Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0045

Direktiva Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilihBesedilo velja za EGP.

OJ L 226, 22.9.1995, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 174 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 174 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 10 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; razveljavil 32008L0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/45/oj

31995L0045Uradni list L 226 , 22/09/1995 str. 0001 - 0045


Direktiva Komisije 95/45/ES

z dne 26. julija 1995

o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 94/34/ES [2], in zlasti člena 3(3)(a) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za prehrano,

ker je treba vzpostaviti merila čistosti za vsa barvila, navedena v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih [3];

ker je treba preveriti merila čistosti za barvila, navedena v Direktivi Sveta z dne 23. oktobra 1962 o približevanju pravil držav članic o barvih, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/7/EGS [5];

ker je treba upoštevati specifikacije in analitične tehnike za barvila, kakor so določene v Codex Alimentarius in Skupnem odboru ekspertov FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA);

ker se aditivi za živila, ki so pripravljeni s proizvodnimi postopki ali iz surovin, ki se pomembno razlikujejo od tistih, vključenih v oceno Znanstvenega odbora za prehrano, ali se razlikujejo od tistih, navedenih v tej direktivi, predložijo v oceno Znanstvenemu odboru za prehrano, da se v celoti ocenijo, s poudarkom na merilih čistosti;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Merila čistosti, navedena v členu 3(3)(a) Direktive 89/107/EGS, za barvila, navedena v Direktivi 94/36/ES, so določena v Prilogi k tej direktivi.

Člen 8 in Priloga III k Direktivi z dne 23. oktobra 1962 se črtata.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1996. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Izdelki, dani v promet ali etiketirani pred 1. julijem 1996, ki niso v skladu s to direktivo, se lahko tržijo do prodaje zalog.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. julija 1995

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

[2] UL L 237, 10.9.1994, str. 1.

[3] UL L 237, 10.9.1994, str. 13.

[4] UL št. 115, 11.11.1962, str. 2645/62.

[5] UL L 2, 3.1.1985, str. 22.

--------------------------------------------------

PRILOGA

A. Splošne specifikacije za aluminijeve pigmente

Opredelitev: | Aluminijeve pigmente pripravljamo z barvami, ki ustrezajo merilom čistosti, določenimi v ustreznih posebnih poglavjih, z aluminijevim oksidom v vodnem mediju. Aluminijev oksid običajno sveže pripravimo z reakcijo aluminijevega sulfata ali klorida z natrijevim ali kalcijevim karbonatom ali bikarbonatom ali amoniakom. Po nastanku pigmenta produkt filtriramo, speremo v vodi in posušimo. V končnem produktu lahko ostane nekaj nezreagiranega aluminijevega oksida. |

V HCI netopna snov | Največ 0,5 %. |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % (v nevtralnih razmerah). |

Za ustrezne barve se uporabljajo posebna merila čistosti. |

B. POSEBNA MERILA ČISTOSTI

E 100 CIRKUMIN

Sinonimi | CI Natural Yellow 3, Turmeric Yellow, diferoil metan |

Opredelitev | Curcumin pridobivamo z ekstrakcijo „turmeric“ – to je korenina indijske rastline Curcuma longa L. Da dobimo čimbolj koncentriran prašek, ekstrakt očistimo s prekristalizacijo. Produkt je sestavljen večinoma iz barvila circumina: 1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-diona) in dveh njegovih dezmetoksi derivatov v različnem razmerju. Navzoča je lahko manjša količina olj in smol, ki jih vsebuje „turmeric“. |

Za ekstrakcijo lahko uporabljamo le naslednja topila: etilacetat, aceton, ogljikov dioksid, diklorometan, n-butanol, metanol, etanol, heksan. |

Razred | Dicinamoilmetan |

Številka na seznamu barv | 75300 |

Einecs | 207-280-5 |

Kemijski nazivi | I1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil) hepta-1,6-dien-3,5-dionII1-(4-hidroskifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksi-fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionIII1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion |

Kemijska formula | IC21H20O6IIC20H18O5IIIC19H16O4 |

Molekulska masa | I368,39II.338,39III.308,39 |

Analiza | Vsebnost vsaj 90 % vseh barvil. |

E1 cm1 % 1.607 pri približno 426 nm v etanolu. |

Opis | Oranžno rumen kristalni prašek |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v etanolu pri približno 426 nm |

B. Talilno območje | 179–182 °C |

Čistost

Preostanki topila | Etilacetat | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Aceton |

n-butanol |

Metanol |

Etanol |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Sinonimi | Laktoflavin |

Razred | Izoalloksazin |

Einecs | 201-507-1 |

Kemijski nazivi | 7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5 tetrahidoksipentil)benzo(g)pteridin-2,4 (3H,10H)-dion 7,8-dimetil-10-(1'-D-ribitil)izoalloksazin |

Kemijska formula | C17H20N4O6 |

Molekulska masa | 376,37 |

Analiza | Vsebnost vsaj 98 % na brezvodni osnovi |

E1 cm1 % 328 pri približno 444 nm v vodni raztopini |

Opis | Rumen do oranžno rumen kristalni prašek z rahlim vonjem |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Razmerje A375/A267 je med 0,31 in 0,33 | v vodni raztopini |

Razmerje A444/A267 je med 0,36 in 0,39 |

Maksimum v vodi pri približno 375 nm |

B. Specifična rotacija | [α]D20 med –115° in -140° v 0,05 N raztopini natrijevega hidroksida |

Čistost

Izguba pri sušenju | Največ 1,5 % po sušenju pri 105 °C za 4 ure |

Sulfatiran pepel | Največ 0,1 % |

Primarni aromatski amini | Največ 100 mg/kg (izraženo kot anilin) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT

Sinonimi | Natrijev riboflavin-5’-fosfat |

Opredelitev | Te specifikacije veljajo za riboflavin-5’-fosfat skupaj z manjšimi količinami prostega riboflavina in riboflavin difosfata. |

Razred | Izoalloksazin |

Einecs | 204-988-6 |

Kemijski nazivi | Mononatrijev (2R, 3R, 4S)-5-(3')10'-dihidro-7’,8’-dimetil-2’,4’-diokso-10’-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentil fosfat; |

natrijeva sol 5’-monofosfatnega estra riboflavina |

Kemijska formula | Za dihidratno obliko: | C17H20N4NaO9P.2H2O |

Za anhidridno obliko: | C17H20N4NaO9P |

Molekulska masa | 541,36 |

Analiza | Vsebnost vsaj 95 % vseh barvil, izraženo kot C17H20N4NaO9P.2H2O |

E1 cm1 % 250 pri približno 375 nm v vodni raztopini |

Opis | Rumen do rumeno oranžen kristalni higroskopni prašek z rahlim vonjem in grenkega okusa |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Razmerje A375/A267 je med 0,30 in 0,34 | v vodni raztopini |

Razmerje A444/A267 je med 0,35 in 0,40 |

Maksimum v vodi pri približno 375 nm |

B. Specifična rotacija | [α]D20 med +38° in + 42 ° v 5M raztopini HCI |

Čistost

Izguba pri sušenju | Največ 8 % (100 °C, 5 ur v vakuumu pod P2O5) za dihidratno obliko |

Sulfatiran pepel | Največ 25 % |

Anorganski fosfati | Največ 1,0 % (izraženo kot PO4 na brezvodni osnovi) |

Pomožna barvila | Riboflavin (prosti): | največ 6 % |

Riboflavin difosfat: | največ 6 % |

Primarni aromatski amini | Največ 70 mg/kg (izraženo kot anilin) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 102 TARTRAZIN

Sinonimi | CI Food Yellow 4 |

Opredelitev | Tartrazin je v osnovi sestavljen iz trinatrijevega 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino. |

Tartrazin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 19140 |

Einecs | 217-699-5 |

Kemijski nazivi | Trinatrijev-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilat |

Kemijska formula | C16H9N4Na3O9S2 |

Molekulska masa | 534,37 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vseh barvil, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 % 530 pri približno 426 nm v vodni raztopini |

Opis | Svetlo oranžni prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 426 nm |

B. Rumena raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 1,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-hidrazinobenzen sulfonska kislina | Največ 0,5 % |

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina |

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksilna kislina |

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonska kislina) |

Tetrahidroksisukinska kislina |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 104 KINOLIN RUMENA

Sinonimi | CI Food Yellow 13 |

Opredelitev | Kinolin rumeno pripravimo s sulfoniranjem 2-(2-kinolil) indan-1,3-diona. Kinolin rumena je v osnovi sestavljena iz mešanice natrijevih soli disulfonatov, monosulfonatov in trisulfonatov 2-(2-kinolil) indan-1,3-diona in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Kinolin rumena je opisana kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Kinoftalon |

Številka na seznamu barv | 47005 |

Einecs | 305-897-5 |

Kemijski naziv | Dinatrijeve soli disulfonatov 2-(2-kinolil) indan –1,3-diona (osnovna sestavina). |

Kemijska formula | C18H9N Na2O8S2 (osnovna sestavina) |

Molekulska masa | 477,38 (osnovna sestavina) |

Analiza | Vsebnost vsaj 70 % barvila, izraženo kot natrijeva sol. |

Kinolin rumena naj bo sestavljena iz naslednjih sestavin: Odstotki mase barvila: vsaj 80 % naj bo dinatrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-sulfonatavsaj 15 % naj bo natrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-monosulfonatavsaj 7,0 % naj bo trinatrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-trisulfonata |

E1 cm1 % 865 (osnovna sestavina) pri približno 411 nm v vodni raztopini ocetne kisline |

Opis | Rumeni prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodni raztopini ocetne kisline pH5 pri približno 411 nm |

B. Rumena raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 4,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

Vseh največ 0,5 % | 2-metilkinolin |

2-metilkinolin-sulfonska kislina |

Ftalna kislina |

2,6-dimetil kinolin |

2,6-dimetil kinolin sulfonska kislina |

2-(2-kinolil)indan-1,3-dion | Največ 4 mg/kg |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01% (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonimi | CI Food Yellow 3, Orange Yellow S |

Opredelitev | Sunset Yellow FCF je v osnovi sestavljena iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Sunset Yellow FCF je opisana kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 15985 |

Einecs | 220-491-7 |

Kemijski nazivi | Dinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat |

Kemijska formula | C16H10N2Na2O7S2 |

Molekulska masa | 452,37 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol. |

E1 cm1 % 555 pri približno 485 nm v vodni raztopini pri pH 7 |

Opis | Oranžno rdeč prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 485 nm pri pH 7 |

B. Oranžna raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 5,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina | Vseh največ 0,5 % |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina |

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina |

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina |

4,4'-diazoaminodi(benzen sulfonska kislina) |

6,6'-oksidi(naftalen-2-sulfonska kislina) |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01% (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 120 KOHINEAL, KARMINSKA KISLINA, KARMINI

Opredelitev | Karmini in karminska kislina se pridobivajo iz vodnih, vodno-alkoholnih ali alkoholnih ekstraktov kohineala, ki ga pridobivajo iz posušenih primerkov samic insekta Dactylopius coccus Costa. |

Barvilo je karminska kislina. |

Aluminijevi pigmenti karminske kisline (karmini) se tvorijo pri molarnem razmerju aluminija in karminske kisline 1:2. |

Komercialni produkti vsebujejo še amoniak, kalcij, kalijeve ali natrijeve katione, posebej ali skupaj, ki so lahko tudi v prebitku. |

Komercialni produkti lahko vsebujejo tudi beljakovinske ostanke iz insektov (izhodna surovina), prosti karminat ali manjši prebitek nevezanih aluminijevih kationov. |

Razred | Antrakinon |

Številka na seznamu barv | 75470 |

Einecs | Kohineal: 215-680-6; karminska kislina:215-023-3; karmini:215-724-4 |

Kemijski nazivi | 7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksilna kislina (karminska kislina); karmin je hidratiran aluminijev kelat te kisline. |

Kemijska formula | C22H20O13 (karminska kislina) |

Molekulska masa | 492,39 (karminska kislina) |

Analiza | Vsebnost vsaj 2,0 % karminske kisline v ekstraktih, ki jo vsebujejo; vsaj 50 % karminske kisline v kelatih. |

Opis | Rdeč do temno rdeč, krhek, trden ali v prahu. Ekstrakt kohineala je ponavadi temno rdeča tekočina, vendar se lahko posuši v prah. |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v vodni raztopini amoniaka pri približno 518 nm. |

Maksimum v razredčeni raztopini klorovodikove kisline pri približno 494 nm za karminsko kislino. |

Čistost

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 122 AZORUBIN, KARMOIZIN

Sinonimi | CI Food Red 3 |

Opredelitev | Azorubin je v osnovi sestavljen iz dinatrijevega 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalen-1-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino. |

Azorubin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 14720 |

Einecs | 222-657-4 |

Kemijski naziv | Dinatrijev 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonat |

Kemijska formula | C20H12N2Na2O7S2 |

Molekulska masa | 502,44 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol. |

E1 cm1 % 510 pri približno 516 nm v vodni raztopini |

Opis | Rdeč do kostanjev prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 516 nm |

B. Rdeča raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 2,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina | Največ 0,5 % |

4-hidroksinaftalen-1-sulfonska kislina |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01% (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 123 AMARANT

Sinonimi | CI Food Red 9 |

Opredelitev | Amarant je v osnovi sestavljen iz trinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Amarant je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 16185 |

Einecs | 213-022-2 |

Kemijski naziv | Trinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonat |

Kemijska formula | C20H11N2Na3O10S3 |

Molekulska masa | 604,48 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 % 440 pri približno 520 nm v vodni raztopini |

Opis | Rdeče rjav prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 520 nm |

B. Rdeča raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 3,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

Največ 0,5 % | 4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina |

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina |

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina |

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kislina |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Druge izločljive snovi | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 124 PONCEAU 4R, KOHINEAL RDEČA A

Sinonimi | CI Food Red 7, New Coccine |

Opredelitev | Ponceau 4R je v osnovi sestavljen iz trinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Ponceau 4R je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in natrijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 16255 |

Einecs | 220-036-2 |

Kemijski naziv | Trinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonat |

Kemijska formula | C20H11N2Na3O10S3 |

Molekulska masa | 604,48 |

Analiza | Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 %430 pri približno 505 nm v vodni raztopini |

Opis | Rdečkast prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 505 nm |

B. Rdeča raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 1,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina | Največ 0,5 % |

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina |

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina |

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kislina |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 127 ERITROZIN

Sinonimi | CI Food Red 14 |

Opredelitev | Eritrozin je v osnovi sestavljen iz dinatrijevega 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoata monohidrata in pomožnih barvil skupaj z vodo in natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Eritrozin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Ksanten |

Številka na seznamu barv | 45430 |

Einecs | 240-474-8 |

Kemijski naziv | Dinatrijev 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoat monohidrat |

Kemijska formula | C20H6I4Na2O5.H2O |

Molekulska masa | 897,88 |

Analiza | Vsebnost vsaj 87 % vsega barvila, izraženo kot brezvodna natrijeva sol. |

E1 cm1 %1100 pri približno 526 nm v vodni raztopini pri pH 7 |

Opis | Rdeč prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 526 nm pri pH 7 |

B. Rdeča raztopina v vodi | | |

Čistost

Anorganski jodidi, izraženi kot natrijev jodid | Največ 0,1 % |

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila (razen fluoresceina) | Največ 4,0 % |

Flourescein | Največ 20 mg/kg |

Druge neobarvane organske sestavine:

trijodoresorcinol | Največ 0,2 % |

2-(2,4-hidroksi-3,5-dijodobenzoil)benzojska kislina | Največ 0,2 % |

Z etrom izločljiva snov | Iz raztopine s pH med 7 in 8 največ 0,2 % |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

Aluminjev pigment | Metoda v klorovodikovi kislini netopnih snovi ni sprejemljiva. Zamenjana je z metodo v natrijevem hidroksidu netopnih snovi, ki naj jih bo največ 0,5 % samo za to barvo. |

E 128 RDEČA 2G

Sinonimi | CI Food Red 10, Azogeranin |

Opredelitev | Rdeča 2G je v osnovi sestavljena iz dinatrijevega 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Red 2G je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 18050 |

Einecs | 223-098-9 |

Kemijski naziv | Dinatrijev 8-acetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disulfonat |

Kemijska formula | C18H13N3Na2O8S2 |

Molekulska masa | 509,43 |

Analiza | Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 % 620 pri približno 532 nm v vodni raztopini |

Opis | Rdeč prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 532 nm |

B. Rdeča raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 2,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

5-acetamido-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina | Največ 0,5 % |

5- amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 129 ALLURA RED AC

Sinonimi | CI Food Red 17 |

Opredelitev | Allura Red AC je v osnovi sestavljena iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. |

Allura Red AC je opisana kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 16035 |

Einecs | 247-368-0 |

Kemijski naziv | Dinatrijev 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonat |

Kemijska formula | C18H14N2Na2O8S2 |

Molekulska masa | 496,42 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 % 540 pri približno 504 nm v vodni raztopini pri pH 7 |

Opis | Temno rdeč prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 504 nm |

B. Rdeča raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 3,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

6-hidroksi-2-naftalen sulfonska kislina, natrijeva sol | Največ 0,3 % |

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonska kislina | Največ 0,2 % |

6,6-oksi bis (2-naftalen sulfonska kislina), dinatrijeva sol | Največ 1,0 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Iz raztopine s pH 7, največ 0,2 % |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 131 PATENT BLUE V

Sinonimi | CI Food Blue 5 |

Opredelitev | Patent Blue V je v osnovi sestavljena iz kalcijevih ali natrijevih spojin [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metildien)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonijevega hidroksida (notranja sol) in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom in/ali kalcijevim sulfatom kot osnovnimi neobarvanimi sestavinami. |

Dovoljena je tudi kalijeva sol. |

Razred | Triarilmetan |

Številka na seznamu barv | 42051 |

Einecs | 222-573-8 |

Kemijski nazivi | Kalcijeva ali natrijeva spojina [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metildien)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonijev hidroksid (notranja sol) |

Kemijska formula | Kalcijeva spojinaC27H31N2O7S2Ca1/2Natrijeva spojinaC27H31N2O7S2Na |

Molekulska masa | Kalcijeva spojina579,72Natrijeva spojina582,67 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 %2000 pri približno 638 nm v vodni raztopini pri pH 5 |

Opis | Temno moder prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 638 nm pri pH 5 |

B. Modra raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 2,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

3-hidroksi benzaldehid | Največ 0,5 %, posamič ali v sestavi |

3-hidroksi benzojska kislina |

3-hidroksi-4-sulfobenzojska kislina |

N,N-dietilaminobenzen sulfonska kislina |

Leuco baze | Največ 4,0 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Iz raztopine pri pH 5, največ 0,2 % |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 132 INDIGOTIN, INDIGO KARMIN

Sinonimi | CI Food Blue 1 |

Opredelitev | Indigotin je v osnovi sestavljen iz mešanice dinatrijevega 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,5’-disulfonata in dinatrijevega 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliden-5,7’-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino. |

Indigotin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Indigoid |

Številka na seznamu barv | 73015 |

Einecs | 212-728-8 |

Kemijski nazivi | Dinatrijev 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,5’-disulfonat |

Kemijska formula | C16H8N2Na2O8S2 |

Molekulska masa | 466,36 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

Dinatrijev 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,7’-disulfonat: največ 18 % |

E1 cm1 % 480 pri približno 610 nm v vodni raztopini |

Opis | Temno moder prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 610 nm |

B. Modra raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Razen dinatrijevega 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliden-5,5’-disulfonata: ne več kot 1,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

Izatin-5-sulfonska kislina | Vseh največ 0,5 % |

5-sulfoantranilska kislina |

Antranilska kislina |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 133 BRILLIANT BLUE FCF

Sinonimi | CI Food Blue 2 |

Opredelitev | Brilliant Blue FCF je v osnovi sestavljen iz dinatrijevega α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α -(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dienildien)toluen-2-sulfonata in njegovih izomer in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino. |

Brilliant Blue FCF je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Triarilmetan |

Številka na seznamu barv | 42090 |

Einecs | 223-339-8 |

Kemijski nazivi | Dinatrijev α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dienildien)toluen-2-sulfonat |

Kemijska formula | C37H34N2Na2O9S3 |

Molekulska masa | 792,84 |

Analiza | Vsebnost vsaj 85 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol. |

E1 cm1 %1630 pri približno 630 nm v vodni raztopini |

Opis | Rdečkasto moder prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 630 nm |

B. Modra raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 6,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

Vsota 2-, 3- in 4-formil benzen sulfonske kisline | Največ 1,5 % |

3-((etil)(4-sulfofenil)amino)metil benzen sulfonska kislina | Največ 0,3 % |

Leuco baze | Največ 5,0 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % pri pH 7 |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 140 (i) KLOROFILI

Sinonimi | CI Natural Green 3, magnezijev klorofil, magnezijev feofitin |

Opredelitev | Klorofile pridobivamo z ekstrakcijo s topilom iz naravnih rastlinskih vlaken trav, detelje in koprive. Med odstranitvijo topila lahko naravni koordinirani magnezij v celoti ali delno odstranimo iz klorofila in tako dobimo feofitine. Osnovno barvilo so feofitini in magnezijevi klorofili. Produkt ekstrakcije, iz katerega je bilo odstranjeno topilo, lahko vsebuje še druga barvila, kot so karotenoidi in olja, masti in voski iz prvotne surovine. Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan. |

Razred | Porfirin |

Številka na seznamu barv | 75810 |

Einecs | Klorofili: 215-800-7, klorofil a: 207-536-6, klorofil b: 208-272-4 |

Kemijski nazivi | Osnovna barvila so: Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2-7-12-18-tetrametil-13'-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta [at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin a) ali magnezijev kompleks (klorofil a)Fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13'-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta [at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin b) ali magnezijev kompleks (klorofil b) |

Kemijska formula | Klorofil a (magnezijev kompleks)C55H72MgN4O5Klorofil aC55H74N4O5Klorofil b (magnezijev kompleks)C55H70MgN4O6Klorofil bC55H72N4O6 |

Molekulska masa | Klorofil a (magnezijev kompleks)893,51Klorofil a871,22Klorofil b (magnezijev kompleks)907,49Klorofil b885,20 |

Analiza | Vsebnost vseh kombiniranih klorofilov in njihovih magnezijevih kompleksov naj ne bo manjša od 10 % |

E1 cm1 % 700 pri približno 409 nm v kloroformu |

Opis | Voskasta snov, obarvana od olivno zelene do temno zelene glede na vsebnost koordiniranega magnezija. |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v kloroformu pri približno 409 nm |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metil Etil keton |

Metanol |

Etanol |

Propan-2-ol |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 140 (ii) KLOROFILINI

Sinonimi | CI Natural Green 5, natrijev klorofilin, kalijev klorofilin |

Opredelitev | Alkalijske soli klorofilinov pridobivamo z umiljenjem ekstrakta rastlin, kot so trave, detelja in kopriva. Umiljenje odstrani metilno in fitolno estrsko skupino in lahko deloma razcepi ciklopentenilni obroč. Kisle skupine nevtraliziramo do tvorbe kalijevih in/ali natrijevih soli. |

Za ekstrakcijo lahko uporabljamo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan. |

Razred | Porfirin |

Številka na seznamu barv | 75815 |

Einecs | 287-483-3 |

Kemijski nazivi | Glavni deli barvila v kislinski obliki: (klorofilin a)in(klorofilin b) |

Glede na stopnjo hidrolize se lahko ciklopentenilni obroč razcepi in nastane tretji karboksilni produkt. |

Navzoči so lahko magnezijevi kompleksi. |

Kemijska formula | Klorofilin a (kislinska oblika)C34H34N4O5Klorofilin b (kislinska oblika)C34H32N4O6 |

Molekulska masa | Klorofilin a578,68Klorofilin b592,66 |

Če se razcepi ciklopentenilni obroč, se vsaka poveča za 18 daltonov |

Analiza | Vsebnost vseh klorofilinov naj ne bo manjša od 95 % vzorca, sušenega eno uro pri 100 °C. |

E1 cm1 % 700 pri približno 405 nm v vodni raztopini pri pH 9 |

E1 cm1 % 140 pri približno 653 nm v vodni raztopini pri pH 9 |

Opis | Temno zelen do moder/črn prašek |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v vodnem fosfatnem pufru pH 9 je pri približno 405 nm in 653 nm |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metil etil keton |

Metanol |

Etanol |

Propan-2-ol |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 141 (i) BAKROVI KOMPLEKSI S KLOROFILOM

Sinonimi | CI Natural Green 3, bakrov klorofil, bakrov feofitin |

Opredelitev | Bakrove klorofile pridobivamo z dodatkom bakrovih soli substancam, pidobljenim z ekstrakcijo rastlinskih vlaken trav, detelje in koprive. Produkt ekstrakcije, iz katerega je bilo odstranjeno topilo, vsebuje druge pigmente, kot so karotenoidi, pa tudi masti in voske iz izhodne surovine. Osnovno barvilo so bakrovi feofitini. Pri ekstrakciji lahko uporabljamo samo naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan. |

Razred | Porfirin |

Številka na seznamu barv | 75815 |

Einecs | Bakrov klorofil a: 239-830-5; bakrov klorofil b: 246-020-5 |

Kemijski nazivi | Bakrov II [fitil(132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13'-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (Bakrov klorofil a) |

Bakrov II [fitil(132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13'-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (Bakrov klorofil b) |

Kemijska formula | Bakrov klorofil aC55H72CuN4O5Bakrov klorofil bC55H70CuN4O6 |

Molekulska masa | Bakrov klorofil a932,75Bakrov klorofil b946,73 |

Analiza | Vsebnost vseh bakrovih klorofilov naj ne bo manjša od 10 % |

E1 cm1 %540 pri približno 422 nm v kloroformu |

E1 cm1 % 300 pri približno 652 nm v kloroformu |

Opis | Voskasta snov od modro zelene do temno zelene barve glede na izvorno surovino. |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v kloroformu pri približno 422 nm in 652 nm. |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metil etil keton |

Metanol |

Etanol |

Propan-2-ol |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Bakrovi ioni | Največ 200 mg/kg |

Čisti baker | Največ 8,0 % od čistega bakrovega feofitina |

E 141 (ii) BAKROVI KOMPLEKSI S KLOROFILINI

Sinonimi | Natrij bakrov klorofilin, kalij bakrov klorofilin, CI Natural Green 5 |

Opredelitev | Alkalijske soli klorofilinov pridobivamo z dodatkom bakra umiljenim ekstraktom rastlin, kot so trave, detelja in kopriva; umiljenje odstrani metilno in fitolno estrsko skupino in lahko deloma razcepi ciklopentenilni obroč. Po dodatku bakra očiščenim klorofilinom kisle skupine nevtraliziramo do tvorbe kalijevih in/ali natrijevih soli. |

Za ekstrakcijo lahko uporabljamo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan. |

Razred | Porfirin |

Številka na seznamu barv | 75815 |

Einecs | | |

Kemijski nazivi | Glavni barvili v kislinski obliki sta: 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, bakrov kompleks (bakrov klorofilin a)in3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, bakrov kompleks (bakrov klorofilin b) |

Kemijska formula | Bakrov klorofilin a (kislinska oblika)C34H32CuN4O5Bakrov klorofilin b (kislinska oblika)C34H30CuN4O6 |

Molekulska masa | Bakrov klorofilin a640,20Bakrov klorofilin b654,18 Vsaka se poveča za 18 daltonov, če je ciklopenetenilni obroč razcepljen. |

Analiza | Vsebnost vseh bakrovih klorofilinov naj ne bo manjša od 95 % vzorca, sušenega pri 100 °C eno uro. |

E1 cm1 % 565 pri približno 405 nm v vodnem fosfatnem pufru pH 7,5 |

E1 cm1 % 145 pri približno 630 nm v vodnem fosfatnem pufru pH 7,5 |

Opis | Temno zelen do moder/črn prašek |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v vodnem fosfatnem pufru s pH 7,5 pri približno 405 nm in 630 nm. |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metil etil keton |

Metanol |

Etanol |

Propan-2-ol |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Bakrovi ioni | Največ 200 mg/kg |

Čisti baker | Največ 8,0 % čistega bakrovega klorofilina |

E 142 ZELENA S

Sinonimi | CI Food Green 4, Brilliant Green BS |

Opredelitev | Zelena S je v osnovi sestavljena iz natrijevega N-[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanaminija in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino. |

Zelena S je opisana kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Triarilmetan |

Številka na seznamu barv | 44090 |

Einecs | 221-409-2 |

Kemijski nazivi | Natrijev N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanaminij |

Natrijev 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonat (alternativni kemijski naziv) |

Kemijska formula | C27H25N2NaO7S2 |

Molekulska masa | 576,63 |

Analiza | Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol |

E1 cm1 %1720 pri približno 632 nm v vodni raztopini |

Opis | Temno moder ali temno zelen prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 632 nm |

B. Modra ali zelena raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 1,0 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

4,4'-bis(dimetilamino)-benzhidril alkohol | Največ 0,1 % |

4,4'-bis(dimetilamino)-benzofenon | Največ 0,1 % |

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina | Največ 0,2 % |

Leuco baze | Največ 5,0 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 150a NAVADNA KARAMELA

Opredelitev | Navadno karamelo dobimo z nadzorovanim segrevanjem karbohidratov (komercialno dostopnih sladil za hrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, sukroze in/ali invertnih sirupov in dekstroze). Za izvedbo karamelizacije dodajamo kisline, baze in soli z izjemo amonijevih sestavin in sulfitov. |

Einecs | 232-435-9 |

Opis | Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju. |

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo | Največ 50 % |

Barva, vezana s fosforil celulozo | Največ 50 % |

Barvna intenziteta | 0,01-0,12 |

Čisti dušik | Največ 0,1 % |

Čisto žveplo | Največ 0,2 % |

Arzen | Največ 1 mg/kg |

Svinec | Največ 2 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 25 mg/kg |

Opredelitev | Agresivno sulfitno karamelo dobimo s kontroliranim segrevanjem ogljikovodikov (komercialno dostopnih sladil za hrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, sukroze in/ali invertnih sirupov in dekstroze) s kislinami ali bazami ali brez njih in sulfitnih spojin (žveplove IV kisline, kalijevega sulfita, kalijevega bisulfita, natrijevega sulfita in natrijevega bisulfita); ne uporabljamo amonijevih spojin. |

Einecs | 232-435-9 |

Opis | Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju |

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo | Več kot 50 % |

Barvna intenziteta | 0,05–0,13 |

Čisti dušik | Največ 0,3 % |

Žveplov dioksid | Največ 0,2 % |

Čisto žveplo | 0,3–3,5 % |

Žveplo, vezano z DEAE-celulozo | Več kot 40 % |

Absorbanca barve, vezane z DEAE-celulozo | 19–34 |

Absorbančno razmerje (A 280/560) | Večje od 50 |

Arzen | Največ 1 mg/kg |

Svinec | Največ 2 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 25 mg/kg |

Opredelitev | Amonijevo karamelo dobimo z nadzorovanim segrevanjem ogljikovodikov (komercialno dostopnih sladil za hrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, sukroze in/ali invertnih sirupov in dekstroze) z bazami ali kislinami ali brez v navzočnosti amonijevih spojin (amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat in amonijev fosfat); ne uporabljamo sulfitnih spojin. |

Einecs | 232-435-9 |

Opis | Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju. |

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo | Največ 50 % |

Barva, vezana s fosforil celulozo | Več kot 50 % |

Barvna intenziteta | 0,08–0,36 |

Dušik/amoniak | Največ 0,3 % |

4-metilimidazol | Največ 250 mg/kg |

2-acetil-4-tetrahidroksi-butilimidazol | Največ 10 mg/kg |

Čisto žveplo | Največ 0,2 % |

Čisti dušik | 0,7–3,3 % |

Absorbančno razmerje barve, vezane s fosforil celulozo | 13–35 |

Arzen | Največ 1 mg/kg |

Svinec | Največ 2 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 25 mg/kg |

Opredelitev | Sulfitno amonijevo karamelo dobimo z nadzorovanim segrevanjem ogljikovodikov (komercialno dostopnih sladil za hrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, sukroze in/ali invertnih sirupov in dekstroze) s kislinami ali bazami ali brez v navzočnosti sulfitnih in amonijevih spojin (žveplova IV kislina, kalijev sulfit, kalijev bisulfit, natrijev sulfit in natrijev bisulfit; amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat, amonijev fosfat, amonijev sulfat, amonijev sulfit in amonijev hidrogen sulfit). |

Einecs | 232-435-9 |

Opis | Temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju |

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo | Več kot 50 % |

Barvna intenziteta | 0,10–0,60 |

Amoniak/dušik | Največ 0,6 % |

Žveplov dioksid | Največ 0,2 % |

4-metilimidazol | Največ 250 mg/kg |

Čisti dušik | 0,3–1,7 % |

Čisto žveplo | 0,8–2,5 % |

Razmerje med dušikom in žveplom v alkoholni oborini | 0,7–2,7 |

Razmerje absorbance alkoholne oborine | 8–14 |

Razmerje absorbanc (A280/560) | Največ 50 |

Arzen | Največ 1 mg/kg |

Svinec | Največ 2 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 25 mg/kg |

Sinonimi | CI Food Black 1 |

Opredelitev | Brilliant Black BN je v osnovi sestavljen iz tetranatrijevega-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino. |

Brilliatn Black BN je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Bisazo |

Številka na seznamu barv | 28440 |

Einecs | 219-746-5 |

Kemijski nazivi | Tetranatrijev-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]naftalen-1,7-disulfonat |

Kemijska formula | C28H17N5Na4O14S4 |

Molekulska masa | 867,69 |

Analiza | Vsebnost vsaj 80 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol. |

E1 cm1 % 530 pri približno 570 nm v raztopini |

Opis | Črn prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pri približno 570 nm |

B. Črno modra raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopne snovi | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 10 % (vsebnosti barvila) |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-acetamido-5-hidroksinaftalen 1,7-disulfonska kislina | Največ 0,8 % |

4-amino-5-hidroksinaftalen 1,7-disulfonska kislina |

8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina |

4,4'-diazoaminodi-(benzensulfonska kislina) |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v nevtralnih razmerah |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 153 RASTLINSKI OGLJIK

Sinonimi | Vegetable black |

Opredelitev | Rastlinski ogljik dobimo s karbonizacijo rastlinskega materiala, kot so les, celulozni ostanki, šota, kokosova in druge lupine. Surovi material se karbonizira pri visokih temperaturah. V osnovi je sestavljen iz fino uprašenega ogljika, lahko vsebuje manjše količine dušika, vodika in kisika. Po izdelavi lahko absorbira nekaj vlage. |

Številka na seznamu barv | 77266 |

Einecs | 215-609-9 |

Kemijski nazivi | Ogljik |

Kemijska formula | C |

Molekulska masa | 12,01 |

Analiza | Vsebnost vsaj 95 % ogljika, izraženo kot brezvodna snov brez drugega pepela. |

Opis | Črn prašek, brez vonja in okusa. |

Identifikacija

A. Topljivost | Netopen v vodi in organskih snoveh |

B. Gorljivost | Segret do rdečega žara, gori počasi in brez plamena. |

Čistost

Pepel (ves) | Največ 4,0 % (temperatura vžiga: 625 °C) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

Poliaromatski ogljikovodiki | Izvleček, pridobljen z ekstrakcijo 1 g produkta z 10 g čistega cikloheksana v aparatu za kontinuirno ekstrakcijo, naj bo brez barve in fluorescenca pod UV-svetilko naj ne bo intenzivnejša od tiste pri raztopini 0,100 mg kinin sulfata v 1000 ml 0,01 M žveplene kisline. |

Izguba pri sušenju | Največ 12 % (120 °C, 4 ure) |

V alkalijah topljiva snov | Filtrat, dobljen z vretjem 2 g vzorca v 20 ml N natrijevega hidroksida, naj bo brezbarven. |

E 154 RJAVA FK

Sinonimi | CI Food Brown 1 |

Opredelitev | Rjava FK je v osnovi sestavljena iz mešanice: Inatrijevega 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonataIInatrijevega 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonataIIIdinatrijevega 4,4’-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata)IVdinatrijevega 4,4’-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata)Vdinatrijevega 4,4’-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata)VItrinatrijevega 4,4’,4’’-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri(benzensulfonata)in pomožnih barvil skupaj z vodo, natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobravano sestavino. |

Rjava FK je opisana kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Azo (mešanica mono-, bis- in trisazo barvil) |

Einecs | | |

Kemijski nazivi | Mešanica: Inatrijev 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonatIInatrijev 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)benzensulfonatIIIdinatrijev 4,4’-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat)IVdinatrijev 4,4’-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat)Vdinatrijev 4,4’-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat)VItrinatrijev 4,4’,4’’-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri(benzensulfonat) |

Kemijska formula | IC12H11N4NaO3SIIC13H13N4NaO3SIIIC18H14N6Na2O6S2IVC18H14N6Na2O6S2VC19H16N6Na2O6S2VIC24H17N8Na3O9S3 |

Molekulska masa | I314,30II328,33III520,46IV520,46V534,47VI726,59 |

Analiza | Vsebnost vsaj 70 % vsega barvila |

Vsebnost posameznih sestavin naj ne presega: I26 %II17 %III17 %IV16 %V20 %VI16 % |

Opis | Rdeče rjav prašek ali zrnca |

Identifikacija

Oranžna do rdečkasta raztopina | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 3,5 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina | Največ 0,7 % |

m-fenilen diamin in 4-metil-m-fenilendiamin | Največ 0,35 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini (razen m-fenilen diamina in 4-metil-m-fenilen diamina) | Največ 0,007 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % (iz razopine pH 7) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 155 RJAVA HT

Sinonimi | CI Food Brown 3 |

Opredelitev | Rjava HT je v osnovi sestavljena iz dinatrijevega 4,4’-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo)di(naftalen-1-sulfonata) in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobravano sestavino. |

Rjava HT je opisana kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. |

Razred | Bisazo |

Številka na seznamu barvil | 20285 |

Einecs | 224-924-0 |

Kemijski nazivi | Dinatrijev 4,4’-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo)di(naftalen-1-sulfonat). |

Kemijska formula | C27H18N4Na2O4S2 |

Molekulska masa | 652,57 |

Analiza | Vsebnot vsaj 70 % vsega barvila, izraženo kot natrijeva sol. |

E1 cm1 % 403 pri približno 460 nm v vodni raztopini pri pH 7 |

Opis | Rdečkasto rjav prašek ali zrnca |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v vodi pH 7 pri približno 460 nm |

B. Rjava raztopina v vodi | | |

Čistost

V vodi netopna snov | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Največ 10 % (metoda tenkoplastne kromatografije) |

Druge neobarvane organske sestavine:

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina | Največ 0,7 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Največ 0,2 % v raztopini s pH 7 |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 160a (i) MEŠANI KAROTENI

Sinonimi | CI Food Orange 5 |

Opredelitev | Mešane karotene pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken rastlin, kot so korenje, trave, detelja, kopriva, in rastlinskih olj. |

Glavno barvilo sestavljajo karoteni, večinoma β-karoten, α-, γ-karoten, lahko pa tudi druga barvila. Poleg barvil ta substanca vsebuje še olja, masti in voske iz osnovne raztopine. |

V ekstrakciji se lahko uporablja le naslednja topila: aceton, metil etil keton, metanol, etanol, propan-2-ol, heksan, diklorometan in ogljikov dioksid. |

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 75130 |

Einecs | 230-636-6 |

Kemijski nazivi | | |

Kemijska formula | β-karoten: C40H56 |

Molekulska masa | β-karoten: 536,88 |

Analiza | Vsebnost karotenov (izražena kot β-karoten) naj ne bo manjša od 5 %. Pri produktih, dobljenih z ekstrakcijo rastlinskih olj, naj ne bo manjša od 0,2 % v jedilnih maščobah. |

E1 cm1 %2500 pri približno 440–457 nm v cikloheksanu |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v cikloheksanu pri 440–457 nm in 470–486 nm |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metiletil keton |

Metanol |

Propan-2-ol |

Heksan |

Etanol |

Diklormetan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 160a (ii) BETAKAROTEN

Sinonimi | CI Food Orange 5 |

Opredelitev | Te specifikacije veljajo za vse transizomere β-karotena skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčeni in stabilizirani preparati imajo lahko druga cis/trans razmerja. |

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 40800 |

Einecs | 230-636-6 |

Kemijski nazivi | β-karoten, β,β-karoten |

Kemijska formula | C40H56 |

Molekulska masa | 536,88 |

Analiza | Vsaj 96 % vsega barvila (izraženo kot β-karoten) |

E1 cm1 %2500 pri približno 453–456 nm v cikloheksanu |

Opis | Rdeči do rjavo rdečkasti kristali ali kristalni prašek |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v cikloheksanu pri 453–456 nm |

Čistost

Sulfatiran pepel | Največ 0,2 % |

Pomožna barvila | Karotenoidi razen β-karotena: največ 3,0 % vsega barvila |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 160b ANATO, BIKSIN, NORBIKSIN

Sinonimi | CI Natural Orange 4 |

Opredelitev

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 75120 |

Einecs | Anato:215-735-4, ekstrakt semena annatto:289-561-2; bixin: 230-248-7 |

Kemijski nazivi | Biksin__NEWLINE__6'-metilhidrogen-9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioat__NEWLINE__6'-metilhidrogen-9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioatNorbiksin__NEWLINE__9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-diojska kislina__NEWLINE__9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-diojska kislina |

Kemijska formula | BiksinC25H30O4NorbiksinC24H28O4; |

Molekulska masa | Biksin394,51Norbiksin380,48 |

Opis | Rdečkasto rjav prašek, suspenzija ali raztopina |

Identifikacija

Spektrometrija | Biksinmaksimum v kloroformu pri približno 502 nmNorbiksinmaksimum v razredčeni raztopini kalijevega hidroksida pri približno 482 nm |

(i)Ekstrakcija biksina in norbiksina s topilom

Opredelitev | Biksin pripravimo z ekstrakcijo lupine semen drevesa annatto (Bixa orellana L.) z enim ali več topili: acetonom, metanolom, heksanom ali diklorometanom, ogljikovim dioksidom s poznejšo odstranitvijo topila. |

Norbiksin pripravimo s hidrolizo bazične vodne raztopine ekstrahiranega biksina. |

Biksin in norbiksin lahko vsebujeta še druge snovi, ekstrahirane iz semen annatta. |

Biksinov prašek vsebuje nekaj obarvanih sestavin, najpomembnejša je biksin, ki je lahko v cis ali trans obliki. Produkti termičnega razpada biksina so tudi lahko navzoči. |

Prašek norbiksina vsebuje hidrolizirane produkte biksina v obliki natrijevih ali kalijevih soli kot glavnih barvil. Navzoči sta cis in trans oblika. |

Analiza | Vsebnost biksinovih praškov je vsaj 75 % vseh karotenoidov, izraženo kot biksin. |

Vsebnost norbiksinovih praškov je vsaj 25 % vseh karotenoidov, izraženo kot norbiksin. |

Biksin: | E1 cm1 %2870 pri približno 502 nm v kloroformu |

Norbiksin: | E1 cm1 %2870 pri približno 482 nm v raztopini KOH |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg posamič ali v sestavi |

Metanol |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

(ii)Alkalijska ekstrakcija anata

Opredelitev | V vodi topljiv anato se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa annatto (Bixa orellana L.) z vodnimi raztopinami alkalij (natrijev ali kalijev hidroksid). |

V vodi topljiv anato vsebuje norbiksin, produkt hidrolize biksina v obliki natrijeve ali kaljeve soli kot glavnega barvila. Navzoči sta lahko cis in trans oblika. |

Analiza | Vsebnost vsaj 0,1 % karotenoidov, izraženo kot norbiksin. |

Norbiksin: | E1 cm1 %2870 pri približno 482 nm v raztopini KOH |

Čistost

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

(iii)Z olji ekstrahiran anato

Opredeltiev | Izvleček anata v olju, kot raztopina ali suspenzija, se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa annatto (Bixa orellana L.) z jedilnimi rastlinskimi ojli. Ekstrakt anata v olju vsebuje nekaj obarvanih sestavin, najpomembnejši je biksin, ki je lahko navzoč v cis ali trans obliki. Navzoči so lahko tudi produkti termičnega razpada biksina. |

Analiza | Vsebuje vsaj 0,1 % karotenoidov, izraženo kot biksin |

Biksin: | E1 cm1 %2870 pri približno 502 nm v kloroformu |

Čistost

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 160c IZVLEČEK IZ PAPRIKE, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Sinonimi | Paprika Oleoresin |

Opredelitev | Izvleček iz paprike pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken paprike s semeni ali brez njih in pomeni glavno barvilo ploda te rastline (Capsicum annuum L.). Glavni barvili sta kapsantin in kapsorubin. Navzočih je lahko več drugih barvil v manjših količinah. |

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: metanol, etanol, aceton, heksan, diklorometan, etil acetat in ogljikov dioksid. |

Razred | Karotenoid |

Einecs | Kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2 |

Kemijski nazivi | Kapsantin(3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihidroksi-β,k-karoten-6-onKapsorubin(3S, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-dihidroksi-k,k-karoten-6,6’-dion |

Kemijska formula | KapsantinC40H56O3KapsorubinC40H56O4 |

Molekulska masa | Kapsantin584,85Kapsorubin600,85 |

Analiza | Izvleček iz paprike naj vsebujevsaj 7,0 % karotenoidovKapsantin/kapsorubinvsaj 30 % vseh karotenoidov |

E1 cm1 %2100 pri približno 462 nm v acetonu |

Opis | Temno rdeča viskozna tekočina |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v acetonu pri približno 462 nm |

B. Barvna reakcija | Nastanek temno modre barve po dodatku kapljice žveplene kisline kapljici vzorca v 2-3 kapljicah kloroforma. |

Čistost

Preostanki topila | Etilacetat | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metanol |

Etanol |

Aceton |

Heksan |

Diklorometan: | največ 10 mg/kg |

Kapsaicin | Največ 250 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 160d LIKOPEN

Sinonimi | Natural Yellow 27 |

Opredelitev | Likopen pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken rdečih paradižnikov (Lycopersicon esculentum L.) s poznejšo odstranitvijo topila. Lahko uporabljamo le naslednja topila: diklorometan, ogljikov dioksid, etil acetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol in heksan. Glavno barvilo paradižnikov je likopen, vendar so lahko navzoči tudi drugi karotenoidi v manjših količinah. Poleg barvil so v produktu še olja, masti, voski in aromatične sestavine, ki se pojavljajo v paradižnikih. |

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 75125 |

Kemijski nazivi | Likopen, Ψ,Ψ-karoten |

Kemijska formula | C40H56 |

Molekulska masa | 536,85 |

Analiza | Vsebnost vsaj 5 % vsega barvila.E1 cm1 %3450 pri približno 472 nm v heksanu |

Opis | Temno rdeča viskozna tekočina |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v heksanu pri približno 472 nm |

Čistost

Preostanki topila | Etilacetat | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metanol |

Etanol |

Aceton |

Heksan |

Propan-2-ol |

Diklormetan: | največ 10 mg/kg |

Sulfatiran pepel | Največ 0,1 % |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 160e BETA-APO-8'-KAROTENAL (C30)

Sinonimi | CI Food Orange 6 |

Opredelitev | Te specifikacije veljajo predvsem za vse trans izomere β-apo-8'-karotenala skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije in vključujejo raztopine ali suspenzije β-apo-8'-karotenala v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in v vodi topljivih praških. Razmerja med cis in trans izomerami lahko nihajo glede na postopek priprave. |

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 40820 |

Einecs | 214-171-6 |

Kemijski nazivi | β-apo-8'-karotenal, trans-β-apo-8'-karoten-aldehid |

Kemijska formula | C30H40O |

Molekulska masa | 416,65 |

Analiza | Vsaj 96 % vsega barvila |

E1 cm1 %2640 pri 460–462 nm v cikloheksanu |

Opis | Temno vijolčasti kristali s kovinskim sijajem ali kristalinični prašek |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v cikloheksanu pri 460–462 nm |

Čistost

Sulfatiran pepel | Največ 0,1 % |

Pomožna barvila | Drugi karoteni razen β-apo-8'-karotenala: največ 3,0 % vsega barvila |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 10 mg/kg |

E 160f ETIL ESTER BETA-APO-8'-KAROTENOJSKE KISLINE (C30)

Sinonimi | CI Food Orange 7, β-apo-8'-karotenojski ester |

Opredelitev | Te specifikacije veljajo predvsem za vse trans izomere β-apo-8'-karotenojske kisline skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije ter vključujejo raztopine in suspenzije etil estra β-apo-8'-karotenojske kisline v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in praških, ki so topni v vodi. Razmerja med cis in trans izomerami lahko nihajo glede na postopek priprave. |

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 40825 |

Einecs | 214-173-7 |

Kemijski nazivi | Etil ester β-apo-8'-karotenojske kisline, etil 8’-apo-β-karoten-8'-oat |

Kemijska formula | C32H44O2 |

Molekulska masa | 460,70 |

Analiza | Vsaj 96 % vsega barvila |

E1 cm1 %2550 pri približno 449 nm v cikloheksanu |

Opis | Rdeči do vijoličasto rdeči kristali ali kristalni prašek |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v cikloheksanu pri približno 449 nm |

Čistost

Sulfatiran pepel | Največ 0,1 % |

Pomožna barvila | Drugi karotenoidi razen etil estra β-apo-8'-karotenojske kisline: največ 3,0 % vsega barvila |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 161b LUTEIN

Sinonimi | Mešani karotenoidi, ksantofili |

Opredelitev | Lutein pridobivamo z ekstrakcijo naravnih vlaken sadja in zelenjave, trave, detelje in tagetes erecta. Osnovno barvilo je sestavljeno iz karotenoidov, katerih večji del so lutein in njegovi estri z maščobnimi kislinami. Lahko so navzoči olja in voski izvorne surovine. |

Za ekstrakcijo se lahko uporablja le naslednja topila: metanol, etanol, propan-2-ol, aceton, heksan, diklorometan, metil etil keton in ogljikov dioksid. |

Razred | Karotenoid |

Einecs | 204-840-0 |

Kemijski nazivi | 3,3'-dihidroksi-d-karoten |

Kemijska formula | C40H56O2 |

Molekulska masa | 568,88 |

Analiza | Vsebnost vsega barvila vsaj 4 %, izraženo kot lutein |

E1 cm1 % 2.550 pri približno 445 nm v kloroform/etanolu. (10+90) ali v heskan/etanol/acetonu (80+10+10) |

Opis | Temna rumenkasto rjava tekočina |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v kloroform/etanolu (10+90) pri približno 445 nm |

Čistost

Preostanki topila | Aceton | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Metil etil keton |

Metanol |

Etanol |

Propan-2-ol |

Heksan |

Diklormetan: | največ 10 mg/kg |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 161g KANTAKSANTIN

Sinonimi | CI Food Orange 8 |

Opredelitev | Te specifikacije veljajo predvsem za vse trans izomere kantaksantina skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije in vključujejo raztopine in suspenzije kantaksantina v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in praških, ki so topni v vodi. Razmerja med cis in trans izomerami lahko nihajo glede na postopek priprave. |

Razred | Karotenoid |

Številka na seznamu barv | 40850 |

Einecs | 208-187-2 |

Kemijski nazivi | β-karoten-4,4'-dione, kantaksantin, 4,4'-diokso-β-karoten |

Kemijska formula | C40H52O2 |

Molekulska masa | 564,86 |

Analiza | Vsaj 96 % vsega barvila (izraženo kot kantaksantin) |

E1 cm1 %2200 pri približno 485 nm |

v kloroformu pri 468–472 nm v cikloheksanu pri 464–467 nm v petrolej etru |

Opis | Temno vijoličasti kristali ali kristalni prašek |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v kloroformu pri približno 485 nm Maksimum v cikloheksanu pri 468–472 nm Maksimum v petrolej etru pri 464–467 nm |

Čistost

Sulfatiran pepel | Največ 0,1 % |

Pomožna barvila | Drugi karotenoidi razen kantaksantina: največ 5,0 % vsega barvila |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 162 PESNO RDEČA, BETANIN

Sinonimi | Beet Red |

Opredelitev | Beet Red pridobivamo iz korenine rdeče pese (Beta vulgaris L. var. rubra) z iztiskanjem soka ali vodno ekstrakcijo zrezanih korenin in odstranjevanjem topila. Barvilo je sestavljeno iz več pigmentov razreda betalain. Glavno barvilo je betacianin (rdeče), ki sestavlja 75-95 % barvila. Navzoči so lahko tudi manjše količine betaksantina (rumeno) in produkti razpada betalainov (svetlo rjavo). |

Poleg barvil sok ali izvleček vsebuje še sladkorje, soli in/ali proteine iz izvorne surovine. Večino lahko odstranimo s koncentriranjem in rafiniranjem raztopine produkta. |

Razred | Betalain |

Einecs | 231-628-5 |

Kemijski nazivi | (S-(R',R')-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-glukopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboksilna kislina 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-glukopiranoziloksi)-6-hidroksiindolijev-2-karboksilat |

Kemijska formula | Betanin: C24H26N2O13 |

Molekulska masa | 550,48 |

Analiza | Vsebnost rdeče barve (izražena kot betanin) je vsaj 0,4 % |

E1 cm1 %1120 pri približno 535 nm v vodni raztopini pri pH 5 |

Opis | Rdeča ali temno rdeča tekočina, pasta, prašek ali trdna snov |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v vodi s pH 5 pri približno 535 nm |

Čistost

Nitrat | Največ 2 g nitratnih anionov na gram rdeče barve (izračunano iz analize) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 163 ANTOCIANINI

Opredelitev | Antocianine dobimo z ekstrakcijo s sulfitirano vodo, nakisano vodo, ogljikovim dioksidom, metanolom ali etanolom iz naravnih vlaken rastlin in sadja. Antocianini vsebujejo običajne sestavine izhodne surovine, se pravi antocianine same, organske kisline, tanine, sladkorje, minerale itd., vendar ne nujno v istem razmerju kot v izhodni surovini. |

Razred | Antocianin |

Einecs | 208-438-6 (cianidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin) |

Kemijski nazivi | 3,3',4',5,7-pentahidroksi-flavilijev klorid (cianidin) 3,4',5,7-tetrahidroksi-3'-metoksiflavilijev klorid (peonidin) 3,4',5,7-tetrahidroksi-3',5'-dimetoksiflavilijev klorid (malvidin) 3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (delfinidin) 3,3',4',5,7-pentahidroksi-5'-metoksiflavilijev klorid (petunidin) 3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (pelargonidin) |

Kemijska formula | CianidinC15H11O6ClPeonidinC16H13O6ClMalvidinC17H15O7ClDelfinidinC15H11O7ClPetunidinC16H13O7ClPelargonidinC15H11O5Cl |

Molekulska masa | Cianidin322,6Peonidin336,7Malvidin366,7Delfinidin340,6Petunidin352,7Pelargonidin306,7 |

Analiza | E1 cm1 % 300 za čisti pigment pri 515-535 nm pri pH 3,0 |

Opis | Rdeče vijoličasta tekočina, prašek ali pasta z rahlim značilnim vonjem |

Identifikacija

Spektrometrija | Maksimum v metanolu z 0,01 % koncentr. HCI Cianidin535 nmPeonidin532 nmMalvidin542 nmDelfinidin546 nmPetunidin543 nmPelargonidin530 nm |

Čistost

Preostanki topila | Metanol | Največ 50 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Etanol |

Žveplov dioksid | Največ 1000 mg/kg na odstotek pigmenta |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 170 KALCIJEV KARBONAT

Sinonimi | CI Pigment White 18, kreda |

Opredelitev | Kalcijev karbonat pridelujemo iz apnenca ali z obarjanjem kalcijevih ionov s karbonatnimi. |

Razred | Anorganski |

Številka na seznamu barv | 77220 |

Einecs | Kalcijev karbonat207-439-9Apnenec215-279-6 |

Kemijski nazivi | Kalcijev karbonat |

Kemijska formula | CaCO3 |

Molekulska masa | 100,1 |

Analiza | Vsebnost vsaj 98 % na brezvodni osnovi |

Opis | Bel kristaliničen ali amorfen prašek brez vonja in okusa |

Identifikacija

Topnost | Skorajda netopen v vodi in alkoholu. V razredčeni ocetni, klorovodikovi in dušikovi kislini se topi z izhajanjem mehurčkov. Po vretju v raztopini daje pozitiven test na kalcij. |

Čistost

Izguba pri sušenju | Največ 2,0 % (200 °C, 4 ure) |

V kislinah netopna snov | Največ 0,2 % |

Magnezij in alkalijske soli | Največ 1,5 % |

Fluoridi | Največ 50 mg/kg |

Antimon ( Sb) | Največ 100 mg/kg, posamič ali v sestavi |

Baker (Cu) |

Krom (Cr) |

Cink (Zn) |

Barij (Ba) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

E 171 TITANOV DIOKSID

Sinonimi | CI Pigment White 6 |

Opredelitev | Titanov dioksid je v osnovi sestavljen iz čistega anataza, ki je lahko prekrit z manjšimi količinami aluminijevega oksida in/ali silicijevega oksida za izboljšanje tehnoloških lastnosti produkta. |

Razred | Anorganski |

Številka na seznamu barv | 77891 |

Einecs | 236-675-5 |

Kemijski naziv | Titanov dioksid |

Kemijska formula | TiO2 |

Molekulska masa | 79,88 |

Analiza | Vsebnost vsaj 99 % v brezalumnosilikatni obliki |

Opis | Amorfen bel prašek |

Identifikacija

Topnost | Netopen v vodi in organskih topilih. Težko topen v fluorovodikovi kislini in vroči koncentrirani žvepleni kislini. |

Čistost

Izguba pri sušenju | Največ 0,5 % (105 °C, 3 ure) |

Izguba pri vžigu | Največ 1,0 % v nehlapeči obliki (800 °C) |

Aluminjev oksid in/ali silicijev dioksid | Vseh največ 2,0 % |

Topna snov v 0,5 N HCI | Največ 0,5 % v brezalumnosilikatni obliki ali do 1,5 % za produkte, namenjene prodaji, ki vsebujejo aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid. |

V vodi topna snov | Največ 0,5 % |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Antimon | Največ 50 mg/kg po popolnem raztapljanju |

Arzen | Največ 3 mg/kg po popolnem raztapljanju |

Svinec | Največ 10 mg/kg po popolnem raztapljanju |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg po popolnem raztapljanju |

Cink | Največ 50 mg/kg po popolnem raztapljanju |

E 172 ŽELEZOVI OKSIDI IN HIDROKSIDI

Sinonimi | Rumeni železov oksidCI Pigment Yellow 42 and 43Rdeči železov oksidCI Pigment Red 101 and 102Črni železov oksidCI Pigment Black 11 |

Opredelitev | Železovi oksidi in železovi hidroksidi se v osnovi sintetizirajo iz brezvodnega in/ali hidratiranega železovega oksida. V paleti vključujejo rumeno, rdečo, rjavo, črno in prehode med temi barvami. Železovi oksidi za prehrano se ločijo od drugih po precej manjši vsebnosti drugih mineralov. To se doseže z nadzorom izvora železa in temeljitim kemičnim čiščenjem med postopkom priprave. |

Razred | Anorganski |

Številka na seznamu barv | Rumeni železov oksid77492Rdeči železov oksid77491Črni železov oksid77499 |

Einecs | Rumeni železov oksid257-098-5Rdeči železov oksid215-168-2Črni železov oksid235-442-5 |

Kemijski nazivi | Rumeni železov oksid: hidratiran železov (III) oksid Rdeči železov oksid: brezvodni železov (III) oskid Črni železov oksid: železov (II,III) oksid |

Kemijska formula | Rumeni železov oksidFeO(OH).xH2ORdeči železov oksidFe2O3Črni železov oksidFeO.Fe2O3 |

Molekulska masa | 88,85FeO(OH)159,70Fe2O3231,55FeO.Fe2O3 |

Analiza | Rumeni vsaj 60 %, rdeči in črni vsaj 68 % vsega železa; izraženo kot železo |

Opis | Prašek; rumen, rdeč, rjav ali črn. |

Identifikacija

Topnost | Netopen v vodi in organskih topilih. Topen v koncentriranih mineralnih kislinah. |

Čistost

V vodi topna snov | Največ 1,0 % | Po popolnem raztapljanju |

Arzen | Največ 5 mg/kg |

Barij | Največ 50 mg/kg |

Kadmij | Največ 5 mg/kg |

Krom | Največ 100 mg/kg |

Baker | Največ 50 mg/kg |

Svinec | Največ 20 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Nikelj | Največ 200 mg/kg |

Cink | Največ 100 mg/kg |

E 173 ALUMINIJ

Sinonimi | CI Pigment Metal, Al |

Opredelitev | Aluminijev prašek je sestavljen iz izredno majhnih koščkov aluminija. Mletje lahko, ali pa tudi ne, poteka v navzočnosti jedilnih olj in/ali hrani primernih maščobnih kislin. |

Številka na seznamu barv | 77000 |

Einecs | 231-072-3 |

Kemijski naziv | Aluminij |

Kemijska formula | Al |

Atomska masa | 26,98 |

Analiza | Vsaj 99 %, izraženo kot Al v brezoljni obliki. |

Opis | Srebrno siv prašek ali lističi |

Identifikacija

Topnost | Netopen v vodi in organskih topilih. Topen v razredčeni klorovodikovi kislini. Nastala raztopina da pozitiven test na aluminij. |

Čistost

Izguba pri sušenju | Največ 0,5 % (105 °C, pri stalni masi) |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

E 174 SREBRO

Sinonimi | Srebro, Argentum, Ag |

Razred | Anorganski |

Številka na seznamu barv | 77820 |

Einecs | 231-131-3 |

Kemijski naziv | Srebro |

Kemijska formula | Ag |

Atomska masa | 107,87 |

Analiza | Vsebnost vsaj 99,5 % Ag |

Opis | Srebrno obarvan prašek ali tanki lističi |

E 175 ZLATO

Sinonimi | Pigment Metal 3, Aurum, Au |

Razred | Anorganski |

Številka na seznamu barv | 77480 |

Einecs | 231-165-9 |

Kemijski naziv | Zlato |

Kemijska formula | Au |

Atomska masa | 197,0 |

Analiza | Vsebnost vsaj 90 % Au |

Opis | Zlato obarvan prašek ali tanki lističi |

Čistost

Srebro | Največ 7 % | Po popolnem raztapljanju |

Ogljik | Največ 4 % |

E 180 LITOLRUBIN BK

Sinonimi | CI Pigment Red 57, Rubinpigment, Carmine 6B |

Opredelitev | Litolrubin BK je v osnovi sestavljen iz kalcijevega 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilata in pomožnih barvil skupaj z vodo, kalcijevim kloridom in/ali kalcijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. | |

Razred | Monoazo |

Številka na seznamu barv | 15850:1 |

Einecs | 226-109-5 |

Kemijski naziv | Kalcijev 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilat |

Kemijska formula | C18H12CaN2O6S |

Molekulska masa | 424,45 |

Analiza | Vsebnost vsaj 90 % vsega barvila |

E1 cm1 % 200 pri približno 442 nm v dimetilformamidu |

Opis | Rdeč prašek |

Identifikacija

A. Spektrometrija | Maksimum v dimetilformamidu pri približno 442 nm |

Čistost

Pomožna barvila | Največ 0,5 % |

Druge neobarvane organske sestavine:

2-amino-5-metilbenzensulfonska kislina, kalcijeva sol | Največ 0,2 % |

3-hidroksi-2-naftalenkarboksilna kislina, kalcijeva sol | Največ 0,4 % |

Nesulfonirani primarni aromatski amini | Največ 0,01 % (izraženo kot anilin) |

Z etrom izločljiva snov | Iz raztopine s pH 7 največ 0,2 % |

Arzen | Največ 3 mg/kg |

Svinec | Največ 10 mg/kg |

Živo srebro | Največ 1 mg/kg |

Kadmij | Največ 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Največ 40 mg/kg |

--------------------------------------------------

Top