Help Print this page 

Document 31996R0295

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 295/96 z dne 16. februarja 1996 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1892/87 v zvezi z ugotavljanjem tržnih cen odraslih govedi na podlagi lestvice Skupnosti za razvrstitev trupov
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; razveljavil 32008R1249
OJ L 39, 17.2.1996, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 449 - 452
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 158 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 158 - 161

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/295/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/02/1996
  • Date of effect: 24/02/1996; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 9
  • Date of effect: 01/07/1996; uporaba glej člen 9
  • Date of end of validity: 31/12/2008; razveljavil 32008R1249
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31996R0295Uradni list L 039 , 17/02/1996 str. 0001 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 295/96

z dne 16. februarja 1996

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1892/87 v zvezi z ugotavljanjem tržnih cen odraslih govedi na podlagi lestvice Skupnosti za razvrstitev trupov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1892/87 z dne 2. julija 1987 o evidentiranju tržnih cen v sektorju govejega in telečjega mesa [1] in zlasti člena 2 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 563/82 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2090/93 [3], določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 [4], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1026/91 [5], z vpeljavo tržne cene odraslih govedi na podlagi lestvice Skupnosti za razvrstitev trupov;

ker je za zagotovitev, da so določene cene reprezentativne za nacionalno proizvodnjo, potrebno, da klavnice, v katerih se izvajajo zakoli, ali osebe, ki dajejo v zakol večje število odraslih govedi, obvezno sporočajo cene, zato da bi zagotovili pokritje najmanj 25 % zakola v najpomembnejših proizvodnih regijah in najmanj 30 % vsega zakola v vsaki državi članici ter da bi cene, ki jih sporočajo iz različnih regij, ponderirali glede na pomen v proizvodnji govejega in telečjega mesa;

ker se mora država članica sama odločiti, ali je treba njeno ozemlje razdeliti, in v tem primeru tudi, na koliko regij; ker pa morajo glede na to, da so intervencije za govedino v Združenem kraljestvu ločene za Veliko Britanijo in za Severno Irsko, regije, za katere se odloči Združeno kraljestvo, pokrivati izključno Veliko Britanijo ali Severno Irsko;

ker so nekatere države članice ustanovile regionalne odbore za določanje cen; ker je treba tam, kjer njihovo članstvo zagotavlja uravnotežen in objektiven pristop, cene, ki so jih določili, upoštevati pri nacionalnem izračunu cen;

ker je verjetno, da sporočene cene popačijo izračun nacionalne cene, če se ne upoštevajo doplačila, ki jih na področju govejega mesa dajejo tisti, ki morajo ugotavljati cene po tej uredbi;

ker je treba razveljaviti Uredbo Komisije (EGS) št. 3310/86 z dne 30. oktobra 1986 o evidentiranju tržnih cen v Skupnosti na podlagi lestvice razvrstitve trupov odraslih govedi [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2089/93 [7];

ker Upravljalni odbor za goveje in telečje meso ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njihov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Tržne cene v posameznih državah in v Skupnosti na podlagi lestvice za razvrstitev trupov odraslih govedi se ugotavljajo vsak teden ter morajo biti povezane z naslednjimi razredi skladnosti in stopnje zamaščenosti za pet kategorij iz člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 1208/81:

(a) trupi nekastriranih mladih živali moškega spola, mlajših od dveh let: U2, U3, R2, R3,O2, O3;

(b) trupi drugih nekastriranih živali moškega spola: R3;

(c) trupi kastriranih živali moškega spola: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

(d) trupi živali ženskega spola, ki so že telile: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

(e) trupi drugih živali ženskega spola: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2. Države članice se odločijo, ali njihovo ozemlje obsega eno samo regijo ali pa naj bo razdeljeno v več regij. Ta odločitev se sprejme na podlagi:

- velikosti ozemlja,

- obstoja upravne ravni,

- geografskih razlik v cenah.

Vendar pa mora biti ozemlje Združenega kraljestva razdeljeno na najmanj dve regiji, na Veliko Britanijo in Severno Irsko, ki sta lahko naprej deljeni po merilih iz prvega pododstavka.

Člen 2

1. Cene se ugotavljajo prek:

(a) upravljavcev katere koli klavnice, v kateri na leto zakoljejo 20000 ali več odraslih govedi, ki so jih vzredili sami ali nekdo drug v njihovo korist, in/ali odraslih govedi, ki so jih kupili;

(b) upravljavcev katere koli klavnice, ki jo je imenovala država članica in v kateri se na leto zakolje manj kakor 20000 odraslih govedi, ki so jih vzredili sami ali nekdo drug v njihovo korist, in/ali odraslih govedi, ki so jih kupili;

(c) katere koli fizične ali pravne osebe, ki da v zakol v klavnico 10000 ali več odraslih govedi na leto;

(d) katere koli fizične ali pravne osebe, ki jo imenuje država članica in ki da v zakol v klavnico manj kot 10000 odraslih govedi na leto.

Država članica mora zagotoviti, da se ugotavljajo cene za najmanj:

- 25 % zakola v tistih njenih regijah, v katerih je skupaj opravljeno najmanj 75 % vsega zakola v državi članici in

- 30 % zakola odraslih govedi, opravljenega na njenem ozemlju.

2. Države članice, v katerih nikomur ni treba ugotavljati cen po odstavku 1(a) in (c), lahko Komisijo zaprosijo za odstopanje od odstavka 1. Komisija se nato odloči, ali tako odstopanje odobri ali ne, pri čemer upošteva razvoj sestave klavne industrije v državi članici, zmogljivost klavnic ter cilj usklajevanja ugotavljanja cen in sistema poročanja. Kakršno koli odstopanje se odobri le za omejeno obdobje.

3. Cene, ki se ugotavljajo po odstavku 1, so tiste, ki se nanašajo na odraslo govedo, zaklano v zadevnem obdobju, in sicer na temelju klavne teže.

Pri klavnici, ki opravlja zakol odraslih govedi, ki jih je sama vzredila ali so jih vzredili v njeno korist, je ugotovljena cena enaka povprečni ceni, ki se plača za trupe enakovredne kategorije in razreda, zaklane v istem tednu v isti klavnici.

Ugotovljene cene za vsak razred iz člena 1(1) naj prikazujejo povprečno težo trupa, na katero se nanašajo, in navedbo, ali so bile izvedene spremembe, ki bi upoštevale vsakega od elementov iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 563/82.

Člen 3

1. Cene in podrobnosti iz tretjega pododstavka člena 2(3), ugotovljene po členu 2 od ponedeljka do nedelje, mora:

- pisno sporočiti pristojnemu organu države članice upravljavec klavnice ali ustrezna fizična ali pravna oseba, najpozneje do naslednje srede do ure, ki jo določi država članica, ali

- pa se lahko država članica odloči in zahteva, da so poročila pristojnim organom na voljo v klavnici ali v prostorih fizične ali pravne osebe.

Vendar če je država članica ustanovila odbor, da bi določil cene v regiji, in če je članstvo v tem odboru enakovredno razdeljeno med kupce in prodajalce odrasle govedi in njihovih trupov, njegov predsednik pa je zaposlen pri pristojnem organu, lahko država članica določi, da se cene in druge podrobnosti pošljejo neposredno predsedniku odbora ustrezne regije. Če pa država članica ne določi tako, jih predsedniku tega odbora pošlje pristojni organ. Predsednik mora zagotoviti, da izvor nobene cene ne more biti identificiran, ko se ta cena sporoči članom odbora.

2. Posredovane cene so povprečne cene za razred in izražene v nacionalni valuti.

3. Katera koli klavnica ali fizična ali pravna oseba iz člena 2(1), ki izvede doplačila dobaviteljem odraslih govedi ali trupov, a taka plačila niso bila upoštevana pri sporočenih cenah, mora pristojni organ države članice obvestiti o zadnjem doplačilu, ki ga je izvedla, in o obdobju, na katero se to doplačilo nanaša. Nato obvesti državo članico o znesku kakršnih koli doplačil vsakič, ko se posamezno doplačilo izvede.

4. (a) Pristojni organ države članice mora določiti povprečno ceno v regiji za vsak razred iz člena 1(1) na podlagi cen, ki so bile sporočene po odstavku 1 tega člena.

(b) Odbor iz odstavka 1 mora določiti povprečno regionalno ceno za vsak razred iz člena 1(1) na podlagi cen, sporočenih po odstavku 1 tega člena, cene pa nato sporoči pristojnemu organu države članice.

(c) Pri nakupih po pavšalni ceni, kadar se trupi v pošiljki nanašajo na ne več kakor tri zaporedne razrede skladnosti in tri zaporedne razrede po stopnji zamaščenosti v isti kategoriji, se cena pri določanju cen po točkah (a) in (b) upošteva za razred skladnosti, v katerega sodi največ razvrščenih trupov ali, če so enakomerno razdeljeni med razrede, za srednjega od teh razredov, če ta obstaja. V vseh drugih primerih se ta cena ne upošteva.

Vendar se lahko, če znašajo nakupi po pavšalni ceni manj kakor 35 % vsega zakola odraslih govedi v državi članici, sprejme odločitev, da se cene za take nakupe pri izračunih po točkah (a) in (b) ne upoštevajo.

(d) Pristojni organ nato izračuna začetno nacionalno ceno za vsak razred s ponderiranjem regionalnih cen, da se tako upošteva pomen zakola v regiji, na katero se nanašajo cene za ustrezno kategorijo, glede na celotno število zakolov neke kategorije v državi članici.

(e) Pristojni organ popravi začetno nacionalno ceno za razred, tako da:

- upošteva vsakega od elementov iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 563/82, pri katerih se tak popravek še ni izvedel, in

- upošteva izvedena doplačila iz odstavka 3, če znaša popravek najmanj 1 % cene za razred.

Pristojni organ pri popravkih cen po drugi alinei deli vsa doplačila na področju govejega mesa v državi članici v predhodnem obračunskem letu s celotno letno količino odraslih govedi v tonah, na katere se sporočene cene nanašajo.

5. Kadar se sporočene cene po mnenju pristojnega organa države članice:

- nanašajo na nepomembno število trupov, teh cen ne upošteva,

- zdijo nezanesljive, jih upošteva samo, če in ko je prepričan, da so zanesljive.

Člen 4

1. Države članice sporočijo Komisijo cene, izračunane v skladu s členom 3(4) za obdobje od predhodnega ponedeljka do nedelje, med 2. uro popoldne v torek in najpozneje polnočjo v sredo vsak teden. Teh cen ne sporočajo nobenemu drugemu organu, preden jih ne sporočijo Komisiji.

2. Kadar v izjemnih okoliščinah ali zaradi sezonske preskrbe ugotavljanje in sporočanje cen za večje število trupov, ki sodijo v enega ali več razredov iz člena 1(1), v državi članici ali regiji ni mogoče, lahko Komisija uporabi cene, ki so bile nazadnje ugotovljene za razred oziroma razrede; če takšen položaj traja več kakor dva zaporedna tedna, se lahko Komisija odloči za začasno izločitev razreda ali razredov iz ugotavljanja cen in za začasno prerazdelitev teže, dodeljene tem razredom.

Člen 5

1. Za neko kategorijo:

(a) povprečna cena Skupnosti za vsakega od razredov skladnosti in stopnje zamaščenosti iz člena 1(1) je ponderirana povprečna cena nacionalnih tržnih cen, ugotovljenih za neki razred. Ponderiranje temelji na razmerju med količinami nekega razreda, zaklanega v posamezni državi članici, in celotnim obsegom zakola v Skupnosti v tem razredu;

(b) povprečna cena Skupnosti za vsak razred skladnosti je ponderirano povprečje povprečnih cen Skupnosti za razrede po stopnji zamaščenosti, ki tvorijo neki razred skladnosti; ponderiranje temelji na razmerju med zakoli v vsakem razredu po stopnji zamaščenosti in celotnim obsegom zakola v nekem razredu skladnosti v Skupnosti;

(c) povprečna cena Skupnosti je ponderirano povprečje povprečnih cen Skupnosti iz točke (a); ponderiranje temelji na razmerju med količinami, zaklanimi v vsakem razredu iz točke (a), in celotnim obsegom zakola v Skupnosti v tej kategoriji.

2. Povprečna cena Skupnosti za vse kategorije skupaj je ponderirano povprečje povprečnih cen iz odstavka 1(c); ponderiranje temelji na razmerju med vsako kategorijo in celotnim obsegom zakola odraslih govedi v Skupnosti.

3. Faktorji za ponderiranje se redno preverjajo, da se upoštevajo trendi, zabeleženi na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.

Člen 6

Države članice do 1. julija 1996 in nato vsako leto pred 15. aprilom pošljejo Komisiji:

(a) zaupni seznam klavnic, ki ugotavljajo cene, po členu 2(1)(a) ali (b), v katerem je prikazana zmogljivost za odraslo govedo za vsako klavnico, izražena v številkah in, če je možno, v tonah klavne mase za prejšnje koledarsko leto;

(b) zaupni seznam fizičnih ali pravnih oseb, ki ugotavljajo cene, po členu 2(1)(c) ali (d), v katerem je prikazano število odraslih govedi, če je možno, izraženo v tonah klavne mase, ki so jih le-te poslale v zakol v prejšnjem koledarskem letu, in

(c) seznam regij, v katerih poteka ugotavljanje cen, pri vsaki priloženo tudi ponderiranje po členu 3(4), (d).

Člen 7

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe:

- da bi zagotovile točnost ugotovljenih cen;

- da bi zagotovile, da se določila te uredbe uporabljajo; in

- da bi kaznovale kršitve katerega koli določila te uredbe.

Člen 8

Uredba (EGS) št. 3310/86 se razveljavi z učinkom od 1. julija 1996.

Člen 9

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za cene, ugotovljene od tedna, ki se začne 1. julija 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 182,3.7. 1987, str. 29.

[2] UL L 67,11.3. 1982, str. 23.

[3] UL L 190,30.7. 1993, str. 9.

[4] UL L 123,7.5. 1981, str. 3.

[5] UL L 106,26.4. 1991, str. 2.

[6] UL L 305,31.10. 1986, str. 28.

[7] UL L 190, 30.7. 1993, str. 8.

--------------------------------------------------

Top