EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0023

Direktiva Sveta 95/23/ES z dne 22. junija 1995 o spremembah Direktive 64/433/EGS o pogojih za proizvodnjo in trženje svežega mesa

OJ L 243, 11.10.1995, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 224 - 230

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; implicitno zavrnjeno 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/23/oj

31995L0023Uradni list L 243 , 11/10/1995 str. 0007 - 0013


Direktiva Sveta 95/23/ES

z dne 22. junija 1995

o spremembah Direktive 64/433/EGS o pogojih za proizvodnjo in trženje svežega mesa

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko–socialnega odbora [3],

ker Direktiva 64/433/EGS [4] ureja proizvodnjo in trženje svežega mesa goveda, prašičev, ovac in koz ter domačih kopitarjev;

ker je treba poenostaviti pravila za obrate z majhno zmogljivostjo, ki so upravičeni do odobritve po poenostavljenih strukturnih in infrastrukturnih kriterijih, s čimer se upošteva posebne okoliščine in načelo subsidiarnosti;

ker je treba opredeliti higienske zahteve za proizvodnjo in trženje razrezane drobovine;

ker je mogoče poenostaviti določbe na spremnih listinah;

ker mora meso iz obratov z majhno zmogljivostjo izpolnjevati le splošne higienske zahteve za proizvodnjo in trženje mesa in zato ni treba, da je označeno z žigom Skupnosti in predmet trgovine;

ker je največji obseg predelave za klavnice in razsekovalnice z majhno zmogljivostjo treba prilagoditi tistemu, ki je določen v Direktivi Sveta 92/120/EGS z dne 17. decembra 1992 o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od specifičnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje nekaterih proizvodov živalskega izvora [5]

ker pa je pri določanju teh obsegov treba upoštevati nekatere specifične situacije;

ker so izkušnje pokazale, da je treba spremeniti Direktivo 64/433/EGS v številnih tehničnih točkah, ki povzročajo težave v praktični uporabi,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 64/433/EGS se spremeni:

(1) V členu 2 se dodajo naslednje točke:

"(o) "obrat za preembaliranje" je delavnica ali skladišče, kjer se embalirano meso, namenjeno za dajanje na trg, ponovno pakira in/ali prepakira."

(2) Člen 3(1) se spremeni:

(a) oddelek A(a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) morajo biti pridobljeni v klavnici, ki izpolnjuje pogoje, določene v poglavjih I in II Priloge I, in je odobrena in nadzorovana v skladu s členom 10;"

(b) v oddelku A(f):

(ba) pododdelek (ii) se nadomesti z naslednjim:

"(ii) spremni trgovinski dokument, ki (ga) mora:

- biti pripravljen v odpremnem obratu,

- poleg podatkov, predvidenih v točki 50 poglavja X Priloge I, imeti navedeno številko veterinarske odobritve odobrenega obrata in, če gre za zamrznjeno meso, mesec in leto zamrzovanja,

- za meso, namenjeno na Finsko in Švedsko, imeti eno od navedb, ki so predvidene v tretji alinei dela IV Priloge IV,

- prejemnik hraniti, da ga lahko predloži na zahtevo pristojnega organa. Računalniške podatke je na zahtevo prej navedenega organa treba natisniti.";

(bb) zadnji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Na zahtevo pristojnega organa v namembni državi članici je treba predložiti potrditev zdravstvene ustreznosti, če je meso po predelavi namenjeno za izvoz v tretjo državo. Stroške te potrditve krijejo nosilci dejavnosti;"

(c) v oddelku B:

- se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

- "B. kosi ali deli, manjši od tistih iz oddelka A, ali izkoščeno meso, ki je lahko embalirano ali ne:";

- v točkah (a) in (b) se vsakič za besedo "razkosano" vstavi "ali embalirano"

(d) v oddelku C:

- se v prvem pododstavku drugi stavek nadomesti z naslednjim:

"Nerazrezana drobovina mora biti v skladu z zahtevami oddelkov A in B.",

- v zadnjem stavku prvega pododstavka se črta "rezano",

- drugi podostavek se črta;

(e) oddelku D(b) se doda naslednji stavek:

"V tem primeru mora biti številka veterinarske odobritve hladilnice podana na spremnem trgovinskem dokumentu.";

(f) doda se naslednji oddelek:

"F. sveže meso, s katerega je bila odstranjena embalaža in se bo prepakiralo v drugem obratu kot v tistem, v katerem je bilo prvotno embalirano mora:

(a) izpolnjevati zahteve iz oddelkov A, B, C in D;

(b) biti odstranjeno iz svoje embalaže in prepakirano v obratu za preembaliranje, ki izpolnjuje zahteve iz poglavja I Priloge I, in je odobren in nadzorovan v skladu s členom 10."

(3) Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

A. Od 1. januarja 1995 lahko države članice, kot izjemo od člena 3, dovolijo, da se meso iz klavnic, ki ne izpolnjujejo zahtev iz poglavij I in II Priloge I, trži na njihovem nacionalnem ozemlju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) zadevna klavnica mora:

(i) zaklati največ 20 enot živine na teden in največ 1000 enot živine na leto;

(ii) izpolnjevati pogoje iz Priloge I, poglavij V in VII, točke 66, prvega, drugega in četrtega odstavka, točke 67 poglavja XIV in točke 69 poglavja XV, z izjemo zahtev, ki se nanašajo na uvoženo sveže meso, ter točk 71, 72 in 73;

(iii) izpolnjevati zahteve iz Priloge II;

(iv) vnaprej obvestiti veterinarsko službo o času klanja in številu ter poreklu živali, da lahko veterinarska služba opravi inšpekcijo po zakolu v skladu s poglavjem VI Priloge I bodisi na kmetiji bodisi v klavnici.

(b) nosilec dejavnosti v klavnici, lastnik ali njegov zastopnik mora voditi register:

- živali, ki vstopajo v obrat, in klavnih proizvodov, ki ga zapuščajo,

- opravljenih pregledov,

- rezultatov teh pregledov.

Ti podatki se sporočijo pristojnemu organu na njegovo zahtevo;

(c) uradni veterinar ali pomočnik mora opraviti inšpekcijo mesa po zakolu v skladu s Prilogo, poglavjem VIII, skladno z zahtevami Priloge I, poglavja VII, točke 32. Če ima meso poškodbe ali je videti pokvarjeno, mora inšpekcijo po zakolu opraviti uradni veterinar. Uradni veterinar ali njemu podrejeni pomočnik mora redno spremljati in nadzirati skladnost s higienskimi pravili, določenimi v poglavjih V in VII Priloge I.

Pri uporabi tega člena države članice uporabljajo naslednje pretvorbene količnike:

(i) govedina in teletina

- odrasla goveda v smislu Uredbe (EGS) št. 805/68 in kopitarji: 1 enota živine

- druga goveda: 0,50 enote živine

(ii) prašičje meso

- prašiči z živo maso nad 100 kg: 0,20 enote živine

- drugi prašiči [6]: 0,15 enote živine

(iii) drugo meso

- ovce in koze: 0,10 enote živine

- jagnjeta, kozlički in pujski z živo maso pod 15 kg: 0,05 enote živine.

B. V mejah 1000 enot živine iz oddelka A, prvi pododstavek, pododdelek (a)(i) lahko države članice odstopajo od tam navedene tedenske omejitve, da se upošteva potreba po zakolu jagnjet in kozličkov v obdobju pred verskimi prazniki, pod pogojem, da je ob času zakola prisoten uradni veterinar, da se spoštujejo higienske zahteve in da meso ni bilo zamrznjeno, preden je dano na trg.

C. Največje količine, predvidene v oddelku A, prvi odstavek, pododdelek (a)(i), lahko veljajo za posamezne nosilce dejavnosti, ki koljejo sami ob ločenih časih med tednom v obratu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) lastnik obrata ali katerakoli druga oseba, ki obrat uporablja, je zaključila posebno usposabljanje o proizvodni higieni, ki ga priznava pristojni organ;

(b) živali za zakol so last lastnika obrata ali samozaposlenega mesarja ali jih je ta kupil, da bi izpolnil zahteve iz točke (d);

(c) meso se proizvaja v prostorih, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge II;

(d) proizvodnja mora biti omejena na preskrbo obratov, ki pripadajo mesarjem, navedenim v (b), in na prodajo porabnikom na kraju samem ali lokalnim organom.

Če se posamezne klavne količine seštevajo, se največje količine, predvidene v oddelku A, prvi pododstavek, pododdelek (a)(i), lahko povečajo na 30 enot živine na teden in 1500 enot živine na leto za klavnico, ki izpolnjuje pogoje, določene v prvem pododstavku. Države članice, ki uporabljajo to možnost, Komisiji pošljejo seznam obratov, ki izkoriščajo te določbe.

D. Po postopkih, predvidenih v členu 16, se lahko države članice na njihovo zahtevo pooblasti, da odobrijo uporabo zahtev iz oddelka A za klavnice, ki se nahajajo v regijah, kjer vladajo posebne geografske omejitve ali težave z dobavo, in ki ne zakoljejo več kot 2000 enot živine na leto.

E. Pristojni organ lahko odobri izjeme v skladu s Prilogo II, če gre za razsekovalnice, ki se ne nahajajo v odobrenih obratih in ki ne proizvedejo več kot pet ton izkoščenega mesa na teden ali enakovredno količino mesa s kostmi.

Določbe iz Priloge I, poglavja V, poglavja VII, točke 38, poglavja IX – z izjemo zahtev glede temperature v razsekovalnici, ki je določena v drugem stavku točke 46(c) – in točke 48 poglavja X veljajo za razsek in skladiščenje v obratih iz prvega pododstavka.

F. Meso, ki prihaja iz obratov, omenjenih v tem členu, in ki je bilo opredeljeno kot ustrezno za prehrano ljudi ob upoštevanju higienskih in zdravstvenih zahtev, določenih v tej direktivi, mora biti označeno z državnim žigom, ki ga ni mogoče zamenjati z žigom Skupnosti in predvsem ne sme biti ovalne oblike. Ta žig ni potreben za kose, ki niso pakirani.

C. Države članice lahko dovolijo odstopanja od minimalnih zahtev iz poglavja I Priloge I v primeru hladilnic z majhno zmogljivostjo, v katerih se skladišči samo pakirano meso in druga živila. Švedska lahko do 20. junija 1997 dovoli, da se pakirano meso in nepakirano meso skladišči v isti hladilnici, pod pogojem, da poskrbi za ustrezno pregrado.

H. Klavnice, ki izkoriščajo odstopanja, predvidena v tem členu, so predmet inšpekcij Skupnosti, ki se zahtevajo za odobrene obrate.";

(4) Vstavi se naslednji člen:

"Člen 4a

1. Države članice do 31. decembra 1995 predložijo seznam obratov iz člena 1 Direktive 91/498/EGS [7] in seznam obratov, za katere so v skladu s tem členom določeni časovni roki.

2. Pristojni organi lahko klavnici, ki je upravičena do odstopanj v skladu s členom 2 Direktive 91/498/EGS [8] in ki lahko pristojnemu organu dokaže, da se je začela usklajevati z zahtevami te direktive, toda iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati njej, ne more izpolniti prvotno določenih časovnih rokov, odobrijo dodaten čas, ki ga potrebuje za dosego skladnosti.

3. Če v obratu, registriranem v skladu s členom 4, potekajo spremembe na podlagi načrta prestrukturiranja, ki ga odobri pristojni organ, z namenom pridobitve odobritve v skladu s členom 10, lahko navedeni organ določi tržne količine za zadevni obrat glede na napredovanje del.

4. Pri prenosu določb te direktive v svoje nacionalno pravo države članice navedejo način, kako bodo uporabljale kazni, predvidene v členu 10 in členu 2(2) Direktive 91/498/EGS, v primerih, če obrat, naveden v tem členu, ne bo izpolnjeval obveznosti, ki jih je sprejel od odobritvi začasnega odstopanja, da se bodo te kazni lahko uporabljale po 31. decembru 1995, za Švedsko po 31. decembru 1996 in za Avstrijo in Finsko po 31. decembru 1997."

(5) V členu 5 v 1(a)(iii) se pred "sarkocistoza" doda "makroskopsko vidna".

(6) Člen 6 se spremeni:

- v peti alinei pododstavka (e) odstavka 1 se črtajo besede "pravilno izvajanje izkrvavitve",

- v odstavku 1 se pododstavek (h) nadomesti z naslednjim:

- "(h) meso mora biti označeno z državnim žigom, ki ga ni mogoče zamenjati z žigom Skupnosti in predvsem ne sme biti ovalne oblike."

(7) V (iii) prvega pododstavka člena 9 se za "hladilnici" vstavijo besede "in v odobrenem centru za pakiranje".

(8) Na koncu četrtega in petega pododstavka člena 10(1) se doda: "v zvezi z delom zadevne dejavnosti ali celotnim obratom".

(9) V členu 12:

(a) se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Veterinarski strokovnjaki Komisije lahko, če je to potrebno za poenoteno izvajanje te direktive in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi v državah članicah, opravljajo preglede na kraju samem. S pregledom reprezentativnega števila obratov lahko tudi preverijo, ali pristojni organi preverjajo skladnost obratov s to direktivo. Država članica, na ozemlju katere se izvajajo pregledi, nudi strokovnjakom vso pomoč, ki jo potrebujejo za izvedbo misije. Komisija obvesti zadevne države članice o rezultatih opravljenih pregledov."

(b) doda se naslednji odstavek:

"3. Določbe za uporabo tega člena, zlasti tiste, ki zadevajo režime za sodelovanje z državnimi organi, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 16.".

(10) Člen 13(1) se črta.

(11) Priloga I se spremeni:

(a) točki 14(c)(i) poglavja II se doda naslednje:

"… če se takšne dejavnost izvajajo v klavnici. Če gre za prašiče, ta določba velja do obsega, ki je potreben za preprečevanje kontaminacije svežega mesa in drobovine";

(b) v točki 17(a) poglavja IV se sklic na "četrti odstavek točke 66 poglavja XIV" nadomesti z "osmi odstavek točke 66 poglavja XIV";

(c) prvi odstavek točke 25 poglavja VI se nadomesti z naslednjim:

"Na živalih je treba opraviti pregled pred zakolom v manj kot 24 urah po prihodu v klavnico in v manj kot 24 urah pred zakolom. Poleg tega lahko uradni veterinar zahteva pregled ob kateremkoli drugem času";

(d) v točki 33 poglavja VII se doda naslednji stavek:

"Mehansko napihovanje pri odiranju jagnjet in kozličkov z živo maso manj kot 15 kg lahko odobrijo pristojni organi v skladu s higienskimi zahtevami.";

(e) v točki 43 poglavja IX se beseda "rezanje" nadomesti s "sekanje", besedi "goveje živine" pa se črtata;

(f) v poglavju XI:

- se točka 49 nadomesti z naslednjim:

"Za označevanje zdravstvene ustreznosti je odgovoren uradni veterinar. V ta namen uradni veterinar nadzira

(a) oznako zdravstvene ustreznosti;

(b) oznake in material za embaliranje, če so označeni tako, kot je predvideno v tem poglavju.";

- v točki 50(b) se doda naslednji pododstavek:

"Dimenzije in črke oznake so lahko manjše za označevanje zdravstvene ustreznosti jagnjet, kozličkov in pujskov.";

- v točki 51:

(i) se kot druga alinea vstavi naslednje:

"— trupi jagnjet, kozličkov in pujskov morajo imeti vsaj dva žiga, enega na vsaki strani trupa, na plečih in na zunanji površini stegen,";

(ii) kot drugi pododstavek se vstavi:

"Za trupe jagnjet, kozličkov in pujskov je oznaka zdravstvene ustreznosti lahko v obliki etikete ali značke, vendar jo mora biti mogoče uporabiti samo enkrat.";

- točke 52 do 56 se nadomestijo z naslednjim:

"52. Jetra govedi, prašičev in kopitarjev morajo biti žigosana z vročim žigom v skladu s točko 50, če so namenjena v drugo državo članico ali v državo EGP.

53. Vsi drugi stranski proizvodi klanja, ustrezni za prehrano ljudi, morajo biti takoj označeni v skladu s točko 50, bodisi neposredno na izdelku bodisi na embalaži ali paketu. Oznaka v skladu s točko 50 mora biti na etiketi, pritrjeni na embalažo ali paket, ali natisnjena na paket. Če embaliranje ali pakiranje poteka v klavnici, mora oznaka vsebovati številko odobritve obrata.

54. Paketi morajo vedno biti označeni v skladu s točko 55.

55. Pakirano razkosano meso in pakirana drobovina iz točke 52 in točke 53 morajo nositi oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s točko 50. Oznaka mora namesto številke veterinarske odobritve klavnice vsebovati številko veterinarske odobritve razsekovalnice. Oznaka se mora natisniti na etiketo, pritrjeno na paket, ali natisniti na paket tako, da se ob odpiranju paketa uniči. Neuničenje oznake se mora dopustiti samo, če se paket z odpiranjem uniči.

Če pa se razkosano meso ali drobovina embalirajo v skladu s točko 62 poglavja XII, se lahko zgoraj navedena etiketa pritrdi na embalažo. Pri drobovini, ki se pakira v klavnici, mora oznaka zdravstvene ustreznosti vsebovati številko veterinarske odobritve zadevne klavnice. Ta zahteva velja tudi v primeru, če se uporabljajo posode za prevoz mesa, ki jih je mogoče zložiti v skladovnice (evro zaboji), ki izpolnjujejo zahteve iz točke 59(b).

56. Če se sveže meso embalira v običajnih trgovskih količinah, namenjenih neposredni prodaji potrošnikom, veljata točki 53 in 55. Pri tem ni treba, da zahteve glede velikosti iz točke 50 veljajo za oznako, predvideno v tej točki.

Če se meso prepakira v drugem obratu in ne v tistem, v katerem je bilo prvotno embalirano, mora embalaža imeti oznako zdravstvene ustreznosti razsekovalnice, kjer je bilo prvotno embalirano, paket pa mora imeti oznako zdravstvene ustreznosti obrata za pakiranje.";

- točka 58 se nadomesti z naslednjim:

"58. Barve, ki se uporabljajo za označevanje zdravstvene ustreznosti, morajo biti tiste, naštete v členu 2(8) Direktive 94/36/ES (UL L 237, 10.9.1994, str. 13)."

(g) v poglavju XII,

- se točki 59(a) doda naslednji pododstavek:

"Les se ne sme uporabljati, razen za trupe jagnjet in kozličkov, pod pogojem, da se poskrbi za vse previdnostne ukrepe, da se prepreči stik med mesom in paketom, če se embalaža raztrga.",

- se četrti pododstavek točke 60 nadomesti z naslednjim:

"Če se uvaža jetra, ledvice ali srce ali se s temi organi trguje, lahko vsak ovoj vsebuje le celoten organ.",

- se točka 62 nadomesti z naslednjim:

"Če embalaža izpolnjuje vse pogoje zaščite kot material za pakiranje, ni obvezno, da je prozorna in brezbarvna. Kot druga posoda se lahko uporabljajo tudi evro zaboji, pod pogojem, da so izpolnjeni drugi pogoji iz točke 59.",

- se točki 63 doda naslednji pododstavek:

"Sveže meso se lahko pakira tudi v razsekovalnici, pod pogojem, da so bili evro zaboji, ki morajo izpolnjevati zahteve iz točke 59(b), očiščeni in razkuženi, preden so bili premeščeni v razsekovalnico.",

- se točki 64 doda naslednje besedilo:

"razen če gre za običajne trgovske količine, namenjene neposredni prodaji porabnikom",

(h) v točki 66 poglavja XIV se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Pristojni organ lahko, iz tehničnih razlogov, povezanih z zorenjem mesa, za vsak primer posebej odobri odstopanja od te zahteve za prevoz mesa v razsekovalnice ali mesnice v neposredni bližini klavnice, pod pogojem, da prevoz ne traja dlje od dveh ur."

(12) V Prilogi II, poglavju II:

(i) v točki 10:

- v točki (c) se besede jasno ločena območja nadomestijo z jasno ločeno območje,

- točka (f) se nadomesti z naslednjim:

- "(f) hladilni prostor z zadostno zmogljivostjo glede na velikost in tip zaklanih živali, z ločenim območjem za shranjevanje zaplenjenih trupov, razen če so zaplenjeni trupi pod uradnim nadzorom nemudoma odpremljeni v specializiran obrat za dodatne preiskave.";

(ii) v točki 11:

- se črtata besedi "ali očistiti"

- doda se naslednji stavek:

"V klavnici se lahko želodci in čreva čistijo v času, ko ne poteka klanje.";

(ii) doda se naslednja točka:

"15. Klavnice morajo imeti sobo z omaro, ki jo je mogoče zakleniti, ki je na voljo inšpekcijski službi med opravljanjem njenega dela."

Člen 2

1. Države članice do 1. julija 1995 sprejmejo zakone in druge predpise, vključno s kaznimi, ki so potrebni za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3. Do začetka izvajanja te direktive se uporabljajo nacionalni predpisi v skladu s splošnimi pravili Pogodbe.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se od 1. julija 1995.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 1995

Za Svet

Predsednik

Ph. Vasseur

[1] UL C 224, 12.8.1994, str. 15.

[2] UL C 109, 1.5.1995.

[3] UL C 397, 31.12.1994, str. 18.

[4] UL L 121, 29.7.1994, str. 2012/64. Direktiva, nazadnje posodobljena z Direktivo 91/497/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 69).

[5] UL L 62, 15.3.1993, str. 86.

[6] Za namene uporabe pretvorbenih količnikov se divjačina obravnava enako kot ustrezne živalske vrste.

[7] Direktiva Sveta 91/498/EGS z dne 29. julija 1991 o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od specifičnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje svežega mesa (UL L 268, 24.9.1991, str. 105). Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[8] Direktiva Sveta 91/498/EGS z dne 29. julija 1991 o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od specifičnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje svežega mesa (UL L 268, 24.9.1991, str. 105). Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

Top