EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1517

Uredba Komisije (ES) št. 1517/95 z dne 29. junija 1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (EGS) št. 1766/92 glede režimov za izvoz in uvoz krmnih mešanic na osnovi žit in o spremembi Uredbe (ES) št. 1162/95 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž

OJ L 147, 30.6.1995, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 451 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 106 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 106 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 53 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1517/oj

31995R1517Uradni list L 147 , 30/06/1995 str. 0051 - 0054


Uredba Komisije (ES) št. 1517/95

z dne 29. junija 1995

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (EGS) št. 1766/92 glede režimov za izvoz in uvoz krmnih mešanic na osnovi žit in o spremembi Uredbe (ES) št. 1162/95 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske in z Uredbo (ES) št. 3290/94 [2], ter zlasti členov 10(4), 11(4), 13(11) in 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1418/76 z dne 21. junija 1976 o skupni ureditvi trga za riž [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94, ter zlasti členov 13(4), 14(16) in 17 Uredbe,

ker pripravljena živalska krma pod tarifno oznako KN 2309 glede na svojo sestavo spada v področje uporabe Uredbe (EGS) št. 1766/92 ali Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske in z Uredbo (ES) št. 3290/94; ker so pri teh proizvodih, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (EGS) št. 1766/92, od 1. julija 1995 uvozne prelevmane nadomestile uvozne dajatve;

ker člen 9 Uredbe (EGS) št. 1766/92 zahteva predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja za proizvode iz člena 1 te uredbe, ki vsebujejo pripravke, uporabljene v živalski hrani;

ker člen 13 Uredbe (EGS) št. 1766/92 določa, da se dodelijo izvozna nadomestila za blago iz Priloge A te uredbe; ker je glavni namen nadomestila nadomestiti razliko med cenami osnovnih proizvodov v Skupnosti in tistimi na svetovnem trgu; ker je treba določiti splošne določbe za dodeljevanje teh nadomestil;

ker bi bilo zaradi plačila nadomestila treba upoštevati samo tiste proizvode, pri katerih količine, vsebovane v krmni mešanici, in njihove lastnosti, dejansko predstavljajo glavni del zadevne žitne krme, to se pravi samo žita, žitno moko in nepripravljene proizvode, ki nastanejo pri mletju in obdelavi žit, izključiti pa tiste proizvode, ki so v teh krmilih vsebovani kot dodatek ali v majhnih količinah;

ker bi morala višina nadomestila v zvezi s temi različnimi žitnimi proizvodi posebej upoštevati razliko med cenami za osnovna žita, se pravi za koruzo, pšenico in ječmen, na svetovnem trgu in tistimi na trgu Skupnosti;

ker bi bilo treba pri usklajevanju vnaprej določenih nadomestil upoštevati dejavnike, na podlagi katerih je bilo nadomestilo določeno; ker bi bilo treba pri tem usklajevanju upoštevati vsebnost v žitnih proizvodih;

ker bi bilo treba Uredbo Komisije (EGS) št. 1913/69 z dne 29. septembra 1969 o dodeljevanju in vnaprejšnji določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1707/94 [6], in Uredbo Komisije (EGS) št. 1619/93 z dne 25. junija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o režimih, ki se uporabljajo za krmne mešanice na osnovi žit [7], razveljaviti od 1. julija 1995; ker ta uredba prevzema določbe teh uredb in jih prilagaja sedanjemu tržnemu položaju in izvajanju dogovorov, sklenjenih na urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj;

ker bi bilo treba zaradi vključitve člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 891/89 [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/95, v člen 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1162/95 z dne 23. maja 1995 o določitvi posebnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž [9] to uredbo spremeniti, tako da bi omogočala izdajanje dovoljenj v skladu s členom 9 Uredbe (EGS) št. 1766/92;

ker Upravljalni odbor za žita ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

Nadomestila

Člen 1

1. Izvozna nadomestila za proizvode pod tarifnimi oznakami KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 in 23099053 iz Priloge A Uredbe (EGS) št. 1766/92, v nadaljevanju imenovane "krmne mešanice na osnovi žit", se določijo v skladu s to uredbo.

2. Krmne mešanice na osnovi žit se razvrstijo pod tarifne oznake KN iz Priloge I.

Člen 2

1. V danem mesecu se izvozno nadomestilo, ki se lahko dodeli za krmne mešanice na osnovi žit, določi za tono vsakega žita, ki je v krmni mešanici, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

(a) povprečje nadomestil, dodeljenih v prejšnjem mesecu za najpogosteje uporabljena osnovna žita, usklajeno na podlagi povečanja za tekoči mesec;

(b) povprečje uvoznih dajatev za najpogosteje uporabljena osnovna žita;

(c) možnosti in prodajni pogoji za zadevne proizvode na svetovnem trgu;

(d) potreba, da se preprečijo motnje na trgu Skupnosti;

(e) ekonomski vidiki zadevnih izvozov.

2. Nadomestila se določijo najmanj enkrat na mesec.

Člen 3

1. Kjer je potrebno, se nadomestilo uskladi v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1162/95. Uskladitev se izvede z zvišanjem ali znižanjem nadomestila za znesek, ki izhaja iz posameznih uskladitev, navedenih v odstavkih 1 in 2 člena 12 Uredbe (ES) št. 1162/95, in sicer za tono žitnega proizvoda, ki ga vsebuje krmna mešanica. Kjer je potrebno, se lahko nadomestilo uskladi tudi glede na ceno mleka v prahu za mesec izvoza.

Za ta proizvod se določi korekcijski faktor, zato da se upošteva višina dodeljene pomoči za mleko v prahu za uporabo v živalski hrani za mesec izvoza.

2. Za namene uporabe člena 13(8) Uredbe (EGS) št. 1766/92 se ničelni znesek ne upošteva kot nadomestilo in zato se uskladitev iz člena 12(3) Uredbe (ES) št. 1162/95 ne uporablja.

Člen 4

1. Izvoznik mora obvestiti pristojne organe najpozneje ob dokončanju carinskih formalnosti o celotni sestavi krmne mešanice na osnovi žit, pri čemer v odstotkih natančno navede vse vrste proizvodov, ki so v njej, glede na uvrstitev v nomenklaturo kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, navede pa tudi natančno količino koruze in drugih žit.

2. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo točnost deklaracij.

Člen 5

Države članice obvestijo Komisijo vsak dan do 15.00 (po bruseljskem času) o količinah krmnih mešanic na osnovi žit, za katere so prejele zahtevke za izvozna dovoljenja.

V obvestilu se loči med zahtevki z izvoznim nadomestilom ali izvozno takso in zahtevkom brez nadomestila.

V obvestilu so prav tako navedene največje količine žit, ki so v krmnih mešanicah, kakor so prikazane v zahtevkih za izvozna dovoljenja.

NASLOV II

Klavzula o pomanjkljivostih

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 6

1. Kjer so za enega ali več proizvodov izpolnjeni pogoji iz člena 16 Uredbe (EGS) št. 1766/92 in člena 17 Uredbe (EGS) št. 1418/76, lahko Komisija sprejme naslednje ukrepe:

(a) uporaba izvoze takse. To takso določi Komisija enkrat na teden. Lahko je različna glede na različne namembne kraje;

(b) popolna ali delna začasna opustitev izdajanja izvoznih dovoljenj;

(c) popolna ali delna zavrnitev vloženih zahtevkov za izdajo izvoznih dovoljenj.

2. Kot izvozna taksa iz odstavka 1(a) se uporablja tista, ki velja na dan dokončanja carinskih formalnosti.

Vendar pa se na zahtevo vlagatelja, vloženo skupaj z zahtevkom za izvozno dovoljenje, za izvoz med trajanjem veljavnosti dovoljenja uporablja izvozna taksa, ki je veljala na dan vložitve zahtevka za izdajo dovoljenja.

3. Komisija obvesti države članice o svoji odločitvi in jo objavi.

Člen 7

Zaradi izračunavanja nadomestila se lahko vsebnost krmnih mešanic na osnovi žit v mlečnih izdelkih določi tako, da se vsebnost laktoze v vsaki toni zadevnega izdelka pomnoži z 2.

Člen 8

Kjer je za namene uporabe te uredbe pri izvozu ali uvozu treba ugotoviti vsebnost škroba ali laktoze, se za škrob določijo analitične metode v skladu s postopkom iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92 in za laktozo v skladu s postopkom iz člena 30 Uredbe (EGS) št. 804/68.

Člen 9

Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1162/95 se nadomesti z naslednjim:

"2. Ne glede na člen 13a Uredbe (EGS) št. 3719/88 je pri proizvodih pod tarifnimi oznakami KN 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 in 23099053, ki vsebujejo manj kakor 50 mas. % mlečnih izdelkov, na izvoznem dovoljenju navedeno:

- v oddelku 15 opis proizvoda in njegova osemmestna tarifna oznaka; pri proizvodih, ki spadajo pod dve ali več povezanih podštevilk, lahko izvoznik navede enajstmestno nomenklaturo za nadomestila,

- v oddelku 16 sklic "2309",

- v oddelkih 17 in 18 količina krmne mešanice, ki jo mora izvoziti,

- v oddelku 20 vsebnost v žitnih proizvodih, ki bodo uporabljeni v krmni mešanici, če je to znano, pri čemer se ločeno navedejo koruza in preostala žita; če se uporabi določba, navedena pred pojasnilom oddelka 15, pa se uporabi oklepaj, ki prikazuje količine koruze in drugih uporabljenih žit.

Podrobnosti iz zahtevkov se navedejo na izvoznih dovoljenjih."

Člen 10

Uredbi (EGS) št. 1913/69 in (EGS) št. 1619/93 sta razveljavljeni od 1. julija 1995. Vendar pa se še naprej uporabljata za dovoljenja, izdana pred 1. julijem 1995.

Člen 11

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za potrdila, izdana od 1. julija 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL L 166, 25.6.1976, str. 1.

[4] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[5] UL L 246, 30.9.1969, str. 11.

[6] UL L 180, 14.7.1994, str. 19.

[7] UL L 155, 26.6.1993, str. 24.

[8] UL L 94, 7.4.1989, str. 13.

[9] UL L 106, 11.5.1995, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje blaga |

2309 | Proizvodi, ki se uporabljajo kot krma za živali: |

ex230910 | — Hrana za pse in mačke, pripravljena za prodajo na drobno: |

| — — ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup pod tar. podšt. 17023051 do 17023099, 17024090, 17029050 in 21069055 ali mlečne proizvode: |

| — — — ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup: |

| — — — — ki ne vsebuje škroba oziroma vsebuje do vključno 10 mas. % škroba: |

23091011 | — — — — — ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kakor 10 mas. % takih proizvodov |

23091013 | — — — — — ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kakor 50 mas. % mlečnih proizvodov |

| — — — — ki vsebuje več kakor 10 mas. %, vendar največ 30 mas. % škroba: |

23091031 | — — — — — ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kakor 10 mas. % takih proizvodov |

23091033 | — — — — — ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kakor 50 mas. % mlečnih proizvodov |

| — — — — ki vsebuje več kakor 30 mas. % škroba: |

23091051 | — — — — — ki ne vsebuje mlečnih proizvodov oziroma vsebuje manj kakor 10 mas. % takih proizvodov |

23091053 | — — — — — ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kakor 50 mas. % mlečnih proizvodov |

ex230990 | — — — Drugo: |

| — — — drugo: |

| — — ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup pod tar. podšt. 17023051 do 17023099, 17024090, 17029050 in 21069055 ali mlečne proizvode: |

| — — — — ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup: |

| — — — — — ki ne vsebuje škroba oziroma vsebuje do vključno 10 mas. % škroba: |

23099031 | — — — — — — ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kakor 10 mas. % takih proizvodov |

23099033 | — — — — — — ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kakor 50 mas. % mlečnih proizvodov |

| — — — — — ki vsebuje več kakor 10 mas. %, vendar največ 30 mas. % škroba: |

23099041 | — — — — — — ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kakor 10 mas. % takih proizvodov |

23099043 | — — — — — — ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kakor 50 mas. % mlečnih proizvodov |

| — — — — — ki vsebuje več kakor 30 mas. % škroba: |

23099051 | — — — — — — ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kakor 10 mas. % takih proizvodov |

23099053 | — — — — — — ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kakor 50 mas. % mlečnih proizvodov |

--------------------------------------------------

Top