EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0057

Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma

OJ L 291, 6.12.1995, p. 32–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 419 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 74 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 74 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2011; razveljavil 32011R0692 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/57/oj

31995L0057Uradni list L 291 , 06/12/1995 str. 0032 - 0039


Direktiva Sveta 95/57/ES

z dne 23. novembra 1995

o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker resoluciji Evropskega parlamenta z dne 11. junija 1991 [1] in z dne 18. januarja 1994 [2] poudarjata, da bo Skupnost odigrala glavno vlogo pri pripravi statističnih podatkov s področja turizma;

ker je Ekonomsko-socialni odbor [3] odobril izdelavo direktive, ki ima za cilj usmerjati doslej razdrobljena prizadevanja na nacionalni ravni;

ker je po Odločbi 90/655/EGS [4] izdelan metodološki okvir Skupnosti za pripravo statističnih podatkov Skupnosti iz turizma;

ker rezultati dvoletnega programa (1991–1992) za pripravo statističnih podatkov Skupnosti v turizmu po Odločbi 90/655/EGS opozarjajo na potrebo uporabnikov, v zasebnem in javnem sektorju, po zanesljivih in primerljivih statističnih podatkih o turističnem povpraševanju in ponudbi na ravni Skupnosti, ki morajo biti na razpolago takoj;

ker se priprava statističnih podatkov Skupnosti s področja turizma obravnava kot prednostna naloga po Sklepu Sveta 92/421/EGS z dne 13. julija 1992 o akcijskem načrtu Skupnosti za pomoč turizmu [5];

ker je priznano vlogo turizma kot sredstva za razvoj in socialno-ekonomsko povezovanje laže zagotoviti s poznavanjem osnovnih, s tem povezanih statističnih podatkov, ki so zlasti ugotovljeni na regionalni ravni;

ker je treba pridobiti več znanja o obsegu turizma, njegovih značilnosti, značilnih lastnostih turista in turistični porabi zato, da se bo lahko ocenila konkurenčnost turistične dejavnosti v Skupnosti;

ker je potrebna mesečna informacija, da se lahko izmerijo sezonski vplivi povpraševanja po turističnih nastanitvenih zmogljivostih in se pomaga državnim organom in gospodarskim subjektom razviti/pripraviti primernejše strategije in politiko za izboljšanje sezonske razširjenosti počitnic in izvajanja turističnih dejavnosti;

ker mora nadaljnja dejavnost Skupnosti na tem področju še naprej temeljiti na pragmatičnem načinu dela, ki je združljiv z načelom subsidiarnosti;

ker je v zvezi s turizmom treba zagotoviti potrebno sodelovanje med nacionalnimi in mednarodnimi statističnimi projekti ter projekti Skupnosti, da se zmanjša breme pri zbiranju informacij;

ker je treba upoštevati metodološko delo, pripravljeno v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami, kakršni sta npr. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Svetovna turistična organizacija, in priporočila, ki jih je marca 1993 sprejela Komisija za statistiko pri Združenih narodih, zato da se na svetovni ravni zagotovi boljša primerljivost statističnih podatkov iz turizma;

ker se lahko z vzpostavitvijo primernega in priznanega okvira Skupnosti znatno zboljša zanesljivost in učinkovitost spremljanja strukture in razvoja turističnega povpraševanja in ponudbe;

ker tak sistem ob pripravi podatkov, ki koristijo vsem državam članicam in zadevnim stranem, lahko ustvari ekonomijo velikega obsega;

ker bi z instrumentom Skupnosti lahko olajšali razširjanje primerljivih statističnih podatkov s področja turizma;

ker Odločba Sveta 93/464/EGS z dne 22. julija 1993 o okvirnem programu za prednostne akcije na področju statističnih podatkov za obdobje 1993 do 1997 [6] predvideva ustanovitev informacijskega sistema o turistični ponudbi in povpraševanju;

ker lahko Direktiva Sveta zagotovi skupni okvir za skrajno povečanje koristi različnih akcij, ki se izvajajo na nacionalni ravni;

ker morajo biti statistični podatki, pripravljeni v skladu s sistemom Skupnosti, zanesljivi in primerni, zato da se zagotovi primerljivost med državami članicami; ker je zato potrebno skupaj določiti merila, ki omogočajo izpolnitev teh pogojev,

SPREJEL TO DIREKTIVO:

Člen 1

Cilj

Za vzpostavitev informacijskega sistema v turistični statistiki na ravni Skupnosti države članice zbirajo, združujejo, obdelujejo in posredujejo usklajene statistične podatke Skupnosti o turistični ponudbi in povpraševanju.

Člen 2

Področje zbiranja podatkov in osnovna opredelitev pojmov

V tej direktivi se zbrani podatki nanašajo na:

(a) Zmogljivost nastanitvenih gostinskih obratov

Vrste omenjenih nastanitvenih gostinskih obratov so:

1. hoteli in podobni obrati

2. drugi nastanitveni gostinski obrati, med drugim:

2.1 kampi

2.2 počitniška stanovanja in hiše

2.3 drugi nastanitveni obrati

(b) Pretok turistov v nastanitvenih gostinskih obratih

Zbiranje pokriva notranji turizem, t.j. domači in v državo usmerjeni turizem; "domači turizem" zajema rezidente neke države, ki potujejo le znotraj svoje države, in "v državo usmerjeni turizem" zajema nerezidente, ki potujejo znotraj neke države.

(c) Turistično povpraševanje:

Zbiranje pokriva nacionalni turizem, t. j. domači in iz države usmerjeni turizem; "iz države usmerjeni turizem" zajema rezidente neke države, ki potujejo v drugo državo. Informacije o turističnem povpraševanju zajemajo potovanja, katerih glavni razlog so počitnice ali poslovni razlogi in vključujejo vsaj eno ali več zaporednih prenočitev v kraju, ki ni kraj običajnega prebivališča.

Člen 3

Značilnosti zbiranja podatkov

1. Seznam značilnosti pri zbiranju podatkov, ki prikazuje njihovo periodiko in teritorialno razdelitev, je naveden v Prilogi.

2. Opredelitve, ki bodo veljale pri značilnostih zbiranja podatkov, in vse spremembe v seznamu teh značilnosti bo določala Komisija v skladu s postopkom, ki je določen v členu 12.

Člen 4

Natančnost statističnih podatkov

1. Zbiranje statističnih podatkov, kjer je to mogoče, zagotavlja, da bodo rezultati izpolnjevali minimalne zahteve po natančnosti. Zahteve in postopke za zagotavljanje usklajenih obdelav sistematičnih odstopanj bo določala Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 12. Zahteve po minimalni natančnosti se na nacionalni ravni določijo z natančnim sklicevanjem na letne prenočitve.

2. V zvezi z osnovo, na kateri se zbirajo podatki, države članice sprejmejo vse ukrepe, za katere menijo, da so primerni za ohranjanje kakovosti in primerljivosti podatkov.

Člen 5

Zbiranje statističnih podatkov

1. Države članice lahko, kjer je to primerno, določijo, da temelji zbiranje statističnih podatkov, ki je določeno v členu 3, na obstoječih podatkih, virih in sistemih.

2. Za opazovane značilnosti z letno periodiko se začenja prvo obdobje opazovanja s 1. januarjem 1996. Za značilnosti, ki so opisane v oddelkih B in C Priloge in se nanašajo na stolpce z mesečnimi in četrtletnimi podatki, pa se obdobje opazovanja začne s 1. januarjem 1997.

Člen 6

Obdelava podatkov

Države članice obdelajo podatke, zbrane v skladu s členom 3, skladno z zahtevami po natančnosti, kakor je določeno v členu 4 in v podrobnejših pravilih, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 12. Regionalna raven je v skladu z Nomenklaturo teritorialnih enot za statistiko (NUTS) Statističnega urada Evropskih skupnosti.

Člen 7

Prenos podatkov

1. Države članice prenašajo obdelane podatke po členu 6, vključno z informacijami, ki jih države članice označijo kot zaupne, v skladu s svojo zakonodajo ali prakso, ki zadeva statistično zaupnost, in skladno z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu podatkov, ki so predmet statistične zaupnosti, Statističnemu uradu Evropskih skupnosti [7]. Navedena uredba ureja način zaupne obravnave podatkov.

2. Prenos začasnih letnih podatkov se opravi v 6 mesecih od zaključka obdobja opazovanja. Končni (revidirani) podatki se posredujejo v največ 12 mesecih po zaključenem obdobju opazovanja. Prenos začasnih mesečnih in četrtletnih podatkov se opravi v 3 mesecih od zaključka ustreznega obdobja opazovanja. Končni mesečni ali četrtletni podatki se posredujejo v obdobju, ki ne presega 6 mesecev po zaključenem ustreznem obdobju opazovanja.

3. V skladu s postopkom, določenim v členu 12, lahko Komisija zato, da olajša nalogo stranem, odgovornim za zagotovitev podatkov, določi postopke za standardizirani prenos podatkov ter ustvari možnosti za povečano uporabo avtomatizirane obdelave podatkov in elektronskega prenosa podatkov.

Člen 8

Poročila

1. Države članice zagotovijo Komisiji na njeno zahtevo vse potrebne podatke za oceno kakovosti, primerljivosti in popolnosti statističnih podatkov. Prav tako Komisiji zagotovijo podrobnosti o kakršnih koli poznejših spremembah pri uporabljenih metodah.

2. Komisija predstavi Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju dela, v skladu s to Direktivo potem, ko bodo zbrani podatki za obdobje treh let.

Člen 9

Razširjanje rezultatov

Dogovori o razširjanju podatkov, ki jih bo objavljala Komisija, se določijo v skladu s postopkom iz člena 12.

Člen 10

Prehodno obdobje

1. Brez poseganja v člen 13 države članice sprejmejo vse potrebno, da bo informacijski sistem Skupnosti v prehodnem obdobju deloval. To prehodno obdobje se za mesečne in letne podatke konča v treh letih po začetku veljavnosti te Direktive, za četrtletne podatke pa pet let po začetku njene veljavnosti.

2. Med prehodnim obdobjem lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 12 sprejme izjeme od določb te direktive, če so v nacionalnih statističnih sistemih na turističnem področju potrebne prilagoditve.

Člen 11

Odbor

Glede postopkov za izvajanje te direktive in ukrepov za prilagoditev gospodarskemu in tehničnemu razvoju, ki zadevajo predvsem:

- opredelitve, ki veljajo za posebne načine zbiranja podatkov in prilagoditve seznamu značilnosti za zbiranje podatkov (člen 3), če te prilagoditve ne otežijo postopka zbiranja,

- zahteve po natančnosti in usklajeni obdelavi sistematičnega odstopanja (člen 4),

- obdelavo podatkov (člen 6), postopke za prenos podatkov (člen 7) in razširjanje rezultatov (člen 9),

- izjeme od določb te direktive v prehodnem obdobju (člen 10),

pomaga Komisiji v skladu z določbami iz člena 12 Odbor za statistični program, ki je bil ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom [8], v nadaljevanju imenovan odbor.

Člen 12

Postopek

1. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov v sprejetje. Odbor predloži svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga predsednik določi glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki je določena v členu 148(2) Pogodbe, pri odločitvah, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj odbora se pretehtajo na način, ki je določen v tem členu. Predsednik ne glasuje.

2. (a) Komisija sprejme ukrepe, ki se uporabljajo takoj.

(b) Če ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija takoj sporoči Svetu. V tem primeru:

- Komisija odloži izvedbo ukrepov za tri mesece od datuma tega sporočila,

- lahko Svet v roku iz prve alinee s kvalificirano večino glasov sprejme drugačno odločitev.

Člen 13

Izvajanje Direktive

Države članice pred 23. novembrom 1996 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to Direktivo.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 15

Končna določba

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 1995

Za Svet

Predsednik

C. Westendorp y Cabeza

[1] UL C 183, 15.7.1991, str. 74.

[2] UL C 44, 14.2.1994, str. 61.

[3] UL C 52, 19.2.1994, str. 22.

[4] UL L 358, 21.12.1990, str. 89.

[5] UL L 231, 13.8.1992, str. 26.

[6] UL L 219, 28.8.1993, str. 1.

[7] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

[8] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA

STATISTIČNI PODATKI NA PODROČJU TURIZMA

Opomba:

Za podatke, ki so zahtevani pod točkami B.1.3, C.1.1.2 in C.1.1.4, je navedena geografska razdelitev sveta na koncu te priloge.

A. Zmogljivosti nastanitvenih gostinskih obratov: lokalne enote na nacionalnem ozemlju

A.1 Podatki naj bodo poslani na letni osnovi

Število | Delitev po nastanitvah | Spremenljivke | Geografska razdelitev |

A.1.1 | Hoteli in podobni obrati | Število obratov Število sob Število ležišč | Nacionalna in regionalna razdelitev NUTS III |

A.1.2 | Drugi nastanitveni gostinski obrati: kampipočitniška stanovanja in hišedrugi nastanitveni obrati | Število obratov Število ležišč | Nacionalna in regionalna razdelitev NUTS III |

B. Zasedenost v nastanitvenih gostinskih obratih: domači in v državo usmerjeni turizem

B.1 Podatki naj bodo poslani na letni osnovi

Število | Delitev po nastanitvah | Spremenljivke | Geografska razdelitev |

B.1.1 | Hoteli in podobni obrati | Prihodi rezidentov Prenočitve rezidentov Prihodi nerezidentov Prenočitve nerezidentov | Nacionalna in regionalna razdelitev NUTS II |

B.1.2 | Drugi nastanitveni gostinski obrati: kampipočitniška stanovanja in hišedrugi nastanitveni obrati | Prihodi rezidentov Prenočitve rezidentov Prihodi nerezidentov Prenočitve nerezidentov | Nacionalna in regionalna razdelitev NUTS II |

B.1.3 | Hoteli in podobni obrati Drugi nastanitveni gostinski obrati | Po državah prebivališča (delitev po koledarskih mesecih): prihodi nerezidentovprenočitve nerezidentov | Nacionalna |

B.2 Podatki naj bodo poslani na mesečni osnovi

Število | Delitev po nastanitvah | Spremenljivke | Geografska razdelitev |

B.2.1 | Hoteli in podobni obrati Drugi nastanitveni gostinski obrati | Prihodi rezidentov Prenočitve rezidentov Prihodi nerezidentov Prenočitve nerezidentov | Nacionalna |

B.2.2 | Hoteli in podobni obrati | Zasedenost ležišč: brutoneto | Nacionalna |

C. Turistično povpraševanje: domači in iz države usmerjeni turizem (enodnevni izleti niso zajeti)

C.1 Podatki naj bodo poslani nacionalno

Opombi:

Kratica L pomeni, da naj bodo ti podatki poslani LETNO in ne četrtletno. Informacije, ki niso obvezne za različna področja turizma, so označene s kratico N (nezahtevano).

Letni podatki | Četrtletni podatki | Število | Spremenljivke | Delitev |

delitev na 4 ali več prenočitev | Počitnice | Poslovna potovanja |

C.1.1 | Podatki o obsegu turizma | | | |

C.1.1.1 | Število turistov (oseb, pritegnjenih v turizem) | Skupaj: domačiiz države usmerjenidomači in iz države usmerjeni | | | |

C1.1.2 | Število turističnih potovanj | Skupaj: domačaiz države usmerjena:geografska razdelitev sveta (nacionalna raven) | | L | L |

C.1.1.3 | Število turističnih potovanj (po mesecu odhoda) | Za vsak koledarski mesec: skupajdomačiiz države usmerjeni | | | |

C.1.1.4 | Število turističnih prenočitev | Skupaj: domačiiz države usmerjeni:geografska razdelitev sveta (nacionalni nivo) | | L | L |

C.1.2 | Podatki o značilnostih potovanj | | | | |

C.1.2.1 | Dolžina bivanja | Prenočitve | | | |

od 1 do 3 | N | | |

4 ali več zaporednih prenočitev | N | | |

od 4 do 7 | | N | N |

od 8 do 14 | | N | N |

od 15 do 28 | | N | N |

od 29 do 91 | | N | N |

od 92 do 365 | | N | N |

C.1.2.2 | Organizacija bivanja | Neposredna rezervacija pri prevozniku/organizatorju nastanitve | | N | N |

Storitev potovalne agencije, organizatorja potovanj: | | N | N |

vključuje paketno potovanje | | N | N |

C.1.2.3 | Glavni način uporabljenega prevoza | Zračni prevoz | | N | N |

Vodni prevoz | | N | N |

Kopenski prevoz: | | N | N |

železnica | | N | N |

avtobus (redni ali turistični) | | N | N |

zasebno ali najeto vozilo | | N | N |

drugo | | N | N |

C.1.2.4. | Glavna vrsta uporabljene nastanitve za turista: – domači – iz države usmerjeni | Hoteli in podobni obrati Drugi nastanitveni gostinski obrati: | | | |

| kampi | | N | N |

| počitniška stanovanja in hiše | | N | N |

| drugi nastanitveni obrati | | N | N |

| Specializirani nastanitveni obrati Zasebne nastanitvene zmogljivosti: | | | |

| najete nastanitvene | | N | N |

| zmogljivosti sekundarna počitniška bivališča | | N | N |

| druge brezplačne nastanitve | | N | N |

C.1.3 | Podatki o lastnostih turistov | | | | |

C.1.3.1 | Število turistov | Po spolu: moškiženski | | | |

C.1.3.2 | Število turistov | Po starosti: | | | |

0 do 14 (poljubno) | | N | N |

15 do 24 | | N | N |

25 do 44 | | N | N |

45 do 64 | | N | N |

65 let ali več | | N | N |

C.1.4 | Podatki o turistični porabi | | | | |

C.1.4.1 | Poraba (v nacionalni valuti) za turistična potovanja: domačaiz države usmerjena | Skupaj vključujoč: potovanja, počitnice in paketna potovanja | | N | N |

RAZDELITEV PO GEOGRAFSKIH OBMOČJIH

SVET SKUPAJ

EVROPSKO GOSPODARSKO OBMOČJE SKUPAJ

EVROPSKA UNIJA SKUPAJ (15)

Belgija

Danska

Nemčija

Grčija

Španija

Francija

Irska

Italija

Luksemburg

Avstrija

Nizozemska

Portugalska

Finska

Švedska

Velika Britanija

EVROPSKO OBMOČJE PROSTE TRGOVINE (EFTA) SKUPAJ

Islandija

Norveška

Švica (in Lihtenštajn)

DRUGE EVROPSKE DRŽAVE (brez držav EFTA) SKUPAJ

vključno:

Turčija

Poljska

Češka republika

Slovaška

Madžarska

AFRIKA SKUPAJ

SEVERNA AMERIKA:

Združene države

Kanada

JUŽNA IN SREDNJA AMERIKA SKUPAJ

AZIJA SKUPAJ

vključno:

Japonska

AVSTRALIJA, OCEANIJA IN DRUGA OZEMLJA

vključno:

Avstralija

Nova Zelandija

NEDOLOČENO

--------------------------------------------------

Top