EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1149

Uredba Komisije (ES) št. 1149/95 z dne 22. maja 1995 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1222/94 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema odobravanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ga ne zajema Priloga II k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 3223/93 o statističnih podatkih v zvezi z izplačili izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3035/80

OJ L 116, 23.5.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 294 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1149/oj

31995R1149Uradni list L 116 , 23/05/1995 str. 0001 - 0002


Uredba Komisije (ES) št. 1149/95

z dne 22. maja 1995

o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1222/94 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema odobravanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ga ne zajema Priloga II k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 3223/93 o statističnih podatkih v zvezi z izplačili izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3035/80

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov [1], in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ker Uredba Sveta (ES) št. 804/68 [2] z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske ter z Uredbo (ES) št. 3290/94 [3], določa v odstavkih 10, 11 in 12 člena 17 okvir pogojev, ki morajo biti izpolnjeni pred odobritvijo nadomestila za nekatere mlečne izdelke, uvožene in nato ponovno izvožene v obliki nekaterega blaga, ki ni zajeto v Prilogi II k Pogodbi;

ker je treba razširiti določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1222/94 [4] z dne 30. maja 1994 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema odobravanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi II k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 482/95 [5], da bi se upoštevale povečane količine nekaterih mlečnih izdelkov, ki se v okviru posebnih sporazumov uvažajo iz tretjih držav z znižanimi carinskimi dajatvami, in s tem možnost odobravanja višjih nadomestil od teh znižanih carinskih dajatev;

ker morajo države članice zagotoviti podatke, da bi lahko Komisija nadzorovala uporabo te uredbe;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja o trgovini s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi II k Pogodbi,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (ES) št. 1222/94 se doda naslednji člen 7a:

"Člen 7a

1. V skladu sčlenom 7 mora stranka za blago s tarifnimi oznakami 18069060 do 18069090,1901 in 21069098, ki vsebuje velik delež mlečnih izdelkov s tarifnimi oznakami 04021019, 04022119, 040500 in tarifno oznako 0406, v nadaljnjem besedilu mlečni izdelki, priložiti tudi naslednjo izjavo:

(a) da nobena od količin mlečnih izdelkov ni bila uvožena iz tretjih držav v okviru posebnih sporazumov, ki določajo znižanje carinske stopnje; ali

(b) o količini mlečnih izdelkov, uvoženih iz tretjih držav v okviru posebnih sporazumov, ki določajo znižanje carinske stopnje.

2. V odstavku 1 "izraz ki vsebujejo velik delež" pomeni 67 kilogramovali več mlečnih izdelkov na 100 kg izvoženega blaga.

3. Če je vložen zahtevek za določitev količin vskladu s tretjim pododstavkom člena 3(2), lahko pristojni organ sprejme izjavostranke, da za te količine uporabljenih mlečnih izdelkov ne bo izkoristila ugodnosti iz posebnih sporazumov za znižanje carinske stopnje pri uvozu.

4. Pristojni organ lahko sprejme izjavo iz odstavka 1 ali izjavo iz odstavka 3, če seprepriča, da je cena mlečnega izdelka, ki je sestavni del blaga za izvoz, enaka ali skoraj enaka ceni na trgu Skupnosti za enakovreden proizvod. Pri primerjavi cen se upošteva čas nakupa mlečnega izdelka.

5. Če se uporabljajo proizvodi, za katere so bile izkoriščene ugodnosti iz posebnih sporazumov za znižanje carinske stopnje, se nadomestilo izračuna v skladu s členom 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68."

Člen 2

V členu 3 Uredbe Komisije (ES) št. 3223/93 [6] se doda naslednja alinea:

"— v zvezi s členom 7a(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1222/94 [7]:

(a) količino izvoženega blaga, za katero so bila izplačana izvozna nadomestila za pretekli mesec, izraženo v tonah; in

(b) zneseki zvoznih nadomestil, ki so bila odobrena v preteklem mesecu, ter s tem povezane količine proizvodov s tarifnimi oznakami 04021019, 04022119 in 0405, za katere so ob uvozu veljali posebni sporazumi."

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. julija 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 1995

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[3] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[4] UL L 136, 31.5.1994, str. 5.

[5] UL L 49, 4.3.1995, str. 32.

[6] UL L 292, 26.11.1993, str. 10.

[7] UL L 136, 31.5.1994, str. 5.

--------------------------------------------------

Top