Help Print this page 

Document 31996R0282

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 282/96 z dne 14. februarja 1996 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvoraBesedilo velja za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0470
OJ L 37, 15.2.1996, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 153 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 153 - 155

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/282/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 14/02/1996
  • Date of effect: 15/04/1996; začetek veljavnosti datum objave + 60 glej člen 2
  • Date of end of validity: 05/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0470
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: razširjeno na EGP z 21997D0904(12) velja za EGP
Relationship between documents
Text

31996R0282Uradni list L 037 , 15/02/1996 str. 0012 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 282/96

z dne 14. februarja 1996

o spremembi prilog I, II in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 281/96 [2], ter zlasti členov 6, 7 in 8 Uredbe,

ker je treba v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90 postopno določiti najvišje mejne vrednosti ostankov za vse farmakološko aktivne snovi, ki se uporabljajo v Skupnosti v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil;

ker je treba najvišje mejne vrednosti ostankov določiti šele potem, ko se v okviru Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini preučijo vsi ustrezni podatki o varnosti ostankov zadevnih snovi za potrošnike živil živalskega izvora in o vplivu ostankov na industrijsko predelavo živil;

ker je treba pri določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora določiti živalske vrste, v katerih so lahko ostanki prisotni, mejne vrednosti, do katerih so lahko prisotni v vsakem zadevnem mesnem tkivu, pridobljenem iz zdravljene živali (ciljno tkivo), in naravo ostanka, ki je pomemben za spremljanje ostankov (marker ostanek);

ker je za nadzor ostankov, kakor je določeno v ustrezni zakonodaji Skupnosti, običajno treba določiti najvišje mejne vrednosti ostankov za ciljna tkiva jeter ali ledvic; ker pa se jetra in ledvice pogosto odstranijo iz klavnih trupov, namenjenih za mednarodno trgovino, je torej treba vedno določiti najvišje mejne vrednosti ostankov tudi za mišična ali maščobna tkiva;

ker je v primeru zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih nesnicam, živalim v laktaciji ali čebelam delavkam, treba določiti tudi najvišje mejne vrednosti ostankov za jajca, mleko ali med;

ker je treba v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti cefkvinom;

ker je treba v Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti buserelin, ketoprofen, kofein, teofilin in teobromin;

ker je zato, da se omogoči končanje znanstvenih študij, treba v Prilogo III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 vnesti josamicin, dekokvinat in kolistin;

ker je treba do začetka veljavnosti te uredbe dopustiti rok 60 dni, da lahko države članice dovoljenja za promet z zadevnimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila izdana v skladu z Direktivo Sveta 81/851/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/40/EGS [4], po potrebi prilagodijo določbam te uredbe;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 60. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. februarja 1996

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

[2] UL L 37, 15.2.1996, str. 9.

[3] UL L 317, 6.11.1981, str. 1.

[4] UL L 214, 24.8.1993, str. 31.

--------------------------------------------------

PRILOGA

A. Priloga I se spremeni:

1. Učinkovine proti infekcijam

1.2 Antibiotiki

1.2.2 Cefalosporini

"Farmakološko aktivna(-e) snov(-i) | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

1.2.2.1Cefkvinom | Cefkvinom | Govedo | 20 µg/kg | Mleko" | |

B. Priloga II (2. "Organske spojine") se spremeni:

2. Organske kemikalije

"Farmakološko aktivna(-e) snov(-i) | Živalska vrsta | Druge določbe |

2.29Buserelin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

2.30Ketoprofen | Govedo, kopitarji | |

2.31Kofein | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

2.32Teofilin | Vse vrste za proizvodnjo živil | |

2.33Teobromin | Vse vrste za proizvodnjo živil" | |

C. Priloga III se spremeni:

1. Učinkovine proti infekcijam

1.2 Antibiotiki

1.2.2 Makrolidi

"Farmakološko aktivna(-e) snov(-i) | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

1.2.2.4Josamicin | Josamicin | Piščanci | 400 µg/kg | Ledvice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

200 µg/kg | Jetra, mišice, maščoba |

200 µg/kg | Jajca" |

1.2.6 Kinoloni

"Farmakološko aktivna snov | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

1.2.6.2Dekokvinat | Dekokvinat | Govedo, ovce | 500 µg/kg | Mišice, jetra, ledvice, maščoba | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000" |

1.2.8 Polimiksini

"Farmakološko aktivna(-e) snov(-i) | Marker ostanek | Živalska vrsta | MRL | Ciljna tkiva | Druge določbe |

1.2.8.1Kolistin | Kolistin | Govedo, ovce, prašiči, piščanci. kunci | 200 µg/kg | Ledvice | Začasne MRL prenehajo veljati 1. julija 2000 |

150 µg/kg | Jetra, mišice, maščoba |

Govedo, ovce | 50 µg/kg | Mleko |

Piščanci | 300 µg/kg | Jajca" |

--------------------------------------------------

Top