Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0282

Sklep Komisije z dne 10. aprila 1996 o reorganizaciji Skupnega raziskovalnega središča

OJ L 107, 30.4.1996, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 27 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj

31996D0282Uradni list L 107 , 30/04/1996 str. 0012 - 0015


Sklep Komisije

z dne 10. aprila 1996

o reorganizaciji Skupnega raziskovalnega središča

(96/282/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členov 8 in 131(2) Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Sveta guvernerjev SRS,

ker Skupno raziskovalno središče (SRS) v skladu s Sklepom Komisije 85/593/Euratom z dne 20. novembra 1985 o reorganizaciji Skupnega raziskovalnega središča (SRS) [1], kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 93/95/Euratom [2] in s Sklepom 94/809/Euratom [3], dobi strukturo, ki je primerna dodeljenim nalogam;

ker je treba to strukturo spremeniti kadarkoli Komisija meni, da je to potrebno za zagotavljanje optimalne učinkovitosti dejavnosti SRS in za popolno skladnost slednjega s prednostnimi nalogami Komisije;

ker je Komisija dne 16. januarja 1996 sklenila, da SRS postane neodvisni generalni direktorat Komisije, zato da se mu poveri avtonomija upravljanja, ki je potrebna za pravilno izvajanje njegovih nalog;

ker je treba Sklep 85/593/Euratom in njegove spremembe ustrezno nadomestiti s tem sklepom,

SKLENILA:

Člen 1

Skupno raziskovalno središče, v nadaljnjem besedilu "SRS", je sestavljeno iz ustanov, ki jih ustanovi Komisija za opravljanje raziskovalnih programov Skupnosti in drugih nalog, ki mu jih poveri Komisija.

Člen 2

Organi SRS so:

- generalni direktor,

- svet guvernerjev,

- znanstveni odbor.

Člen 3

SRS vodi generalni direktor, ki ga imenuje Komisija. Generalni direktor in del služb, ki so mu neposredno podrejene, so nameščeni v Bruslju.

Generalni direktor sprejme vse potrebne ukrepe za učinkovito delovanje SRS, v skladu z veljavnimi določbami in pooblastili, ki so prenesena nanj.

Po zgoraj navedenih postopkih generalni direktor:

- pripravlja osnutke programov za različna področja delovanja SRS, ki se predložijo Komisiji in ki navajajo finančne vidike teh programov,

- določa strategijo SRS, zlasti glede konkurenčnih dejavnosti in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,

- se pogaja in sklepa raziskovalne pogodbe s tretjimi strankami,

- je odgovoren za izvajanje programov in za finančno upravljanje,

- določa notranjo organiziranost SRS, zlasti ob upoštevanju zahtev proračuna,

- v okviru pooblastil, ki so prenesena nanj, izvaja podeljene pristojnosti, ki so na podlagi kadrovskih predpisov prenesene na pooblaščeni organ za imenovanja uradnikov in na organ, ki je pooblaščen za sklepanje pogodb pod pogoji za zaposlovanje drugih uradnikov.

Člen 4

1. Ustanovi se svet guvernerjev SRS. Sestavljajo ga naslednji člani:

(a) po en visoki predstavnik vsake države članice, ki ga imenuje Komisija na podlagi nominacij organov zadevne države;

(b) predsednik, ki ga izvolijo predstavniki držav članic iz točke (a).

Vsi člani se imenujejo za dobo treh let, ki se lahko obnovi.

2. Svet guvernerjev pomaga generalnemu direktorju in daje Komisiji mnenja k vprašanjem, ki zadevajo:

- vlogo SRS znotraj raziskovalne dejavnosti in strategije tehnološkega razvoja Skupnosti,

- znanstveno/tehnično in finančno upravljanje SRS in izvajanje nalog, ki so mu poverjene.

Glede zadev, ki jih generalnemu direktorju naloži Komisija, in v skladu z zadevami, ki se nanašajo zlasti na svet guvernerjev, generalni direktor o svojih predlogih pred njihovo uporabo zaprosi za mnenje svet guvernerjev.

Predhodna pridobitev mnenja sveta guvernerjev je potrebna za vsako vprašanje, ki se predloži v odločanje Komisiji.

Svet guvernerjev se ukvarja zlasti s:

(i) predlogi za posebne programe, ki jih izvaja SRS, pa tudi s predlogi za druge naloge, ki se dodeljujejo SRS;

(ii) pripravo večletnega strateškega načrtovanja vseh dejavnosti SRS in vsako leto najpozneje do 31. decembra s pripravo ustreznega letnega delovnega načrta, ki določa cilje vsakega delovnega programa za naslednje leto in vključuje povzetek opisa programa s ključnimi datumi, znanstvene reference in predvidene izdatke;

(iii) spremljanjem posebnih raziskovalnih programov in programov tehnološkega razvoja SRS:

- njihovega izvajanja, s posebno pozornostjo glede njihove usklajenosti s potrebami Skupnosti,

- skladnosti njihovega razvoja s posebnimi programi posrednih dejavnosti, ki izhajajo iz okvirnih programov; s tem namenom svet guvernerjev enkrat letno organizira izmenjavo mnenj med ustreznimi programskimi odbori,

- njihovih možnih prilagoditev;

(iv) spremljanjem odnosov z drugimi službami Komisije in tretjimi strankami glede načel o odnosih med naročnikom in dobaviteljem;

(v) strategijo konkurenčnih dejavnosti SRS in njihovim spremljanjem;

(vi) oblikovanjem predlogov za letni proračun SRS in nadzorovanjem njegovega izvrševanja;

(vii) - organiziranostjo SRS,

- njegovim finančnim upravljanjem,

- poglavitnimi naložbami,

- izvajanjem njegovih raziskovalnih dejavnosti,

- vrednotenjem teh s strani "gostujočih skupin", ki jih sestavljajo neodvisni strokovnjaki in spremljanjem njihovih priporočil;

(viii) kadrovsko politiko, s posebnim poudarkom na:

- oblikovanju predlogov, ki zadevajo kadrovsko politiko SRS,

- vidikih, ki zadevajo mobilnost kadrov in izmenjavo znanstvenikov in tehničnega osebja z javnimi in zasebnimi telesi v državah članicah;

(ix) imenovanjem in podaljševanjem ali odpoklicem s funkcij strokovno usposobljenega osebja SRS.

3. Svet guvernerjev daje mnenja z večino, ki jo določa člen 118(2) Pogodbe ESAE, pri čemer se glasovi ponderirajo v skladu z navedenim členom. Predsednik ne glasuje.

Komisija v čim večji meri upošteva mnenja sveta guvernerjev. Če svet guvernerjev ne soglaša s predlogom generalnega direktorja, se ta predloži Komisiji, ki o zadevi odloči. Svet guvernerjev je obveščen o odločitvi Komisije. Če odločitev ni v skladu z mnenjem sveta guvernerjev, je Svet o tem nemudoma obveščen. Prav tako je Svet seznanjen z razlogi za odločitev.

Če Komisija ne sprejme mnenja sveta guvernerjev o zadevah, ki zahtevajo odločitev Komisije, se izvajanje ukrepov v zvezi s to zadevo odloži za en mesec; v tem mesecu se zadeva ponovno predloži v obravnavo svetu guvernerjev z zahtevo po novem mnenju. Po prejemu tega mnenja ali po preteku enega meseca Komisija sprejme dokončno odločitev in o njej obvesti svet guvernerjev. Če ne more sprejeti mnenja sveta guvernerjev, Komisija o svoji odločitvi in razlogih zanjo brez odlašanja obvesti Svet. Komisija svet guvernerjev obvešča o svojih odločitvah, ki zadevajo SRS glede vseh zadev, o katerih je svet guvernerjev dal mnenje.

Svet guvernerjev lahko predloži preko Komisije svoje mnenje glede vseh zadev, ki se nanašajo na SRS, Svetu in Evropskemu parlamentu.

4. Svet guvernerjev da svoje pripombe o letnem poročilu o upravljanju, ki ga sestavi generalni direktor. Te pripombe se skupaj z letnim poročilom o upravljanju, kakor ga potrdi Komisija, pošljejo Svetu in Evropskemu parlamentu.

Svet guvernerjev svetuje generalnemu direktorju glede organiziranosti vrednotenja nalog, ki jih opravlja SRS, v zvezi z znanstvenimi in tehničnimi rezultati ter upravnim in finančnim upravljanjem središča; prav tako daje nasvete glede izbire neodvisnih izvedencev, ki so vabljeni, da sodelujejo pri tem vrednotenju. Svet guvernerjev o rezultatih teh vrednotenj predloži svoje pripombe.

5. Svet guvernerjev se sestaja najmanj štirikrat letno.

Svet guvernerjev sprejme svoj poslovnik, vključno s pravili glede organizacije svojega dela.

SRS zagotovi svetu guvernerjev sekretariat in da na voljo vse informacije, ki jih ta potrebuje.

Člen 5

Ustanovi se znanstveni odbor SRS za pomoč generalnemu direktorju.

Polovico znanstvenega odbora sestavljajo člani, ki jih generalni direktor imenuje izmed vodij enot ali projektov in visoko usposobljenim znanstvenim osebjem, drugo polovico pa sestavljajo zastopniki znanstvenega in tehničnega osebja, ki jih to osebje izbere.

Generalni direktor se redno posvetuje z znanstvenim odborom o vseh vprašanjih znanstvene ali tehnične narave, ki zadevajo dejavnosti SRS. V zvezi s tem še zlasti sodeluje pri pripravi osnutkov programov.

Člen 6

1. Ob upoštevanju splošne politike, ki sta jo sprejela Svet in Evropski parlament, in splošnih smernic Komisije generalni direktor pripravlja osnutke programov za področje dejavnosti SRS.

2. O osnutkih programov se posvetuje s svetom guvernerjev.

3. Komisija pregleda osnutke programov v luči splošnih politik Skupnosti in ob upoštevanju proračunskega stanja Skupnosti. Predloge sprejme v skladu z določbami Pogodbe in jih predloži v obravnavo Svetu.

Člen 7

1. Generalni direktor je odgovoren za pravilno izvajanje programov, ki so dodeljeni SRS v izvajanje. S svojimi odločitvami usmerja delovanje inštitutov in služb ter zlasti izbira med alternativnimi metodami izvajanja ciljev programov.

2. Komisiji zagotavlja vse informacije, ki jih ta potrebuje pri sestavljanju poročil, zahtevanih v členu 11 Pogodbe Euratom.

3. Generalni direktor ustrezno zagotavlja, da so v času izvajanja in priprav zaporedni programi ustrezno usklajeni in med seboj povezani, ob upoštevanju zlasti znanstvene in industrijske infrastrukture SRS. Generalni direktor vsaki dve leti poskrbi za oceno programov, ki se izvajajo.

Člen 8

1. Generalni direktor vsako leto pripravi oceno sredstev, ki so potrebna za izvajanje programov, da omogoči sestavo ustreznega dela predosnutka proračuna Skupnosti. Ta ocena vsebuje oceno prihodkov in odhodkov glede dela, ki ga opravlja SRS za konkurenčne dejavnosti.

Člen 6 se s potrebnimi spremembami uporablja za pripravo predosnutkov proračunov za raziskovalne dejavnosti.

2. Generalni direktor odobri odhodke SRS; podpisuje plačilne naloge in potrdila o prejemu; sklepa pogodbe in odobri prenose sredstev.

3. Generalni direktor ob koncu finančnega leta Komisiji predloži poročilo o prihodkih in odhodkih za navedeno finančno leto.

4. Komisija imenuje uradnika, ki je pristojen za nadzor nad obveznostmi in izdajanjem plačilnih nalogov, pa tudi za nadzor nad prejemanjem prihodkov.

5. Komisija imenuje računovodjo, ki je pristojen za plačila odhodkov in prejemanje prihodkov ter za upravljanje s sredstvi in drugimi dragocenostmi, za katerih varno hrambo je odgovoren.

Člen 9

1. V okviru svojih pooblastil ima generalni direktor nad osebjem taka pooblastila, kot jih nanj prenese pristojni organ, ki ga imenuje.

2. Vendar pa v zvezi z uradniki in drugimi uslužbenci iz razredov A1 in A2 pooblastila, določena v členih 29, 49, 50 in 51 ter naslovu VI kadrovskih predpisov, izvaja Komisija na predlog generalnega direktorja.

3. Generalni direktor v imenu Komisije sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti osebja in objektov, za katere odgovarja.

Člen 10

Generalni direktor lahko pooblastila, ki so mu bila podeljena, prenese na namestnika generalnega direktorja in na direktorje.

V Bruslju, 10. aprila 1996

Za Komisijo

Édith Cresson

Članica Komisije

[1] UL L 373, 31.12.1985, str. 6.

[2] UL L 37, 13.2.1993, str. 44.

[3] UL L 330, 21.12.1994, str. 64.

--------------------------------------------------

Top