EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1238

Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

OJ L 121, 1.6.1995, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 320 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 3 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 3 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 38

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1238/oj

31995R1238Uradni list L 121 , 01/06/1995 str. 0031 - 0036


Uredba Komisije (ES) št. 1238/95

z dne 31. maja 1995

o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (osnovna uredba) [1] in zlasti člena 113 Uredbe,

ker Uredbo (ES) št. 2100/94 izvaja Urad Skupnosti za rastlinske sorte (urad); ker naj bi prihodek urada načelno zadoščal za proračun urada; ker naj bi se ti prihodki zagotavljali s pristojbinami, ki se plačujejo po določilih osnovne uredbe in Uredbi Komisije (ES) št. 1239/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede postopkov, ki se vodijo pri Uradu Skupnosti za rastlinske sorte [2] (postopkovna uredba), in tudi z letnimi pristojbinami, ki se plačujejo med trajanjem žlahtniteljske pravice v Skupnosti;

ker subvencija iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti lahko krije izdatke začetne faze delovanja urada za prehodno obdobje, opredeljeno v členu 113(3)(b) Uredbe; ker ista določba omogoča podaljšanje tega obdobja za eno leto;

ker je podaljšanje prehodnega obdobja primerno, kadar primanjkuje izkušenj, da bi se lahko določile ustrezne višine pristojbine za zagotovitev načela samofinanciranja in sočasno ohranitev privlačnosti sistema Skupnosti za varstvo rastlinskih sort; ker se take izkušnje lahko dobijo samo z upoštevanjem števila prijav za žlahtniteljske pravice v Skupnosti, stroškov, ki se plačujejo uradom za preskušanje, in dejanskega trajanja podeljenih žlahtniteljskih pravic v Skupnosti;

ker bi morala raven pristojbin izhajati iz načel zdravega finančnega poslovanja urada, še posebno gospodarnosti in rentabilnosti;

ker naj bi bile pristojbine ne samo določene, ampak tudi plačane v isti valutni enoti, ki se uporablja za proračun urada, da se poenostavi delovanje osebja urada;

ker bi prijavna pristojbina morala biti enotna pristojbina, namenjena samo reševanju prijave za žlahtniteljske pravice v Skupnosti, ki se podeli glede na določeno vrsto rastlin;

ker je kot rok za plačilo prijavne pristojbine v skladu s členom 51 osnovne uredbe mišljeno obdobje med dejanji, ki so potrebna za izvedbo plačila, in dejanskim prejemom plačila na uradu, posebno kadar po eni strani obstaja potreba, da bi urad hitro povrnil že povzročene stroške, in po drugi strani potreba, da bi se zboljšala učinkovitost vlaganja prijav, če se upošteva, da so možne velike razdalje med prosilcem in uradom;

ker bi skupni znesek pristojbin za preskušanje načelno moral ustrezati skupnemu znesku pristojbin, ki jih plača urad vsem uradom za preskušanje; ker naj bi se stroški vzdrževanja referenčne zbirke ne pokrivali popolnoma s pristojbinami za preskušanje; ker znesek pristojbine za preskušanje naj ne bi bil enak za tri skupine rastlinskih vrst glede na izkušnje v sedanjih nacionalnih ureditvah za varstvo rastlinskih sort;

ker so letne pristojbine za trajanje žlahtniteljske pravice v Skupnosti dodatni vir dohodka za urad, vendar naj bi morale, med drugim, pokrivati tudi stroške preverjanja sort potem, ko se podeli žlahtniteljska pravica v Skupnosti, in se posledično razvrščati po skupinah, ki so že uvedene za pristojbine za preskušanje;

ker naj bi bila pristojbina za pritožbo enotna, da bi pokrila glavne sestavine stroškov v zvezi s pritožbenim postopkom, razen stroškov za preskušanje v skladu s členoma 55 in 56 osnovne uredbe ali stroškov, povezanih z zbiranjem dokazov; ker sta dva različna roka za plačilo prijavne pristojbine namenjena spodbujanju prijaviteljev, da ponovno proučijo svojo prijavo in pri tem upoštevajo odločbe, ki jih sprejme urad v skladu s členom 70(2) osnovne uredbe;

ker druge pristojbine za posebne zahtevke načelno pokrivajo stroške, ki nastanejo pri reševanju teh zahtevkov na uradu vključno s sprejemanjem odločitev o teh zahtevkih;

ker je za prožno upravljanje stroškov predsednik urada pooblaščen, da določi pristojbine, plačljive za poročila o preskušanju, ki že obstajajo na dan prijave in uradu niso na voljo, ter za posebne opravljene storitve;

ker se lahko zaračunajo dodatni stroški, da bi se znižali nepotrebni stroški urada zaradi slabega sodelovanja nekaterih prijaviteljev za žlahtniteljske pravice v Skupnosti ali imetnikov teh pravic;

ker naj bi v skladu s členom 117 osnovne uredbe ta uredba začela veljati, kakor hitro je mogoče;

ker je upravni svet urada podal mnenje;

ker so določbe te uredbe usklajene z mnenjem Stalnega odbora za žlahtniteljske pravice,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1. Pristojbine, ki zapadejo v plačilo uradu, določene v osnovni uredbi in postopkovni uredbi, se zaračunajo v skladu s to uredbo.

2. Pristojbine, ki zapadejo v plačilo uradu, se določijo, zaračunajo in plačajo v ekujih.

3. Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabita za vsako dodatno plačilo, ki zapade v plačilo uradu.

4. Podrobnosti o pristojbinah, ki jih lahko zaračunajo organi držav članic, na podlagi določb osnovne uredbe ali te uredbe urejajo ustrezna nacionalna pravila teh držav članic.

5. Kadar ima predsednik urada pooblastilo, da odloča o znesku pristojbin in načinu njihovega plačila, so take odločitve objavljene v uradnem listu urada.

Člen 2

Splošne določbe

1. Za vsako posamezno zadevo je stranka v postopku, kakor je določeno v postopkovni uredbi, dolžna plačati pristojbine in dodatna plačila. V primeru, ko več strank v postopku nastopa skupno ali se zanje uvede skupni postopek, je vsaka stranka solidarno odgovorna.

2. Razen če ni v tej uredbi drugače določeno, se uporabijo določbe, ki veljajo za postopke pred uradom, vključno z določbami o jezikih iz osnovne in postopkovne uredbe.

Člen 3

Način plačila

1. Pristojbine in plačila dodatnih stroškov, ki zapadejo v plačilo uradu, se plačajo s prenosom na bančni račun urada.

2. Predsednik urada lahko dovoli alternativne oblike plačila v skladu s pravili o delovnih metodah, uvedenimi v skladu s členom 36(1)(d) osnovne uredbe:

(a) uradu se izročijo ali nakažejo certificirani čeki, ki so plačljivi v ekujih;

(b) izvede se prenos v ekujih na žiro račun urada; ali

(c) izvede se plačilo v ekujih na tekoči račun urada.

Člen 4

Dan, ki velja za dan prejema plačila

1. Dan, na katerega je urad prejel plačilo pristojbin in dodatnih stroškov, je dan, na katerega se znesek prenosa iz člena 3(1) vpiše na bančni račun urada.

2. Kadar predsednik urada dovoli druge oblike plačila v skladu s členom 3(2), med pogoje istočasno vključi tudi datum, ki velja za datum prejema plačila.

3. Kadar velja, da urad ni prejel plačila v zahtevanem roku, se šteje, da je rok bil upoštevan, če se v tem roku predloži dovolj listinskih dokazov, da je oseba, ki je izvedla plačilo, primerno ukrepala.

4. Šteje se, da je oseba, ki je izvedla plačilo, "primerno ukrepala" v smislu odstavka 3, če je bančni ustanovi ali pošti pravilno dala nalog za prenos zneska plačila v ekujih na bančni račun urada.

5. Šteje se, da je predloženih "dovolj" listinskih dokazov v smislu odstavka 3, če se predloži potrdilo o nalogu za prenos, ki ga izda bančna ustanova ali pošta.

Člen 5

Ime osebe, ki izvaja plačilo, in namen plačila

1. Oseba, ki izvaja plačilo pristojbin in dodatnih plačil, pisno navede svoje ime in namen plačila.

2. Če urad ne more ugotoviti namena plačila, zahteva, da ga oseba, ki je plačilo izvedla, o tem pisno obvesti v dveh mesecih. Če v tem obdobju namen plačila ni opredeljen, se šteje, da plačilo ni bilo izvedeno, in se vrne osebi, ki ga je izvedla.

Člen 6

Nezadostno plačilo

Načelno se šteje, da je bil rok za plačilo pristojbin ali dodatnih plačil upoštevan samo, če je v zahtevanem roku izveden ves znesek pristojbine ali dodatnega plačila. Če pristojbine ali dodatna plačila niso v celoti plačana, se znesek, ki je bil plačan, povrne, ko se izteče rok za plačilo. Urad lahko, kadar je to upravičeno, spregleda neznatne pomanjkljivosti, ne da bi posegal v pravice osebe, ki izvaja plačilo.

Člen 7

Prijavna pristojbina

1. Prijavitelj žlahtniteljskih pravic v Skupnosti (prijavitelj) plača prijavno pristojbino 1000 ekujev za reševanje prijave v skladu s členom 113(2)(a) osnovne uredbe.

2. Prijavitelj mora plačati prijavno pristojbino v skladu s členom 3 pred dnevom ali na dan, na katerega se prijava vloži na samem uradu, ali enem od poduradov, ali določenih nacionalnih ustanovah v skladu s členom 30(4) osnovne uredbe; člen 4(4) se uporablja smiselno.

3. Če velja, da plačilo prijavne pristojbine ni bilo prejeto ob istem času, kakor je urad prejel prijavo, urad podrobno določi, v skladu s členom 51 osnovne uredbe, obdobje dveh tednov, ki ne vpliva na uradni datum prijave, določen v skladu s členom 51; novi zahtevek za plačilo, določen v členu 83(2) osnovne uredbe, se prijavitelju ne izda pred pretekom tega obdobja.

4. Če plačilo prijavne pristojbine ni bilo prejeto v roku, določenem v skladu z odstavkom 3, velja za dan prijave dan prejema plačila za namene člena 51 osnovne uredbe.

5. Odstavek 4 se ne uporabi, če so prijavi priloženi zadostni listinski dokazi, da je bilo plačilo izvedeno; člen 4(5) se uporablja smiselno.

6. Urad tako dolgo, dokler ne prejme prijavne pristojbine, ne objavi te prijave in odloži preskušanje.

Člen 8

Pristojbine za preskušanje

1. Pristojbina za pripravo in izvedbo preskušanja sorte, ki je predmet prijave za žlahtniteljske pravice v Skupnosti, "pristojbina za preskušanje", se plača v skladu s Prilogo I za vsako začeto obdobje rasti. Za sorte, kjer je treba vedno znova uporabiti material z značilnimi sestavinami za pridelavo materiala, se v Prilogi I določi pristojbina za preskušanje v zvezi s tako sorto in vsako sestavino, za katere uradni opis ni na voljo in ki se tudi morajo preskusiti; vendar pa v nobenem primeru ne presega 3000 ekujev.

2. Pristojbina za preskušanje za prvo obdobje rasti zapade v plačilo najpozneje en mesec po zaključenem roku za prejem materiala za preskušanje.

3. Pristojbina za preskušanje za vsako naslednje obdobje rasti zapade v plačilo najpozneje en mesec pred začetkom takega obdobja, razen če urad ne odloči drugače.

4. Predsednik urada objavi roke za plačilo pristojbin za preskušanje v uradnem listu urada.

5. Upravna taksa za poročilo o rezultatih preskušanja, ki je bilo že opravljeno v skladu s členom 27 izvedbenih pravil pred datumom prijave v skladu s členom 51 osnovne uredbe, zapade v plačilo v roku, ki ga določi urad.

Člen 9

Letna pristojbina

1. Urad zaračuna imetniku žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu imetnik) pristojbino za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti (letna pristojbina), kakor izhaja iz Priloge II.

2. Rok za plačilo letne pristojbine je zadnji dan koledarskega meseca, ki sledi koledarskemu mesecu, v katerem je bila podeljena žlahtniteljska pravica v Skupnosti, in v vsakem naslednjem letu ustrezni dan.

3. Urad imetniku izda zahtevek, ki vsebuje predmet plačila, dolgovani znesek, datum plačila in podatke o možnosti dodatnega plačila v skladu s členom 13(2)(a).

4. Urad ne povrne plačil, ki so bila izvedena, zato da žlahtniteljska pravica v Skupnosti ohrani veljavnost.

Člen 10

Pristojbine za reševanje posebnih zahtevkov

1. Oseba, ki vloži zahtevek, plača naslednje pristojbine za reševanje zahtevkov:

(a) za vlogo za prisilno licenco, vključno z vpisi v registre, prošnjo za priznanje licence s strani urada v skladu s členom 100(2) osnovne uredbe ali zahtevek za spremembo pravic uporabe, ki so že priznane, (prisilna licenčnina), razen za Komisijo ali državo članico pod pogoji iz člena 29(2) te uredbe: 1500 ekujev;

(b) za naslednje zahtevane vpise žlahtniteljske pravice v Skupnosti v register (pristojbina za register):

- prenos žlahtniteljske pravice v Skupnosti, pogodbena licenca,

- identifikacija sorte kot izvirne ali izpeljane,

- uvedba postopkov v skladu z zahtevki iz členov 98(1)(2) in 99 osnovne uredbe,

- žlahtniteljska pravica v Skupnosti, ki je dana kot jamstvo ali predmet stvarnih pravic, ali

- katera koli taksa za uporabo iz člena 24 osnovne uredbe: 300 ekujev;

(c) za zahtevek za vpis v register prijav za žlahtniteljske pravice v Skupnosti ali register žlahtniteljskih pravic v Skupnosti, ki ni tisti iz (a) in (b) zgoraj: 100 ekujev;

(d) za zahtevek za določitev zneska stroškov v skladu s členom 85(5) uredbe: 100 ekujev.

2. Pristojbine iz odstavka 1 zapadejo v plačilo na dan prejema ustreznega zahtevka. Kadar plačilo ni pravočasno prejeto, se uporabi člen 83(2) osnovne uredbe.

Člen 11

Pristojbina za pritožbo

1. Prijavitelj plača pristojbino za reševanje pritožbe v višini 1500 ekujev, kakor je določeno v členu 113(2)(c) osnovne uredbe.

2. Tretjina pristojbine za pritožbo zapade v plačilo na dan, ko urad prejme pritožbo; za to tretjino se uporablja člen 83(2) osnovne uredbe. Drugi dve tretjini pristojbine za pritožbo zapadeta v plačilo na zahtevo urada v enem mesecu po vrnitvi zadeve v obravnavo s strani ustreznega organa urada odbora za pritožbe.

3. Če gre za vmesni popravek, je za povračilo že plačane pristojbine za pritožbo pristojen predsednik urada in v drugih primerih odbor za pritožbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 83(4) osnovne uredbe.

4. Odstavek 1 ne velja za Komisijo ali državo članico, ki se pritoži na odločitev, sprejeto v skladu s členom 29(2) osnovne uredbe.

Člen 12

Pristojbine, ki jih določi predsednik urada

1. Predsednik urada določi naslednje pristojbine:

(a) upravno takso iz člena 8(5);

(b) pristojbine za izdajanje overjenih ali drugih dvojnikov, kakor je posebej navedeno v členu 84(3) postopkovne uredbe; in

(c) pristojbine v skladu z uradnim listom urada (člen 89 osnovne uredbe, člen 87 postopkovne uredbe) in katero koli drugo publikacijo, ki jo izda urad.

2. Predsednik urada se lahko odloči, da je za storitve iz odstavka 1(b) in (c), potrebno vnaprejšnje plačilo.

Člen 13

Dodatna plačila

1. Urad lahko uvede dodatno plačilo za prijavno pristojbino, če ugotovi, da:

(a) ne more odobriti predlaganega poimenovanja v skladu s členom 63 osnovne uredbe, ker je istovetno z imenom druge sorte ali ker je drugačno od imena iste sorte; ali

(b) je prijavitelj za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti predložil nov predlog za ime sorte, razen če ni urad tako zahteval ali če prijavitelj ni zaprosil za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti v skladu z členom 21(3) postopkovne uredbe.

Urad ne objavi predloga za ime sorte pred plačilom dodatnega plačila iz določb prvega pododstavka.

2. Urad lahko zahteva dodatno plačilo letne pristojbine, če ugotovi, da:

(a) imetnik ni plačal letne pristojbine v skladu s členom 9(2) in (3); ali

(b) se mora spremeniti ime sorte, če obstaja predhodna nasprotna pravica tretje stranke, kakor določa člen 66(1) osnovne uredbe.

3. Dodatna plačila iz odstavkov 1 in 2 se izvajajo v skladu s pravili o delovnih metodah, ki so uvedene v skladu s členom 36(1)(d) osnovne uredbe, znašajo do 20 % ustrezne pristojbine, ob upoštevanju minimuma 100 ekujev, ter zapadejo v plačilo v enem mesecu od dneva, ko urad izda zahtevek.

Člen 14

Odstopanja

1. Ne glede na člen 7 uradni datum prijave, naveden v členu 51 osnovne uredbe, ostane veljaven za vse prijave, ki so vložene v skladu z členom 116(1) ali (2) te uredbe, če je najpozneje do 30. septembra 1995 predloženih dovolj dokazov, da je prijavitelj za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti izvedel dejanja, ki so potrebna za plačilo prijavne pristojbine.

2. Ne glede na člen 8(5) se plača upravna taksa v višini 100 ekujev, kadar se opravi preskušanje sorte na osnovi ustreznih ugotovitev, ki izhajajo iz postopkov za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti v skladu s členom 116(3) osnovne uredbe. Te upravne takse zapadejo v plačilo najpozneje do 30. novembra 1995.

3. Ne glede na člen 8(5) lahko organi, pred katerimi so potekali postopki za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti, prijavitelju za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti zaračunajo pristojbino za dostop do ustreznih dokumentov pod pogoji iz člena 93(3) postopkovne uredbe. Ta pristojbina ne presega pristojbine, zaračunane v državi članici za prenos poročila o preskušanju iz organa, ki izvaja poskuse v drugi državi; plačilo te pristojbine ne posega v plačila, ki se izvedejo na podlagi odstavkov 1 in 2.

4. Pristojbina v višini 300 ekujev za poročilo o preskušanju iz člena 94 postopkovne uredbe zapade v plačilo v roku, ki ga določi urad, ne glede na člen 8.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

[2] UL L 121, 1.6.1995, str. 37.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Pristojbina za preskušanje, ki zapade v plačilo v skladu s členom 8, je:

Skupina A | 1000 ekujev |

V skupini A so naslednje poljščine: pesa, žito, bombaž, krompir, oljna ogrščica, soja, sončnica. |

Skupina B | 800 ekujev |

V skupini B so: |

1.poljščine (vključno s travami), ki niso navedene v skupini A; |

2.naslednje zelenjadnice:jajčevec, vrtna buča, navadna kumara, endivija, navadni fižol, solata, navadna buča, melona, čebula, paprika, paradižnik, navadni grah, lubenica; |

3.naslednje okrasne rastline:alstromeria, anthurium, azaleja, begonija (pokončna), krizantema, nagelj, božična zvezda, fuksija, gerbera, nedotika, kalanhoja, lilija, orhideja, pelargonija, pentas, petunija, vrtnica, afriška vijolica, spatifilum. |

Skupina C | 700 ekujev |

V skupini C so vse druge vrste ali rodovi rastlin, ki niso navedeni v skupini A in B. |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Za vsako leto trajanja se zahteva naslednja letna pristojbina, ki zapade v plačilo v skladu s členom 9, na podlagi skupin iz Priloge I:

(v ekujih) |

Leto | Skupina |

A | B | C |

1 | 400 | 400 | 400 |

2 | 600 | 500 | 500 |

3 | 800 | 600 | 600 |

4 | 1000 | 700 | 700 |

5 | 1100 | 800 | 800 |

6 | 1200 | 1000 | 900 |

7. leto in nadaljnja leta | 1300 | 1100 | 1000 |

--------------------------------------------------

Top