EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994Q0707

Statut evropskega investicijskega sklada (ki ga je 25. maja 1994 sprejel svet guvernerjev Evropske investicijske banke)

OJ L 173, 7.7.1994, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 287 - 297

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

31994Q0707Uradni list L 173 , 07/07/1994 str. 0001 - 0011


Statut evropskega investicijskega sklada

(ki ga je 25. maja 1994 sprejel svet guvernerjev Evropske investicijske banke)

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Evropski investicijski sklad, v nadaljnjem besedilu "SKLAD", ki ima status pravne osebe in je finančno neodvisen.

Člen 2

Cilj

Cilj SKLADA je prispevati k uresničevanju ciljev Skupnosti. V ta namen SKLAD podpira:

- razvoj vseevropskih omrežij na področju prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture,

- razvoj malih in srednjih podjetij.

Člen 3

Dejavnosti

1. Za dejavnost SKLADA se šteje podpiranje razvoja vseevropskih omrežij ter malih in srednjih podjetij z uporabo uveljavljenih bančnih načel, tako da:

- v kakršnikoli obliki, ki jo dopuščajo veljavni pravni predpisi, daje jamstvo za posojila,

- po poteku dveh let, ki se štejeta od začetka veljavnosti tega statuta, in pod pogoji iz odstavka 3 člena 13 v vsakem podjetju prevzema, razpolaga in upravlja kapitalske naložbe.

2. SKLAD lahko izvaja tudi vse druge dodatne posle, ki so povezani z njegovim ciljem in prispevajo k njegovemu uresničevanju.

Člen 4

Sedež

Sedež SKLADA je kraj, kjer se nahaja sedež Evropske investicijske banke, v nadaljnjem besedilu "BANKA".

Člen 5

Člani

1. Ustanovni člani SKLADA so:

- Evropska skupnost, v nadaljnjem besedilu "SKUPNOST", ki jo zastopa Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljnjem besedilu "KOMISIJA",

- BANKA,

- finančne institucije, katerih seznam je priložen temu statutu (Priloga I), v nadaljnjem besedilu "FINANČNE INSTITUCIJE".

2. Na svojo zahtevo in pod pogoji, ki jih določi nadzorni svet na podlagi sklepa skupščine lahko članice SKLADA postanejo tudi druge finančne institucije držav članic SKUPNOSTI, ki izvajajo dejavnosti, s katerimi prispevajo k uresničevanju ciljev SKLADA, v nadaljnjem besedilu prav tako "FINANČNE INSTITUCIJE".

Člen 6

Kapital

1. Odobreni kapital SKLADA na začetku znaša dve milijardi ekujev, razdeljeni na 2000 deležev z nominalno vrednostjo po en milijon ekujev, te deleže v skladu z določbami člena 7 statuta lahko vpišejo članice SKLADA, pri čemer je šeststo milijonov ekujev rezervirano za vpis FINANČNIH INSTITUCIJ.

2. Obračunska enota je eku, ki ga uporablja SKUPNOST.

3. Odobreni kapital se lahko poveča, če tako narekujejo razmere.

4. V primeru povečanja kapitala ima vsaka članica, pod pogoji, ki jih določi skupščina, pravico do vpisa deleža, ki bo ustrezal razmerju njenih vpisanih deležev in kapitala SKLADA pred povečanjem. Vendar nobena članica ni dolžna vpisati kakršnega koli povečanja kapitala.

5. Članice SKLADA so na podlagi svojega članstva v SKLADU za njegove obveznosti odgovorne samo do višine vpisanega in nevplačanega kapitala.

Člen 7

Vpis deležev

1. Ustanovne članice SKLADA po nominalni vrednosti vpišejo število deležev, določeno v Prilogi II tega statuta.

2. Vsaka nova članica vpiše deleže v višini in pod pogoji, ki jih določi skupščina, pri čemer cena teh deležev ne sme biti nižja od nominalne vrednosti.

Člen 8

Deleži

1. Deleži vpisanega ustanovnega kapitala se vplačajo v višini 20 % v štirih letnih obrokih po 5 %.

2. V primeru povečanja vpisanega kapitala o načinu vplačila deležev s sklepom odloči skupščina.

3. Skupščina lahko na predlog nadzornega sveta zahteva celotno ali delno vplačilo preostalega vpisanega kapitala, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja obveznosti SKLADA do upnikov.

4. Vplačila se opravijo v ekujih ali drugih konvertibilnih valutah.

5. Terjani deleži se vplačajo v devetdesetih dneh po prejemu obvestila o pozivu k vplačilu članicam.

6. Brez predhodnega pisnega soglasja nadzornega sveta se deleži ne morejo zastaviti ali na kakršenkoli način obremeniti.

7. Brez poseganja v določbe odstavka 5 člena 6 tega statuta noben član na podlagi članstva ne more kakorkoli odgovarjati za prevzete obveznosti SKLADA.

8. Razpoložljiva sredstva, ki jih SKLAD za izvajanje svojih poslov nujno ne potrebuje, se lahko investirajo na finančne trge. Pri upravljanju teh naložb SKLAD ne izvaja nobene devizne arbitraže, ki ni neposredno potrebna za izvajanje njegovih poslov ali za izpolnjevanje prevzetih obveznosti.

Člen 9

Pravice, ki izhajajo iz deležev

Pod pogoji iz členov 31 in 38 tega statuta vsak delež dodeljuje pravice do premoženja SKLADA, udeležbe pri neto dobičku in po potrebi do izkupička likvidacije, in sicer v razmerju s številom obstoječih deležev.

Člen 10

Vodenje in upravljanje SKLADA

SKLAD vodijo in upravljajo naslednji trije organi:

- skupščina

- nadzorni svet

- finančni odbor.

Člen 11

Skupščina

1. Skupščina, ki jo sestavljajo članice SKLADA, se sestaja najmanj enkrat letno na podlagi sklica predsednika nadzornega sveta. Skupščina poteka na sedežu SKLADA ali na drugem kraju, ki je določen v vabilu o sklicu skupščine.

2. Skupščina se lahko poleg tega skliče tudi na pobudo ene od članic SKLADA in na podlagi sklepa nadzornega sveta.

Člen 12

Pravica do udeležbe — Zastopanje — Sklepčnost — Večina

1. Vse članice SKLADA imajo pravico sodelovanja na sejah skupščine.

2. SKUPNOST zastopa eden od članov KOMISIJE, ki je imenovan s pismom.

3. BANKO zastopa njen predsednik, če pa je ta zadržan, njen podpredsednik.

4. FINANČNE INSTITUCIJE zastopa ena oseba na FINANČNO INSTITUCIJO.

5. Vsaka članica SKLADA razpolaga s številom glasov, ki ustreza njegovim vpisanim deležem.

6. Člani lahko glasujejo po pošti ali pa jih zastopa drug član.

7. Skupščina je sklepčna, če se je udeležijo ali pa so na njej zastopani predstavniki KOMISIJE, BANKE in večine glasovalnih pravic FINANČNIH INSTITUCIJ.

8. Za sprejemanje sklepov skupščine so potrebni glasovi KOMISIJE, BANKE in večine glasov FINANČNIH INSTITUCIJ, ki so na seji skupščine navzoče ali zastopane.

Člen 13

Pooblastila skupščine

1. Skupščina ima vsa pooblastila za vodenje, delovanje in upravljanje SKLADA.

2. Skupščina lahko na nadzorni svet in finančni odbor prenese vsa ali del pooblastil, z izjemo spodaj naštetih.

3. Skupščina v okviru svojih pooblastil:

- sprejme vsak sklep, ki SKLADU omogoča izvajanje poslov v zvezi s kapitalskimi naložbami iz druge alinee odstavka 1 člena 3 tega statuta,

- izdaja splošne direktive o dejavnostih SKLADA,

- potrdi poslovnik SKLADA,

- skrbi za izvajanje teh direktiv in za upoštevanje poslovnika,

- odloča o sprejetju novih članov,

- potrdi letno poročilo, ki ga izdela nadzorni svet,

- potrdi letno bilanco stanja in izkaz uspeha,

- odloča o zneskih za rezervacije, uporabi in razdelitvi čistega dobička SKLADA,

- imenuje člane odbora revizorjev SKLADA,

- izvaja pooblastila iz člena 39 tega statuta za odločanje o njegovih morebitnih spremembah,

- odloča o povečanju odobrenega kapitala SKLADA in o vsakem pozivu k vplačilu nevplačanega vpisanega kapitala,

- v pogojih iz člena 30 tega statuta odloči o morebitnem povečanju zgornje meje obveznosti SKLADA,

- odloča o suspendiranju ali izključitvi članov,

- odloča o dokončni ustavitvi dejavnosti SKLADA in o razdelitvi njegovega premoženja,

- potrdi imenovanje članov nadzornega sveta in finančnega odbora.

4. Postopke delovanja skupščine ureja poslovnik.

Člen 14

Predsedstvo skupščine

1. Skupščini predseduje predstavnik vsake skupine članic, ki opravlja funkcijo predsednika za obdobje enega leta, po izteku katerega predsedstvo prevzame predstavnik druge skupine članic, in sicer od dneva prve skupščine po naslednjem vrstnem redu: BANKA, KOMISIJA, FINANČNE INSTITUCIJE.

2. Predsednika, ki zastopa FINANČNE INSTITUCIJE, zaradi imenovanja s strani skupščine določijo člani te skupine na podlagi sklepa, sprejetega z absolutno večino njenih glasovalnih pravic.

Člen 15

Zapisniki — Izvlečki

Zapisnike skupščine izdela ter njihove kopije ali izvlečke overi in izda Sekretariat SKLADA, ki ga zagotovijo službe BANKE.

Člen 16

Nadzorni svet

1. Nadzorni svet sestavlja sedem članov:

dva člana, ki zastopata KOMISIJO,

trije člani, ki zastopajo BANKO,

dva člana, ki zastopata FINANČNE INSTITUCIJE.

2. Vsakemu članu nadzornega sveta pomaga namestnik, ki v njegovi odsotnosti odloča v njegovem imenu.

3. Člani, ki zastopajo BANKO, so: vršilec dolžnosti predsednika upravnega odbora BANKE ali, če je ta zadržan, podpredsednik, član države, ki predseduje svetu guvernerjev BANKE, in član države, ki bo temu predsedoval naslednje finančno leto. Njihovi namestniki so člani BANKE, ki jih določi svet direktorjev, ki si prizadeva za čim večjo geografsko porazdelitev.

4. Člani, ki zastopajo KOMISIJO, so osebe, ki jih ta imenuje kot člane sveta direktorjev BANKE. Njihove namestnike imenuje KOMISIJA.

5. Člane, ki zastopajo FINANČNE INSTITUCIJE, in njihove namestnike imenuje ta skupina članov po postopkih, določenih v poslovniku.

6. Namestniki nadzornega sveta lahko sodelujejo na sejah sveta.

7. Brez poseganja v določbe odstavkov 3 in 4 tega člena se člani nadzornega sveta imenujejo za obdobje dveh let in so lahko ponovno imenovani.

8. Postopke delovanja nadzornega sveta ureja poslovnik.

Člen 17

Pooblastila nadzornega sveta

Razen pooblasti, ki so mu dodeljena na podlagi drugih določb tega statuta, nadzorni svet:

- izdela predloge za predložitev skupščini,

- odloča o:

- garancijskih poslih, ki presegajo znesek trideset milijonov ekujev,

- poslih v zvezi s kapitalskimi naložbami, katerih znesek je višji od tistega, ki ga je s sklepom v skladu z odstavkom 3 člena 13 tega statuta določila skupščina za te vrste poslov;

zgoraj navedeni zneski se lahko po izteku drugega leta po začetku veljavnosti tega statuta s sklepom skupščine spremenijo;

- določi stopnjo provizije za garancijske posle glede na tveganja, ki so z njimi povezana,

- določa splošne pogoje za kapitalske naložbe,

- zagotovi, da se SKLAD upravlja skladno z določbami tega statuta in splošnimi direktivami, ki jih določi skupščina,

- skupščini vsako leto predloži poročilo o dejavnosti SKLADA,

- sklicuje skupščine SKLADA,

- nadzira dejavnosti finančnega odbora.

Člen 18

Predsedstvo nadzornega sveta

Nadzornemu svetu predseduje predsednik BANKE ali, če je ta zadržan, eden njegovih podpredsednikov.

Člen 19

Nadzorni svet — seje — sklepčnost

1. Nadzorni svet se sestane tako pogosto, kot je to v interesu SKLADA in najmanj vsake tri mesece. Seje sklicuje predsednik in potekajo na sedežu SKLADA ali na vsakem drugem kraju. Seja se skliče in dnevni red seje sestavi pod pogoji iz poslovnika.

2. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisoten najmanj en predstavnik vsake skupine članov SKLADA.

3. Za sprejemanje sklepov nadzornega sveta so potrebni glasovi njegovih članov, ki zastopajo KOMISIJO in BANKO, ter najmanj enega člana nadzornega sveta, ki zastopa FINANČNE INSTITUCIJE.

Člen 20

Zapisniki

Zapisnike posvetovanj nadzornega sveta izdela ter njihove kopije ali izvlečke izda in overi Sekretariat SKLADA.

Člen 21

Finančni odbor

1. SKLAD vodi finančni odbor, ki ga sestavlja predstavnik BANKE, predstavnik KOMISIJE in predstavnik FINANČNIH INSTITUCIJ.

2. Finančni odbor je imenovan za obdobje treh let. Njegovi člani so lahko neomejeno ponovno imenovani.

3. Vsakemu članu finančnega odbora pomaga namestnik, ki v njegovi odsotnosti odloča v njegovem imenu.

4. Postopke imenovanja članov finančnega odbora in njihovih namestnikov ter delovanja finančnega odbora ureja poslovnik.

Člen 22

Predsedstvo

1. Finančnemu odboru predseduje tisti član odbora, ki zastopa BANKO.

2. Predsednik finančnega odbora zastopa SKLAD v odnosu do tretjih.

3. Svoja pooblastila zastopanja lahko prenese na druge člane osebja BANKE, če se s tem strinjajo drugi člani finančnega odbora.

4. Pravne akte v zvezi s SKLADOM in vse obveznosti, prevzete v njegovem imenu, podpiše predsednik finančnega odbora ali vsakdo, ki ga finančni odbor v ta namen posebej pooblasti.

Člen 23

Seje finančnega odbora

1. Seje finančnega odbora skliče predsednik tako pogosto, kot to zahtevajo dejavnosti SKLADA.

2. Seje potekajo na sedežu SKLADA ali na vsakem drugem kraju, ki je določen v vabilu o sklicu seje.

3. Finančni odbor po potrebi imenuje tajnika, ki ni treba, da je eden od njegovih članov.

4. Sklepi finančnega odbora se sprejemajo z večino njegovih članov, razen sklepov v zvezi z garancijskimi posli in kapitalskimi naložbami, ki morajo biti sprejeti soglasno. Če soglasje ni doseženo, se lahko zadevni sklep na predlog predsednika finančnega odbora predloži nadzornemu svetu.

5. O sklepih finančnega odbora se sestavijo zapisniki. Te podpiše predsednik in vsaj en član finančnega odbora.

6. Kopije ali izvlečke zapisnikov sklepov finančnega odbora overi eden njegovih članov ali za to pooblaščena oseba.

Člen 24

Pooblastila finančnega odbora

1. Ob upoštevanju s tem statutom in poslovnikom izrecno dodeljenih pooblastil skupščini in nadzornemu svetu finančni odbor razpolaga z največjimi možnimi pooblastili za delovanje v imenu SKLADA. Pooblastila izvaja v okviru nalog in ciljev iz člena 2 tega statuta.

2. Finančni odbor lahko enemu svojih članov in vsaki drugi osebi, ki jo določi, zaupa posebne naloge, ki jih sam opredeli, in na njih za enega ali več namenov z možnostjo nadaljnjega prenosa pooblastil ali brez nje prenese pooblastila, za katera meni, da so ustrezna.

3. Finančni odbor opravlja svojo funkcijo pod nadzorom nadzornega sveta v skladu s pogoji, določenimi v tem statutu.

4. Zlasti mora:

- nadzornemu svetu najmanj enkrat na četrtletje predložiti poročilo o dejavnostih SKLADA,

- nadzornemu svetu v roku treh mesecev po izteku vsakega finančnega leta predložiti letne računovodske izkaze SKLADA.

Člen 25

Predložitev računovodskih izkazov in revizija

Računovodske izkaze SKLADA vsako leto revidira odbor dveh revizorjev, ki ju imenuje skupščina pod pogoji iz poslovnika in delujeta po načelih, običajnih za svojo stroko. Odbor potrdi, da se letna bilanca stanja, izkaz uspeha in posli SKLADA ujemajo s poslovnimi knjigami SKLADA ter glede aktive in pasive natančno prikazujejo njegovo premoženjsko stanje.

Člen 26

Pogoji in postopki delovanja

SKLAD v okviru tega statuta izvaja garancijske posle in kapitalske naložbe ali druge primerljive posle za investicijske projekte, ki se izvajajo na območju držav članic SKUPNOSTI ali, če gre za čezmejne projekte, v sosednjih državah, pri čemer je v teh primerih potreben soglasen sklep nadzornega sveta.

Člen 27

Nadomestila za posle SKLADA

1. Nadomestila, ki jih prejme SKLAD iz naslova teh poslov, se določijo tako, da krijejo njegove operativne stroške, odražajo raznolikost prevzetih tveganj, omogočijo oblikovanje rezervacije za ta tveganja in zagotavljajo ustrezen donos sredstev sklada.

2. Omenjena načela so predmet določb poslovnika.

Člen 28

Kapitalske naložbe

Kapitalske naložbe, ki ji lahko ima SKLAD v podjetjih na podlagi člena 3 tega statuta, morajo biti manjšinski deleži, s katerimi razpolaga le začasno.

Člen 29

Omejitev poslov SKLADA

Omejitve za obveznosti SKLADA se v primeru zagotavljanja garancij za posamezno ustanovo, finančno institucijo, podjetje ali projekt določijo v poslovniku.

Ustrezne omejitve za obveznosti SKLADA pri prevzemu kapitalskih naložb so določene v ustreznih sklepih iz odstavka 3 člena 3 tega statuta.

Člen 30

Zgornje meje skupnih obveznosti SKLADA

Skupne obveznosti SKLADA ne smejo presegati naslednjih zgornjih mej:

- v primeru garancijskih poslov: trikratnega vpisanega kapitala, pri čemer se lahko ta zgornja meja poviša na podlagi zaporednih sklepov skupščine, vendar ne more presegati petkratnega vpisanega kapitala. Po oblikovanju rezervacije v višini 7,5 % zneska vpisanega kapitala se bo lahko ta zgornja meja povišala do osemkratnega vpisanega kapitala,

- v primeru kapitalskih naložb: znesek, ki ga določi skupščina v skladu s členom 13 tega statuta.

Člen 31

Uporaba in razdelitev čistega prihodka

1. Skupščina najmanj enkrat letno določi delež čistega prihodka SKLADA, ki se uporabi za oblikovanje rezervacij, za druge namene ali se izplača.

Vendar se pred vsako drugo uporabo od čistega prihodka SKLADA vsako leto odšteje znesek najmanj 20 % tega prihodka, ki se uporabi za oblikovanje rezervacije. Znesek se preneha odštevati, ko rezervacija doseže najmanj 10 % vpisanega kapitala. Znesek se ponovno odšteje, ko ta pogoj ni več izpolnjen.

2. V skladu z določbami člena 9 so omenjena izplačila sorazmerna s številom deležev, ki jih ima vsaka članica.

Člen 32

Sodelovanje s tretjimi osebami

1. SKLAD lahko prevzema naloge upravljanja posebnih sredstev, ki mu jih zaupajo tretje osebe, če se ta skladajo z njegovimi nalogami, so zajeta v ločeni računovodski evidenci in prinašajo zadosten donos.

2. SKLAD sodeluje z vsemi mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na podobnih področjih.

3. SKLAD s takšnimi organizacijami ter z nacionalnimi organizacijami in bančnimi partnerji iz držav članic ali držav, ki niso članice SKUPNOSTI, sklepa dogovore zaradi uresničevanja svojih ciljev ali izvajanja svojih nalog.

Člen 33

Možnost izstopa članov

Vsaka članica SKLADA, ki spada v skupino FINANČNIH INSTITUCIJ, lahko vedno izstopi iz SKLADA, tako da svoje deleže proda drugi FINANČNI INSTITUCIJI, ki je članica SKLADA, ali tretji instituciji. Za takšno prodajo je potrebno predhodno soglasje skupščine.

Člen 34

Suspendiranje ali izključitev članic

1. Če članica SKLADA ne izpolni katere od svojih obveznosti, ki izhajajo iz tega statuta, lahko to članico skupščina s sklepom suspendira.

2. Suspendirana članica ostane zavezana obveznostim, ki izhajajo iz njenega članstva v SKLADU; vendar ne more uveljavljati nobenih drugih pravic iz tega statuta, razen pravice izstopa iz člena 33.

3. Če po izteku šestih mesecev od sklepa o suspendiranju, ki ga je sprejela skupščina, suspendirana članica ne izpolni svojih obveznosti, zaradi katerih je bil sklep sprejet, jo lahko skupščina izključi.

Člen 35

Poravnava računov izključenih članov SKLADA

1. Prenehanje članstva ima za posledico delno poravnavo računov zadevne članice.

2. Deleži izključene članice se v odkup ponudijo drugim FINANČNIM INSTITUCIJAM, ki so članice SKLADA, ali tretjim institucijam, pri čemer je za odkup deležev potrebno predhodno soglasje skupščine.

Če deležev ne kupijo FINANČNE INSTITUCIJE ali tretje institucije, deleže odkupi SKLAD.

3. Če deleže izključene članice odkupi SKLAD, se njihova cena določi glede na njihovo vrednost, ugotovljeno v knjigah SKLADA na dan izključitve članice SKLADA, pri čemer ta cena ne sme presegati nominalne vrednosti zadevnih deležev.

Ne glede na izključitev iz SKLADA ostane bivša članica zavezana neposrednim obveznostim in potencialnim obveznostim do SKLADA, dokler niso poravnana pred prenehanjem članstva odobrena jamstva ali prevzete kapitalske naložbe. Vendar ni zavezana obveznostim, ki izhajajo iz jamstev in kapitalskih naložb, ki jih SKLAD odobri ali prevzame pozneje, ter ni udeležena niti pri njegovih dohodkih niti odhodkih.

4. Plačilo deležev izključene članice, ki jih odkupi SKLAD, se opravi na naslednji način:

- nobeno plačilo se ne opravi pred potekom roka šestih mesecev, ki se šteje od dneva prenehanja članstva. Plačilo se omeji na razliko med ceno odkupa in obveznostmi bivše članice do SKLADA, ki izhajajo iz poslov SKLADA,

- če SKLAD zaradi jamstev ali kapitalskih naložb, ki jih ima na dan prenehanja članstva, utrpi izgube in znesek teh izgub na ta dan presega znesek v ta namen oblikovane rezervacije, mora članica na zahtevo SKLADA izplačati znesek, enak tistemu, za katerega bi se znižala odkupna cena njenih deležev, če bi se izgube upoštevale v trenutku določitve odkupne cene. Poleg tega je bivša članica ob pozivu k vplačilu nevplačanih deležev vpisanega kapitala nadalje zavezana prispevati v višini, v kateri bi moral prispevati, če bi prišlo do zmanjšanja kapitala SKLADA in do poziva k vplačilu na dan določitve odkupne cene njenih deležev.

Člen 36

Ustavitev poslovanja

1. Nadzorni svet lahko, če to dopuščajo okoliščine, začasno ustavi poslovanje SKLADA. To odločitev v presojo predloži skupščini. Skupščina lahko odloči o dokončni ustavitvi poslovanja SKLADA, ki tako ustavi vse svoje dejavnosti, razen tistih v zvezi z likvidacijo SKLADA.

2. Dokončno prenehanje dejavnosti SKLADA povzroči njegovo likvidacijo. Skupščina imenuje likvidacijske upravitelje, ki izvedejo postopke v zvezi z likvidacijo.

Člen 37

Odgovornost članic SKLADA

1. V primeru dokončnega prenehanja delovanja SKLADA se obstoječe terjatve do SKLADA poravnajo z naslednjimi sredstvi, naštetimi v vrstnem redu njihove uporabe:

- s premoženjem SKLADA

- z zneski, ki se dolgujejo SKLADU iz naslova neplačanih deležev.

2. Nadzorni svet sprejme ustrezne ukrepe, da se zagotovi razdelitev na upnike z neposrednimi terjatvami in upnike s potencialnimi terjatvami, ki je sorazmerna z njihovimi pravicami.

Člen 38

Razdelitev premoženja

1. V primer prenehanja dejavnosti SKLADA se njegovo premoženje razdeli med članice SKLADA na podlagi njihovega vpisanega kapitala šele, ko:

- so z likvidacijo poravnane obveznosti SKLADA do upnikov,

- skupščina sprejme sklep o razdelitvi premoženja.

2. Razdelitev premoženja med članice SKLADA se opravi sorazmerno z njihovo udeležbo pri kapitalu SKLADA.

3. Nadzorni svet določi postopke omenjene razdelitve.

Člen 39

Spremembe

1. Na predlog nadzornega sveta se lahko sprejmejo spremembe tega statuta, ki so potrebne za nadaljevanje dejavnosti SKLADA.

2. O predlogih sprememb, ki jih predhodno soglasno odobri svet guvernerjev BANKE, odloči skupščina.

3. Tako določene spremembe začnejo veljati za vse člane SKLADA tri mesece potem, ko so bile z njimi seznanjene članice, če skupščina ne odloči drugače.

Člen 40

Pravo in pristojnost

1. O sporih med SKLADOM na eni strani in upravičenci njegovih poslov na drugi, ne glede na to ali gre za FINANČNE INSTITUCIJE v vlogi upravičencev ali za druge upravičence, odločijo pristojna nacionalna sodišča.

2. V ta namen mora SKLAD v vsaki državi članici SKUPNOSTI izbrati domicil. Vendar lahko s pogodbo določi poseben domicil ali predvidi arbitražni postopek.

3. Pod pogoji in omejitvami iz člena 30(6) statuta BANKE so spori v zvezi z ukrepi, ki jih sprejmejo organi SKLADA, v pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti.

Člen 41

Privilegiji in imunitete

Določbe Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti se uporabljajo tudi za SKLAD, člane njegovih organov in za njegovo osebje pod pogoji iz člena 30(5) statuta BANKE.

Člen 42

Začetek veljavnosti

Ta statut začne veljati, ko so sprejete njegove določbe in izpolnjene pristopne formalnosti FINANČNIH INSTITUCIJ iz najmanj šestih držav članic SKUPNOSTI, katerih vpisi so dosegli 50 % deleža kapitala, rezerviranega za to skupino članic.

Če v roku največ treh mesecev po ratifikaciji akta o spremembah protokola o statutu BANKE s strani držav članic ta pogoj ni izpolnjen, lahko svet guvernerjev BANKE soglasno odloči, da:

- predstavlja SKLAD zadovoljivo tripartitnost,

- ta statut zato lahko začne veljati.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM FINANČNIH INSTITUCIJ, KI BODO POSTALE USTANOVNE ČLANICE SKLADA

- Kraljevina Belgija

Kredietbank S. A.

Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI)

Générale de Banque

Crédit Professionnel

- Kraljevina Danska

Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

- Zvezna Republika Nemčija

Kreditanstalt für Wiederaufbau

WestLB Girozentrale

Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank

Landeskreditbank Baden-Württemberg

Südwest LB

Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung

Landesbank Rheinland-Pfalz

- Helenska Republika

Ionian Bank

Commercial Bank of Greece

- Kraljevina Španija

Instituto de Crédito Oficial

Banco de Negocios Argentaria

Banco Central Hispano Americano

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Español de Crédito

Caja de Ahorros de Madrid

- Francoska republika

Crédit National

Crédit Local de France

Caisse Nationale de Crédit Agricole

Groupe des Banques Populaires

Groupe Crédit Coopératif

Crédit Mutuel

- Irska

AIB Group

- Italijanska republika

Crediop/San Paolo

IMI S.p. A.

Banca di Roma

Banco di Napoli

Banca Nazionale del Lavoro

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Banca Commerciale Italiana

Credito Italiano

Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane

Ambroveneto

Società Finanziaria di Partecipazione S.p. A.

- Veliko vojvodstvo Luksemburg

Bacob Bank Luksemburg S. A.

Kredietbank Luksemburg S. A.

Banque et Caisse d'Épargne de l'État

Banque Générale du Luksemburg S. A.

Banque Internationale à Luksemburg

- Kraljevina Nizozemska

ABN-AMRO

De Nationale Investeringsbank

- Portugalska republika

Caixa Geral de Depósitos

Banco Comercial Portuguęs

Banco de Fomento e Exterior

Banco Portugues de Investimento

- Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Nikko Bank (UK) PLC

Barclays Bank PLC

Op.:

Pridružijo se lahko tudi druge banke.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ZAČETNI VPISI ODOBRENIH KAPITALSKIH DELEŽEV

Op.:

Število dodeljenih deležev se lahko poveča

| Število deležev | Vpisani kapital |

Evropska skupnost | 600 | 600000000 |

Evropska investicijska banka | 800 | 800000000 |

Kraljevina Belgija | 13 | 13000000 |

Kredietbank | 4 | 4000000 |

Société Nationale de Crédit à l'Industrie | 3 | 3000000 |

Générale de Banque | 3 | 3000000 |

Crédit Professionnel | 3 | 3000000 |

Kraljevina Danska | 3 | 3000000 |

Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk | 3 | 3000000 |

Zvezna republika Nemčija | 63 | 63000000 |

Kreditanstalt für Wiederaufbau | 30 | 30000000 |

WestLB Girozentrale | 10 | 10000000 |

Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank | 5 | 5000000 |

Landeskreditbank Baden-Württemberg | 5 | 5000000 |

Südwest LB | 5 | 5000000 |

Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung | 5 | 5000000 |

Landesbank Rheinland-Pfalz | 3 | 3000000 |

Helenska republika | 6 | 6000000 |

Ionian Bank | 3 | 3000000 |

Commercial Bank of Greece | 3 | 3000000 |

Kraljevina Španija | 20 | 20000000 |

Instituto de Crédito Oficial | 5 | 5000000 |

Banco de Negocios Argentaria | 3 | 3000000 |

Banco Central Hispano Americano | 3 | 3000000 |

Banco Bilbao Vizcaya | 3 | 3000000 |

Banco Español de Crédito | 3 | 3000000 |

Caja de Ahorros de Madrid | 3 | 3000000 |

Francoska republika | 44 | 44000000 |

Crédit National | 15 | 15000000 |

Crédit Local de France | 10 | 10000000 |

Caisse Nationale de Crédit Agricole | 10 | 10000000 |

Groupe des Banques Populaires | 3 | 3000000 |

Groupe Crédit Coopératif | 3 | 3000000 |

Crédit Mutuel | 3 | 3000000 |

Irska | 3 | 3000000 |

AIB Group | 3 | 3000000 |

Italijanska republika | 63 | 63000000 |

Crediop/San Paolo | 10-20 | 10000000 |

IMI S.p. A. | 10 | 10000000 |

Banca di Roma | 5 | 5000000 |

Banco di Napoli | 5 | 5000000 |

Banca Nazionale del Lavoro | 5 | 5000000 |

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde | 5 | 5000000 |

Banca Commerciale Italiana | 5 | 5000000 |

Credito Italiano | 5 | 5000000 |

Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane | 5 | 5000000 |

Ambroveneto | 5 | 5000000 |

Società Finanziaria di Partecipazione/Mediocredito Centrale | 3 | 3000000 |

Veliko vojvodstvo Luksemburg | 18 | 18000000 |

Bacob Bank Luksemburg S. A. | 5 | 5000000 |

Kredietbank Luksemburg S. A. | 4 | 4000000 |

Banque et Caisse d'Épargne de l'État | 3 | 3000000 |

Banque Générale du Luksemburg S. A. | 3 | 3000000 |

Banque Internationale à Luksemburg | 3 | 3000000 |

Kraljevina Nizozemska | 13 | 13000000 |

ABN-AMRO | 10 | 10000000 |

De Nationale Investeringsbank | 3 | 3000000 |

Portugalska republika | 12 | 12000000 |

Caixa Geral de Depósitos | 3 | 3000000 |

Banco Comercial Portugues | 3 | 3000000 |

Banco de Fomento e Exterior | 3 | 3000000 |

Banco Portugues de Investimento | 3 | 3000000 |

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske | 13 | 13000000 |

Nikko Bank (UK) | 10 | 10000000 |

Barclays Bank | 3 | 3000000 |

Nedodeljeni deleži | (329) | (329000000) |

SKUPAJ: | 2000 | 2000000000 |

--------------------------------------------------

Top