Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1598

Uredba Komisije (ES) št. 1598/95 z dne 30. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo režimov dodatnih uvoznih dajatev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

OJ L 151, 1.7.1995, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 12 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 134 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 134 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2007; razveljavil 32007R0504

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1598/oj

31995R1598Official Journal L 151 , 01/07/1995 P. 0001 - 0009


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1598/95

z dne 30. junija 1995

o določitvi podrobnih pravil za uporabo režimov dodatnih uvoznih dajatev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1538/95 [2], in zlasti člena 15(4) Uredbe,

ker od 1. julija 1995 Uredba Sveta (EGS) št. 804/68 pogojuje uvoze enega ali več proizvodov, zajetih v omenjeni Uredbi, s plačilom dodatnih carinskih dajatev, če so izpolnjeni nekateri pogoji, ki izhajajo iz Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, razen če ni verjetno, da bi uvozi motili trg Skupnosti, ali če bi bili učinki nesorazmerni s predvidenim ciljem; ker smejo biti take dodatne uvozne dajatve uvedene predvsem, če so uvozne cene nižje od sprožitvenih cen;

ker je treba zato določiti podrobna pravila za uporabo tega sistema v sektorjih mleka in mlečnih proizvodov in objaviti sprožitvene cene;

ker je treba uvozne cene, ki se jih upošteva pri zaračunavanju dodatne uvozne dajatve, preveriti na osnovi reprezentativnih cen za omenjeni proizvod na svetovnem trgu ali na uvoznem trgu Skupnosti za ta proizvod; ker je treba določiti, da države članice pošiljajo cene z različnih stopenj trženja v rednih časovnih razmikih, da omogočijo Komisiji določitev reprezentativnih cen in ustreznih dodatnih dajatev;

ker ima uvoznik možnost izbire, da se dodatna dajatev izračuna na drugačni osnovi kot pa na osnovi reprezentativne cene; ker pa se vendar v takem primeru predvidi polog varščine, enake dodatni dajatvi, ki bi jo plačal, če bi izračun temeljil na reprezentativnih cenah; ker je treba varščino sprostiti, če se v določenem roku predloži dokaz, da so izpolnjeni pogoji za razpolaganje z omenjeno pošiljko; ker mora biti v zvezi z naknadnim pregledi določeno, da so dajatve, ki morajo biti plačane, predmet izterjave v skladu s členom 220 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi carinskega kodeksa Skupnosti [3]; ker je pravično določiti tudi, da so v zvezi z vsemi pregledi, dajatve, ki morajo biti plačane, predmet obresti;

ker redno spremljanje podatkov, na katerem temelji preverjanje uvoznih cen za mleko in mlečne proizvode kaže, da morajo biti uvozi določenih proizvodov predmet/podvrženi dodatnim dajatvam, ob upoštevanju razlik v cenah v skladu s poreklom; ker je treba zato cene objaviti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Dodatne uvozne dajatve iz člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 804/68, v nadaljnjem besedilu "dodatne dajatve", veljajo za proizvode, naštete v Prilogi k tej uredbi.

2. Sprožitvene cene, omenjene v členu 15(2) Uredbe (EGS) št. 804/68, so tiste, ki so prikazane v Prilogi k tej uredbi.

3. Za namene te uredbe reprezentativna cena pomeni ceno, določeno v skladu s členom 2.

Člen 2

1. Reprezentativne cene iz člena 15(3) Uredbe (EGS) št. 804/68 se določijo predvsem ob upoštevanju:

- cen, ki se zaračunavajo na trgih tretjih dežel,

- ponudbenih cen franko meja Skupnosti,

- cen, ki se zaračunavajo za uvožene proizvode na različnih stopnjah trženja v Skupnosti.

2. Reprezentativne cene določi Komisija. Te cene veljajo, dokler niso spremenjene.

3. Dodatne dajatve, ki se uporabljajo v skladu s členom 4(3), se določijo istočasno z reprezentativnimi cenami.

Člen 3

Če razlika med sprožitveno in uvozno ceno, ki jo je treba upoštevati za določanje dodatne dajatve v skladu s členom 4(1) ali (3), v nadaljnjem besedilu "uvozna cena"

(a) ne presega 10 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev nič;

(b) presega 10 %, vendar ne več kot 40 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 30 % zneska, ki presega 10 %;

(c) presega 40 %, vendar ne več kot 60 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 50 % zneska, ki presega 40 %, plus dodatna dajatev, omenjena v (b);

(d) presega 60 %, vendar ne več kot 75 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 70 % zneska, ki presega 60 %, plus dodatni dajatvi, omenjeni v (b) in (c);

(e) presega 75 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 90 % zneska, ki presega 75 %, plus dodatne dajatve, omenjene v (b), (c) in (d),

v skladu z razpredelnico iz Priloge k tej uredbi.

Člen 4

1. Uvoznik sme na zahtevo za določitev dodatne dajatve uporabiti CIF uvozno ceno obravnavane pošiljke, če ta presega veljavno reprezentativno ceno, omenjeno v členu 2(2).

Uporaba CIF uvozne cene obravnavane pošiljke za določitev dodatne dajatve je pogojena s tem, da zainteresirana stranka pristojnim organom države članice uvoznice predloži vsaj naslednjo dokumentarna dokazila:

- nakupno pogodbo ali drug enakovreden dokaz,

- zavarovalno pogodbo,

- račun,

- pogodbo o prevozu (kjer je primerno),

- potrdilo o poreklu blaga,

- in v primeru ladijskega prevoza enotni tovorni list.

2. V primeru iz odstavka 1 mora uvoznik zagotoviti varščino, enako zneskom dodatnih dajatev, ki bi jih plačal, če bi bile izračunane na podlagi reprezentativne cene, ki se uporablja za zadevni proizvod.

Uvoznik ima od prodaje omenjenih proizvodov en mesec časa, da v roku štirih mesecev od datuma sprejetja deklaracije o prostem prometu dokaže, da je pošiljka nadaljevala pot v skladu s pogoji, ki potrjujejo resničnost cen, omenjenih v odstavku 1. Neupoštevanje enega ali drugega od zgoraj navedenih časovnih rokov sproži izgubo zagotovljene varščine. Vendar lahko pristojni organ na zahtevo uvoznika časovni rok štirih mesecev podaljša še do tri mesece, če se predloži ustrezno obrazložena izjava.

Varščina se sprosti, če je carinskim organom predložen ustrezen dokaz, da so bili upoštevani pogoji za razpolaganje. Če ne, se varščino zaseže v obliki plačila dodatnih dajatev. Če pristojni organi pri preverjanju ugotovijo, da pogoji tega člena niso izpolnjeni, izterjajo dajatve, ki zapadejo v plačilo v skladu s členom 220 Uredbe (EGS) št 2913/92. Pri določanju zneska dajatev, ki se jih izterja ali ki ostanejo za izterjavo, se upošteva tekoče obresti od datuma vstopa blaga v prosti promet do datuma izterjave. Uporabljena obrestna mera je tista, ki po nacionalnem zakonu velja za postopke izterjave.

3. Če ne pride do zahteve iz odstavka 1, je uvozna cena CIF obravnavane pošiljke, ki se upošteva za določitev dodatne dajatve, reprezentativna cena iz člena 2(2). V takem primeru se dodatno dajatev izračuna na podlagi razpredelnice v Prilogi k tej uredbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 1995

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

PRILOGA

Dodatne uvozne dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

(v eku/100 kg, ki se uporablja od 1.7.1995 do 30.6.1996)

[***INSERT NUMBERS IN THE TABLES***]

Tarifna oznaka KN Sprožitvena cena če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena manj kot 4: je dodatna dajatev:

manj kot 1: vendar enaka ali višja kot: manj kot 2: vendar enaka ali višja kot: manj kot 3: vendar enaka ali višja kot:

30 % od [1 - uvozna cena] 3,38 + 50 % od [2 - uvozna cena] 7,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 11,06 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 2,32 + 50 % od [2 - uvozna cena] 4,90 + 70 % od [3 - uvozna cena] 7,61 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 3,70 + 50 % od [2 - uvozna cena] 7,81 + 70 % od [3 - uvozna cena] 12,12 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 1,69 + 50 % od [2 - uvozna cena] 3,57 + 70 % od [3 - uvozna cena] 5,55 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 4,39 + 50 % od [2 - uvozna cena] 9,27 + 70 % od [3 - uvozna cena] 14,40 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 1,79 + 50 % od [2 - uvozna cena] 3,78 + 70 % od [3 - uvozna cena] 5,87 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 57,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 88,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 22,50 + 50 % od [2 - uvozna cena] 47,50 + 70 % od [3 - uvozna cena] 73,75 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 21,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 44,33 + 70 % od [3 - uvozna cena] 68,82 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 20,85 + 50 % od [2 - uvozna cena] 44,02 + 70 % od [3 - uvozna cena] 68,35 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 11,88 + 50 % od [2 - uvozna cena] 25,08 + 70 % od [3 - uvozna cena] 38,94 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 6,35 + 50 % od [2 - uvozna cena] 13,41 + 70 % od [3 - uvozna cena] 20,83 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,70 + 50 % od [2 - uvozna cena] 16,25 + 70 % od [3 - uvozna cena] 25,22 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 15,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 31,67 + 70 % od [3 - uvozna cena] 49,18 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 13,21 + 50 % od [2 - uvozna cena] 27,89 + 70 % od [3 - uvozna cena] 43,31 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 13,13 + 50 % od [2 - uvozna cena] 27,72 + 70 % od [3 - uvozna cena] 43,04 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 13,13 + 50 % od [2 - uvozna cena] 27,72 + 70 % od [3 - uvozna cena] 43,04 + 90 % [4 - uvozna cena]

(v eku/100 kg, ki se uporablja od 1.7.1995 do 30.6.1996)

Tarifna oznaka KN Sprožitvena cena če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena manj kot 4: je dodatna dajatev:

manj kot 1: vendar enaka ali višja kot: manj kot 2: vendar enaka ali višja kot: manj kot 3: vendar enaka ali višja kot:

30 % od [1 - uvozna cena] 16,70 + 50 % od [2 - uvozna cena] 35,26 + 70 % od [3 - uvozna cena] 54,75 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 13,36 + 50 % od [2 - uvozna cena] 28,20 + 70 % od [3 - uvozna cena] 43,78 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 36,04 + 50 % od [2 - uvozna cena] 76,08 + 70 % od [3 - uvozna cena] 118,12 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,65 + 50 % od [2 - uvozna cena] 16,15 + 70 % od [3 - uvozna cena] 25,08 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,51 + 50 % od [2 - uvozna cena] 15,85 + 70 % od [3 - uvozna cena] 24,60 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,51 + 50 % od [2 - uvozna cena] 15,85 + 70 % od [3 - uvozna cena] 24,60 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 6,89 + 50 % od [2 - uvozna cena] 14,55 + 70 % od [3 - uvozna cena] 22,60 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 6,89 + 50 % od [2 - uvozna cena] 14,55 + 70 % od [3 - uvozna cena] 22,60 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 12,71 + 50 % od [2 - uvozna cena] 26,83 + 70 % od [3 - uvozna cena] 41,65 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 6,75 + 50 % od [2 - uvozna cena] 14,25 + 70 % od [3 - uvozna cena] 22,13 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,49 + 50 % od [2 - uvozna cena] 15,81 + 70 % od [3 - uvozna cena] 24,54 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 36,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 76,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 118,00 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 10,52 + 50 % od [2 - uvozna cena] 22,21 + 70 % od [3 - uvozna cena] 34,49 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 15,30 + 50 % od [2 - uvozna cena] 32,30 + 70 % od [3 - uvozna cena] 50,15 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 15,71 + 50 % od [2 - uvozna cena] 33,16 + 70 % od [3 - uvozna cena] 51,48 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 8,40 + 50 % od [2 - uvozna cena] 17,73 + 70 % od [3 - uvozna cena] 27,52 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 8,18 + 50 % od [2 - uvozna cena] 17,27 + 70 % od [3 - uvozna cena] 26,82 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 8,18 + 50 % od [2 - uvozna cena] 17,27 + 70 % od [3 - uvozna cena] 26,82 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 5,63 + 50 % od [2 - uvozna cena] 11,88 + 70 % od [3 - uvozna cena] 18,44 + 90 % [4 - uvozna cena]

(v eku/100 kg, ki se uporablja od 1.7.1995 do 30.6.1996)

Tarifna oznaka KN Sprožitvena cena če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena manj kot 4: je dodatna dajatev:

manj kot 1: vendar enaka ali višja kot: manj kot 2: vendar enaka ali višja kot: manj kot 3: vendar enaka ali višja kot:

30 % od [1 - uvozna cena] 16,61 + 50 % od [2 - uvozna cena] 35,06 + 70 % od [3 - uvozna cena] 54,43 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 15,52 + 50 % od [2 - uvozna cena] 32,76 + 70 % od [3 - uvozna cena] 50,86 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 15,75 + 50 % od [2 - uvozna cena] 33,25 + 70 % od [3 - uvozna cena] 51,63 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 15,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 31,67 + 70 % od [3 - uvozna cena] 49,18 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 14,40 + 50 % od [2 - uvozna cena] 30,40 + 70 % od [3 - uvozna cena] 47,20 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 4,50 + 50 % od [2 - uvozna cena] 9,50 + 70 % od [3 - uvozna cena] 14,75 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 10,32 + 50 % od [2 - uvozna cena] 21,79 + 70 % od [3 - uvozna cena] 33,84 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 16,60 + 50 % od [2 - uvozna cena] 35,04 + 70 % od [3 - uvozna cena] 54,40 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 10,32 + 50 % od [2 - uvozna cena] 21,79 + 70 % od [3 - uvozna cena] 33,84 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 16,60 + 50 % od [2 - uvozna cena] 35,04 + 70 % od [3 - uvozna cena] 54,40 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,76 + 50 % od [2 - uvozna cena] 16,38 + 70 % od [3 - uvozna cena] 25,43 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 7,76 + 50 % od [2 - uvozna cena] 16,38 + 70 % od [3 - uvozna cena] 25,43 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 9,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 19,00 + 70 % od [3 - uvozna cena] 29,50 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 22,35 + 50 % od [2 - uvozna cena] 47,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 73,25 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 22,35 + 50 % od [2 - uvozna cena] 47,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 73,25 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 16,71 + 50 % od [2 - uvozna cena] 35,28 + 70 % od [3 - uvozna cena] 54,78 + 90 % [4 - uvozna cena]

(v eku/100 kg, ki se uporablja od 1.7.1995 do 30.6.1996)

Tarifna oznaka KN Sprožitvena cena če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: znaša dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena manj kot 4: je dodatna dajatev:

manj kot 1: vendar enaka ali višja kot: manj kot 2: vendar enaka ali višja kot: manj kot 3: vendar enaka ali višja kot:

30 % od [1 - uvozna cena] 24,98 + 50 % od [2 - uvozna cena] 52,74 + 70 % od [3 - uvozna cena] 81,89 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 34,20 + 50 % od [2 - uvozna cena] 72,20 + 70 % od [3 - uvozna cena] 112,10 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 34,32 + 50 % od [2 - uvozna cena] 72,45 + 70 % od [3 - uvozna cena] 112,48 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 29,66 + 50 % od [2 - uvozna cena] 62,61 + 70 % od [3 - uvozna cena] 97,20 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 28,38 + 50 % od [2 - uvozna cena] 59,91 + 70 % od [3 - uvozna cena] 93,01 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 30,32 + 50 % od [2 - uvozna cena] 64,01 + 70 % od [3 - uvozna cena] 99,39 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 29,46 + 50 % od [2 - uvozna cena] 62,19 + 70 % od [3 - uvozna cena] 96,55 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,18 + 50 % od [2 - uvozna cena] 48,93 + 70 % od [3 - uvozna cena] 75,96 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,18 + 50 % od [2 - uvozna cena] 48,93 + 70 % od [3 - uvozna cena] 75,96 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,18 + 50 % od [2 - uvozna cena] 48,93 + 70 % od [3 - uvozna cena] 75,96 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 26,00 + 50 % od [2 - uvozna cena] 54,89 + 70 % od [3 - uvozna cena] 85,23 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 44,59 + 50 % od [2 - uvozna cena] 94,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 146,14 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 44,59 + 50 % od [2 - uvozna cena] 94,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 146,14 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 44,59 + 50 % od [2 - uvozna cena] 94,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 146,14 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 44,59 + 50 % od [2 - uvozna cena] 94,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 146,14 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 44,59 + 50 % od [2 - uvozna cena] 94,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 146,14 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 44,59 + 50 % od [2 - uvozna cena] 94,13 + 70 % od [3 - uvozna cena] 146,14 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 47,41 + 50 % od [2 - uvozna cena] 100,09 + 70 % od [3 - uvozna cena] 155,41 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 24,39 + 50 % od [2 - uvozna cena] 51,49 + 70 % od [3 - uvozna cena] 79,95 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

(v eku/100 kg, ki se uporablja od 1.7.1995 do 30.6.1996)

Tarifna oznaka KN Sprožitvena cena če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena manj kot 4: je dodatna dajatev:

manj kot 1: vendar enaka ali višja kot: manj kot 2: vendar enaka ali višja kot: manj kot 3: vendar enaka ali višja kot:

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 23,77 + 50 % od [2 - uvozna cena] 50,18 + 70 % od [3 - uvozna cena] 77,91 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,58 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,22 + 70 % od [3 - uvozna cena] 90,39 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 28,24 + 50 % od [2 - uvozna cena] 59,62 + 70 % od [3 - uvozna cena] 92,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 28,24 + 50 % od [2 - uvozna cena] 59,62 + 70 % od [3 - uvozna cena] 92,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 28,24 + 50 % od [2 - uvozna cena] 59,62 + 70 % od [3 - uvozna cena] 92,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

(v eku/100 kg, ki se uporablja od 1.7.1995 do 30.6.1996)

Tarifna oznaka KN Sprožitvena cena če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena: je dodatna dajatev: če je uvozna cena manj kot 4: je dodatna dajatev:

manj kot 1: vendar enaka ali višja kot: manj kot 2: vendar enaka ali višja kot: manj kot 3: vendar enaka ali višja kot:

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 27,94 + 50 % od [2 - uvozna cena] 58,98 + 70 % od [3 - uvozna cena] 91,57 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 28,80 + 50 % od [2 - uvozna cena] 60,80 + 70 % od [3 - uvozna cena] 94,40 + 90 % [4 - uvozna cena]

30 % od [1 - uvozna cena] 37,22 + 50 % od [2 - uvozna cena] 78,57 + 70 % od [3 - uvozna cena] 121,98 + 90 % [4 - uvozna cena]

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 148, 30.6.1995.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Top