Help Print this page 

Document 31996D0577

Title and reference
Odločba Komisije z dne 24. junija 1996 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z vgrajenimi protipožarnimi sistemiBesedilo velja za EGP.
  • In force
OJ L 254, 8.10.1996, p. 44–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 401 - 405
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 247 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 247 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 22 - 26

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/577/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 24/06/1996
  • Date of effect: 25/06/1996; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 25/06/1996
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: razširjeno na EGP z 21998D0205(08) velja za EGP
Relationship between documents
Text

31996D0577Official Journal L 254 , 08/10/1996 P. 0044 - 0048


Odločba Komisije

z dne 24. junija 1996

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z vgrajenimi protipožarnimi sistemi

(Besedilo velja za EGP)

(96/577/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti proizvoda po členu 13(3) Direktive Sveta 89/106/EGS izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za neki proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je zaradi izpolnjevanja meril, navedenih v členu 13(4), potrebno vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvodov ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3), podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi št. 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, ter v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) dela 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) dela 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki ga izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 2

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi II, bo naveden v mandatih za usklajene standarde.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. junija 1996

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

PRILOGA I

OPREMA ZA JAVLJANJE IN ODKRIVANJE POŽARA, VGRAJENA PROTIPOŽARNA OPREMA, OPREMA ZA NADZOR NAD OGNJEM IN DIMOM TER ZA PREPREČITEV EKSPLOZIJ

- Sklopi opreme za odkrivanje in javljanje požara: kombinirani sklopi opreme za odkrivanje in javljanje požara, sklopi opreme za odkrivanje požara, sklopi opreme za javljanje požara, sklopi javljalnikov požara.

- Sestavni deli sistemov za odkrivanje in javljanje požara: detektorji dima, toplote in ognja, nadzorne in signalne naprave, usmerjevalne naprave za prenos alarma, izolatorji kratkega stika, alarmne naprave, električni napajalniki, vhodno/izhodne naprave, ročni javljalniki.

- Točkovni detektorji/javljalniki dima.

- Sklopi opreme za zadušitev in gašenje požara: cevni sistemi za prvo pomoč, suhi in mokri protipožarni hidrantni sistemi, sistemi opreme škropilnikov in vodnih pršilnikov, sistemi opreme za gašenje s peno, sistemi opreme za gašenje s suhim prahom, sistemi opreme za gašenje s plinom (vključno s sistemi za gašenje s CO2).

- Sestavni deli sistemov za zadušitev in gašenje požara: požarni hidranti, detektorji/stikala za pretok vode, kontaktni detektorji/stikala za tlak, priključni ventili za aktiviranje, razdelilniki in prirobnice, protipožarne črpalke in črpalni sklopi, šobe/škropilniki/iztoki.

- Sklopi opreme za preprečitev eksplozij.

- Sestavni deli sistemov opreme za preprečitev eksplozij: detektorji, dušilci, senzorji eksplozije, proizvodi za ublažitev eksplozije.

- Sklopi opreme za sisteme za nadzor nad ognjem in dimom: oprema za prezračevalne sisteme za odvod dima in toplote, oprema za sistem za izenačevanje tlaka.

- Sestavni deli sistemov za nadzor nad ognjem in dimom: dimne zavese, dušilci, cevni vodi, električni ventilatorji, zračniki, nadzorne plošče, zasilne nadzorne plošče, električni napajalniki.

PRILOGA II

DRUŽINA PROIZVODOV

OPREMA ZA JAVLJANJE IN ODKRIVANJE POŽARA, VGRAJENA PROTIPOŽARNA OPREMA, OPREMA ZA NADZOR NAD OGNJEM IN DIMOM TER ZA PREPREČITEV EKSPLOZIJ (1/1)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in njihovo predvideno(-e) uporabo(-e) mora Evropski odbor za standardizacijo/Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CEN/Cenelec) opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i) Nameravana(-e) uporaba(-e) Nivo-(ji) ali razred(-i) glede na požarno odpornost [3] Sistem(-i) potrjevanja skladnosti

Sklopi opreme Požarna varnost 1 [4]

Odkrivanje in javljanje požara

Kombinirani sklopi opreme za odkrivanje in javljanje požara ___

Sklopi opreme za odkrivanje požara ___

Sklopi opreme za javljanje požara ___

Sklopi javljalnikov požara ___

Zadušitev in gašenje požara

Cevni sistemi za prvo pomoč ___

Suhi in mokri protipožarni hidrantni sistemi ___

Sistemi opreme škropilnikov in vodnih pršilnikov ___

Sistemi opreme za gašenje s peno ___

Sistemi opreme za gašenje s suhim prahom ___

Sistemi opreme za gašenje s plinom (vključno s sistemi za gašenje s CO2) ___

Preprečitev eksplozij

Sklopi opreme za preprečitev eksplozij ___

Nadzor nad ognjem in dimom

Oprema za prezračevalne sisteme za odvod dima in toplote ___

Oprema za sisteme za izenačevanje tlaka ___

Točkovni detektorji dima/javljalniki ___

Sestavni deli Požarna varnost

Odkrivanje in javljanje požara

Detektorji dima, toplote in ognja ___

Nadzorne in signalne naprave ___

Usmerjevalne naprave za prenos alarma ___

Izolatorji kratkega stika ___

Alarmne naprave ___

Električni napajalniki ___

Vhodno/izhodne naprave ___ 1

Ročni javljalniki ___

Zadušitev in gašenje požara

Požarni hidranti ___

Detektorji/stikala za pretok vode ___

Detektorji/stikala za tlak ___

Priključni ventili za aktiviranje ___

Razdelilniki in prirobnice ___

Protipožarne črpalke in črpalni sklopi Šobe/škropilniki/iztoki ___

Preprečitev eksplozij

Detektorji ___

Dušilci ___

Senzorji eksplozije ___

Proizvodi za ublažitev eksplozije ___

Nadzor nad ognjem in dimom

Dimne zavese ___

Dušilci glej DI2

Cevni vodi glej DI2

Električni ventilatorji ___

Zračniki ___

Nadzorne plošče in zasilne nadzorne plošče ___

Električni napajalniki ___

1 Glej določbe v razlagalnem dokumentu št. 2 in/ali "Dopolnila k mandatom glede požarne odpornosti".

2 Sistem 1: Glej točko (i) oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, brez kontrolnega preskusa vzorcev.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi, takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici sploh ni pravne zahteve za tako lastnost (glejte člen 2(1) Direktive št. 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

1 Glej določbe v razlagalnem dokumentu št. 2 in/ali "Dopolnila k mandatom glede požarne odpornosti".

[3] Sistem 1: Glej točko (i) oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, brez kontrolnega preskusa vzorcev.

Top