EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0581

Odločba Komisije z dne 24. junija 1996 o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z geotekstilomBesedilo velja za EGP.

OJ L 254, 8.10.1996, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 416 - 418
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 265 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 265 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 88 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015; se razveljavijo in nadomestijo z 32015D1958

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/581/oj

31996D0581Uradni list L 254 , 08/10/1996 str. 0059 - 0061


Odločba Komisije

z dne 24. junija 1996

o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z geotekstilom

(Besedilo velja za EGP)

(96/581/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta št. 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta št. 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ker mora Komisija po členu 13(3) Direktive Sveta št. 89/106/EGS med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda izbrati "najmanj zahtevni postopek, ki izpolnjuje zahteve po varnosti"; ker to pomeni, da je nujno odločiti, ali je za dani proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema za nadzor proizvodnje v tovarni po proizvajalčevi obveznosti potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je potrebno vključevanje certifikacijskega organa iz razlogov, povezanih z izpolnjevanjem meril iz člena 13(4);

ker člen 13(4) zahteva, da je tako opredeljeni postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je torej zaželeno, da se opredeli pojem proizvodov ali družine proizvodov, kakor se uporabljajo v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka, ki sta predvidena v členu 13(3), podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi št. 89/106/EGS, je torej nujno jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov za vsak proizvod ali družino proizvodov skladno s Prilogo III, saj daje ta prednost nekaterim sistemom;

ker ustreza postopek iz točke (a) člena 13(3) sistemom brez stalnega nadzora, ki so navedeni v prvi možnosti ter v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker postopek iz točke (b) člena 13(3) ustreza sistemom stalnega nadzora, ki so navedeni v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družin proizvodov, ki so navedene v Prilogi I, se potrdi s postopkom, po katerem je tovarniški sistem nadzora proizvodnje v izključni odgovornosti proizvajalca, ki zagotavlja, da je proizvod skladen z ustreznimi tehničnimi specifikacijami.

Člen 2

Skladnost proizvodov, ki so navedeni v Prilogi II, se potrdi s postopkom, po katerem je poleg proizvajalca, ki upravlja tovarniški sistem nadzora proizvodnje, v oceno in nadzorovanje nadzora proizvodnje ali samega proizvoda vključen tudi certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek za preverjanje skladnosti, ki je predpisan v Prilogi III, bo naveden v mandatih za harmonizirane standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. junija 1996

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

GEOTEKSTIL

- Geosintetika (membrane in tekstilije), geokompoziti, georešetke, geomembrane in geomreže, ki se uporabljajo pri vseh gradbenih delih:

- kot ločilni sloj.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

GEOTEKSTIL

- Geosintetika (membrane in tekstilije), geokompoziti, georešetke, geomembrane, geomreže, ki se uporabljajo za ceste, železnice, temelje in stene, drenažne sisteme, zaščito pred erozijo, zbirna jezera in jezove, kanale, predore in podzemne konstrukcije, odložišča ali hranjenje tekočih odpadkov, odložišča ali hranjenje trdnih odpadkov:

- kot zaščita pred pretokom tekočin ali plinov,

- kot zaščitna plast,

- za drenažo in filtriranje,

- za armiranje.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

DRUŽINA PROIZVODOV

GEOTEKSTIL (1/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedene proizvode in njihovo predvideno uporabo se od CEN/CENELEC zahteva natančna opredelitev navedenih sistemov potrjevanja skladnosti pri ustreznih usklajenih standardih:

Proizvod(i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Stopnja(-e) ali razred(i) (požarne lastnosti) | Sistem(i) potrjevanja skladnosti |

Geosintetika (membrane in tekstilije), geotekstil, geokompoziti, georešetke, geomembrane in geomreže, ki se uporabljajo: kot zaščita pred pretokom tekočin ali plinov,kot zaščitna plastza drenažo in/ali filtriranjeza armiranje | ceste, železnice, temelji in stene, drenažni sistemi, zaščita pred erozijo, zbirna jezera in jezovi, kanali, predori in podzemne konstrukcije, odložišča ali hranjenje tekočih odpadkov, odložišča ali hranjenje trdnih odpadkov: | — | 2 + |

Specifikacija za sistem naj bo izvedljiva tudi v primerih, ko delovanja ni treba opredeliti glede določene lastnosti, saj v vsaj eni državi članici ni nobene pravne zahteve po takšni lastnosti (glej prilogo 2(1) Direktive 89/106/EGS in po potrebi klavzulo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V teh primerih se preverjanje te lastnosti ne sme naložiti izdelovalcu, če ta ne želi označiti delovanja proizvoda v tem pogledu.

DRUŽINA PROIZVODOV

GEOTEKSTIL (2/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedene proizvode in njihovo predvideno uporabo se od CEN/CENELEC zahteva natančna opredelitev navedenih sistemov potrjevanja skladnosti pri ustreznih usklajenih standardih:

Proizvod(i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Stopnja(-e) ali razred(i) (požarne lastnosti) | Sistem(i) potrjevanja skladnosti |

Geosintetika (membrane in tekstilije), geotekstil, geokompoziti, georešetke, geomembrane in geomreže, ki se uporabljajo: kot zaščitna plast | Pri vseh delih | — | 4 |

Specifikacija za sistem naj bo izvedljiva tudi v primerih, ko delovanja ni treba opredeliti glede določene lastnosti, saj v vsaj eni državi članici ni nobene pravne zahteve po takšni lastnosti (glej prilogo 2(1) Direktive 89/106/EGS in po potrebi klavzulo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V teh primerih se preverjanje te lastnosti ne sme naložiti izdelovalcu, če ta ne želi označiti delovanja proizvoda v tem pogledu.

--------------------------------------------------

Top