EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0028

Direktiva 95/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil

OJ L 281, 23.11.1995, p. 1–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 289 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 187 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 187 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 21 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; razveljavil 32009R0661 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/28/oj

31995L0028Uradni list L 281 , 23/11/1995 str. 0001 - 0030


Direktiva 95/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 24. oktobra 1995

o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3],

ker notranji trg zajema področje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala; ker je v ta namen treba sprejeti določene ukrepe;

ker se tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati določene kategorije vozil na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim nanašajo tudi na gorljivost materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil;

ker so te zahteve v posameznih državah članicah različne;

ker je zato potrebno, da vse države članice bodisi poleg svojih obstoječih pravil ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, da bi bilo tako mogoče uvesti postopek EGS-homologacije za vsak tip vozila na podlagi Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [4];

ker je ta direktiva ena od posebnih direktiv postopka za EGS-homologacijo, ki je določen z Direktivo 70/156/EGS; ker se torej določbe iz Direktive 70/156/EGS o sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah vozil, uporabljajo za namen te direktive;

ker je primerno, da se sklicuje na Direktivo Sveta 77/649/EGS [5], v kateri je opisan postopek za določanje referenčne točke sedeža ("točke R");

ker je zaradi zagotavljanja varnosti oseb v vozilu in varnosti v cestnem prometu pomembno, da materiali, ki se uporabljajo za notranjo opremo nadgradnje avtobusov, izpolnjujejo minimalne zahteve, katerih izpolnjevanje preprečuje ali vsaj zavira nastanek plamena, da bi ob požaru osebe lahko zapustile vozilo;

ker je zaželeno uvajanje alternativnih postopkov za homologacijo vozil kot sistemov na podlagi te direktive, tj. bodisi na podlagi preskusov gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo motornih vozil, ali pa na podlagi EGS-homologacije sestavnega dela za vsak material in/ali del opreme, npr. sedežev, zaves itd., namenjen vgradnji v vozila kot notranja oprema, pri čemer je treba preveriti pravilno vgradnjo teh homologiranih materialov in/ali opreme,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V tej direktivi:

- izraz "vozilo" pomeni vsako vozilo, kot je določeno v členu 2 Direktive 70/156/EGS,

- izraz "sestavni del" pomeni napravo, kot je določena v členu 2 Direktive 70/156/EGS.

Člen 2

Države članice ne smejo zavrniti:

- EGS-homologacije ali nacionalne homologacije vozila niti zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi gorljivosti materialov, ki so uporabljeni za notranjo opremo njegove nadgradnje,

- EGS-homologacije ali nacionalne homologacije za sestavni del, ki se uporablja za notranjo opremo nadgradnje vozila, niti prepovedati njegove prodaje ali uporabe zaradi gorljivosti materialov, ki so uporabljeni v njegovi konstrukciji,

če so izpolnjene ustrezne zahteve, določene v Prilogah I, IV, V in VI k tej direktivi.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v 18 mesecih od datuma njenega sprejema. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Po omenjenem datumu države članice ne smejo več prepovedati začetka uporabe vozil oziroma prodaje ali uporabe delov, ki so v skladu s to direktivo.

Države članice uporabljajo te predpise po poteku 48 mesecev od datuma sprejetja te direktive.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 24. oktobra 1995

Za Evropski parlament

Predsednik

K. Hänsch

Za Svet

Predsednik

L. Atienza Serna

[1] UL C 154, 19.6.1992, str. 4.

[2] UL C 332, 16.12.1992, str. 12.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. oktobra 1992 (UL C 305, 23.11.1992, str. 109), Skupno stališče Sveta z dne 8. decembra 1994 (UL C 384, 31.12.1994, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 15. junija 1995 (UL C 166, 3.7.1995).

[4] UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/81/EGS (UL L 264, 23.10.1993, str. 49).

[5] UL L 267, 19.10.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 90/630/EGS (UL L 341, 6.12.1990, str. 20).

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

| | | Stran |

Priloga I: | Področje uporabe, pomen izrazov, vloga za podelitev EGS-homologacije, podelitev EGS-homologacije, zahteve, spremembe tipa, skladnost proizvodnje, zahteve za vgradnjo v vozilo … | 292 |

Dodatek: | Vzorec oznake EGS-homologacije sestavnega dela … | 297 |

Priloga II: | Opisni listi … | 298 |

Dodatek 1: | Opisni list (za vozilo) … | 298 |

Dodatek 2: | Opisni list (za sestavni del) … | 301 |

Priloga III: | Certifikat o EGS-homologaciji … | 303 |

Dodatek 1: | Certifikat o homologaciji (za vozilo) … | 303 |

Dodatek 2: | Certifikat o homologaciji (za sestavni del) … | 305 |

Priloga IV: | Preskus za določanje hitrosti vodoravnega gorenja materialov … | 307 |

Priloga V: | Preskus za določanje taljivosti materialov … | 312 |

Priloga VI: | Preskus za določanje hitrosti navpičnega gorenja materialov … | 315 |

--------------------------------------------------

Top