Help Print this page 

Document 31995R1084

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1084/95 z dne 15. maja 1995 o odpravi varnostnega ukrepa, ki velja za uvoz česna s poreklom iz Tajvana, in njegovi nadomestitvi s potrdilom o poreklu
  • No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2008; razveljavil 32008R0972
OJ L 109, 16.5.1995, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 283 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 234 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 234 - 236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1084/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/05/1995
  • Date of effect: 19/05/1995; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 3
  • Date of end of validity: 14/11/2008; razveljavil 32008R0972
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31995R1084Uradni list L 109 , 16/05/1995 str. 0001 - 0003


Uredba Komisije (ES) št. 1084/95

z dne 15. maja 1995

o odpravi varnostnega ukrepa, ki velja za uvoz česna s poreklom iz Tajvana, in njegovi nadomestitvi s potrdilom o poreklu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske ter z Uredbo (ES) št. 3290/94 [2], in zlasti členov 22 b in 29(2) te uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 1859/93 z dne 12. julija 1993 o uporabi sistema uvoznih dovoljenj za česen, uvožen iz tretjih držav [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1662/94 [4], pogojuje sprostitev česna v prosti promet v Skupnosti s predložitvijo uvoznega dovoljenja;

ker je Komisija z Uredbo (ES) št. 2091/94 [5] uvedla varnostni ukrep, ki velja za uvoz česna s poreklom iz Tajvana in Vietnama, s čimer je izdaja uvoznih dovoljenj za ti dve državi začasno odložena do 31. maja 1995;

ker bi bilo treba v primeru Tajvana varnostni ukrep opustiti; ker pa bi bilo zaradi dobro utemeljenih dvomov o resničnem poreklu česna, uvoženega iz Tajvana, in zato da bi se izognili kakršnikoli preusmeritvi trgovine na podlagi nenatančne dokumentacije, varnostni ukrep treba nadomestiti z uvedbo potrdil o poreklu, ki jih izdajo pristojni državni organi v skladu s členoma 55 in 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o vzpostavitvi carinskega zakonika Skupnosti [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3254/94 [7]; ker se mora iz istega razloga za česen s poreklom iz Tajvana predpisati neposredni prevoz v Skupnost;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2091/94 se preneha uporabljati za Tajvan od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

1. Za sprostitev v prosti promet v Skupnosti česna s poreklom iz Tajvana veljajo naslednji pogoji:

(a) predložitev potrdila o poreklu, ki ga je izdal pristojni državni organ države porekla, v skladu s členoma 55 in 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93;

in

(b) proizvod mora biti v Skupnost prepeljan neposredno iz Tajvana.

2. Pristojni organi za izdajo potrdil o poreklu so navedeni v Prilogi.

3. Za neposredni prevoz iz Tajvana v Skupnost se šteje naslednje:

(a) proizvodi med prevozom ne prečkajo ozemlja druge države;

(b) proizvodi med prevozom potujejo čez ozemlje drugih držav, s pretovarjanjem v teh državah ali brez njega ali z začasnim skladiščenjem ali brez njega, pod pogojem da je prevoz skozi te države upravičen iz geografskih razlogov ali izključno na podlagi prevoznih zahtev in če za proizvode velja:

- da so ostali pod nadzorom carinskih organov države tranzita ali skladiščenja,

- da niso bili predmet trgovanja ali sprostitve v porabo,

in

- da niso bili izpostavljeni drugim postopkom razen natovarjanju in raztovarjanju ali kakršnim koli drugim postopkom, zato da se ohranijo v dobrem stanju.

4. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točke (b) odstavka 3 se predloži carinskim organom v Skupnosti v obliki:

(a) enkratnega tovornega lista, izdanega v Tajvanu, ki pokriva prevoz skozi državo tranzita;

(b) potrdila, ki so ga izdali carinski organi države tranzita:

- z navedbo natančnega opisa blaga,

- z navedbo datumov raztovarjanja in ponovnega natovarjanja ali vkrcanja na ladjo ali izkrcanja z ladje z navedbo uporabljenih plovil, in

- ki potrjuje pogoje, pod katerimi je blago ostalo v tranzitni državi;

ali

(c) če vsega tega ni, kakršnih koli dokumentov z dokazno močjo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL L 170, 13.7.1993, str. 10.

[4] UL L 176, 9.7.1994, str. 1.

[5] UL L 220, 25.8.1994, str. 8.

[6] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[7] UL L 346, 31.12.1994, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Organi iz odstavka 2 člena 2

Bureau of Commodity Inspection & Quarantine

Ministry of Economic Affairs

for Export & Import Certificate

issuing on behalf of

Ministry of Economic Affairs

Republic of China

--------------------------------------------------

Top