EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0016

Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov

OJ L 78, 28.3.1996, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 492 - 494
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 192 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 87 - 89

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/oj

31996L0016Uradni list L 078 , 28/03/1996 str. 0027 - 0029


Direktiva Sveta 96/16/ES

z dne 19. marca 1996

o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je bila Direktiva Sveta 72/280/EGS z dne 31. julija 1972 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov, ki jih izvajajo države članice [3], večkrat spremenjena; ker je glede na nove spremembe zaradi preglednosti treba preoblikovati določbe navedene direktive;

ker Komisija potrebuje zanesljive podatke o proizvodnji in uporabi mleka in zanesljive, kratkoročne informacije o dobavah mleka podjetjem, ki mleko pripravljajo ali predelujejo, ter o proizvodnji mlečnih proizvodov v državah članicah, da lahko opravlja svoje dolžnosti iz Pogodbe in določb Skupnosti o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode;

ker je treba statistična raziskovanja o prireji in uporabi mleka na kmetijah izvajati v skladu z enotnimi merili in bolj natančno, v podjetjih držav članic, ki predelujejo mleko, pa je treba izvajati mesečna statistična raziskovanja;

ker je za zagotovitev primerljivih rezultatov treba določiti skupna merila glede obsega statističnega raziskovanja, opazovanih značilnosti in postopka statističnega raziskovanja;

ker so izkušnje, pridobljene pri izvajanju prejšnjih pravil, pokazale, da bi bilo koristno poenostaviti določbe, zlasti tako, da se odpravi zahteva glede tedenskih rezultatov;

ker je zaradi rastočega pomena vsebnosti mlečnih beljakovin v mlečnih proizvodih treba ustrezno ukrepati;

ker je zaradi lažjega izvajanja določb te direktive primerno, da se tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo nadaljuje, zlasti v Stalnem odboru za statistiko kmetijstva, ustanovljenem s Sklepom 72/279/EGS [4],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice:

1. popišejo enote statističnega raziskovanja, opredeljene v členu 2, o podatkih, opredeljenih v členu 4, in Komisijo mesečno, letno in triletno obveščajo o rezultatih;

2. po postopku iz člena 7 izvedejo na kmetijskih gospodarstvih letne ankete o proizvodnji mleka in njegovi uporabi;

3. s soglasjem Komisije lahko uporabijo podatke iz drugih uradnih virov.

Člen 2

V statistična raziskovanja iz člena 1(1) so vključena:

1. podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki odkupujejo polnomastno mleko ali, v nekaterih primerih, mlečne proizvode neposredno od kmetijskih gospodarstev ali od podjetij iz točke 2, da bi jih predelali v mlečne proizvode;

2. podjetja, ki zbirajo mleko ali smetano, da bi ga v celoti ali delno, brez kakršne koli predelave, predale podjetjem iz točke 1.

Države članice z ustreznimi ukrepi v največji možni meri preprečijo podvajanje rezultatov.

Člen 3

1. V tej direktivi pomeni "mleko" kravje, kozje, ovčje ali bivolje mleko. Mesečna statistična raziskovanja, predvidena v členu 4(1)(a), se nanašajo samo na kravje mleko in proizvode, proizvedene izključno iz kravjega mleka.

2. Seznam mlečnih proizvodov, vključenih v statistična raziskovanja, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 7. Ta seznam se lahko spremeni po istem postopku.

3. Standardne opredelitve različnih proizvodov, ki se uporabljajo pri sporočanju rezultatov, se pripravijo v skladu s postopkom iz člena 7.

Člen 4

1. Statistična raziskovanja iz člena 1(1) morajo omogočati, da se zagotovijo vsaj podatki iz spodnjih točk (a), (b) in (c).

Vprašalnike je treba sestaviti tako, da ne pride do podvajanja.

Podatki se nanašajo:

(a) mesečno:

(i) na količino in vsebnost maščob v zbranem mleku in smetani ter na vsebnost beljakovin v zbranem kravjem mleku;

(ii) na količino določenih proizvodov iz svežega mleka, predelanih in na voljo za dobavo, in na količino določenih proizvedenih mlečnih proizvodov;

(b) letno:

(i) na količino, vsebnost maščob in beljakovin v razpoložljivem mleku in smetani;

(ii) na količino proizvodov iz svežega mleka, ki so bili predelani in so na voljo za dobavo ter drugih proizvedenih mlečnih proizvodov, razčlenjenih po vrstah;

(iii) na uporabo surovin v obliki polnomastnega mleka in posnetega mleka ter na količino maščob, uporabljenih v proizvodnji mlečnih proizvodov;

(c) triletno (od 31. decembra 1997):

na število enot statističnega raziskovanja iz člena 2 razčlenjenih po velikostnem razredu.

2. Da se v treh letih po veljavnosti te direktive analizira možnost razširitve letnih statističnih podatkov iz točke b tako, da se vanje vključi vsebnost beljakovin v glavnih mlečnih proizvodih, države članice v tem obdobju izvedejo pilotska statistična raziskovanja ali študije, kako doseči navedeni cilj. V skladu s postopkom iz člena 7 Komisija oblikuje delovni program za vsako od treh let.

Države članice Komisiji letno predložijo poročilo o izvajanju tega programa, vključno z razpoložljivimi statističnimi podatki in informacijami, potrebnimi za njihovo razlago.

Člen 5

1. Brez poseganja v drugi pododstavek so statistična raziskovanja iz člena 1(1) izčrpne za mlekarne, ki v državi članici zberejo vsaj 95 % kravjega mleka, z bilancami, ki se jih oceni na podlagi reprezentativnih vzorcev ali drugih virov.

Države članice lahko izvedejo mesečna statistična raziskovanja iz člena 4(1)(a) kot vzorčna statistična raziskovanja. V tem primeru napaka vzorčenja ne sme presegati 1 % vsega v državi zbranega mleka in smetane (z intervalom zaupanja 68 %).

2. Države članice izvedejo vse potrebne ukrepe, da dobijo celovite in dovolj natančne rezultate. V obliki metodološkega poročila predložijo Komisiji vse informacije, ki omogočajo ocenitev natančnosti posredovanih rezultatov, zlasti:

(a) uporabljene vprašalnike;

(b) varnostne ukrepe za preprečitev podvajanja podatkov;

(c) metode, uporabljene za prenos podatkov, prejetih z vprašalniki v tabele Skupnosti.

Metodološka poročila, dostopnost in zanesljivost podatkov in vse druge zadeve, povezane z izvajanjem te direktive, enkrat letno pregleda ustrezna delovna skupina Stalnega odbora za statistiko kmetijstva. Prvo metodološko poročilo se Komisiji predloži najkasneje do konca leta po začetku veljavnosti te direktive.

Člen 6

1. Tabele za posredovanje podatkov se pripravijo v skladu s postopkom iz člena 7.

Tabele se lahko spremenijo v skladu z istim postopkom.

2. Države članice posredujejo podatke iz odstavka 3, vključno s podatki, ki se štejejo za zaupne po nacionalni zakonodaji ali pravilih glede zaupnosti statističnih podatkov v skladu z določbami Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o posredovanju zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti [5].

3. Države članice pošljejo Komisiji v čim krajšem času po tem, ko pripravijo povzetek, in najkasneje:

(a) petinštirideset dni po koncu meseca, na katerega se nanašajo mesečni rezultati iz točke 4(1)(a);

(b) v juniju leta, ki sledi letu, za katerega se zbirajo podatki:

- letne rezultate iz člena 4(1)(b);

- poročilo o izvajanju iz člena 4(2);

(c) septembra leta, ki sledi letu, za katerega se zbirajo rezultati iz člena 1(2) in člena 4(1)(c).

4. Komisija pregleda poslane podatke in države članice obvesti o skupnih rezultatih.

Člen 7

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika države članice preda zadevo Stalnemu odboru za statistiko kmetijstva (v nadaljevanju "odbor").

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje je sprejeto z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe, za sprejemanje sklepov Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če ukrepi niso skladni z mnenjem odbora ali če mnenje ni podano, Komisija takoj predloži Svetu predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.

(c) Če po izteku treh mesecev po predložitvi predloga Svetu ta ne sprejme odločitve, sprejme predlagane ukrepe Komisija.

Člen 8

Komisija predloži Svetu poročilo o izkušnjah, dobljenih pri izvajanju te direktive, najkasneje 1. julija 1999. Obenem predloži zlasti rezultate analize iz člena 4(2) skupaj s predlogi, kjer je to primerno, o dokončnem roku.

Člen 9

1. Direktiva 72/280/EGS se s 1. januarjem 1997 razveljavi.

2. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanje na to direktivo.

Člen 10

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. marca 1996

Za Svet

Predsednik

W. Luchetti

[1] UL C 321, 1.12.1995, str. 6.

[2] UL C 32, 5.2.1996.

[3] UL L 179, 7.8.1972, str. 2. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[4] UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

[5] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

Top