EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1264

Uredba Sveta (ES) št. 1264/94 z dne 30. maja 1994 o prepovedi ugoditve zahtevkom Haitskih oblasti za pogodbe in posle, v izvajanje katerih posegajo ukrepi, sprejeti z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993) ali v skladu z njimi

OJ L 139, 2.6.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 77 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1264/oj

31994R1264Uradni list L 139 , 02/06/1994 str. 0004 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 32 str. 0040
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 32 str. 0040


Uredba Sveta (ES) št. 1264/94

z dne 30. maja 1994

o prepovedi ugoditve zahtevkom Haitskih oblasti za pogodbe in posle, v izvajanje katerih posegajo ukrepi, sprejeti z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993) ali v skladu z njimi

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 73 g in 228a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 94/315/SZVP z dne 30. maja 1994 o skupnem stališču o zmanjšanju gospodarskih odnosov s Haitijem, sprejetim na podlagi člena J.2 Pogodbe o Evropski uniji [1],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je z Uredbo Sveta (EGS) št. 1608/93 z dne 24. junija 1993 o uvedbi embarga na nekatere vrste trgovine med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Haitijem [2] in Uredbo Sveta (EGS) št. 3028/93 z dne 28. oktobra 1993, ki razveljavlja začasno opustitev embarga na nekatere vrste trgovine med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Haitijem in spreminja Uredbo (EGS) št. 1608/93 o uvedbi navedenega embarga [3] ter Uredbo Sveta (ES) št. 1263/94 o prekinitvi nekaterih finančnih in gospodarskih odnosov s Haitijem [4];

ker so zaradi teh ukrepov gospodarski subjekti v Skupnosti in tretjih državah izpostavljeni tveganju, da Haitske oblasti nanje naslovijo zahtevke v zvezi s pogodbami ali posli, v izvajanje katerih posegajo ukrepi, sprejeti v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993);

ker odstavek 11 Resolucije 917 (1994) obvezuje vse države, da preprečijo, da bi se ugodilo takim zahtevkom Haitskih oblasti;

ker je zato treba gospodarske subjekte trajno zaščititi pred takimi zahtevki in preprečiti, da bi Haitske oblasti dobile odškodnino za negativne učinke embarga;

ker je Skupnost mnenja, da je treba pri odločitvi glede zmanjšanja ali odprave ukrepov, ki so bili sprejeti proti Haitskim oblastem, še zlasti upoštevati, ali so te oblasti kršile določbe odstavka 11 Resolucije 917 (1994),

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe:

1. "pogodba ali posel" pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in ne glede na pravo, ki velja zanjo, ne glede na to, ali zajema eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti med istimi ali različnimi strankami; za ta namen "pogodba" vključuje obveznice, finančne garancije in jamstva ali kredite, pravno neodvisne ali ne, ter vse določbe, ki so nastale iz ali v povezavi s poslom;

2. "zahtevek" pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali je bil vložen pred sodiščem ali ne, pred ali po začetku veljavnosti te uredbe, v skladu ali v povezavi s pogodbo ali poslom in zlasti:

(a) zahtevek za izpolnitev vseh obveznosti iz ali nastalih v povezavi s pogodbo ali poslom;

(b) zahtevek za podaljšanje ali izplačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(c) odškodninski zahtevek v zvezi s pogodbo ali poslom;

(d) protiterjatev;

(e) zahtevek, vključno z uradno dovoljenim postopkom, za priznanje ali izvršitev sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, ne glede na kraj, kjer je bila sestavljena ali izdana;

3. "ukrepi, sprejeti v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in z njo povezanimi resolucijami" pomeni ukrepe Varnostnega sveta Združenih narodov ali ukrepe Evropskih skupnosti ali države, dežele ali mednarodne organizacije, sprejete v skladu ali v povezavi s pomembnimi sklepi Varnostnega sveta Združenih narodov ali za izvajanje teh sklepov, ali kakršne koli dejavnosti, ki jih odobri Varnostni svet Združenih narodov glede prekinitve nekaterih finančnih in gospodarskih odnosov s Haitijem;

4. "fizična ali pravna oseba na Haitiju" pomeni:

(a) haitske oblasti;

(b) vse haitske državljane;

(c) vse pravne osebe, ki imajo registrirani ali uradni sedež na Haitiju;

(d) vse pravne osebe, ki so neposredno ali posredno pod nadzorom ene ali več zgoraj navedenih fizičnih ali pravnih oseb;

(e) vse osebe, ki vlagajo zahtevke v imenu ali za pravne ali fizične osebe iz odstavkov (a), (b), (c) ali (d).

Ne glede na člen 2 velja, da so na izvajanje pogodbe ali posla vplivali ukrepi, določeni v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in njo povezanimi resolucijami, če je vsebina zahtevka neposredno ali posredno posledica teh ukrepov.

Člen 2

1. Prepovedano je ugoditi zahtevku ali narediti kar koli, da bi se ugodilo zahtevku, ki ga predloži:

(a) fizična ali pravna oseba na Haitiju ali ki deluje preko fizične ali pravne osebe na Haitiju;

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, ki neposredno ali posredno deluje v imenu ali za eno ali več fizičnih ali pravnih oseb na Haitiju;

(c) katera koli pravna ali fizična oseba, ki uveljavlja cesijo pravic ali vloži zahtevek preko ali pod kritjem ene ali več fizičnih ali pravnih oseb na Haitiju;

(d) vsaka druga pravna ali fizična osebe iz odstavka 11 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994);

(e) katera koli fizična ali pravna oseba, ki vloži zahtevek na podlagi ali v zvezi s plačilom obveznice, finančne garancije ali jamstva eni ali več zgoraj navedenim fizičnim ali pravnim osebam,

v skladu ali v povezavi s pogodbo ali poslom, na katere izvajanje neposredno ali posredno, v celoti ali delno vplivajo ukrepi, sprejeti v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in z njo povezanimi resolucijami.

2. Prepoved iz odstavka 1 se uporablja v Skupnosti in za vse državljane držav članic in za vse pravne osebe, ki so registrirane ali ustanovljene v skladu s predpisi držav članic.

Člen 3

Ne glede na ukrepe, sprejete v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in z njo povezanimi resolucijami, se člen 2 ne uporablja:

(a) za zahtevke v zvezi s pogodbami ali posli, razen za vse obveznice, finančne garancije ali jamstva, za katere fizične ali pravne osebe iz tega člena sodišču države članice dokažejo, da so stranke sprejele zahtevek pred sprejetjem ukrepov, določenih v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in z njo povezanimi resolucijami, ter da ti ukrepi niso vplivali na obstoj ali vsebino zahtevka;

(b) za zahtevke za izplačilo po pogodbi o zavarovanju za dogodek, ki se je zgodil pred sprejemom ukrepov iz člena 2 ali v okviru zavarovalnih pogodb, kjer je tako zavarovanje obvezno po predpisih držav članic;

(c) za zahtevke za izplačilo zneskov, nakazanih na račun, s katerega so bila izplačila blokirana zaradi ukrepov iz člena 2, pod pogojem, da se to plačilo ne nanaša na zneske, izplačane kot garancija za pogodbe iz navedenega člena;

(d) za zahtevke v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, sklenjenimi v skladu s predpisi držav članic;

(e) za zahtevke za plačilo blaga, za katerega fizične ali pravne osebe iz člena 2 dokažejo sodišču države članice, da je bilo izvoženo pred sprejemom ukrepov, določenih v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in z njo povezanimi resolucijami, ter da ti ukrepi niso vplivali na obstoj ali vsebino zahtevka;

(f) za zahtevke za zneske, za katere fizične ali pravne osebe iz člena 2 dokažejo sodišču države članice, da so vračila za posojilo, sklenjeno pred sprejemom ukrepov, določenih v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994) in z njo povezanimi resolucijami, ter da ti ukrepi niso vplivali na obstoj ali vsebino zahtevka,

pod pogojem, da zahtevek ne zajema nobenega zneska v obliki obresti, dajatve ali drugega, kot kompenzacijo za dejstvo, da zaradi teh ukrepov izvršitev ni bila izvedena v skladu s pogoji pogodbe ali posla.

Člen 4

V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka nosi dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana s členom 2, oseba, ki želi navedeni zahtevek uveljaviti.

Člen 5

Vsaka država članica določi sankcije za kršitev določb te uredbe.

Člen 6

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 1994

Za Svet

Predsednik

G. Moraitis

[1] UL L 139, 2.6.1994, str. 10.

[2] UL L 155, 26.6.1993, str. 2.

[3] UL L 270, 30.10.1993, str. 73.

[4] UL L 139, 2.6.1994, str. 1.

--------------------------------------------------

Top