EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0158

Uredba Komisije (ES) št. 158/96 z dne 30. januarja 1996 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2670/81 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto

OJ L 24, 31.1.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 421 - 422

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; implicitno zavrnjeno 32006R0967

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/158/oj

31996R0158Uradni list L 024 , 31/01/1996 str. 0003 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 158/96

z dne 30. januarja 1996

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2670/81 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1785/81 z dne 30. junija 1981 o skupni ureditvi trgov za sladkor [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1101/95 [2], in zlasti člena 26(3) Uredbe,

ker člen 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81 določa, da se sladkor C, izoglukoza C in inulinski sirup C ne smejo prodati na notranjem trgu Skupnosti in se morajo izvoziti v naravnem stanju pred 1. januarjem po koncu zadevnega tržnega leta; ker isti člen določa tudi, da se naloži dajatev za sladkor C, izoglukozo C in inulinski sirup C, za katere dokazilo o izvozu v naravnem stanju in v predpisanem obdobju ni predloženo v roku, ki ga je treba določiti;

ker je bila skupna ureditev trga za sladkor, ki jo ureja Uredba (EGS) št. 1785/81, razširjena na inulinski sirup s tarifnima oznakama KN ex17026090 in 17029080; ker se zato sistem proizvodnih kvot, ki ga navedena uredba predvideva, nanaša na ta proizvod; ker je zato treba ustrezno spremeniti tudi Uredbo Komisije (EGS) št. 2670/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1754/93 [4];

ker je Sporazum o kmetijstvu, sklenjen v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, vodil predvsem do odprave spremenljivih uvoznih prelevmanov s 1. julijem 1995, ki jih je predvidela skupna ureditev trga za sladkor; ker je zato treba zgoraj navedeno dajatev odslej določati glede na uvozne dajatve za zadevni proizvod;

ker izkušnje kažejo, da nalaganje pavšalnih dajatev za nadomestni izvoz sladkorja ali izoglukoze ni upravičeno;

ker je ta uredba v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2670/81 se spremeni:

1. Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Šteje se, da so bili proizvodi iz člena 26(1) Uredbe (EGS) št. 1785/81 izvoženi, če:

(a) so, brez vpliva na druge določbe te uredbe, dokazila iz člena 2 v lasti pristojnega organa države članice proizvodnje, ne glede na to, katera država članica je bila izvoznica sladkorja C, izoglukoze C ali inulinskega sirupa C;

(b) država članica izvoznica sprejme zadevno izvozno deklaracijo pred 1. januarjem po koncu tržnega leta, v katerem je bil sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sirup C proizveden;

(c) je sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sirup C ali ustrezna količina v smislu člena 2(3) zapustila carinsko ozemlje Skupnosti najpozneje 60 dni po 1. januarju iz točke (b);

(d) je bil proizvod izvožen brez izvoznega nadomestila ali prelevmana kot beli sladkor ali surovi sladkor, ki ni bil denaturiran, ali kot sirupi, ki so bili pridobljeni pred sladkorjem v trdnem stanju in spadajo pod tarifni oznaki KN 17026090 in 17029099, kot na primer izoglukoza v naravnem stanju ali inulinski sirup v naravnem stanju.

Razen v primerih višje sile se šteje, da je bila zadevna količina sladkorja C, izoglukoze C ali inulinskega sirupa C prodana na notranjem trgu, če kateri koli od pogojev iz prvega pododstavka ni izpolnjen.

V primerih višje sile pristojni organ države članice, na ozemlju katere je bil proizveden sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sirup C, odloči o potrebnih ukrepih na podlagi okoliščin, na katere se sklicuje zadevna stranka.

Kadar se sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sirup C izvozi z ozemlja države članice, v kateri ni bil proizveden, se ti ukrepi sprejmejo po prejetju mnenja, kadar je to primerno, pristojnih organov te države članice."

2. Člen 2 se spremeni:

(a) prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Dokazila, da je zadevni proizvajalec izpolnil pogoje iz člena 1(1), se predložijo pristojnemu organu države članice, na ozemlju katere je bil sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sirup C proizveden, pred 1. aprilom po koncu tržnega leta, v katerem je bil proizveden."

(b) točka (c) prvega pododstavka odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

"(c) izjava proizvajalca, da je proizvedel sladkor C, izoglukozo C ali inulinski sirup C."

(c) drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

"Pri izvozu pa lahko zadevni proizvajalec nadomesti sladkor C z drugim belim sladkorjem v naravnem stanju s tarifno oznako KN 1701 ali izoglukozo C z drugo izoglukozo z enako vsebnostjo fruktoze, ki ju je proizvedel drug proizvajalec, ustanovljen na ozemlju iste države članice."

(d) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Če se sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sladkor C skladišči za izvoz v silosu, skladišču ali cisterni zunaj proizvajalčeve tovarne, v državi članici proizvodnje ali drugi državi članici, kjer se skladišči drug sladkor ali izoglukoza ali inulinski sirupi, ki so jih proizvedli drugi proizvajalci ali zadevni proizvajalec, ne da bi jih bilo mogoče fizično razločevati, mora biti ves tako skladiščeni sladkor, izoglukoza ali inulinski sirupi pod upravnim nadzorom, ki zagotavlja jamstva, enakovredna carinskemu nadzoru, do sprejetja izvozne deklaracije iz člena 1(1)(b) in pod carinskim nadzorom od trenutka navedenega sprejetja. V tem primeru se lahko količina sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, proizvedenega v Skupnosti, ki ustreza zadevni količini sladkorja C, izoglukoze C ali inulinskega sirupa C, skladiščena v istem silosu, skladišču ali cisterni do trenutka sprostitve iz skladišča, izvozi s carinskega ozemlja Skupnosti kot nadomestilo za navedeni sladkor C, izoglukozo C ali inulinski sirup C.

Če se beli sladkor C s tarifno oznako KN 17019910 zapakira za izvoz v maloprodajno pakiranje z neto vsebino proizvoda največ en kilogram in v paket skupaj z drugimi prehrambnimi proizvodi, ki ga izvozi priznana dobrodelna organizacija v imenu podjetja, proizvajalca sladkorja C, se to lahko šteje kot nadomestitev v smislu odstavka 2."

3. Člen 3 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Zadevna država članica za količine, ki so bile v smislu člena 1(1) prodane na notranjem trgu, naloži dajatev za sladkor C na 100 kg belega oziroma surovega sladkorja, za izoglukozo C na 100 kilogramov suhe snovi in za inulinski sirup C na 100 kilogramov suhe snovi, izražene v ekvivalentu sladkorja ali izoglukoze, ki je enaka vsoti:

- najvišjih uvoznih dajatev za zadevni proizvod v tržnem letu, v katerem je bil proizveden zadevni sladkor C, izoglukoza C ali inulinski sirup C, ter šest mesecev po tem tržnem letu

in

- 1,21 ECU."

(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4. Za količine sladkorja C, izoglukoze C ali inulinskega sirupa C, ki so bile pred izvozom uničene ali nepopravljivo poškodovane v okoliščinah, ki jih je pristojni organ zadevne države članice priznal kot primer višje sile, se ustrezni znesek iz odstavka 1 ne naloži."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 177, 1.7.1981, str. 4.

[2] UL L 110, 17.5.1995, str. 1.

[3] UL L 262. 16.9.1981, str. 14.

[4] UL L 161, 2.7.1993, str. 45.

--------------------------------------------------

Top