Help Print this page 

Document 31996D0578

Title and reference
Odločba Komisije z dne 24. junija 1996 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s sanitarnimi napravamiBesedilo velja za EGP.
  • In force
OJ L 254, 8.10.1996, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 406 - 408
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 252 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 252 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 78 - 80

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/578/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 24/06/1996
  • Date of effect: 25/06/1996; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 25/06/1996
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: razširjeno na EGP z 21998D0205(08) velja za EGP
Relationship between documents
Text

31996D0578Uradni list L 254 , 08/10/1996 str. 0049 - 0051


Odločba Komisije

z dne 24. junija 1996

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s sanitarnimi napravami

(Besedilo velja za EGP)

(96/578/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda po členu 13(3) Direktive Sveta 89/106/EGS izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za neki proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti, ali pa je za izpolnjevanje meril iz člena 13(4) treba vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvoda ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3), podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi št. 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. junija 1996

Za Komisijo

Martin bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SANITARNE NAPRAVE

Lijaki, umivalniki in umivalna korita; kopalne kadi, kadi za prhanje, bideji, pisoarji, straniščne kadi ali posode; zemeljska, kemična in kompostna stranišča; poljska stranišča, stranišča na počep, splakovalniki; kadi z vodnim vrtincem, zavese za kadi in prhe ali za pregrade.

Modularna javna stranišča in straniščne školjke s prevleko, narejeno iz materialov, ki so glede na požarno odpornost razvrščeni v razrede A, B ali C in pri katerih se požarna odpornost med proizvodnim procesom ne spremeni (v splošnem tisti, narejeni iz negorljivih surovin), kakor tudi iz materialov, razvrščenih v razrede D, E ali F.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SANITARNE NAPRAVE

Modularna javna stranišča in straniščne školjke s prevleko iz materialov, ki so glede na požarno odpornost razvrščeni v razrede A, B ali C in pri katerih se požarna odpornost med proizvodnim procesom lahko spremeni (v splošnem tisti iz gorljivih surovin).

--------------------------------------------------

PRILOGA III

DRUŽINA PROIZVODOV

SANITARNE NAPRAVE (1/1)

Sistem potrjevanja ustreznosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno(-e) uporabo(-e) mora Evropski odbor za standardizacijo/Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CEN/Cenelec) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i) | Predvidena(-e) uporaba(-e) | Raven(-i) ali razred(-i) glede na požarno odpornost | Sistem(-i) potrjevanja skladnosti |

Lijaki, umivalniki in umivalna korita; kopalne kadi, kadi za prhanje, bideji, pisoarji, straniščne kadi ali posode; zemeljska, kemična in kompostna stranišča; poljska stranišča, stranišča na počep, splakovalniki; kadi z vodnim vrtincem, zavese za kadi in prhe ter pregrade in modularna stranišča. | Osebna higiena | __ | 4 |

Modularna javna stranišča in straniščne školjke | Osebna higiena | A, B ali C | 1 |

A, B ali C | 3 |

D, E ali F | 4 |

--------------------------------------------------

Top