EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1683

Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume

OJ L 164, 14.7.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 3 - 6

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/oj

31995R1683Uradni list L 164 , 14/07/1995 str. 0001 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 1683/95

z dne 29. maja 1995

o enotni obliki za vizume

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100c(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker določbe člena 100c(3) Pogodbe zahtevajo, da Svet sprejme ukrepe glede enotnega formata za vizume pred 1. januarjem 1996;

ker je uvedba enotnega vizuma pomemben korak k usklajevanju vizumske politike; ker člen 7a Pogodbe določa, da je notranji trg prostor brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok oseb v skladu z določbami te Pogodbe; ker se šteje, da ta ukrep skupaj z ukrepi iz poglavja VI Pogodbe o Evropski uniji tvori povezano celoto;

ker je zelo pomembno, da enotni vizum vsebuje vse potrebne podatke in zadovoljuje zelo visoke tehnične standarde glede zaščite pred ponarejanjem in prenarejanjem dokumentov; ker mora biti nalepka za vizum primerna za uporabo v vseh državah članicah in ker mora vsebovati vsem prepoznavne varnostne elemente, ki so vidni s prostim očesom;

ker določa ta uredba samo tiste tehnične standarde, ki niso zaupne narave, in ker morajo biti ti standardi dopolnjeni z novimi, ki pa morajo ostati zaupni, da bi tako lahko preprečili ponarejanje in prenarejanje dokumentov, in ne smejo vsebovati osebnih podatkov ali sklicevanj na te podatke; ker je treba pristojnost za sprejetje nadaljnjih standardov prenesti na Komisijo;

ker je za zagotavljanje, da navedeni podatki niso dostopni večjemu številu oseb, kot je potrebno, bistveno, da vsaka država članica pooblasti samo enega izvajalca za tiskanje enotnega vizuma, pri čemer ga lahko po svoji presoji zamenja, če je to potrebno; ker mora zaradi varnostnih razlogov vsaka država članica Komisiji in drugim državam članicam sporočiti naziv izvajalca, ki je pooblaščen za tiskanje enotnega vizuma;

da bi zagotovili učinkovitost Uredbe, mora ta uredba veljati za vse vizume iz člena 5, pri čemer je državam članicam prepuščeno, ali bodo uporabljale enotni vizum tudi za vizume, ki se uporabljajo v druge namene, opredeljene v členu 5, če kljub spremembam na vizumu, ki morajo biti vidne s prostim očesom, takega vizuma ni mogoče zamenjati z enotnim vizumom;

ker je treba pri osebnih podatkih, ki se vpišejo v enotni vizum v skladu s Prilogo k tej uredbi, upoštevati določbe držav članic glede varstva osebnih podatkov in ustrezno zakonodajo Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vizumi, ki jih izdajo države članice v skladu s členom 5, se izdelajo v obliki enotnega vizuma (nalepka). Ti vizumi morajo ustrezati tehničnim standardom, ki so določeni v Prilogi.

Člen 2

Nadaljnji tehnični standardi, ki preprečujejo ponarejanje in prenarejanje vizuma, se določijo po postopku, opisanem v členu 6.

Člen 3

1. Tehnični standardi iz člena 2 so zaupne narave in se ne objavijo. Dostopni so samo izvajalcem, ki jih države članice pooblastijo za tiskanje vizumov, in osebam, ki jih v skladu s predpisi za to pooblasti država članica ali Komisija.

2. Vsaka država članica pooblasti za tiskanje samo enega izvajalca in sporoči njegovo ime Komisiji ter preostalim državam članicam. Dve ali več držav članic lahko za tiskanje pooblastijo istega izvajalca. Vsaka država članica ima pravico zamenjati izvajalca, ki ga je imenovala. O tem obvesti Komisijo in druge države članice.

Člen 4

1. Ne glede na ustrezne, obširnejše določbe o varstvu osebnih podatkov ima posameznik, ki mu je izdan vizum, pravico, da preveri osebne podatke na vizumu in po potrebi zahteva popravke ali črtanje napačnih podatkov.

2. Enotni vizum ne vsebuje strojno berljivih podatkov, razen tistih, ki so vpisani tudi v poljih, opisanih v točkah 6 do 12 Priloge, ali v potni listini.

Člen 5

V smislu te uredbe pomeni "vizum" odobritev ali odločitev države članice, ki se zahteva za vstop na njeno državno ozemlje zaradi:

- nameravanega prebivanja v državi članici ali v več državah članicah, ki ne more biti daljše od treh mesecev,

- tranzita prek ozemlja ali prek tranzitnega območja na letališču te države članice ali več držav članic.

Člen 6

1. Pri sklicevanju na postopek, ki ga opredeljuje ta člen, veljajo naslednje določbe.

2. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in ki mu predseduje predstavnik Komisije.

Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se v primeru sklepov, ki jih na predlog Komisije sprejme Svet, sprejme z večino glasov, določeno v členu 148(2) Pogodbe. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, opisan v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo predloženo, Komisija takoj pošlje Svetu predlog ukrepov, ki bi morali biti sprejeti. Svet o tem odloča s kvalificirano večino.

Če po izteku dveh mesecev Svet še ni ukrepal, Komisija sprejme predlagane ukrepe, razen če se Svet z navadno večino odloči proti tem ukrepom.

Člen 7

Če države članice uporabljajo enotni format za vizume za namene, ki jih člen 5 ne predvideva, morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči zamenjava z vizumom iz člena 5.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 1 se začne uporabljati šest mesecev po sprejetju ukrepov iz člena 2.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 1995

Za Svet

Predsednik

H. de Charette

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

Varnostni elementi vizuma

1. V tem polju je znak, sestavljen iz devetih elips v pahljačasti obliki.

2. V tem polju je optično variabilni znak ("kinegram" ali drug enakovreden znak). Pod določenim kotom postane vidnih 12 zvezd, črka "E" in globus v različni velikosti in barvi.

3. V tem prostoru je znak z učinkom skrite podobe, sestavljen iz črke oz. črk, ki označujejo državo izdajateljico (ali "BNL" za države Beneluksa, tj. za Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko). V vodoravnem položaju je znak svetleč, če ga zavrtimo za 90 stopinj pa je temen. Uporabljajo se naslednji znaki: A za Avstrijo, BNL za Beneluks, D za Nemčijo, DK za Dansko, E za Španijo, F za Francijo, FIN za Finsko, GR za Grčijo, I za Italijo, IRL za Irsko, P za Portugalsko, S za Švedsko, UK za Združeno kraljestvo.

4. V srednjem delu je beseda "VIZUM", napisana z velikimi črkami v optično variabilni barvi, ki je glede na zorni kot zelena ali rdeča.

5. V tem polju je predhodno natisnjena številka vizuma; na prvem mestu je črkovna koda, ki označuje državo v skladu s točko 3. Uporablja se posebna tipografija.

Polja za vpisovanje

6. Na začetku polja sta besedi "Velja za". Organ, ki izda vizum, določi državno ozemlje oziroma državna ozemlja, za katero(-a) velja vizum.

7. Na začetku polja je beseda "Od", v nadaljevanju vrstice pa beseda "do". Organ, ki izda vizum, v tem polju navede trajanje veljavnosti vizuma.

8. Na začetku polja sta besedi "Število vstopov", v nadaljevanju vrstice pa besedi "trajanje bivanja" (tj. trajanje bivanja, kot ga načrtuje prosilec) in beseda "dni".

9. Na začetku polja sta besedi "Izdano v", sledi pa ime kraja.

10. Na začetku tega polja je beseda "Dne" (pristojni organ vpiše na tem mestu datum izdaje vizuma), v nadaljevanju vrste pa besede "Številka potnega lista" (sledi številka imetnikovega potnega lista).

11. Na začetku polja sta besedi "Vrsta vizuma". Organ, ki vizum izda, vpiše vrsto vizuma v skladu s členoma 5 in 7 te uredbe.

12. Na začetku polja je beseda "Opombe". V tem polju pristojni organ vpiše dodatne podatke, za katere meni, da so potrebni, in ki so skladni s členom 4 te uredbe. Naslednji dve vrstici in pol sta namenjeni za vpis teh podatkov.

13. V to polje se vpišejo ustrezni podatki, ki so strojno čitljivi, da bi bilo tako organom mejne kontrole na zunanjih mejah olajšano delo.

Papir za izdelavo vizuma je pastelno zelene barve z rdečimi in modrimi oznakami.

Oznake za posamezna polja so v angleškem in francoskem jeziku. Država, ki izda vizum, lahko doda še tretji jezik, ki je uradni jezik Skupnosti. Beseda "VIZUM" v zgornji vrstici je lahko v katerem koli uradnem jeziku Skupnosti.

--------------------------------------------------

Top