EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2675

Uredba Komisije (EGS) št. 2675/94 z dne 3. novembra 1994 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1014/90 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač

OJ L 285, 4.11.1994, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 062 P. 154 - 155
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 062 P. 154 - 155
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 474 - 475
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 6 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 6 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2675/oj

31994R2675Uradni list L 285 , 04/11/1994 str. 0005 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 62 str. 0154
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 62 str. 0154


Uredba Komisije (EGS) št. 2675/94

z dne 3. novembra 1994

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1014/90 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3280/92 [2], ter zlasti členov 1(4)(i)(2) in 6(3) Uredbe,

ker člen 5 Uredbe (EGS) št. 1576/89 določa, da se imena iz člena 1(4) lahko uporabijo samo za žgane pijače, opredeljene v tem členu, in da za žgane pijače, ki ne izpolnjujejo zahtev, določenih za proizvode iz člena 1(4), ni dovoljena uporaba imen, ki so tem proizvodom dodeljena v navedenem členu, ter jih je treba opisati kot "žgane pijače" ali "žganje";

ker je treba predvideti posebne določbe za imena nekaterih mešanic žganih pijač, zato da se zagotovi poštena konkurenca med takšnimi mešanicami in žganimi pijačami, opredeljenimi v Uredbi (EGS) št. 1576/89, in so potrošniki pravilno informirani o naravi in alkoholni sestavi mešanic, da se tako prepreči vsakršna možnost zamenjave med njimi; ker je namen takšnih posebnih določb dopolniti obveznosti, določene v Direktivi Sveta 79/112/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/102/ES [4] o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z označevanjem živil, in v Direktivi Sveta 75/106/EGS [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/676/EGS [6], o volumenski sestavi nekaterih predpakiranih tekočin;

ker je treba zaščititi ugled in kakovost žganja, ki izpolnjuje pogoje za eno od tradicionalnih ali geografskih označb iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 1576/89 in Priloge II k tej uredbi, s prepovedjo uporabe takšnih označb za takšne mešanice žganih pijač;

ker je treba na seznamu sadja v členu 4 Uredbe Komisije (EGS) št. 1014/90 [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3458/92 [8], dodati imena nekaterega tropskega sadja, zato da se upoštevajo tradicionalni postopki v francoskih čezmorskih območjih;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za izvajanje določb o žganih pijačah,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1014/90 se spremeni:

1. V členu 4 se doda naslednji tretji odstavek:

"Prvi odstavek se prav tako nanaša na izdelke, proizvedene v francoskih čezmorskih območjih in departmajih, žgane pijače, dobljene iz naslednjega sadja:

- banana (Musa paradisiaca),

- pasjonka (Passiflora edulis),

- zlata sliva (Spondias dulcis),

- jamajška sliva (spondias mombin)".

2. Vstavi se naslednji člen 7c:

"Člen 7c

Kjer se žgana pijača, navedena v seznamu v členu 9 Uredbe (EGS) št. 1576/89, zmeša z:

- eno ali več žganimi pijačami, bodisi opredeljenimi ali ne v členu 1(4) Uredbe (EGS) št. 1576/89, in/ali

- enim ali več destilati kmetijskega izvora,

mora biti prodajno ime "žganje" ali "žgana pijača" razločno navedeno na dobro vidnem mestu na oznaki brez kakršnega koli drugega izraza, ki ga podrobneje označuje.

Prvi odstavek se ne uporablja za opis in predstavitev takšnih mešanic, ki po sestavi izpolnjujejo eno od opredelitev iz člena 1(4) Uredbe (EGS) št. 1576/89 in razen če je v členu 7b predvideno drugače.

Brez poseganja v določbe Direktive Sveta 79/112/EGS [9] o navedbi sestavin žganih pijač na označbah je lahko na označbi proizvodov iz zgoraj navedenih mešanic naveden samo eden od splošnih izrazov iz člena 1(4) Uredbe (EGS) št. 1576/89, če izraz ni del prodajnega imena, temveč spada v isto vidno polje, na seznamu s prikazom deležev vseh alkoholnih sestavin, ki jih vsebuje mešanica, pri čemer so pred njim navedene besede "mešana alkoholna pijača" Zgornje mora biti v enotnih črkah iste vrste in barve kakor v prodajnem imenu. Ne smejo biti večje od polovične velikosti črk, uporabljenih za prodajna imena."

Delež vsake alkoholne sestavine mora biti enak posameznemu volumskemu odstotku čistega alkohola, ki ga ta sestavina predstavlja v skupnem volumnu čistega alkohola v mešanici. Izrazi se kot "vol %" v padajočem vrstnem redu glede na uporabljene količine.

Člen 2

Ta uredba se ne uporablja za izdelke iz člena 1, ki so proizvedeni pred proizvodnim postopkom ali so v njem na dan začetka njene veljavnosti in ki so v skladu s pravili, veljavnimi na dan njene objave.

"Proizvodnja" pomeni postopke, potrebne za pridobitev končnega izdelka, ustekleničenega in označenega za končnega potrošnika.

Da se omogoči prodaja proizvodov, ki so bili izdelani pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe, proizvajalci v mesecu, ki sledi navedenemu dnevu začetka veljavnosti, uradno obvestijo pristojne državne organe o količinah takšnih proizvodov, ki jih imajo v zalogi na ta dan.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 160, 12.6.1989, str. 1.

[2] UL L 327, 13.11.1982, str. 3.

[3] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

[4] UL L 291, 25.11.1993, str. 14.

[5] UL. L 42, 15.2.1975, str. 1.

[6] UL L 398, 30.12.1989, str. 18.

[7] UL L 105, 25.4.1990, str. 9.

[8] UL L 350, 1.12.1992, str. 59.

[9] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

--------------------------------------------------

Top