Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0671

Uredba Komisije (ES) št. 671/95 z dne 29. marca 1995 o dodelitvi posebnih referenčnih količin nekaterim proizvajalcem mleka in mlečnih proizvodov v Avstriji in na Finskem

OJ L 70, 30.3.1995, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 188 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 167 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 167 - 168

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/671/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

03/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

167


31995R0671


L 070/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 671/95 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 1995 година

за разпределяне на специфични референтни количества на някои производители на мляко и млечни продукти в Австрия и Финландия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3950/92 на Съвета от 28 декември 1992 г. за въвеждане на допълнителна такса в сектора на млякото и млечните продукти (1), последно изменен с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 3, параграф 2, седма алинея от него,

като има предвид, че съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3950/92 общите количества за Австрия и Финландия могат да бъдат максимално увеличени съответно със 180 000 тона и 200 000 тона, които да се използват за разпределяне на референтни количества на производители, чието право да възобновят своето производство е засегнато в резултат на присъединяването;

като има предвид, че и в двете нови държави-членки има фермери, които или са участвали за определен период в програма за конверсия или за непредлагане на пазара на мляко или млечни продукти, или са разполагали с разрешение да произвеждат, без да имат референтно количество, само благодарение на географското разположение на своите стопанства; като има предвид, че тези фермери следва да получат разрешение съгласно правилата на Общността да възобновят или да продължат производството на мляко;

като има предвид, че някои производители в Общността в подобна ситуация получиха референтни количества, тъй като отговаряха на определени условия; като има предвид, че и спрямо споменатите фермери в новите държави-членки следва да се постави изискването да отговарят на такива условия;

като има предвид, че Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Производител, чието стопанство се намира на географската територия на Австрия или Финландия, който:

а)

е участвал за определен период, който изтича на 31 декември 1994 г. или на по-късна дата, в програма за непредлагане на пазара на мляко и млечни продукти;

б)

или е преустановил изцяло или частично своите доставки или директни продажби, но съгласно разпоредбите на националното законодателство в сила преди 1 януари 1995 г. е запазил правото си да ги възстанови в рамките на определен срок до максималния обем, с който е разполагал преди това;

в)

или спрямо когото са се прилагали националните разпоредби по отношение на географските характеристики на мястото на производство, но не притежава пълно референтно количество съгласно национално законодателство в сила преди 1 януари 1995 г. и който е производител по смисъла на член 9, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3950/92;

следва, при искане от негова страна, временно да получи специфично референтно количество за доставки и/или директни продажби било в границите на референтното количество, с което е разполагал преди да преустанови напълно или частично производството, или въз основа на количествата, които е предложил на пазара през 12-те месеца, предхождащи неговото заявление, или въз основа на средната величина за последните три дванадесетмесечни периода, при условие че:

покаже, че е спазвал задължението за непредлагане или конверсия или специалните правила за производство, приложими спрямо него съгласно националното законодателство,

не е прехвърлил изцяло своето стопанство към датата на заявлението, и

покаже, в подкрепа на своето заявление, спрямо критерии, които ще бъдат определени от националното законодателство, че е в състояние да произвежда в своето стопанство специфичното референтно количество, за което кандидатства.

2.   В случай че част от стопанството бъде продадена или отдадена под аренда преди датата на заявлението, количеството, което се разпределя, се намалява пропорционално на площта на земята, която е продадена или отдадена под аренда.

3.   Количествата, разпределени на производители, които отговарят на условията, определени в параграф 1, букви а) и б), се намаляват с процент, съответстващ на този, който се прилага спрямо производители, които развиват дейност, без да се засягат разпоредбите, отнасящи се до общото количество, посочено в член 3, параграф 2, пета и шеста алинея от Регламент (ЕИО) № 3950/92.

4.   Количествата, разпределени на производители, които отговарят на условията, посочени в параграф 1, буква в), не могат да надхвърлят общо 60 000 тона.

Член 2

Заявлението, посочено в член 1, параграф 1, се подава от производителя пред компетентния орган, определен от държавата-членка, в съответствие с процедурата, която държавата-членка е установила:

преди 1 май, предхождащ датата, на която изтича периодът за пълно или частично преустановяване на производство, или преди 1 май 1995 г., ако този период изтича през 1995 г.,

в случаите на заявления, подадени от производители, които отговарят на условията, посочени в член 1, параграф 1, буква в), преди 1 май 1995 г.

Член 3

1.   Компетентният орган потвърждава получаването на заявлението и проверява дали са спазени условията, установени в член 1, параграф 1.

2.   Критериите, които се използват за установяването на капацитета на производителите да произведат в своето стопанство специфичното референтно количество, за което кандидатстват, включват:

броя и породата на женските животни от рода на едрия рогат добитък на възраст най-малко шест месеца, годни да дават мляко, което да бъде предлагано на пазара, които фермерът притежава в стопанството си,

използваната земеделска площ,

инвестициите, направени за повишаване на производството на мляко в стопанството,

възможността да се изхранва стадото от пасища извън територията на стопанството за определен период през годината.

3.   Компетентният орган уведомява кандидатите преди 1 август за специфичните референтни количества, които им се предоставят временно.

4.   Ако в рамките на две години от временното разпределяне на специфичното референтно количество производителят може да докаже по начин, който да удовлетвори компетентния орган, че е извършвал директни продажби и/или доставки в продължение на най-малко 12 месеца и че тези директни продажби и/или доставки са достигнали през последните дванадесет месеца най-малко 80 % от временното специфично референтно количество, то това количество му се разпределя окончателно. В противен случай окончателното референтно количество, което производителят получава, е това, което той действително е доставил или продал директно.

Член 4

1.   Ако част от стопанството или цялото стопанство бъде продадено или отдадено под аренда или референтното количество временно бъде прехвърлено, преди окончателно да бъде разпределено, референтното количество се намалява пропорционално на площта на продадената или отдадена под аренда земя или с размера на временно прехвърленото количество.

2.   Специфичните референтни количества, временно разпределени съгласно настоящия регламент, не могат да бъдат включвани в каквато и да е програма за прекратяване на производството на мляко в рамките на три години след временното разпределяне на това количество.

Член 5

Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат също и по отношение на стопанства и части от стопанства, получени по наследство или по подобен начин от фермер, който отговаря на характеристиките, посочени в член 1, параграф 1.

Член 6

Държавите-членки уведомяват Комисията:

преди 1 април 1995 г. за името на компетентния орган и за правилата, приети за целите на член 1, както и за приетите критерии, които се различават от посочените в член 3, параграф 2,

преди 1 октомври всяка година за броя на заявленията и за количествата, за които те се отнасят.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 1995 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 405, 31.12.1992 г., стр. 1.


Top