Help Print this page 

Document 31995L0064

Title and reference
Direktiva Sveta 95/64/ES z dne 8. decembra 1995 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju
 • No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; razveljavil 32009L0042
OJ L 320, 30.12.1995, p. 25–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 217 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 217 - 232

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/64/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 08/12/1995
 • Date of effect: 19/01/1996; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 15
 • Date of transposition: 01/01/1997; najpozneje do glej člen 14
 • Date of end of validity: 25/06/2009; razveljavil 32009L0042
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Internal reference: COM/94/0275
 • Additional information: razširjeno na EGP z 21998D1008(17) CNS 92059
Procedure
 • Procedure number:
  1994/0159/CNS
 • Co author: DG07, DG19, DG16, EUROSTAT, SG, DG09, DG23, DG03, DG15, DG13
 • Department responsible: OSCE
Relationship between documents
Text

31995L0064

Direktiva Sveta 95/64/ES z dne 8. decembra 1995 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju

Uradni list L 320 , 30/12/1995 str. 0025 - 0040
CS.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
ET.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
HU.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
LT.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
LV.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
MT.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
PL.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
SK.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345
SL.ES poglavje 07 zvezek 002 str. 330 - 345


Direktiva Sveta 95/64/ES

z dne 8. decembra 1995

o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker mora imeti Komisija za izvajanje nalog, ki so ji podeljene v okviru skupne politike v pomorskem prometu, na voljo primerljive, zanesljive, usklajene in redne statistične podatke o obsegu in razvoju prevoza blaga in potnikov po morju v Skupnost in iz nje, med državami članicami ter znotraj njih;

ker je za države članice in gospodarske subjekte prav tako pomembno, da dobro poznajo trg pomorskega prevoza;

ker trenutno za celotno Skupnost ni izčrpne statistike o prevozu blaga in potnikov po morju;

ker je Odločba Sveta 93/464/EGS z dne 22. julija 1993 o okvirnem programu za prednostne ukrepe na področju statističnih informacij od 1993 do 1997 [4] poudarila potrebo po izdelavi izčrpne statistike;

ker zbiranje statističnih podatkov Skupnosti na primerljivi ali usklajeni podlagi omogoča vzpostavitev integriranega sistema za zanesljive, usklajene in ažurne informacije;

ker morajo biti podatki o prevozu blaga in potnikov po morju primerljivi med državami članicami in med različnimi načini prevoza;

ker mora Komisija v kratkem predložiti poročilo o pregledu izvajanja te direktive;

ker je treba predvideti prehodno obdobje, da se državam članicam omogoči prilagoditev njihovih statističnih sistemov zahtevam te direktive in uvedbo programov pilotnih študij o specifičnih problemih zbiranja nekaterih podatkov;

ker mora zato Skupnost v začetnem obdobju državam članicam za potrebno delo zagotoviti finančni prispevek;

ker bi bilo v zvezi z uporabo te direktive, vključno z ureditvami za prilagoditev direktive gospodarskemu in tehničnemu razvoju, treba pritegniti Odbor za statistični program, ki je bil ustanovljen na podlagi Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom [5];

ker se v skladu z načelom subsidiarnosti lahko oblikovanje skupnih statističnih standardov, ki omogočajo zbiranje usklajenih informacij, zadovoljivo doseže samo na ravni Skupnosti; ker bodo podatke v vsaki državi članici zbirali organi in institucije, pristojne za izdelavo uradne statistike,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice zbirajo statistične podatke Skupnosti o prevozu blaga in potnikov s pomorskimi plovili, ki pristanejo v pristaniščih na njihovem ozemlju.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi:

1. "prevoz blaga in potnikov po morju" pomeni pretok blaga in potnikov z uporabo pomorskih plovil na potovanju, ki v celoti ali delno poteka po morju.

Področje uporabe te direktive vključuje tudi blago:

(a) odpremljeno na plavajoče naprave;

(b) pobrano z morskega dna in izkrcano v pristaniščih.

Shrambe in skladišča za plovila so izvzeta s področja uporabe;

2. "pomorska plovila" pomenijo plovila, ki ne plujejo izključno po celinskih vodah ali vodah znotraj ali blizu zaščitenih voda ali območij, na katerih veljajo pristaniška pravila.

Ta direktiva se ne uporablja za ribiške ladje, ladje za predelavo rib, ladje za vrtanje in raziskovalne ladje, vlačilce, potisna plovila, znanstveno-raziskovalne ladje, plavajoče bagre, vojaška plovila ali plovila, ki se uporabljajo izključno v netrgovske namene;

3. "pristanišče" pomeni kraj z napravami za privez, natovarjanje ali raztovarjanje tovora trgovskih ladij ali za vkrcanje potnikov na plovila in izkrcanje z njih;

4. "državljanstvo prevoznika v pomorskem prometu" pomeni državo, v kateri je dejansko središče trgovske dejavnosti prevoznika;

5. "prevoznik v pomorskem prometu" pomeni vsako osebo, s katero ali v imenu katere vkrcevalec ali potnik sklene pogodbo o prevozu blaga ali ljudi po morju.

Člen 3

Parametri zbiranja podatkov

1. Države članice zbirajo podatke, povezane z naslednjimi področji:

(a) informacije o tovoru in potnikih;

(b) informacije o plovilu.

Plovila z bruto tonažo pod 100 so lahko izvzeta iz zbiranja podatkov.

2. Parametri zbiranja podatkov, in sicer statistične spremenljivke za vsako področje, nomenklature za njihovo razvrščanje ter periodičnost opazovanja, so določeni v prilogah k tej direktivi.

3. Zbiranje podatkov čim bolj temelji na razpoložljivih virih, da se omeji obremenitev dajalcev podatkov.

Člen 4

Pristanišča

1. Za namene te direktive se po postopkih iz člena 13 sestavi seznam pristanišč, označenih in razvrščenih po državah in morskih obalnih območjih.

2. Vsaka država članica izbere s tega seznama katero koli pristanišče, ki na leto pretovori več kakor milijon ton blaga ali zabeleži več kakor 200000 potnikov.

Za obdobje, ki ni daljše od treh let od začetka veljavnosti te direktive, lahko vsaka država članica izbere samo tista pristanišča, ki pretovorijo več kakor dva milijona ton blaga ali zabeležijo več kakor 400000 potnikov na leto.

Za vsako izbrano pristanišče se sporočijo podrobni podatki v skladu s Prilogo VIII za področja (blago in potniki), za katera pristanišče izpolnjuje merila za izbor, in po potrebi tudi zbirni podatki za druga področja.

3. Za pristanišča, ki niso izbrana s seznama, je treba sporočiti zbirne podatke v skladu s Prilogo VIII, zapis A3.

Člen 5

Točnost statističnih podatkov

Postopki zbiranja podatkov so taki, da statistični podatki Skupnosti za morski prevoz kažejo točnost, kakršna se zahteva za zapise statistični podatkov, opisanih v Prilogi VIII. Standardi točnosti so določeni po postopku iz člena 13.

Člen 6

Obdelava rezultatov zbiranja podatkov

Države članice obdelajo statistične informacije, zbrane po členu 3, da bi dobile primerljive statistične podatke s standardom točnosti iz člena 5.

Člen 7

Posredovanje rezultatov zbiranja podatkov

1. Država članica posreduje Statističnemu uradu Evropskih skupnosti rezultate iz člena 3, vključno s podatki, ki jih je država članica na podlagi nacionalne zakonodaje ali prakse zaupnosti statističnih podatkov razglasila za zaupne, in sicer v skladu z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 oprenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti [6].

2. Rezultati se posredujejo v skladu s strukturo zapisa statističnih podatkov, opredeljeno v Prilogi VIII. Tehnične podrobnosti posredovanja rezultatov bodo opredeljene po postopku iz člena 13.

3. Rezultati podatkov s četrtletno periodičnostjo se posredujejo v petih mesecih po izteku obdobja opazovanja, podatki z letno periodičnostjo pa v osmih mesecih.

Prvo posredovanje zajema prvo četrtletje 1997.

Člen 8

Poročila

1. Države članice sporočijo Komisiji vse pomembne informacije o uporabljenih postopkih zbiranja podatkov. Prav tako sporočijo podrobnosti o bistvenih spremembah postopkov zbiranja podatkov.

2. Po treh letih zbiranja podatkov Komisija predloži Svetu poročilo o izkušnjah, pridobljenih z delom, ki se izvaja na podlagi te direktive.

Člen 9

Diseminacija statističnih podatkov

Komisija diseminira ustrezne statistične podatke s periodičnostjo, primerljivo s tisto, ki velja za posredovanje rezultatov.

Podrobnosti objave ali diseminacije statističnih podatkov Komisije se sprejmejo po postopku iz člena 13.

Člen 10

Prehodno obdobje

1. V prehodnem obdobju, ki ni daljše od treh let, se lahko po postopku iz člena 13 na podlagi te direktive odobrijo odstopanja, če so v nacionalnih statističnih sistemih potrebne večje prilagoditve.

2. V prehodnem obdobju iz odstavka 1 se po postopku iz člena 13 sprejme program pilotnih študij o:

(a) izvedljivosti in stroških zbiranja naslednjih podatkov za države članice in dajalce podatkov:

- opis blaga, kakor je opredeljeno v Prilogi III in Prilogi VIII, zapis B1,

- potniki, ki potujejo na kratkih razdaljah,

- informacije o dostavnih storitvah in prevoznih verigah,

- podatki o državljanstvu prevoznika v pomorskem prometu;

(b) možnosti zbiranja podatkov po dogovorih, sklenjenih v okviru poenostavitve trgovinskih postopkov, Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO), Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) in mednarodnih carinskih predpisov.

Komisija obvesti Svet o izidu pilotnih študij in mu predloži predloge o možnosti razširitve sistema, uvedenega s to direktivo, da se vzpostavi redno zbiranje teh podatkov.

Člen 11

Finančni prispevek

1. V prvih treh letih, za katera so v tej direktivi predvidena statistična poročila, države članice dobivajo od Skupnosti finančni prispevek za stroške potrebnega dela.

2. Vsota dodeljenih sredstev, ki se letno razdelijo za finančni prispevek iz odstavka 1, se določi kot del letnih proračunskih postopkov.

3. Organi za izvajanje proračuna letno določijo odobrena proračunska sredstva.

Člen 12

Podrobne izvedbene določbe

Določbe za izvajanje te direktive, vključno z ukrepi za njeno prilagoditev gospodarskemu in tehničnemu razvoju, in zlasti:

- prilagoditev parametrov zbiranja podatkov (člen 3) in vsebine prilog k tej direktivi, če taka prilagoditev ne vodi do bistvenega zvišanja stroškov za države članice in/ali obremenitve dajalcev podatkov,

- seznam pristanišč, ki ga Komisija redno ažurira, označenih in razvrščenih po državi in morskem obalnem območju (člen 4),

- zahteva po točnosti (člen 5),

- opis sestave podatkovne zbirke in oznake za posredovanje rezultatov Komisiji (člen 7),

- podrobnosti objave in diseminacije podatkov (člen 9),

- odstopanja od določb te direktive, ki se odobrijo v prehodnem obdobju, in predvidene pilotne študije (člen 10),

- enakovredna nomenklatura za bruto tonažo na skupino plovil (Priloga VII),

se določijo po postopku iz člena 13.

Člen 13

Postopek

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj.

(b) Če pa ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija nemudoma sporoči Svetu.

V tem primeru:

- Komisija odloži izvedbo sprejetih ukrepov za tri mesece od datuma sporočila,

- Svet lahko v roku iz prejšnje alinee s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

Člen 14

Izvajanje

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 15

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Úředním věstníku Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 16

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 1995

Za Svet

Predsednik

J. Borrell Fontelles

[1] UL C 214, 4.8.1994, str. 12.

[2] UL C 151, 19.6.1995, str. 493.

[3] UL C 397, 31.12.1994, str. 6.

[4] UL L 219, 28.8.1993, str. 1.

[5] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

[6] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPREMENLJIVKE IN OPREDELITEV POJMOV

1. STATISTIČNE SPREMENLJIVKE

(a) Podatki o tovoru in potnikih:

- bruto teža blaga v tonah,

- vrsta tovora v skladu z nomenklaturo iz Priloge II,

- opis blaga z uporabo nomenklature iz Priloge III,

- prijavno pristanišče,

- smer gibanja, prihodi ali odhodi,

- za vhodni tovor: pristanišče vkrcanja (tj. pristanišče, v katerem se tovor vkrca na ladjo, s katero je prispelo v prijavno pristanišče), pri čemer se uporabijo posamezna pristanišča v evropskem gospodarskem prostoru (EGP) s seznama pristanišč in morskih obalnih območij zunaj EGP iz Priloge IV,

- za izhodni tovor: pristanišče izkrcanja (tj. pristanišče, v katerem se tovor raztovori z ladje, s katero je zapustil prijavno pristanišče), pri čemer se uporabijo posamezna pristanišča v EGP s seznama pristanišč in morskih obalnih območij zunaj EGP iz Priloge IV,

- število potnikov, ki začnejo ali končajo potovanje.

Za blago, ki se prevaža v kontejnerjih ali ro-ro enotah, so določene naslednje dodatne podrobnosti:

- število kontejnerjev s tovorom,

- število kontejnerjev brez tovora,

- število mobilnih (ro-ro) enot s tovorom,

- število mobilnih (ro-ro) enot brez tovora.

(b) Podatki o plovilu:

- število plovil,

- nosilnost plovil ali bruto tonaža,

- država ali ozemlje registracije plovil z uporabo nomenklature iz Priloge V,

- vrsta plovil z uporabo nomenklature iz Priloge VI,

- velikost plovil z uporabo nomenklature iz Priloge VII.

2. OPREDELITEV POJMOV

(a) "Tovorni kontejner" pomeni del opreme za prevoz, ki je:

1. trajnega značaja in temu ustrezno dovolj trden, da je primeren za večkratno uporabo;

2. posebno oblikovan, da omogoča prevoz blaga z enim načinom prevoza ali več brez vmesnega pretovarjanja;

3. opremljen z napravami, ki omogočajo preprosto ravnanje, zlasti pri pretovarjanju z enega načina prevoza na drugega;

4. tako oblikovan, da se preprosto polni in prazni;

5. dolg 20' ali več.

(b) "Ro-ro enota" pomeni opremo s kolesi za prevoz tovora, kakor so tovornjak, priklopnik, polpriklopnik, ki se lahko pripelje ali privleče do plovila. V to opredelitev so vključeni pristaniški ali ladijski priklopniki. Razvrščanje mora biti v skladu s Priporočilom št. 21 ECE Združenih narodov "Codes for types of cargo, packages and packaging materials" (Oznake za vrsto tovora, embalažo in embalažne materiale).

(c) "Kontejnerski tovor" pomeni kontejnerje s tovorom ali brez njega, ki se dvigne na plovila za prevoz po morju ali z njih.

(d) "Ro-ro tovor" pomeni blago na ro-ro enotah, ne glede na to, ali je v kontejnerjih ali ne, in ro-ro enote, ki se zapeljejo na plovila za prevoz po morju ali z njih.

(e) "Bruto teža blaga" pomeni tonažo blaga, ki se prevaža, vključno s pakiranjem, toda brez lastne teže kontejnerjev ali ro-ro enot.

(f) "Nosilnost (DWT)" pomeni razliko v tonah med izpodrivom ladje glede na poletno tovorno črto v vodi s specifično težo 1,025 in celotno težo ladje, tj. izpodriv v tonah brez tovora, goriva, mazalnega olja, balastne vode, sveže vode in pitne vode v rezervoarju, uporabne preskrbe, pa tudi potnikov, posadke in njihovega imetja.

(g) "Bruto tonaža" pomeni celotno velikost ladje, določeno v skladu z določbami Mednarodne konvencije o izmeritvi ladij iz leta 1969.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

RAZVRSTITEV VRST TOVORA

Kategorija [1] | Oznaka | Poimenovanje | Tonaža | Število |

Tekočine v razsutem stanju | 10 | Razsuti tovor v tekočem stanju (ni tovorne enote) | × | |

11 | Utekočinjeni plin | × | |

12 | Surova nafta | × | |

13 | Naftni derivati | × | |

19 | Drug razsuti tovor v tekočem stanju | × | |

Suhi razsuti tovor | 20 | Suhi razsuti tovor (ni tovorne enote) | × | |

21 | Rude | × | |

22 | Premog | × | |

23 | Kmetijski proizvodi (npr. žito, soja, tapioka) | × | |

29 | Drug suhi razsuti tovor | × | |

Kontejner | 30 | Veliki kontejnerji | × | × |

31 | 20' tovornih enot | × | × |

32 | 40' tovornih enot | × | × |

33 | Tovorne enote > 20' in < 40' | × | × |

34 | Tovorne enote > 40' | × | × |

Ro-ro (na lastni pogon) | 50 | Premične enote na lastni pogon | × | × |

51 | Cestna vozila za prevoz blaga in spremljajoči priklopniki | × [3] | × |

52 | Osebni avtomobili in spremljajoči priklopniki/bivalne prikolice | | × [2] |

53 | Avtobusi | | × [2] |

54 | Uvozna/izvozna motorna vozila | × | × [2] |

56 | Žive živali, ki se premikajo same | × | × [2] |

Ro-ro (brez lastnega pogona) | 60 | Druge premične enote | × | × |

61 | Cestni priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga brez spremstva | × [3] | × |

62 | Bivalne prikolice in drugi cestni, kmetijski in industrijski priklopniki brez spremstva | × | × [2] |

63 | Železniški vagoni, priklopniki na plovilu in vleke na plovilu, uporabljeni za prevoz blaga | × [3] | × |

Drugi generalni tovor (vključno z majhnimi kontejnerji) | 90 | Drug tovor, ki ni naveden drugje | × | |

91 | Gozdarski proizvodi | × | |

92 | Železni in jekleni proizvodi | × | |

99 | Drugi generalni tovor | × | |

[1] Te kategorije so v skladu s Priporočilom št. 21 ECE (Gospodarska komisija OZN za Evropo).

[2] Samo skupno število enot.

[3] Zabeležena količina je bruto teža blaga, vključno z embalažo, vendar brez lastne teže kontejnerjev in ro-ro enot.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

NOMENKLATURA BLAGA

Uporabljena nomenklatura blaga bo v skladu s NST/R [1], dokler se Komisija po posvetovanju z državami članicami ne odloči, da jo nadomesti.

SKUPINE BLAGA

Skupine | Poglavje | Skupina NST/R | Poimenovanje |

1 | 0 | 01 | Žita |

2 | 02, 03 | Krompir, druga sveža ali zamrznjena zelenjava in sveže sadje |

3 | 00, 06 | Žive živali, sladkorna pesa |

4 | 05 | Les in pluta |

5 | 04, 09 | Tekstil, tekstilni izdelki in umetna vlakna, drugi surovi živalski in rastlinski materiali |

6 | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Krmila in živalska krma |

7 | 18 | Oljna semena in oljni sadeži ter maščobe |

8 | 2 | 21, 22, 23 | Trdna mineralna goriva |

9 | 3 | 31 | Surova nafta |

10 | 32, 33, 34 | Naftni derivati |

11 | 4 | 41, 46 | Železova ruda, železni in jekleni odpadki in plavžni prah |

12 | 45 | Rude in odpadki, razen železovih |

13 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Kovinski izdelki |

14 | 6 | 64, 69 | Cement, apno, izdelani gradbeni materiali |

15 | 61, 62, 63, 65 | Surove in obdelane mineralne snovi |

16 | 7 | 71, 72 | Naravna in kemična gnojila |

17 | 8 | 83 | Kemikalije iz premoga, katran |

18 | 81, 82, 89 | Kemikalije, razen kemikalij iz premoga katrana |

19 | 84 | Papirna kaša in odpadni papir |

20 | 9 | 91, 92, 93 | Prevozna oprema, stroji, motorji, sestavljeni ali ne, in njihovi deli |

21 | 94 | Izdelki iz kovin |

22 | 95 | Steklo, stekleni izdelki, keramični izdelki |

23 | 96, 97 | Usnje, tekstil, oblačila, drugi gotovi izdelki |

24 | 99 | Razni izdelki |

[1] Objavil Statistični urad Evropskih skupnosti (izdaja iz leta 1968).

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

MORSKA OBALNA OBMOČJA

Uporablja se geonomenklatura, ki jo je za leto 1993 odobrila Uredba Komisije (EGS) št. 208/93 z dne 1. februarja 1993 o državni nomenklaturi za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami [1], z naslednjimi izjemami: oznaki 017 oziroma 018 se uporabljata za Belgijo oziroma Luksemburg, če ju je treba obravnavati ločeno.

Oznaka je sestavljena iz štirih števk: trimestna oznaka iz zgoraj navedene nomenklature, ki ji sledi ničla (npr. oznaka 0030 za Nizozemsko), razen za države, razdeljene na dve morski obalni območji ali več, ki se razlikujejo po četrti števki, ki ni ničla (od 1 do 7), kakor je prikazano spodaj:

Oznaka | Morska obalna območja |

0011 | Francija: Atlantik in Severno morje |

0012 | Francija: Sredozemlje |

0041 | Nemčija: Severno morje |

0042 | Nemčija: Baltik |

0043 | Nemčija: Ren |

0061 | Združeno kraljestvo |

0062 | Otok Man |

0063 | Kanalski otoki |

0111 | Španija: Atlantik (na severu) |

0112 | Španija: Sredozemlje in Atlantik (na jugu) |

0301 | Švedska: Baltik |

0302 | Švedska: Severno morje |

0521 | Turčija: Črno morje |

0522 | Turčija: Sredozemlje |

0751 | Rusija: Črno morje |

0752 | Rusija: Baltik |

0753 | Rusija: Azija |

2041 | Maroko: Sredozemlje |

2042 | Maroko: Zahodna Afrika |

2201 | Egipt: Sredozemlje |

2202 | Egipt: Rdeče morje |

6241 | Izrael: Sredozemlje |

6242 | Izrael: Rdeče morje |

6321 | Saudska Arabija: Rdeče morje |

6322 | Saudska Arabija: Zaliv |

4001 | Združene države Amerike: Atlantik (na severu) |

4002 | Združene države Amerike: Atlantik (na jugu) |

4003 | Združene države Amerike: Zaliv |

4004 | Združene države Amerike: Pacifik (na jugu) |

4005 | Združene države Amerike: Pacifik (na severu) |

4006 | Združene države Amerike: Velika jezera |

4007 | Portoriko |

4041 | Kanada: Atlantik |

4042 | Kanada: Velika jezera, Zgornji sv. Lovrenc |

4043 | Kanada: Zahodna obala |

4801 | Kolumbija: Severna obala |

4802 | Kolumbija: Zahodna obala |

| z dodatnimi oznakami |

9991 | Plavajoče naprave |

9992 | Agregati in drugje neopredeljeno |

[1] UL L 25, 2.2.1993, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

DRŽAVA REGISTRACIJE PLOVIL

Uporablja se geonomenklatura, ki jo je za leto 1993 odobrila Uredba Komisije (EGS) št. 208/93 z dne 1. februarja 1993 o državni nomenklaturi za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami [1] z naslednjimi izjemami: oznaki 017 oziroma 018 se uporabljata za Belgijo ali Luksemburg, če ju je treba obravnavati ločeno.

Oznaka je sestavljena iz štirih števk: trimestna oznaka iz zgoraj navedene nomenklature, ki ji sledi ničla (npr. oznaka 0010 za Francijo), razen za države z več kakor enim registrom.

Kadar obstaja več kakor en register, se države označijo na naslednji način:

0011 | Francija |

0012 | Kerguelenovi otoki |

0061 | Združeno kraljestvo |

0062 | Otok Man |

0063 | Kanalski otoki |

0064 | Gibraltar |

0081 | Danska |

0082 | Danska (DIS) |

0101 | Portugalska |

0102 | Portugalska (MAR) |

0111 | Španija |

0112 | Španija (Rebeca) |

4001 | Združene države Amerike |

4002 | Portoriko |

4611 | Britanski Deviški otoki |

4612 | Montserrat |

8141 | NZ Oceanija |

8142 | Cookovi otoki |

8901 | Druge polarne regije |

8902 | Francosko antarktično ozemlje |

[1] UL L 25, 2.2.1993, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

RAZVRSTITEV VRSTE LADIJ (ICST-COM)

| Vrsta | Vključene kategorije ladij |

10 | Tekočine v razsutem stanju | Tanker za prevoz nafte Tanker za prevoz kemikalij LG tanker Tankerski vlek Drugi tankerji |

20 | Suhi razsuti tovor | Ladja za prevoz razsutega tovora/nafte Ladja za prevoz razsutega tovora |

31 | Kontejner | Kontejnerska ladja |

32 | Specializiran | Ladja za prevoz tovora v baržah Ladja za prevoz kemikalij Obsevano gorivo Ladja za prevoz živali Ladja za prevoz avtomobilov Druge specializirane |

33 | Generalni tovor, nespecializiran | Ladja hladilnik Osobní loď typu ro-ro Ro-ro potniška ladja Ro-ro kontejnerska ladja Druge ro-ro tovorne ladje Kombinirana ladja za generalni tovor/potnike Kombinirana ladja za generalni tovor/kontejnerje Plovilo z enim krovom Plovilo z več krovi |

34 | Barža za suhi tovor | Barža s krovom Barža z lijakom Barža na ladji Odkrita barža za suhi tovor Pokrita barža za suhi tovor Druge barže za suhi tovor |

35 | Potniki | Ladja za križarjenje Drugo samo za potnike |

41 | Ribarjenje [1] | Ribolov [1] Predelava rib [1] |

42 | Dejavnosti na morju | Ladje za vrtanje in raziskovanje [1] Podpora na morju |

43 | Vlačilci [1] | Vlačilci [1] Potisni vlačilci [1] |

49 | Razno [1] | Plavajoči bagerji [1] Znanstveno-raziskovalne ladje [1] Druga plovila [1] |

[1] Ni zajeto v tej direktivi.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

RAZREDI VELIKOSTI PLOVIL

po nosilnosti (DWT) ali bruto tonaži (BT)

Ta razvrstitev velja le za plovila z bruto tonažo 100 ali več.

Razred | Nižja mejna vrednost | Višja mejna vrednost |

DWT | BT | DWT | BT |

01 | — | | do 499 | |

02 | 500 | | 999 | |

03 | 1000 | | 1999 | |

04 | 2000 | | 2999 | |

05 | 3000 | | 3999 | |

06 | 4000 | | 4999 | |

07 | 5000 | | 5999 | |

08 | 6000 | | 6999 | |

09 | 7000 | | 7999 | |

10 | 8000 | | 8999 | |

11 | 9000 | | 9999 | |

12 | 10000 | | 19999 | |

13 | 20000 | | 29999 | |

14 | 30000 | | 39999 | |

15 | 40000 | | 49999 | |

16 | 50000 | | 79999 | |

17 | 80000 | | 99999 | |

18 | 100000 | | 149999 | |

19 | 150000 | | 199999 | |

20 | 200000 | | 249999 | |

21 | 250000 | | 299999 | |

22 | 300000 in več | | | |

Opomba:

Če bi bilo treba vključiti plovila z bruto tonažo manj kakor 100 po tej direktivi, bi se jim dodelila oznaka razreda "99".

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

STRUKTURA ZAPISOV STATISTIČNIH PODATKOV

Zapisi iz te priloge opredeljujejo periodičnost statističnih podatkov za pomorski promet, ki jih zahteva Skupnost. Vsak zapis opredeljuje križno razvrstitev, za katero so potrebni podatki dobre kakovosti, z omejenim številom dimenzij na različnih ravneh nomenklature; vse druge dimenzije se združijo.

Svet bo na predlog Komisije in na podlagi rezultatov pilotne študije v triletnem prehodnem obdobju, kakor določa člen 10 te direktive, določil pogoje za zbiranje zapisov B1.

ZBIRNI IN PODROBNI STATISTIČNI PODATKI

* Za izbrana pristanišča za blago in potnike je treba predložiti zapise A1, A2, B1, C1, D1, E1 in F1.

* Za izbrana pristanišča za blago, vendar ne za potnike, je treba predložiti zapise A1, A2, A3, B1, C1, E1 in F1.

* Za izbrana pristanišča za potnike, vendar ne za blago, je treba predložiti zapise A3, D1, in F1.

* Za neizbrana pristanišča je treba predložiti zapis A3.

Zapis A1: | Pomorski prevoz v glavnih evropskih pristaniščih po pristanišču, vrsti tovora in relaciji |

Periodičnost: | četrtletna |

Podatek:

Bruto teža blaga v tonah.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | A1 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (1, 2, 3, 4) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihod, odhod (1,2) |

| Pristanišče vkrcanja/izkrcanja | petmestna črkovna in številčna oznaka | Pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Relacija | štirimestno število | Morska obalna območja, Priloga IV |

| Vrsta tovora | enomestno število | Vrsta tovora, Priloga II (kategorije 1, 2, 3, 5, 6 in 9) |

Zapis A2: | Pomorski prevoz brez tovornih enot v glavnih evropskih pristaniščih po pristanišču, vrsti tovora in relaciji |

Periodičnost: | četrtletna |

Podatek:

Bruto teža blaga v tonah.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | A2 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (1, 2, 3, 4) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihod, odhod (1,2) |

| Pristanišče vkrcanja/izkrcanja | petmestna črkovna in številčna oznaka | Pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Relacija | štirimestno število | Morska obalna območja, Priloga IV |

| Vrsta tovora | dvomestno število | Vrsta tovora (samo brez tovornih enot), Priloga II (podkategorije 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92 in 99) |

Zapis A3: | Podatki, ki se zahtevajo za pristanišča, za katera niso potrebne podrobne statistike (glej člen 4(3)) |

Periodičnost: | letna |

Podatek:

Bruto teža blaga v tonah.

Število potnikov.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | A3 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (0) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Vsa pristanišča s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihod, odhod (1,2) |

Zapis B1: | Pomorski prevoz v glavnih evropskih pristaniščih po pristanišču, vrsti tovora, blagu in relaciji |

Periodičnost: | letna |

Podatek:

Bruto teža blaga v tonah.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | B1 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (0) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihodi, odhodi (1,2) |

| Pristanišče vkrcanja/izkrcanja | petmestna črkovna in številčna oznaka | Pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Relacija | štirimestno število | Morska obalna območja, Priloga IV |

| Vrsta tovora | enomestno število | Vrsta tovora, Priloga II (kategorije 1, 2, 3, 5, 6 in 9) |

| Blago | dvomestno število | Nomenklatura blaga, Priloga III |

Zapis C1: | Pomorski prevoz s tovornimi enotami v glavna evropska pristanišča po pristanišču, vrsti tovora, relaciji in statusu natovorjenosti |

Periodičnost: | četrtletna |

Podatek:

Bruto teža blaga v tonah. (vrsta tovora: podkategorije 30, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 60, 61, 62 in 63).

Število enot (vrsta tovora: podkategorije 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62 in 63).

Število enot (vrsta tovora: podkategorije 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 in 63).

Število enot (vrsta tovora: podkategorije 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61 in 63).

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | C1 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (1, 2, 3, 4) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihodi, odhodi (1, 2) |

| Pristanišče vkrcanja/izkrcanja | petmestna črkovna in številčna oznaka | Pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Relacija | štirimestno število | Morska obalna območja, Priloga IV |

| Vrsta tovora | dvomestno število | Vrsta tovora, (samo kontejnerji, ro-ro), Priloga II (podkategorije 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, in 63) |

Zapis D1: | Prevoz potnikov v glavnih evropskih pristaniščih po relaciji |

Periodičnost: | četrtletna |

Podatek:

Število potnikov.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | D1 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (1, 2, 3, 4) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihod, odhod (1,2) |

| Pristanišče vkrcanja/izkrcanja | petmestna črkovna in številčna oznaka | Pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Relacija | štirimestno število | Pomorska obalna območja, Priloga IV |

| Država registracije plovil | štirimestno število | Država registracije plovil, Priloga V |

Zapis E1: | Pomorski prevoz v glavnih evropskih pristaniščih po pristanišču, vrsti tovora, relaciji in državi registracije plovil |

Periodičnost: | letna |

Podatek:

Bruto teža blaga v tonah.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | E1 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (0) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihodi, odhodi (1, 2) |

| Pristanišče vkrcanja/izkrcanja | petmestna črkovna in številčna oznaka | Pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Relacija | štirimestno število | Morska obalna območja, Priloga IV |

| Vrsta tovora | enomestno število | Vrsta tovora, Priloga II (kategorije 1, 2, 3, 5, 6 in 9) |

| Država registracije plovil | štirimestno število | Država registracije plovil, Priloga V |

Zapis F1: | Evropski pristaniški promet v glavnih evropskih pristaniščih po pristanišču, vrsti in velikosti plovil, ki natovarjajo ali raztovarjajo tovor |

Periodičnost: | četrtletna |

Podatek:

Število ladij.

Nosilnost ladij v tonah ali bruto tonaži.

| Spremenljivke | Oblika oznake | Nomenklatura |

Dimenzije | Zapis | dvomestna črkovna in številčna oznaka | F1 |

| Referenčno leto | štirimestno število | (npr. 1997) |

| Referenčno četrtletje | enomestno število | (1, 2, 3, 4) |

| Prijavno pristanišče | petmestna črkovna in številčna oznaka | Izbrana pristanišča EGP s seznama pristanišč |

| Smer | enomestno število | prihodi, odhodi (1, 2) |

| Tip plovila | enomestno število | Vrsta plovila, Priloga VI |

| Velikost plovila DWT | dvomestno število | Razredi velikosti po nosilnosti ali bruto tonaži, Priloga VI |

--------------------------------------------------

Top