EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R3069

Uredba Sveta (ES) št. 3069/95 z dne 21. decembra 1995 o vzpostavitvi programa Evropske skupnosti o opazovanju, ki se uporablja za ribiška plovila Skupnosti, ki delujejo v območju upravljanja Severozahodne atlantske ribiške organizacije (NAFO)

OJ L 329, 30.12.1995, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 295 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 56 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 56 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2007; razveljavil 32007R1386 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3069/oj

31995R3069Uradni list L 329 , 30/12/1995 str. 0005 - 0010


Uredba Sveta (ES) št. 3069/95

z dne 21. decembra 1995

o vzpostavitvi programa Evropske skupnosti o opazovanju, ki se uporablja za ribiška plovila Skupnosti, ki delujejo v območju upravljanja Severozahodne atlantske ribiške organizacije (NAFO)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je Konvencijo o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištev severozahodnega Atlantika odobril Svet z Uredbo (EGS) št. 3179/78 [3] in je začela veljati 1. januarja 1979;

ker je Severozahodna atlantska ribiška organizacija (NAFO), ki je bila ustanovljena s Konvencijo (NAFO), sprejela Skupni program inšpekcije in nadzora, ki ga je Svet sprejel z Uredbo (EGS) št. 1956/88 [4];

ker je NAFO sprejel pilotni program opazovanja za obdobje 1993 do 1995, ki se je v Skupnosti izvajal z Uredbo (EGS) št. 3928/92 [5];

ker se je Skupnost v okviru NAFO in Sporazuma o ribištvu s Kanado sporazumela, da bo zaradi izboljšanja kontrole in izvajanja v območju upravljanja NAFO ter zaradi dopolnitve obstoječega programa skupne mednarodne inšpekcije in nadzora, uporabila opazovalce Skupnosti na krovu ribiških plovil Skupnosti, ko bodo opravljala ribolovne aktivnosti v navedenem območju upravljanja NAFO;

ker je 15. septembra 1995 Ribiška komisija pri NAFO sprejela predlog za uvedbo globalnega programa opazovanja;

ker bo predlog na podlagi člena XI Konvencije NAFO, v kolikor ne bo ugovorov, postal ukrep, ki bo zavezoval pogodbenice od 15. novembra 1995;

ker je program sprejemljiv za Skupnost;

ker je primerno, da se uredi program opazovanja z eno uredbo in se zato razveljavi Uredbo (EGS) št. 3928/92;

ker je treba zagotoviti, da se sprejme podrobna pravila za izvajanje tega programa,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Brez vpliva na člen 2(2) Uredbe (EGS) št. 1956/88 Evropska komisija imenuje opazovalce Skupnosti za vsa ribiška plovila Skupnosti, ki opravljajo ali nameravajo opravljati ribolovne dejavnosti v območju upravljanja NAFO. Ustrezno imenovani opazovalci ostanejo na krovu ribiških plovil, na katere so dodeljeni, dokler jih ne nadomestijo drugi opazovalci.

Razen v primeru višje sile ribiškim plovilom brez opazovalca na krovu ne bo dovoljeno začeti ali nadaljevati ribolova v območju upravljanja NAFO.

Člen 2

Kapitani ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v območju upravljanja NAFO, sprejmejo opazovalce Skupnosti in sodelujejo z njimi zato, da bi ti lahko opravljali svoje dolžnosti na krovu plovil.

Člen 3

Podrobna pravila, ki urejajo imenovanje opazovalcev, njihove naloge in obveznosti kapitanov plovil so določena v Prilogi I.

Člen 4

Komisija plača stroške, nastale pri programu opazovanja, v skladu s pravili v Prilogi II.

Člen 5

Pristojni organi držav članic, ki prejmejo končno poročilo opazovalca ob izteku opazovalnega obdobja, ovrednotijo vsebino in sklepe navedenega poročila. V primeru, ko poročilo navaja, da je opazovano plovilo opravljalo ribolovne dejavnosti, ki odstopajo od ukrepov ohranjevanja, navedeni organi ustrezno ukrepajo, da raziščejo zadevo in preprečijo tako prakso.

Člen 6

Uredba (EGS) št. 3928/92 se razveljavi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 1995

Za Svet

Predsednik

L. Atienza Serna

[1] UL C 211, 15.8.1995, str. 13.

[2] Mnenje podano 15.12.1995 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 378, 30.12.1978, str. 1.

[4] UL L 175, 6.7.1988, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3067/95 (UL L 329, 30.12.1995, str. 1).

[5] UL L 397, 31.12.1992, str. 78.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PODROBNA PRAVILA, NAVEDENA V ČLENU 3

1. Imenovanje opazovalcev

(i) Z namenom, da se izpolni obveznost imenovanja opazovalcev, Komisija imenuje ustrezno kvalificirano in izkušeno osebje. Izbrano osebje mora imeti naslednja strokovna znanja za opravljanje svojih nalog:

- zadostne izkušnje, da prepozna vrste in orodje,

- navigacijsko znanje,

- zadovoljivo znanje o ukrepih NAFO za ohranjevanje in izvajanje,

- sposobnost izvajati osnovne znanstvene naloge, npr. zbiranje vzorcev, kakor se zahteva, ter natančno opazovanje in evidentiranje,

- zadovoljivo znanje jezika države zastave opazovanega plovila.

(ii) Države članice ustrezno ukrepajo, da zagotovijo opazovalcem sprejem na krovu ribiških plovil ob ustrezno določenem času in kraju in da jim olajšajo odhod ob izteku opazovalnega obdobja.

2. Naloge opazovalcev

Glavna naloga opazovalcev je nadzor ribiških plovil pri izpolnjevanju ustreznih ukrepov NAFO za ohranjevanje in izvajanje. Imenovani opazovalci:

(a) evidentirajo ribolovne aktivnosti opazovanega plovila; ribolovne aktivnosti se evidentirajo v obrazcu, določenem spodaj v prilogi;

(b) preverijo položaj plovila, ko opravlja ribolovno dejavnost;

(c) opazujejo in vrednotijo ulov ob vsakem ulovu (lokacija, globina, trajanje potopitve mreže);

(d) ugotovijo sestavo ulova;

(e) spremljajo zavržek, postranski ulov in ulov podmernih rib;

(f) evidentirajo orodje, velikost mrežnega očesa in priključkov, ki jih uporabi kapitan;

(g) preverijo vpise v ladijski dnevnik in ribolovni dnevnik. Preveritev ribolovnega dnevnika se naredi z uporabo faktorja konverzije, ki ga uporabi kapitan;

(h) preverijo sporočila o položaju plovila

(i) v 24 urah poročajo o ugotovljeni očitni kršitvi. Taka poročila se sporočijo na inšpekcijsko plovilo NAFO v območju upravljanja NAFO, ki poroča o očitni kršitvi izvršnemu sekretarju NAFO. Ko komunicirajo z inšpekcijskim plovilom, opazovalci uporabljajo ustaljen kodeks.

(j) izpolnijo dnevni ladijski dnevnik aktivnosti ribiških plovil v skladu z obrazcem iz priloge;

(k) spremljajo delovanje naprav za samodejno lokalizacijo, če so na krovu in jih opazovano plovilo uporablja;

(l) izvajajo znanstveno delo in vzorčenje, če tako zahtevajo Ribiška komisija pri NAFO ali ustrezni organi države zastave opazovanega plovila;

(m) predstavijo poročilo Komisiji in pristojnim organom zadevnih držav članic v roku 20 dni od izteka opazovalnega obdobja. Poročilo povzame glavne ugotovitve opazovalca. Komisija izroči poročilo izvršnemu sekretarju NAFO;

(n) imenovani opazovalci ustrezno zagotovijo, da njihova navzočnost na krovu ribiških plovil ne ovira ali moti dobrega delovanja plovil in ribolovnih aktivnosti;

(o) opazovalec spoštuje lastnino in opremo na krovu ribiških plovil ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo zadevnim plovilom;

(p) vse opazovalne naloge se omejijo v območju upravljanja NAFO.

3. Kapitan plovila

(i) kapitan plovila, ki je določeno, da sprejme opazovalca na krov, primerno ukrepa za olajšanje prihoda in odhoda navedenega opazovalca. Ko je na krovu, se imenovanemu opazovalcu ponudi primerno in ustrezno nastanitev in delovna sredstva. Da bi opazovalcu olajšal opravljanje dolžnosti, mu kapitan plovila dovoli dostop do dokumentov plovila (ladijski dnevnik, načrt zmogljivosti, ribolovni dnevnik ali natovorni načrt) in različnih delov plovila;

(ii) kapitana se pravočasno obvesti o datumu in lokaciji sprejema opazovalcev in o verjetnem trajanju opazovalnega obdobja;

(iii) kapitan opazovanega plovila lahko na svojo zahtevo dobi kopijo opazovalčevega poročila.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PODROBNA PRAVILA, NAVEDENA V ČLENU 4

Naslednja pravila se uporabljajo za opazovalce, ki jih zagotovijo zasebne agencije:

(i) Zasebne agencije sklenejo pogodbo s Komisijo, da zagotovijo fiksno število ustrezno strokovno usposobljenih posameznikov, ki bodo delali kot opazovalci;

(ii) navedena pogodba podrobno opredeljuje strošek opazovalcev na dan, postopke plačila stroškov in kakršne koli dvostranske sporazume glede vnaprejšnjih plačil.

--------------------------------------------------

Top