Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0064

Direktiva Komisije 96/64/ES z dne 2. oktobra 1996 o prilagoditvah Direktive Sveta 77/389/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za vleko na motornih vozilih tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP.

OJ L 258, 11.10.1996, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 273 - 278
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 273 - 278
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; implicitno zavrnjeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/64/oj

31996L0064Uradni list L 258 , 11/10/1996 str. 0026 - 0031


Direktiva Komisije 96/64/ES

z dne 2. oktobra 1996

o prilagoditvah Direktive Sveta 77/389/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za vleko na motornih vozilih tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/389/EGS z dne 17. maja 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za vleko na motornih vozilih [1], zlasti člena 4,

ker je Direktiva 77/389/EGS ena od posamičnih direktiv za postopek ES-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo 70/156/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/27/ES [3]; ker se torej določbe Direktive 70/156/EGS, glede sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, uporabljajo za to direktivo;

ker je zlasti v členu 3(4) in v členu 4(3) Direktive 70/156/EGS določeno, da ima vsaka posamična direktiva priložen opisni list, ki vsebuje ustrezne podatke iz Priloge I k navedeni direktivi, in tudi certifikat o homologaciji na podlagi Priloge VI k navedeni direktivi, da bi bila homologacija lahko računalniško podprta;

ker se spremenijo samo upravne določbe iz navedene direktive; ker zato ni treba razveljavljati obstoječih homologacij, ki so bile podeljene na podlagi navedene direktive, niti preprečiti registracije, prodaje in začetka uporabe novih vozil, ki jih zajemajo te homologacije;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ustanovljenim z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Členi Direktive 77/389/EGS se spremenijo:

- v členu 1 se črtajo besede: "razen tirnih vozil, kmetijskih ali gozdarskih traktorjev in strojev ter komunalnih vozil" in se nadomestijo z naslednjimi besedami: "… razen tirnih vozil, kmetijskih in gozdarskih traktorjev in vseh delovnih strojev",

- v členu 2 se črtata besedi "iz Priloge" in se nadomestita z besedama "iz Priloge II",

- v členu 3 se črtata besedi "iz Priloge" in se nadomestita z besedama "iz Priloge II",

- v členu 4 se črtajo besede "iz Priloge te direktive" in se nadomestijo z besedami "iz prilog k tej direktivi".

2. Priloga k Direktivi 77/389/EGS se spremeni skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice po 1. oktobru 1997:

- ne smejo več podeljevati ES- homologacij na podlagi člena 4(1) Direktive 70/156/EGS in

- lahko zavrnejo nacionalno homologacijo

za nov tip vozila zaradi razlogov, ki se nanašajo na naprave za vleko, če le-ta ne ustreza določbam Direktive 77/389/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo.

S to direktivo ne bodo razveljavljene homologacije, ki so bile že podeljene na podlagi Direktive 77/389/EGS, ali pa onemogočena razširitev homologacij v okviru direktive, na podlagi katere so bile prvotno podeljene.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. oktobra 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. oktobra 1996

Za Komisijo

Martin bangemann

Član Komisije

[1] UL L 145, 13.6.1977, str. 41.

[2] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[3] UL L 169, 8.7.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SPREMEMBE PRILOGE K DIREKTIVI 77/389/EGS

1. Pred Prilogo se vstavi naslednji seznam prilog:

"

SEZNAM PRILOG

Priloga I: | Upravne določbe za homologacijo Dodatek 1: Opisni list Dodatek 2: Certifikat o homologaciji |

Priloga II: | Naprave za vleko |

"

2. Vstavi se nova Priloga I:

"

PRILOGA I

UPRAVNE DOLOČBE ZA HOMOLOGACIJO

1. VLOGA ZA PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE ZA DOLOČENI TIP VOZILA

1.1 Vlogo za podelitev ES-homologacije na podlagi člena 3(4) Direktive 70/156/EGS za določeni tip vozila glede na njegove naprave za vleko vloži proizvajalec.

1.2 Vzorec opisnega lista je podan v Dodatku 1.

1.3 Tehnični službi, pristojni za opravljanje preskusov v postopku homologacije, je treba predložiti:

1.3.1 vzorčno vozilo za tip, za katerega je treba podeliti homologacijo.

2. PODELITEV ES--HOMOLOGACIJE ZA DOLOČENI TIP VOZILA

2.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se ES-homologacija podeli na podlagi člena 4(3), in če pride v poštev, člena 4(4) Direktive 70/156/EGS.

2.2 Vzorec certifikata o ES homologaciji je podan v Dodatku 2.

2.3 Za vsak homologirani tip vozila se določi homologacijska številka skladno s Prilogo VII Direktive 70/156/EGS. Ista država članica ne sme podeliti iste številke drugemu tipu vozila.

3. SPREMEMBE TIPA IN SPREMEMBE HOMOLOGACIJ

3.1 Ob spremembi tipa, ki je bil homologiran na podlagi te direktive, se uporabljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/EGS.

4. SKLADNOST PROIZVODNJE

4.1 Ukrepe za zagotavljanje skladnosti proizvodnje je treba sprejeti skladno z določbami, opredeljenimi v členu 10 Direktive 70/156/EGS.

"

3. Vstavita se dva nova dodatka,Dodatek 1 in Dodatek 2:"

Dodatek 1

+++++ TIFF +++++

Dodatek 2

VZOREC

(največji format: A4 (210 x 297 mm))

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

+++++ TIFF +++++

Dopolnilo k certifikatu o ES-homologaciji št.……,

ki se nanaša na homologacijo vozila na podlagi Direktive 77/389/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo…/…/ES

+++++ TIFF +++++

"

4. Sedanja Priloga postane Priloga II.

V točki 1.2 se besedilo "Priloga I" nadomesti s "Priloga II A".

--------------------------------------------------

Top