | |

1370 | * | Capra pyrenaica Schinz pyrenaica | D | D | |

1914 | * | Carabus menetresi pacholei | D | | |

1080 | * | Carabus olympiae | D | D | |

1224 | * | Caretta caretta (Linnaeus) | D | D | |

1011 | | Caseolus calculus | D | D | |

1010 | | Caseolus commixta | D | D | |

1009 | | Caseolus sphaerula | D | D | |

1337 | | Castor fiber (Linnaeus) | D | D | D |

1088 | | Cerambyx cerdo | D | D | |

1367 | * | Cervus elaphus Linnaeus corsicanus Erxleben | D | D | |

1141 | | Chalcalburnus chalcoides (Guldenstaedt 1772) | D | | |

1273 | | Calcilcides occidentalis | D | D | |

1172 | | Chioglossa lusitanica Bocage | D | D | |

1115 | | Chondrostoma genei Bonaparte 1832 | D | | |

1128 | | Chondrostoma lusitanicum Collares-Pereira 1980 | D | | |

1116 | | Chondrostoma polylepis Steindachner 1866 | D | | |

1140 | | Chondrostoma soetta Bonaparte 1832 | D | | |

1126 | | Chondrostoma toxostoma Vallot 1837 | D | | |

1147 | | Cobitis conspersa Cantori | D | | |

1148 | | Cobitis larvata De Filippi 1859 | D | | |

1149 | | Cobitis taenia Linnaeus 1758 | D | | |

1144 | | Cobitis trichonica Stephanidis 1974 | D | | |

1045 | | Coenagrion hylas | D | | |

1044 | | Coenagrion mercuriale | D | | |

1071 | | Coenonympha oedippus | D | D | |

1047 | | Cordulegaster trinacriae | D | D | |

1113 | * | Coregonus oxyrhynchus (Linnaeus 1758) | D | D | |

1161 | | Cottus ferruginosus | D | | |

1163 | | Cottus gobio Linnaeus I758 | D | | |

1162 | | Cottus petiti Bacescu 1964 | D | | |

1086 | | Cucujus cinnaberinus | D | D | |

1195 | | Discoglossus jeanneae Busack | D | D | |

1196 | | Discoglossus montalentii | D | D | |

1190 | | Discoglossus sardus | D | D | |

1004 | | Discula leacockiana | D | D | |

1002 | | Discula tabellata | D | D | |

1022 | | Discus defloratus | D | D | |

1023 | | Discus guerinianus | D | D | |

1081 | | Dytiscus latissimus | D | D | |

1279 | | Elaphe quatuorlineata (Lacépède) | D | D | |

1293 | | Elaphe situla (Linnaeus) | D | D | |

1007 | | Elona quimperiana | D | D | |

1220 | | Emys orbicularis (Linnaeus) | D | D | |

1072 | | Erebia calcaria | D | D | |

1073 | | Erebia christi | D | D | |

1074 | | Eriogaster catax | D | D | |

1098 | | Eudontomyzon spp. | D | | |

1065 | | Euphydryas aurinia | D | | |

1301 | | Galemys pyrenaicus (Geoffroy) | D | D | |

1255 | | Gallotia galloti insulanagae Martín | D | D | |

1242 | * | Gallotia simonyi (Steindachner) | D | D | |

1024 | | Geomalacus maculosus | D | D | |

1006 | | Geomitra moniziana | D | D | |

1124 | | Gobio albipinnatus Lukash 1933 | D | | |

1122 | | Gobio uraoscopus (Agassiz 1828) | D | | |

1046 | | Gomphus graslinii | D | D | |

1075 | | Graellsia isabellae | D | | D |

1082 | | Graphoderus bilineatus | D | D | |

1912 | * | Gulo gulo | D | D | |

1157 | | Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus 1758) | D | | D |

1364 | | Halichoerus grypus (Fabricius) | D | | D |

1915 | | Helicopsis striata austriaca | D | | |

1025 | | Helix subplicata | D | D | |

1105 | | Hucho hucho (Linnaeus 1758) | D | | D |

1052 | | Hypodryas maturna | D | D | |

1118 | | Iberocypris palaciosi (Doadrio 1980) | D | | |

1249 | | Lacerta monticola Boulenger | D | D | |

1259 | | Lacerta schreiberi Bedriaga | D | D | |

1117 | * | Ladigesocypris ghigii (Gianferrari 1927) | D | | |

1099 | | Lampetra fluviatilis (Linnaeus 1758) | D | | D |

1096 | | Lampetra planeri (Bloch 1784) | D | | |

1017 | | Leiostyla abbreviata | D | D | |

1018 | | Leiostyla cassida | D | D | |

1019 | | Leiostyla corneocostata | D | D | |

1020 | | Leiostyla gibba | D | D | |

1021 | | Leiostyla lamellosa | D | D | |

1097 | | Lethenteron zanandreai (Vladykov 1955) | D | | D |

1132 | | Leuciscus lucumonis Bianco 1982 | D | | |

1131 | | Leuciscus souffia Risso 1826 | D | | |

1042 | | Leucorrhinia pectoralis | D | D | |

1079 | | Limoniscus violaceus | D | | |

1043 | | Lindenia tetraphylla | D | D | |

1083 | | Lucanus cervus | D | | |

1355 | | Lutra lutra (Linnaeus) | D | D | |

1060 | | Lycaena dispar | D | D | |

1361 | | Lynx lynx Linnaeus | D | D | |

1362 | * | Lynx pardina (Themminck) | D | D | |

1036 | | Macromia splendens | D | D | |

1061 | | Maculinea nausithous | D | D | |

1059 | | Maculinea teleius | D | D | |

1029 | | Margaritifera margaritifera | D | | D |

1222 | | Mauremys caspica | D | D | |

1221 | | Mauremys leprosa (Schweigger) | D | D | |

1062 | | Melanargia arge | D | D | |

1176 | | Mertensiella luschani (Steindachner) | D | | |

1338 | | Microtus cabrerae Thomas | D | D | |

1340 | * | Microtus oeconomus (Pallas) arenicola | D | D | |

1310 | | Miniopterus schreibersi (Kuhl) | D | D | |

1145 | | Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758) | D | | |

1366 | * | Monachus monachus (Hermann) | D | D | |

1089 | | Morimus funereus | D | | |

1356 | | Mustela lutreola (Linnaeus) | D | D | |

1323 | | Myotis bechsteinii (Kuhl) | D | D | |

1307 | | Myotis blythii (Tomes) | D | D | |

1316 | | Myotis capaccinii Bonaparte | D | D | |

1318 | | Myotis dasycneme Boie | D | D | |

1321 | | Myotis emarginatus (Geoffroy) | D | D | |

1324 | | Myotis myotis (Borkhausen) | D | D | |

1037 | | Ophiogomphus cecilia | D | D | |

1084 | * | Osmoderma eremita | D | D | |

1373 | | Ovis ammon Linnaeus musimon Pallas | D | D | |

1041 | | Oxygastra curtisii | D | D | |

1156 | | Padogobius nigricans (Canestrini 1867) | D | | |

1155 | | Padogobius panizzae (Verga 1841) | D | | |

1055 | | Papilio hospiton | D | D | |

1199 | * | Pelobates fuscus Laurenti insubricus | D | | |

1095 | | Petromyzon marinus Linnaeus 1758 | D | | |

1913 | * | Phoca hispida saimensis | D | D | |

1365 | | Phoca vitulina Linnaeus | D | | D |

1351 | | Phocaena phocaena (Linnaeus) | D | D | |

1129 | | Phoxinellus spp. | D | | |

1229 | | Phyllodactylus europaeus | D | D | |

1063 | | Plebicula golgus | D | D | |

1265 | | Podarcis lifordi (Günther) | D | D | |

1252 | | Podarcis pityusensis (Boscá) | D | D | |

1154 | | Pomatoschistus canestrini (Nini 1882) | D | | |

1186 | | Proteus anguinus Laurenti | D | D | |

1910 | * | Pteromys volans (Sciuropterus russicus) | D | D | |

1215 | | Rana latastei Boulenger | D | D | |

1306 | | Rhinolophus blasii Peters | D | D | |

1305 | | Rhinolophus euryale Blasius | D | D | |

1304 | | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) | D | D | |

1303 | | Rhinolophus hipposideros (Bechstein) | D | D | |

1302 | | Rhinolophus mehelyi Matschie | D | D | |

1134 | | Rhodeus sericeus amarus (Pallas 1776) | D | | |

1087 | * | Rosalia alpina | D | D | |

1374 | * | Rupicapra ornata Neumann | D | D | |

1371 | | Rupicapra rupicapra Linnaeus balcanica Bolkay | D | D | |

1123 | | Rutilus alburnoides (Steindachner 1866) | D | | |

1127 | | Rutilus arcasii (Steindachner 1866) | D | | |

1139 | | Rutilus frisii meidingeri (Heckel 1852) | D | | D |

1125 | | Rutilus lemmingii (Steindachner 1866) | D | | |

1135 | | Rutilus macrolepidotus (Steindachner 1866) | D | | |

1114 | | Rutilus pigus (Lacepède 1804) | D | | |

1136 | | Rutilus rubilio (Bonaparte 1837) | D | | |

1146 | | Sabanejewia aurata (Filippi 1865) | D | | |

1169 | * | Salamandra salamandra (Linnaeus) aurorae | D | | |

1175 | | Salamandrina terdigitata | D | D | |

1108 | | Salmo macrostigma (Dumeril 1858) | D | | |

1107 | | Salmo marmoratus Cuvier 1817 | D | | |

1106 | | Salmo salar Linnaeus 1758 | D | | D |

1121 | | Scardinius graecus Stephanidis 1937 | D | | |

1150 | | Silurus aristotelis (Garman 1890) | D | | D |

1181 | | Speleomantes ambrosii | D | D | |

1182 | | Speleomantes flavus | D | D | |

1180 | | Speleomantes genei | D | D | |

1184 | | Speleomantes imperialis | D | D | |

1183 | | Speleomantes supramontes | D | D | |

1335 | | Spermophilus citellus Linnaeus | D | | |

1219 | | Testudo graeca | D | D | |

1217 | | Testudo hermanni (Gmelin) | D | D | |

1218 | | Testudo marginata | D | D | |

1166 | | Triturus cristatus (Laurenti) | D | D | |

1349 | | Tursiops truncatus (Montagu) | D | D | |

1032 | | Unio crassus | D | D | |

1354 | * | Ursus arctos Linnaeus | D | D | |

1153 | * | Valencia hispanica (Valenciennes 1846) | D | D | |

1014 | | Vertigo angustior | D | | |

1015 | | Vertigo genesii | D | | |

1013 | | Vertigo geyeri | D | | |

1016 | | Vertigo moulinsiana | D | | |

1296 | * | Vipera schweizeri Werner | D | D | |

1298 | | Vipera ursinii (Bonaparte) | D | D | |

1160 | | Zingel streber (Siebold 1863) | D | | |

Rastlinske vrste iz Priloge II k Direktivi 92/43/EGS

Koda | P | Ime vrste | Priloga |

II | IV | V |

1431 | * | Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei | D | D | |

1475 | * | Aconitum corsicum Gayer | D | D | |

1479 | | Adonis distorta Ten. | D | D | |

1517 | | Aeonium gomeraense Praeger | D | D | |

1518 | | Aeonium saundersii Bolle | D | D | |

1519 | | Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. | D | D | |

1516 | | Aldrovanda vesiculosa L. | D | D | |

1847 | | Allium grosii Font Quer | D | D | |

1508 | | Alyssum pyrenaicum Lapeyr. | D | D | |

1615 | | Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trelease | D | D | |

1559 | * | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | D | D | |

1674 | * | Anchusa crispa Viv. | D | D | |

1855 | * | Androcymbium psammophilum Svent. | D | D | |

1842 | * | Androcymbium rechingeri Greuter | D | D | |

1630 | | Androsace mathildae Levier | D | D | |

1632 | | Androsace pyrenaica Lam. | D | D | |

1807 | | Andryala crithmifolia Ait. | D | D | |

1607 | * | Angelica heterocarpa Lloyd | D | D | |

1617 | | Angelica palustris (Besser) Hoffm. | D | D | |

1766 | * | Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter | D | D | |

1553 | | Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra | D | D | |

1560 | | Anthyllis lemanniana Lowe | D | D | |

1723 | | Antirrhinum charidemi Lange | D | D | |

1619 | * | Apium bermejoi Llorens | D | D | |

1614 | | Apium repens (Jacq.) Lag. | D | D | |

1474 | | Aquilegia bertolonii Schott | D | D | |

1473 | | Aquilegia kitaibelii Schott | D | D | |

1472 | * | Aquilegia pyrenaica D.C. cazorensis (Heywood) Galiano. | D | D | |

1507 | | Arabis sadina (Samp.) P. Cout. | D | D | |

1439 | | Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw | D | D | |

1470 | * | Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter | D | D | |

1453 | | Arenaria provincialis Chater & Halliday | D | D | |

1812 | * | Argyranthemum lidii Humphries | D | D | |

1824 | | Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. | D | D | |

1823 | | Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries | D | D | |

1645 | | Armeria berlengensis Daveau | D | D | |

1646 | * | Armeria helodes Martini & Pold | D | D | |

1637 | | Armeria neglecta Girard | D | D | |

1638 | | Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld | D | D | |

1644 | * | Armeria rouyana Daveau | D | D | |

1636 | | Armeria soleirolii (Duby) Godron | D | D | |

1635 | | Anmeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter | D | D | |

1765 | * | Artemisia granatensis Boiss. | D | D | |

1916 | * | Artemisia laciniata Willd. | D | D | |

1917 | * | Artemisia pancicii (Janka) Ronn. | D | D | |

1840 | * | Asphodelus bento-rainhae P. Silva | D | D | |

1423 | | Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | D | D | |

1802 | * | Aster pyrenaeus Desf. ex. DC. | D | D | |

1757 | * | Aster sorrentinii (Tod) Lojac. | D | D | |

1543 | * | Astragalus algarbiensis Coss. cx Bunge | D | D | |

1558 | * | Astragalus aquilanus Anzalone | D | D | |

1557 | | Astragalus centralpinus Braun-Blanquet | D | D | |

1548 | * | Astragalus maritimus Moris | D | D | |

1544 | | Astragalus tremolsianus Pau | D | D | |

1555 | * | Astragalus verrucosus Moris | D | D | |

1748 | | Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. | D | D | |

1613 | | Athamanta cortiana Ferrarini | D | D | |

1822 | * | Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis | D | D | |

1811 | | Atractylis preauxiana Schultz. | D | D | |

1707 | * | Atropa baetica Willk. | D | D | |

1886 | | Avenula hackelii (Henriq.) Holub | D | D | |

1755 | * | Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer | D | D | |

1445 | * | Bassia saxicola (Guss.) A.J.Scott | D | D | |

1535 | * | Bencomia brachystachya Svent. | D | D | |

1536 | | Bencomia sphaerocarpa Svent. | D | D | |

1446 | | Beta patula Ait. | D | D | |

1506 | * | Biscutella neustriaca Bonnet | D | D | |

1505 | | Biscittella vincentina (Samp.) Rothm. | D | D | |

1500 | | Boleum asperum (Pers.) Desvaux | D | D | |

1872 | * | Borderea chouardii (Gausen) Heslot | D | D | |

1419 | | Botrychium simplex Hitchc. | D | D | |

1498 | | Brassica glabrescens Poldini | D | D | |

1496 | | Brassica insularis Moris | D | D | |

1494 | * | Brassica macrocarpa Guss. | D | D | |

1882 | | Bromus grossus Desf. ex DC. | D | D | |

1385 | | Bruchia vogesiaca Schwaegr. | D | | |

1388 | * | Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill | D | | |

1605 | * | Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. | D | D | |

1616 | | Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel | D | D | |

1606 | * | Bupleurum kakiskalae Greuter | D | D | |

1386 | | Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | D | | |

1832 | | Caldesia parnassifolia (L.) Parl. | D | D | |

1810 | | Calendula maderensis DC. | D | D | |

1751 | * | Campanula sabatia De Not. | D | D | |

1659 | | Caralluma burchardii N.E. Brown | D | D | |

1760 | * | Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. | D | D | |

1899 | | Carex malato-belizii Raymond | D | D | |

1897 | * | Carex panormitana Guss. | D | D | |

1770 | * | Centaurea alba L. heldreichii (Halacsy) Dostal | D | D | |

1830 | * | Centaurea alba L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler | D | D | |

1806 | * | Centaurea attica Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal | D | D | |

1794 | * | Centaurea balearica J.D. Rodriguez | D | D | |

1796 | * | Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday | D | D | |

1772 | * | Centaurea citricolor Font Quer | D | D | |

1801 | | Centaurea corymbosa Pourret | D | D | |

1774 | | Centaurea gadorensis G. Bianca | D | D | |

1791 | * | Centaurea horrida Badaro | D | D | |

1776 | * | Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. | D | D | |

1798 | | Centaurea kartschiana Scop. | D | D | |

1778 | * | Centaurea lactiflora Halacsy | D | D | |

1793 | | Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link herminii (Rouy) Dostal | D | D | |

1780 | * | Centaurea niederi Heldr. | D | D | |

1799 | * | Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. | D | D | |

1782 | * | Centaurea pinnata Pau | D | D | |

1795 | | Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca | D | D | |

1784 | | Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostàl | D | D | |

1785 | | Centaurea vicentina Mariz | D | D | |

1655 | * | Centaurium rigualii Esteve Chueca | D | D | |

1658 | * | Centaurium somedanum Lainz | D | D | |

1746 | | Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot | D | D | |

1901 | * | Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. | D | D | |

1660 | * | Ceropegia chrysantha Svent. | D | D | |

1721 | | Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes | D | D | |

1609 | | Chaerophyllum azoricum Trelease | D | D | |

1537 | * | Chamaemeles coriacea Lindl. | D | D | |

1814 | | Cheirolophus duranii (Burchard) Holub | D | D | |

1828 | | Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub | D | D | |

1808 | | Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub | D | D | |

1809 | | Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen | D | D | |

1826 | | Cirsium latifolium Lowe | D | D | |

1596 | | Cistus chinamadensis Bañares & Romero | D | D | |

1592 | | Cistus palhinhae Ingram | D | D | |

1492 | | Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva | D | D | |

1490 | * | Coincya rupestris Rouy | D | D | |

1887 | | Coleantus subtilis (Tratt.) Seidl | D | D | |

1478 | * | Consilda samia P.H. Davis | D | D | |

1663 | * | Convolvulus argyrothamnus Greuter | D | D | |

1666 | * | Convolvulus caput-medusae Lowe | D | D | |

1664 | * | Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles | D | D | |

1667 | * | Convolvulus lopez-socasii Svent. | D | D | |

1665 | * | Convolvulus massonii A. Dietr. | D | D | |

1488 | * | Coronopus navasii Pau | D | D | |

1511 | * | Crambe arborea Webb. ex Christ | D | D | |

1510 | | Crambe laevigata DC. ex Christ | D | D | |

1513 | * | Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. | D | D | |

1786 | * | Crepis crocifolia Bois & Heldr. | D | D | |

1787 | | Crepis granatensis (Wilk.) Bianca & M. Cueto | D | D | |

1420 | | Culcita macrocarpa C. Presl | D | D | |

1902 | | Cypripedium calceolus L. | D | D | |

1546 | * | Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl | D | D | |

1583 | | Daphne petraea Leybold | D | D | |

1584 | * | Daphne rodriguezii Texidor | D | D | |

1538 | | Dendriopterium pulidoi Svent. | D | D | |

1895 | | Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) | D | D | |

1447 | | Dianthus cintranus Bois. & Reuter cintranus Bois. & Reuter | D | D | |

1469 | | Dianthus marizii (Samp.) Samp. | D | D | |

1468 | | Dianthus rupicola Biv. | D | D | |

1383 | | Dichelyma capillaceum (With.) Myr. | D | | |

1381 | | Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb | D | | |

1486 | | Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo | D | D | |

1485 | * | Diplotaxis siettiana Maire | D | D | |

1497 | | Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm | D | D | |

1380 | | Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. | D | | |

1561 | * | Dorycnium spectabile Webb & Berthel | D | D | |

1689 | | Dracocephalum austriacum L. | D | D | |

1393 | | Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. | D | | |

1425 | * | Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. | D | D | |

1397 | * | Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. | D | | |

1680 | | Echium candicans L. fil. | D | D | |

1677 | * | Echium gentianoides Webb & Coicy | D | D | |

1898 | | Eleocharis carniolica Koch | D | D | |

1624 | | Erica scoparia L. azorica (Hochst.) D.A. Webb | D | D | |

1789 | | Erigeron frigidus Boiss. ex DC. | D | D | |

1570 | * | Erodium astragaloides Boiss. & Reuter | D | D | |

1569 | | Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco | D | D | |

1568 | * | Erodium rupicola Boiss. | D | D | |

1502 | | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | D | D | |

1604 | | Eryngium alpinum L. | D | D | |

1603 | * | Eryngium viviparum Gay | D | D | |

1578 | * | Euphorbia handiensis Burchard | D | D | |

1576 | | Euphorbia lambii Svent | D | D | |

1575 | * | Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann | D | D | |

1577 | | Euphorbia stygiana H.C. Watson | D | D | |

1573 | | Euphorbia transtagana Boiss. | D | D | |

1736 | * | Euphrasia azorica Wats | D | D | |

1720 | * | Euphrasia genargentea (Feoli) Diana | D | D | |

1734 | | Euphrasia grandiflora Hochst. ex. Seub. | D | D | |

1714 | | Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. | D | D | |

1610 | | Ferula latipinna Santos | D | D | |

1884 | | Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. | D | D | |

1888 | | Festuca duriotagana Franco & R. Afonso | D | D | |

1885 | | Festuca elegans Boiss. | D | D | |

1890 | | Festuca henriquensii Hack. | D | D | |

1891 | | Festuca sumilusitanica Franco & Afonso | D | D | |

1580 | | Frangula azorica Tutin | D | D | |

1661 | * | Galium litorale Guss. | D | D | |

1662 | * | Galium viridiflorum Boiss. & Reuter | D | D | |

1893 | | Gaudinia hispanica Stace & Tutin | D | D | |

1550 | | Genista dorycnifolia Font Quer | D | D | |

1547 | | Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci | D | D | |

1656 | | Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet | D | D | |

1654 | | Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg | D | D | |

1571 | * | Geranium maderense P.F. Yeo | D | D | |

1737 | * | Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel | D | D | |

1738 | * | Globularia sarcophylla Svent. | D | D | |

1432 | * | Globularia stygia Orph. ex Boiss. | D | D | |

1907 | | Goodyera macrophylla Lowe | D | D | |

1467 | * | Gypsophila papillosa P. Potra | D | D | |

1593 | | Halimium verticillatum (Brot.) Sennen | D | D | |

1594 | | Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday | D | D | |

1597 | * | Helianthemum bystropogophyllum Svent. | D | D | |

1591 | | Helianthemum caput-felis Boiss. | D | D | |

1827 | | Helichrysum gossypinum Webb | D | D | |

1829 | | Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.) | D | D | |

1448 | | Herniaria algarvica Chaudri | D | D | |

1449 | | Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco | D | D | |

1466 | * | Herniaria latifolia Lapeyr. litardierei Gamisans | D | D | |

1462 | | Herniaria maritima Link | D | D | |

1892 | | Holcus setiglumis Boiss. & Reuter duriensis Pinto da Silva | D | D | |

1851 | | Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. | D | D | |

1422 | | Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis | D | D | |

1779 | | Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd; | D | D | |

1433 | * | Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson | D | D | |

1495 | * | Iberis arbuscula Runemark | D | D | |

1503 | | Iberis procumbens Lange microcarpa Franco & Pinto da Silva | D | D | |

1487 | * | Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. | D | D | |

1499 | | Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. | D | D | |

1417 | | Isoetes azorica Durieu & Paiva | D | D | |

1416 | | Isoetes boryana Durieu | D | D | |

1415 | | Isoetes maliverniana Ces. & De Not. | D | D | |

1727 | * | Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan | D | D | |

1728 | | Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer | D | D | |

1752 | | Jasione crispa (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva | D | D | |

1753 | | Jasione lusitanica A. DC. | D | D | |

1652 | | Jasminum azoricum L. | D | D | |

1877 | | Juncus valvatus Link | D | D | |

1392 | | Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. | D | D | |

1805 | * | Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. | D | D | |

1800 | * | Jurinea fontqueri Cuatrec. | D | D | |

1444 | * | Kochia saxicola Guss | D | D | |

1581 | | Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. | D | D | |

1438 | | Kunkeliella subsucculenta Kammer | D | D | |

1825 | * | Lactuca watsoniana Trel. | D | D | |

1768 | * | Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter | D | D | |

1599 | * | Laserpitium longiradium Boiss. | D | D | |

1792 | | Leontodon boryi Boiss. ex DC. | D | D | |

1759 | | Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. | D | D | |

1790 | * | Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell | D | D | |

1871 | | Leucojum nicaeense Ard. | D | D | |

1788 | | Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link | D | D | |

1758 | | Ligularia sibirica (L.) Cass. | D | D | |

1649 | * | Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze | D | D | |

1650 | | Limonium dendroides Svent. | D | D | |

1633 | | Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) Franco | D | D | |

1634 | * | Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana | D | D | |

1639 | | Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco | D | D | |

1640 | | Limonium multiflorum Erben | D | D | |

1642 | * | Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana | D | D | |

1647 | * | Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding | D | D | |

1643 | * | Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. | D | D | |

1648 | * | Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan | D | D | |

1726 | | Linaria algarviana Chav. | D | D | |

1716 | | Linaria coutinhoi Valdés | D | D | |

1719 | * | Linaria ficalhoana Rouy | D | D | |

1715 | | Linaria flava (Poirer) Desf. | D | D | |

1718 | * | Linaria hellenica Turrill | D | D | |

1713 | * | Linaria ricardoi Cout. | D | D | |

1710 | | Linaria tonzigii Lona | D | D | |

1717 | * | Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo | D | D | |

1572 | * | Linum muelleri Moris | D | D | |

1903 | | Liparis loeselii (L.) Rich. | D | D | |

1668 | * | Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes | D | D | |

1562 | * | Lotus azoricus P.W. Ball | D | D | |

1563 | | Lottus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis | D | D | |

1564 | * | Lotus kunkelii (K. Chueca) D. Bramwell & al. | D | D | |

1831 | | Luronium natans (L.) Raf. | D | D | |

1598 | * | Lythrum flexuosum Lag. | D | D | |

1379 | | Manma triandra (Scop.) Grolle | D | | |

1539 | | Marcetella maderensis (Born.) Svent. | D | D | |

1430 | * | Marsilea azorica Launert & Paiva | D | D | |

1427 | | Marsilea batardae Launert | D | D | |

1428 | | Marsilea quadrifolia L. | D | D | |

1429 | | Marsilea strigosa Wiild. | D | D | |

1390 | * | Marsupella profunda Lindb. | D | | |

1579 | | Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. | D | D | |

1389 | | Meesia longiseta Hedw. | D | | |

1612 | | Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. | D | D | |

1556 | | Melilotus segetalis (Brot.) Ser. fallax Franco | D | D | |

1697 | * | Micromeria taygetea P.H. Davis | D | D | |

1879 | | Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo | D | D | |

1458 | | Moehringia tommasinii Marches. | D | D | |

1520 | | Monanthes wildpretii Bañares & Scholz | D | D | |

1620 | | Munizia edulis Lowe | D | D | |

1850 | * | Muscari gussonei (Parl.) Tod. | D | D | |

1754 | | Musschia aurea (L.f.) DC. | D | D | |

1756 | * | Musschia wollastonii Lowe | D | D | |

1678 | | Myosofis azorica H.C. Watson | D | D | |

1669 | | Myosotis lusitanica Schuster | D | D | |

1679 | | Myosotis maritima Hochst. in Seub. | D | D | |

1670 | | Myosotis rehsteineri Wartm. | D | D | |

1673 | | Myosotis retusifolia R. Afonso | D | D | |

1435 | * | Myrica rivas-martinezii Santos. | D | D | |

1833 | | Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt | D | D | |

1865 | | Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley | D | D | |

1863 | | Narcissus calcicola Mendonça | D | D | |

1862 | | Narcissus cyclamineus DC. | D | D | |

1860 | | Narcissus fernandesii G. Pedro | D | D | |

1859 | | Narcissus humilis (Cav.) Traub | D | D | |

1858 | * | Narcissus nevadensis Pugsley | D | D | |

1857 | | Narcissus pseudonarcissus L. nobilis (Haw.) A. Fernandes | D | D | |

1870 | | Narcissus scaberulus Henriq. | D | D | |

1868 | | Narcissus triandrus (Salisb.) D.A. Webb capax (Salisb.) D.A. Webb | D | D | |

1869 | | Narcissus viridiflorus Schousboe | D | D | |

1600 | * | Naufraga balearica Constans & Cannon | D | D | |

1683 | | Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy | D | D | |

1684 | * | Nepeta sphaciotica P.H. Davis | D | D | |

1396 | | Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. | D | | |

1709 | | Odontites granatensis Boiss. | D | D | |

1729 | | Odontites holliana (Lowe) Benth. | D | D | |

1601 | * | Oenanthe conioides Lange | D | D | |

1621 | | Oenanthe divaricata (R.Br.) Mabb. | D | D | |

1675 | | Omphalodes kuzinskyana Willk. | D | D | |

1676 | * | Omphalodes littoralis Lehm. | D | D | |

1549 | * | Ononis hackelii Lange | D | D | |

1815 | * | Onopordum carduelinum Bolle | D | D | |

1821 | * | Onopordum nogalesii Svent. | D | D | |

1418 | | Ophioglossum polyphyllum A. Braun | D | D | |

1905 | * | Ophrys lunulata Parl. | D | D | |

1685 | | Origanum dictamnus L. | D | D | |

1387 | | Orthotrichum rogeri Brid. | D | | |

N201 | | Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. | D | D | |

1481 | | Paeonia clusii F.C. Stern rhodia (Stearn) Tzanoudakis | D | D | |

1482 | | Paeonia parnassica Tzanoudakis | D | D | |

1514 | * | Parolinia schizogynoides Svent. | D | D | |

1816 | * | Pericallis hadrosoma Svent. | D | D | |

1602 | | Petagnia saniculifolia Guss. | D | D | |

1395 | | Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. | D | | |

1456 | | Petrocoptis grandiflora Rothm. | D | D | |

1454 | | Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. | D | D | |

1451 | | Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez-Casas | D | D | |

1817 | | Phagnalon benettii Lowe | D | D | |

1894 | | Phalaris maderensis (Menezes) Menezes | D | D | |

1896 | | Phoenix theophrasti Greuter | D | D | |

1653 | | Picconia azorica (Tutin) Knobl. | D | D | |

1741 | | Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper | D | D | |

1532 | * | Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. | D | D | |

1742 | | Plantago algarbiensis Samp. | D | D | |

1743 | | Plantago almogravensis Franco | D | D | |

1744 | | Plantago malato-belizii Lawalree | D | D | |

1440 | | Polygonum praelongum Coode & Cullen | D | D | |

1412 | * | Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. | D | D | |

1534 | | Potentilla delphinensis Gren . & Godron | D | D | |

1627 | * | Primula apennina Widmer | D | D | |

1628 | | primula palinuri Petagna | D | D | |

1540 | | Prunus lusitanica L. azorica (Mouillef.) Franco | D | D | |

1878 | | Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub | D | D | |

1889 | | Puccinellia pungens (Pau) Paunero | D | D | |

1477 | | Pulsatilla patens (L.) Miller | D | D | |

1476 | | Ranunculus weyleri Mares | D | D | |

1515 | * | Reseda decursiva Forssk. | D | D | |

1531 | * | Ribes sardoum Martelli | D | D | |

1384 | | Riccia breidleri Jur. ex Steph. | D | | |

1391 | | Riella helicophylla (Mont.) Hook. | D | | |

1608 | | Rouya polygama (Desf.) Coincy | D | D | |

1442 | | Rumex azoricus Rech. fil. | D | D | |

1441 | | Rumex rupestris Le Gall | D | D | |

1443 | * | Salicornia veneta Pignatti & Lausi | D | D | |

1434 | | Salix salvifolia Brot. australis Franco | D | D | |

1745 | * | Sambucus palmensis Link | D | D | |

1622 | | Sanicula azorica Guthnick ex Seub. | D | D | |

1777 | | Santolina impressa Hoffmanns. & Link | D | D | |

1775 | | Santolina semidentata Hoffmanns. & Link | D | D | |

1525 | | Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb | D | D | |

1527 | | Saxifaga florulenta Moretti | D | D | |

1528 | | Saxifraga hirculus L. | D | D | |

1524 | | Saxifraga tombeanensis Loiss. ex Engl. | D | D | |

1747 | | Scabiosa nitens Roemer & J.A. Schultes | D | D | |

1394 | | Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell. | D | | |

1854 | | Scilla maderensis Menezes | D | D | |

1521 | | Sedum brissemoretii Raymond-Hamet | D | D | |

1853 | | Semele maderensis Costa | D | D | |

1804 | * | Senecio elodes Boiss. ex DC. | D | D | |

1803 | | Senecio nevadensis Boiss. & Reuter | D | D | |

1611 | * | Seseli intricatum Boiss. | D | D | |

1730 | | Sibthorpia peregrina L. | D | D | |

1703 | * | Sideritis cystosiphon Svent. | D | D | |

1699 | * | Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle | D | D | |

1688 | | Sideritis incana L. glauca (Cav.) Malagarriga | D | D | |

1700 | | Sideritis infernalis Bolle | D | D | |

1687 | | Sideritis javalambrensis Pau | D | D | |

1704 | | Sideritis marmorea Bolle | D | D | |

1692 | | Sideritis serrata Cav. ex Lag. | D | D | |

1450 | | Silene cintrana Rothm. | D | D | |

1461 | * | Silene hicesiae Brullo & Signorello | D | D | |

1464 | | Silene hifacensis Rouy ex Willk. | D | D | |

1459 | * | Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. | D | D | |

1457 | | Silene longicilia (Brot.) Otth. | D | D | |

1455 | | Silene mariana Pau | D | D | |

1463 | * | Silene orphanidis Boiss. | D | D | |

1452 | * | Silene rothmaleri Pinto da Silva | D | D | |

1465 | * | Silene velutina Pourret ex Loisel. | D | D | |

1512 | | Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe | D | D | |

1501 | | Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo | D | D | |

1493 | | Sisymbrium supinum L. | D | D | |

1705 | * | Solanum lidii Sunding | D | D | |

1625 | | Soldanella villosa Darracq. | D | D | |

1671 | | Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci | D | D | |

1541 | | Sorbus maderensis (Lowe) Docle | D | D | |

1471 | | Spergularia azorica (Kindb.) Lebel | D | D | |

1398 | | Sphagnum pylaisii Brid. | D | | |

1818 | | Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt | D | D | |

1883 | * | Stipa austroitalica Martinovsky | D | D | |

1881 | * | Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz | D | D | |

1918 | * | Stipa styriaca Martinovsky | D | D | |

1880 | * | Stipa veneta Moraldo | D | D | |

1819 | | Sventenia bupleuroides Font Quer | D | D | |

1672 | * | Symphytum cycladense Pawl. | D | D | |

1820 | * | Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth | D | D | |

1399 | | Tayloria rudolphiana (Gasrov) B.& G. | D | | |

1565 | * | Teline rosmarinifalia Webb & Berthel. | D | D | |

1566 | * | Teline salsoloides Arco & Acebcs. | D | D | |

1701 | | Teucrium abutiloides L'Hér | D | D | |

1702 | | Teucrium betonicum L'Hér | D | D | |

1693 | | Teucrium lepicephalum Pau | D | D | |

1694 | | Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday | D | D | |

1382 | * | Thamnobryum fernandesii Sérgio | D | | |

1437 | | Thesium ebracteatum Hayne | D | D | |

1618 | | Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. | D | D | |

1695 | * | Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link | D | D | |

1681 | | Thymus carnosus Boiss. | D | D | |

1682 | * | Thymus cephalotos L. | D | D | |

1421 | | Trichomanes speciosum Willd. | D | D | |

1545 | | Trifolium saxatile All. | D | D | |

1595 | * | Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira | D | D | |

1731 | | Verbascum litigiosum Samp. | D | D | |

1733 | | Veronica micrantha Hoffmanns. & Link | D | D | |

1732 | * | Veronica oetaea L.-A. Gustavson | D | D | |

1552 | * | Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez | D | D | |

1567 | | Vicia dennesiana H.C. Watson | D | D | |

1585 | * | Viola hispida Lam. | D | D | |

1589 | | Viola jaubertiana Mares & Vigineix | D | D | |

1586 | | Viola paradoxa Lowe | D | D | |

1426 | | Woodwardia radicans (L.) Sm. | D | D | |

1436 | | Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. | D | D | |

Dodatek D

Kategorije varstvenega statusa v vseh državah članicah na državni in lokalni ravni

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Kategorija | Koda | Tip |

BE00 | AUCUN STATUT DE PROTECTIONGEEN BECHERMINGSSTATUS |

A | BE01 | Réserve naturelle domanialeStaatsnatuurreservaat |

BE02 | Réserve naturelle agréeErkend natuurreservaat |

BE03 | Bosreservaat |

BE04 | Réserve forestière |

BE05 | Parc naturelNatuurpark |

BE06 | Erkend bosreservaat |

B | BE11 | Berschermd duingebiet |

BE12 | Site classéGerangschikt landschap |

BE13 | Openbaar bos |

BE14 | Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelleR/N-gebied |

BE15 | AutresAndere |

C | BE21 | Réserve naturelle privéePrivaat natuurreservaat |

DANMARK (DK)

Kategorija | Koda | Tip |

DK00 | STATUS: UBESKYTTET |

A | DK01 | Fredet område |

DK02 | Videnskabeliegt reservat |

DK03 | Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler |

DK04 | Fortidsminde |

DK05 | Vildtreservat |

DK06 | Større nationalt naturområde |

DK07 | Nationalt biologisk interesseområde |

DK08 | Marint biologisk interesseområde |

B | DK11 | Naturskovsområde |

DK12 | Regionalt biologisk interesseområde |

DK13 | Regional spredningskorridor |

C | DK21 | Ejet af private fonde |

DEUTSCHLAND (DE)

Kategorija | Koda | Tip |

DE00 | OHNE SCHUTZSTATUS |

A | DE01 | Nationalpark |

DE02 | Naturschitzgebiet |

DE03 | Flächenhaftes Naturdenkmal |

DE04 | Geschützter Landschaftsbestandteil |

DE05 | NATURPARK (SOWEIT RELEVANT) |

DE06 | Artenschon- und Artenschutzgebiete |

DE07 | Landschaftsschutzgebiet |

B | DE11 | Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung |

DE12 | Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung |

DE13 | Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz) |

C | DE21 | Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation |

ELLAS (GR)

Kategorija | Koda | Tip |

GR00 | NO PROTECTION STATUS |

A | GR01 | Absolute nature reserve area |

GR02 | Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park |

GR03 | Absolute marine reserve zone in marine park |

GR04 | Absolute nature reserve in ecodevelopment area |

GR05 | Core strict nature reserve in national park |

GR06 | Natural monument and landmark (protected as strict nature reserve) |

GR07 | Nature reserve area |

GR08 | Nature reserve zone in nature (woodland) park |

GR09 | Marine reserve zone in marine park |

GR10 | Nature reserve zone in ecodevelopment area |

GR11 | Peripheral zone of National park |

GR12 | Aesthetic forest |

B | GR21 | Game breeding station |

GR22 | Game refuge |

GR23 | Controlled hunting area |

GR24 | Protected forest |

GR25 | Multiple use management zone in nature (woodland) park |

GR26 | Multiple use management zone in marine park |

GR27 | Multiple use management zone in ecodevelopment area |

GR28 | Protected significant natural formations |

C | GR31 | Land owned by a non-governmental organization for nature conservation |

ESPAÑA (ES)

Kategorija | Koda | Tip |

ES00 | SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN |

A | ES01 | Reserva Biológica Nacional |

ES02 | Reserva Integral |

ES03 | Reserva Marina |

ES04 | Reserva Natural |

ES05 | Reserva Natural de Fauna Salvaje |

ES06 | Reserva Natural Parcial |

ES07 | Reserva Integral Natural |

ES08 | Parque Nacional |

ES09 | Parque Nacional (Red Estatal) |

ES10 | Parque Natural |

ES11 | Parque Regional |

ES12 | Parque |

ES13 | Paraje Natural |

ES14 | Paraje Natural de Interés National |

ES15 | Paraje Natural de la Comunitad Valenciana |

ES16 | Sitio Natural de Interés Nacional |

ES17 | Área Natural de Especial Interés |

ES18 | Enclave Natural |

ES19 | Monumento Natural |

ES20 | Monumento Natural de Interés Nacional |

ES21 | Paisaje Protegido |

C | ES31 | Reserva privada |

FRANCE (FR)

Kategorija | Koda | Tip |

FR00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION |

A | FR01 | Parc national (zone centrale) |

FR02 | Parc national (réserve intégrale) |

FR03 | Réserve naturelle (par décret) |

FR04 | Réserve naturelle volontaire |

FR05 | Arrêté préfectoral de protection de biotope |

FR06 | Réserve biologique domaniale intégrale |

FR07 | Réserve biologique domaniale dirigée |

FR08 | Réserve biologique forestière |

B | FR11 | Forêt de protection |

FR12 | Site/Monument inscrit |

FR13 | Site/Monument classé |

FR14 | Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |

FR15 | Parc naturel régional |

FR16 | Parc national (zone péripherique) |

FR17 | Réserve nationale de chasse |

FR18 | Réserve de chasse du domaine public maritime |

FR19 | Réserve de chasse du domaine public fluvial |

FR20 | Réserve de chasse approuvée |

FR21 | Réserve de pêche du domaine public fluvial |

FR22 | Réserve conventionnelle |

FR23 | Forêt domaniale |

FR24 | Forêt communale bénéficiant du régime forestier |

C | FR31 | Site acquis par un conservatoire des sites |

FR32 | Site acquis par le département |

FR33 | Réserve libérale (à caractère privé) |

IRELAND (IE)

Kategorija | Koda | Tip |

IE00 | NO PROTECTION STATUS |

A | IE01 | National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976 |

IE02 | National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976 |

IE03 | National park |

IE04 | Refuge for fauna Wildlife Act 1976 |

IE05 | No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976 |

B | IE11 | Fresh waters designated under terms of Directive 87/659/CEE — S.I. 293 of 1988 |

IE12 | Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent |

IE13 | Special amenity area order — Planning Acts 1963 and subsequent |

C | IE21 | Land owned by a non-governmental organization for nature conservation |

ITALIA (IT)

Kategorija | Koda | Tip |

IT00 | NESUN TIPO DI PROTEZIONE |

A | IT01 | Parco nazionale |

IT02 | Riserva naturale statale |

IT03 | Parco naturale interregionale |

IT04 | Parco naturale regionale/provinciale |

IT05 | Riserva naturale regionale/provinciale |

IT06 | Monumenti naturali |

IT07 | Oasi di protezione della fauna |

B | IT11 | Bellezze naturali |

IT12 | Arce di verde urbano |

IT13 | Vincoli idrogeologici |

IT14 | Aree di protezione di sorgenti d'acqua |

C | IT21 | Oasi di protezione costituite da soggetti privati |

IT22 | Fondi chiusi |

LUXEMBOURG (LU)

Kategorija | Koda | Tip |

LU00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION |

A | LU01 | Zone verte |

LU02 | Zone protégée |

LU03 | Site éco |

LU04 | Paysage protégé |

LU05 | Parc naturel |

B | LU11 | Sites et monuments |

LU12 | Réserve de chasse domaniale |

LU13 | Réserve de chasse communale |

LU14 | Réserve piscicole |

LU15 | Zone et secteur de protection des eaux |

C | LU31 | Réserve naturelle privée |

NEDERLAND (NL)

Kategorija | Koda | Tip |

NL00 | GEEN BECHERMINGSSTATUS |

A | NL01 | Natuurbeschermingswet |

C | NL21 | Natuurreservaat met beheerssubsidie |

NL22 | Nationaal park |

NL23 | Relatienota-beheersgebieden |

ÖSTERREICH (AT)

Kategorija | Koda | Tip |

AT00 | OHNE SCHUTZSTATUS |

A | AT01 | Nationalpark |

AT02 | Naturpark |

AT03 | Naturschutzgebiet |

AT04 | Landschaftsschutzgebiet |

AT05 | Ruhegegiet |

AT06 | Geschützter Landschaftsteil |

AT07 | Geschützte Grünbestände |

AT08 | Geschützte Naturgebiete von örtlicher Bedeutung |

AT09 | Sonstige Lanschaftsteile |

AT10 | Naturdenkmal |

AT11 | Naturhölen |

AT12 | Baumschutz (in der Stadt Salzburg) |

AT13 | Moorschutz |

AT14 | Feuchtgebietsschutz |

AT15 | Auwaldschutz |

AT16 | Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich) |

AT17 | Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich) |

AT18 | Schutz der Gletscher |

AT19 | Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes) |

AT20 | Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume |

AT21 | Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume |

AT22 | Pilze |

B | AT31 | Naturwaldzellen (Forstrecht) |

AT32 | Erholungswald (Forstrecht) |

AT33 | Schutzwald (Forstrecht) |

AT34 | Wasserschutzgebiete (Wasserrecht) |

AT35 | Wasserschongebiete (Wasserrecht) |

AT36 | Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung) |

C | AT41 | Moorerhaltungsprämien |

AT42 | Mähprämien in Streuwiesen |

AT43 | Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen |

AT44 | Mähprämien in Halbtrockenrasen |

AT45 | Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten) |

AT46 | Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich). |

AT47 | Lärchenwieseprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform "Lärchenwiese") |

AT48 | Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen) |

AT49 | Almbewirtschaftungsprämien |

AT50 | Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern |

PORTUGAL (PT)

Kategorija | Koda | Tip |

PT00 | SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO |

A | PT01 | Reserva integral |

PT02 | Refúgio ornitológico |

PT03 | Reserva botânica |

PT04 | Reserva zoológica |

PT05 | Area ornitológica a recuperar |

PT06 | Parque national |

PT07 | Reserva natural |

PT08 | Parque natural |

PT09 | Monumento natural |

PT10 | Sítio classificado |

PT11 | Paisagem protegida |

B | PT21 | Reserva ecólogica national |

PT22 | Domínio público hídrico |

PT23 | Reserva agricola national |

PT24 | Mata national |

PT25 | Reserva florestal natural integral |

PT26 | Reserva florestal natural parcial |

PT27 | Reserva florestal de recreio |

PT28 | Zona de caça proibida |

PT29 | Reserva de caça |

PT30 | Zona de caça nacional |

PT31 | Zona de pesca proibida |

PT32 | Zona de pesca reservada |

PT33 | Zona de defesa e controlo urbano |

C | PT41 | Sito de interesse biológico |

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategorija | Koda | Tip |

FI00 | EI SUOJELTU |

A | FI01 | Luonnonpuisto ( Strict nature reserve) |

FI02 | Kansallispuisto ( National park) |

FI03 | Valtion luonnonsuojelualue ( State nature reserve) |

FI04 | Luonnonmuistomerkki valtion maalla ( Natural monument on state-owened land) |

B | FI11 | Erämaa-alue ( Wilderness area) |

FI12 | Valtion retkeilyalue ( State hiking area) |

FI13 | Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä ( State forest protected by decision of the Forest and Park Serevice) |

FI14 | Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue ( Esker or rock area protected by the Land Extraction Act) |

FI15 | Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ( Water system proptected by the Act on Protection of Rapids) |

C | FI16 | Yksityinen luonnonsuojelualue ( Private nature reserve) |

FI17 | Luonnonmuistomerkki yksityismaala ( Natural monument on private land) |

SVERIGE (SE)

Kategorija | Koda | Tip |

SE00 | UTAN SKYDDSSTATUS |

A | SE01 | Nationalpark ( National park) |

SE02 | Naturreservat ( Nature reserve) |

SE03 | Naturvardsområde ( Nature conservation area) |

SE04 | Biotopskydd ( Habitat protection) |

SE05 | Samrådsområde ( Consultation area) |

SE06 | Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område ( Wildlife sanctuary) |

UNITED KINGDOM (UK)

Kategorija | Koda | Tip |

UK00 | NO PROTECTION STATUS |

A | UK01 | National nature reserve |

UK02 | Marine nature reserve |

UK03 | Area of special protection for birds |

UK04 | Site of special scientific interest / Area of special scientific interest (Northern Ireland) |

C | UK21 | Land owened by a non-governmental organization for nature conservation |

Dodatek E

VPLIVI IN DEJAVNOSTI, KI VPLIVAJO NA OHRANITVENO STANJE OBMOČJA

Koda | Kategorija |

| Kmetijstvo, gozdarstvo |

100 | Obdelovanje |

101 | spremembe postopkov obdelave |

102 | košnja / rezanje |

110 | Uporaba pesticidov |

120 | Gnojenje |

130 | Namakanje |

140 | Paša |

141 | opuščanje pašništva |

150 | Preoblikovanje kmetijskih gospodarstev |

151 | odstranjevanje živih mej in grmičevja |

160 | Splošno gospodarjenje z gozdovi |

161 | Sajenje |

162 | sajenje tujerodnih vrst |

163 | Ponovno pogozdovanje |

164 | Sečnja |

165 | odstranjevanje podrasti |

166 | odstranjevanje odmrlih in odmirajočih dreves |

167 | izkoriščanje brez ponovnega pogozdovanja |

170 | Živinoreja |

171 | krmljenje živine |

180 | Požiganje |

190 | Kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki niso navedene zgoraj |

| Ribolov, lov in nabiranje |

200 | Gojenje rib in lupinarjev |

210 | Gospodarski ribolov |

211 | stacionarni ribolov |

212 | Kočarjenje |

213 | ribolov z visečo mrežo |

220 | Športni ribolov |

221 | nabiranje (kopanje) vab |

230 | Lov |

240 | Odvzem živali iz narave, splošno |

241 | zbiranje (žuželke, plazilci, dvoživke …) |

242 | pobiranje iz gnezd (sokoli) |

243 | lov s pastmi, zastrupljanje, krivolov |

244 | druge oblike odvzemanja živali |

250 | Odvzem rastlin iz narave, splošno |

251 | plenjenje florističnih nahajališč |

290 | Dejavnosti lova, ribolova ali nabiranja, ki niso navedene zgoraj |

| Rudarstvo in pridobivanje materialov |

300 | Pridobivanje peska in gramoza |

301 | Kamnolomi |

302 | odstranjevanje materiala z obrežij |

310 | Pridobivanje šote |

311 | ročno rezanje šote |

312 | strojno odstranjevanje šote |

320 | Raziskovanje in pridobivanje nafte ali plina |

330 | Rudniki |

331 | površinski kop |

332 | podzemni rudnik |

340 | Soline in solni rudniki |

390 | Rudarske dejavnosti in dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin, ki niso navedene zgoraj |

| Urbanizacija, industrializacija in podobne dejavnosti |

400 | Urbanizirana območja, naselja |

401 | sklenjena poselitev |

402 | nesklenjena poselitev |

403 | razpršena poselitev |

409 | drugi vzorci poselitve |

410 | Industrijska ali obrtna območja |

411 | Tovarna |

412 | industrijska skladišča |

419 | druga industrijska / obrtna območja |

420 | Odvajanje |

421 | odstranjevanje komunalnih odpadkov |

422 | odstranjevanje industrijskih odpadkov |

423 | odstranjevanje inertnih materialov |

424 | drugo odvajanje |

430 | Kmetijski objekti |

440 | Skladiščenje |

490 | Druge urbanizacijske, industrializacijske in podobne dejavnosti |

| Transport in komunikacije |

500 | Komunikacijska omrežja |

501 | poti, steze, kolesarske steze |

502 | ceste, avtoceste |

503 | železniške proge, proge za visoke hitrosti |

504 | pristaniška območja |

505 | Letališče |

506 | vzletišče, heliport |

507 | most, viadukt |

508 | Tunel |

509 | druga komunikacijska omrežja |

510 | Transport energije |

511 | električni vodi |

512 | Cevovodi |

513 | druge oblike transporta energije |

520 | Plovba |

530 | Izboljšan dostop do lokacije |

590 | Druge oblike transporta in komunikacij |

| Rekreacija in turizem (nekatere dejavnosti so vključene pod druge naslove) |

600 | Objekti za šport in rekreacijo |

601 | igrišče za golf |

602 | Smučišče |

603 | Stadion |

604 | dirkališče, dirkalna steza |

605 | Hipodrom |

606 | zabaviščni park |

607 | športno igrišče |

608 | kamp |

609 | drugi športni / rekreacijski kompleksi |

610 | Informativni centri |

620 | Športne in rekreacijske dejavnosti na prostem |

621 | navtični športi |

622 | pohodništvo, jahanje in vožnja z vozili brez motorja |

623 | motorna vozila |

624 | planinarjenje, plezanje, jamarstvo |

625 | jadralno letenje, zmajarstvo, jadranje s padalom, balonarstvo |

626 | turno smučanje |

629 | druge športne in rekreacijske dejavnosti na prostem |

690 | Drugi vplivi športa in turizma, ki niso navedeni zgoraj |

| Onesnaževanje in drugi človekovi vplivi/dejavnosti |

700 | Onesnaževanje |

701 | onesnaževanje vode |

702 | onesnaževanje zraka |

703 | onesnaževanje tal |

709 | druge oblike ali mešane oblike onesnaževanja |

710 | Obremenjevanje s hrupom |

720 | Teptanje, prekomerna raba |

730 | Vojaški manevri |

740 | Vandalizem |

790 | Drugo onesnaževanje ali človekovi vplivi/dejavnosti |

| Spremembe vodnega režima (mokrišča in morsko okolje), ki jih povzroči človek |

800 | Zasipavanje, pridobivanje zemljišč in izsuševanje, splošno |

801 | polderizacija |

802 | pridobivanje zemljišč iz morja, estuarija ali močvirja |

803 | zasipavanje jarkov, kanalov, ribnikov, jezerc, močvirij ali jam |

810 | Odvodnjavanje |

811 | upravljanje vodne in obrežne vegetacije za namene odvodnjavanja |

820 | Odstranjevanje usedlin (blato …) |

830 | Kanalizacija |

840 | Poplavljanje |

850 | Spreminjanje hidrološkega delovanja, splošno |

851 | spreminjanje morskih tokov |

852 | spreminjanje strukture celinskih vodotokov |

853 | uravnavanje vodne gladine |

860 | Odmetavanje, odlaganje usedlin iz rečnih strug, jezer ali morja |

870 | Nasipi, umetna obrežja, splošno |

871 | objekti za zaščito pred morjem ali varovanje obale |

890 | Druge spremembe vodnega režima, ki jih povzroči človek |

| Naravni procesi (biotski in abiotski) |

900 | Erozija |

910 | Zamuljevanje |

920 | Izsuševanje |

930 | Potopitev |

940 | Naravne katastrofe |

941 | poplava |

942 | plaz |

943 | udor, usad |

944 | neurje, ciklon |

945 | vulkansko delovanje |

946 | potres |

947 | plimski val |

948 | požar (naravni) |

949 | druge naravne katastrofe |

950 | Biocenotska evolucija |

951 | akumulacija organskega materiala |

952 | evtrofikacija |

953 | zakisljevanje |

954 | invazija vrste |

960 | Medvrstna razmerja pri živalih |

961 | tekmovanje (primer: galeb/čigra) |

962 | zajedavstvo |

963 | vnašanje bolezni |

964 | genetsko onesnaževanje |

965 | plenilstvo |

966 | tekmovanje zaradi naselitve vrste |

967 | tekmovanje z domačimi živalmi |

969 | druge oblike ali mešane oblike medvrstnega tekmovanja pri živalih |

970 | Medvrstna razmerja pri rastlinah |

971 | tekmovanje |

972 | zajedavstvo |

973 | vnašanje bolezni |

974 | genetsko onesnaževanje |

975 | pomanjkanje opraševalcev |

976 | škoda, ki jo povzroči divjad |

979 | druge oblike ali mešane oblike medvrstnega tekmovanja pri rastlinah |

990 | Drugi naravni procesi |

[1] Napotilo: SEC 2.05, 13.07.

[2] Razen Švedske, ki jo sestavlja samo ena regija NUTS 1.

--------------------------------------------------

Top