Help Print this page 

Document 31994D0741

Title and reference
Commission Decision of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
  • In force
OJ L 296, 17.11.1994, p. 42–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 234 - 247
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 234 - 247
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 390 - 403
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 90 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 90 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 3 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/741/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 24/10/1994
  • Date of effect: 25/10/1994; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 25/10/1994
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: razširjeno na EGP z 21996D1114(10)
Relationship between documents
Text

31994D0741Official Journal L 296 , 17/11/1994 P. 0042 - 0055
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0234
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0234


Odločba Komisije

z dne 24. oktobra 1994

o vprašalnikih za poročila držav članic o izvajanju določenih direktiv v sektorju odpadkov (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS)

(94/741/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardizaciji in racionalizaciji poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje 1, in zlasti členov 5 in 6 Priloge VI Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/439/EGS z dne 16. junija 1975 o odstranjevanju odpadnih olj 2, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS,

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih 3, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu 4, spremenjena z Direktivo 91/692/EGS,

ker je člen 18 Direktive 75/439/EGS, člen 16 Direktive 75/442/EGS in člen 17 Direktive 86/278/EGS nadomestil člen 5 Direktive 91/692/EGS, ki od držav članic zahteva, da Komisiji posredujejo podatke o izvajanju določenih direktiv Skupnosti v obliki sektorskega poročila;

ker je treba to poročilo pripraviti na podlagi vprašalnika ali osnutka, ki ga sestavi Komisija skladno s postopkom iz člena 6 Direktive 91/692/EGS;

ker bo prvo sektorsko poročilo pokrivalo obdobje od leta 1995 do vključno leta 1997;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenim skladno s členom 6 navedene direktive,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vprašalniki, priloženi k tej odločbi, ki se nanašajo na direktive Sveta 75/439/EGS, 75/442/EGS in 86/278/EGS so s tem sprejeti.

Člen 2

Države članice bodo te vprašalnike uporabile kot podlago za sestavo sektorskih poročil, ki jih morajo predložiti Komisiji skladno s členom 5 Direktive 91/692/EGS.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 1994

Za komisijo

Yannis Paleokrassas

Član Komisije

PRILOGA

SEZNAM VPRAŠALNIKOV

1. Vprašalnik v zvezi z Direktivo Sveta 75/439/EGS z dne 16. junija 1975 o odstranjevanju odpadnih olj 5, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS 6.

2. Vprašalnik v zvezi z Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih 7, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS.

3. Vprašalnik v zvezi z Direktivo Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu 8, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/692/EGS.

Uporaba Direktive 91/692/EGS za usklajevanje in racionalizacijo poročil o izvajanju določenih direktiv v zvezi z okoljem

VPRAŠALNIK

za poročilo držav članic o prenosu in izvajanju Direktive 75/439/EGS o odstranjevanju odpadnih olj, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS 9

Podatkov, ki so že bili sporočeni, ni potrebno ponavljati

I. VKLJUČEVANJE V NACIONALNO ZAKONODAJO

1. (a) Ali ste Komisiji že posredovali podatke o veljavni zakonodaji in predpisih za vključevanje direktive, kakor je bila spremenjena, v nacionalno zakonodajo?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

2. (a) Ali so bili sprejeti ukrepi skladno s členom 7?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite ali ste Komisiji že posredovali podrobne podatke o teh ukrepih?

(Da/Ne)

(c) Če je odgovor na (b) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

3. (a) Ali so bili skladno s členom 16 sprejeti strožji ukrepi?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite ali ste Komisiji že posredovali podrobne podatke o teh ukrepih?

(Da/Ne)

(c) Če je odgovor na (b) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

II. IZVAJANJE DIREKTIVE

1. (a) Ali so bili skladno s členi 2 in 3 sprejeti potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se odpadna olja zbirajo in odstranjujejo tako, da ne povzročajo nobene nepotrebne škode človeku in okolju?

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

(c) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", izpolnite naslednje tabele v največji možni meri, pri čemer navedite tudi, če je kateri od podatkov samo ocena.

(i)

1. leto 2. leto 3. leto

Skupna količina danega na trg/prodanega olja, kjer je možno

(ii)

1. leto 2. leto 3. leto

Skupna količina nastalega odpadnega olja, od katere je:

Količina zbranega olja

Količina regeneriranega olja

Količina olja uporabljenega kot gorivo

Količina odloženega olja na legalno depomijo (vključno s trajnim skladiščenjem)

2. (a) Ali so v državi članici kakšne tehnične, gospodarske in organizacijske omejitve, navedene v členu 3(1), preprečile, da bi pri predelavi odpadnih olj dala prednost regeneraciji?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite podrobnosti.

(c) Ali so kakšne tehnične, gospodarske in organizacijske omejitve, navedene v členu 3(2), vplivale na izvedljivost uporabe olj kot goriva?

(Da/Ne)

(d) Če je odgovor na (c) zgoraj "Da", navedite podrobnosti.

(e) Če so zgoraj omenjene omejitve preprečile regeneracijo ali uporabo odpadnih olj kot gorivo, ali so bili sprejeti kakšni ukrepi skladno s členom 3(3)?

(Da/Ne)

(f) Če je odgovor na (e) zgoraj "Da", navedite podrobnosti.

3. (a) Ali so bile izveden kakšne promocijske akcije ali akcije obveščanja javnosti skladno s členom 5(1)?

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite podrobnosti o nacionalnih kampanjah in kjer je mogoče, navedite primere drugih kampanj. Pri tem med drugim navedite organ, ki je izvedel kampanjo, vrsto kampanje, medije (TV, radio, časopisi, itd.), ciljne skupine, in vsako oceno učinkovitosti akcije, če je bila izvedena (izrazite jo lahko v morebitnem povečanju količine olja, zbranega za ravnanje ali regeneracijo).

4. Izpolnite naslednjo tabelo, ki se nanaša na podjetja za zbiranje odpadnih olj (navedite tudi, če je kateri od navedenih podatkov samo ocena).

Raven nadzornega organa po NUTS * (člen 5(4)) Število organov Sistem za izdajo dovoljenj (Da/Ne) Skupno število registriranih podjetij/podjetij z dovoljenjem Opombe (uporabite dodaten list, če je potrebno)

Samo odpadna olja Odpadna olja in drugi odpadki

* NUTS: Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko (Eurostat).

5. (a) Ali je bila v skladu s členom 5(3) sprejeta odločitev, da se morajo odpadna olja predelati po katerem od načinov ponovne uporabe, ki so določeni v členu 3?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite naravo razdelitve.

(c) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite ali so bili uvedeni ustrezni pregledi, in če so bili, jih na kratko opišite.

6. (a) Izpolnite naslednjo tabelo, ki se nanaša na podjetja za odstranjevanje odpadnih olj, pri čemer navedite tudi, če je kateri od podatkov samo ocena.

Tabela A

Raven organa po NUTS (člen 6(1)) Število organov Število dovoljenj * Samo odpadna olja Dodatne opombe

Regeneracija Uporaba kot gorivo Odlaganje na legalno deponijo (vključno s trajnim skladiščenjem)

* Ustanove/podjetja

Tabela B

Raven organov po NUTS (člen 6(1)) Število organov Število dovoljenj * Samo odpadna olja Dodatne opombe

Regeneracija Uporaba kot gorivo Odlaganje na legalno deponijo (vključno s trajnim skladiščenjem)

* Ustanove/podjetja

(b) Navedite, kako se je pristojna oblast prepričala, da so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi za zaščito okolja in zdravja (kot je določeno v členu 6(2)).

7. (a) Izpolnite naslednjo tabelo z mejnimi vrednostmi, določenimi za snovi, naštete v Prilogi k Direktivi (člena 8(1)(a)) in za vse druge parametre ali snovi.

Onesnaževalo Mejna vrednost v Prilogi k Direktivi Nacionalna mejna vrednost Opombe (uporabite dodaten list, če je potrebno)

mg/Nm3 Vrednost Enota

Cd 0,5

Ni 1

ali ali

Cr

Cu 1,5 5

V

Pb 5

Cl 100

F 5

SO2 -

celotni prah -

(b) V spodnji tabeli navedite podrobnosti o pregledih, ki veljajo za obrate z vhodno toplotno močjo manjšo od 3 MW (člen 8(1)(b)), pri čemer navedite vse veljavne nacionalne mejne vrednosti.

Onesnaževalo Nacionalna mejna vrednost Opombe (uporabite dodaten list, če je potrebno)

Vrednost Enota

Cd

Ni

Cr

Cu

V

Pb

Cl

F

SO2

celotni prah

(c) Izpolnite naslednjo tabelo, ki se nanaša na uporabo odpadnega olja kot goriva v napravah, pri čemer navedite tudi, če je kateri od podatkov samo ocena.

Raven nadzornega organa oblasti po NUTS (člen 8(1)) Število organov Dodatne opombe

3 MW

3 MW

8. Skladno s členom 11 izpolnite naslednjo tabelo glede na najmanjše količine odpadnega olja, kot so jih določile države članice.

Najmanjša količina Dodatne opombe

Proizvodnja

Zbiranje

odstranjevanje

9. (a) Ali se podjetjem, ki zbirajo odpadna olja, dodelijo nadomestila, kot je določeno v členu 14?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite povprečno višino teh nadomestil, opišite na kakšni osnovi se izračunavajo in opišite postopek(postopke) financiranja.

10. (a) Ali se podjetjem, ki odstranjujejo odpadna olja, dodelijo nadomestila, kot je določeno v členu 14?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite povprečno višino teh nadomestil, opišite na kakšni osnovi se izračunavajo in opišite postopek(postopke) financiranja.

Uporaba Direktive 91/692/EGS za usklajevanje in racionalizacijo poročil o izvajanju določenih direktiv v zvezi z okoljem

VPRAŠALNIK

za poročilo držav članic o prenosu in izvajanju Direktive 75/442/EGS o odpadkih, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS 10

Podatkov, ki so že bili sporočeni, ni potrebno ponavljati.

I. VKLJUČEVANJE V NACIONALNO ZAKONODAJO

1. (a) Ali ste Komisiji že posredovali podatke o veljavni zakonodaji in predpisih za vključevanje direktive, kot je bila spremenjena, v nacionalno zakonodajo?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

2. V spodnji tabeli navedite (ocenjeno) število pristojnih organov na vsaki ravni po NUTS, ki so določene skladno s členom 6, in označite pristojnost tako, da označite ustrezna polja.

Vrsta organa

Število organov ali ustanov Načrti za ravnanje z odpadki (člen 7(1)) Dovoljenja za odstranjevanje (člen 9(1)) * Dovoljenja za predelavo (člen 10) * Registracija izjem, ki odstopajo od zahtev členov 9 in 10 (člen 11) Registracija pravnih ali fizičnih oseb skladno s (členom 12) Opombe (uporabite dodaten list, če je potrebno)

NUTS 0 **

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NUTS 4

NUTS 5

* Ustanove/podjetja ** NUTS: Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko (Eurostat).

II. IZVAJANJE DIREKTIVE

1. (a) Ali so bili sestavljeni načrti ravnanja z odpadki, katerih namen je doseči cilje, navedene v členih 3, 4 in 5?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

(c) V spodnji tabeli podrobno opišite vsakega od pripravljenih načrtov ravnanja z odpadki (če je potrebno, uporabite dodaten list)

Organ Datum Zajeta vrsta odpadkov

Sprejetje/objava Začetek izvajanja ali zadnja sprememba Konec izvajanja * Odpadki iz gospodinjstev (da/ne) Nevarni odpadki (da/ne) Drugo (navedite) Zajeto področje

* V primeru stalnega načrta navedite "stalen".

(d) (i) Ali obstaja kakšno sodelovanje, kot je navedeno v členu 7(2) z drugimi državami članicami ali s Komisijo?

(Da/Ne)

(ii) Če je odgovor na (i) zgoraj "Da", navedite podrobnosti o obsegu in obliki takšnega sodelovanja.

(e) (i) Ali ste Komisiji posredovali podatke o kakršnih koli splošnih ukrepih, sprejetih skladno s členom 7(3)?

(Da/Ne)

(ii) Če je odgovor na (i) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

2. (a) Ali ste Komisiji posredovali podatke o kakršnih koli ukrepih, ki jih nameravate sprejeti skladno s členom 3(1)?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

3. (a) Ali so bili sprejeti ukrepi za izpolnjevanje obveznosti iz člena 5(1), ki določa, da je treba vzpostaviti povezano in ustrezno mrežo naprav za odstranjevanje?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", navedite podrobnosti.

(c) Navedite podrobnosti o obsegu in obliki morebitnega sodelovanja z drugimi državami članicami pri izpolnjevanju obveznosti iz člena 5(1).

(d) Kakšna stopnja samozadostnosti pri odstranjevanju odpadkov je bila dosežena v državi članici? Pri tem odgovoru navedite tudi dejanske ali ocenjene količine, ki se nanašajo na odpadke, proizvedene in odstranjene v državi članici, od količine vseh odpadkov, proizvedenih v državi članici, ki jih je potrebno odstraniti.

4. Skladno s členom 7(1) navedite naslednje podatke, kjer so na voljo, ter pri tem navedite ali je katera od navedenih količin samo ocena:

Odpadki iz gospodinjstev (ton/leto) Nevarni odpadki (ton/leto) Drugi odpadki, navedite (ton/leto)

Celotna količina nastalih odpadkov *, od tega: - predelani *: - sežgani *: - sežgani z energetsko predelavo *: - odloženi na deponijo *: - drugo, navedite *:

* Znotraj države članice.

5. (a) Ali so bila sprejeta splošna merila za omogočanje izjem skladno s členom 11?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", vendar Komisija še ni bila obveščena o sprejetih splošnih merilih, navedite razloge za to.

6. (a) Ali morajo katere od pravnih ali fizičnih oseb, navedenih v členih 9 in 10, voditi evidenco, skladno s členom 14, v standardni obliki?

(Da/Ne)

Če je odgovor "da", navedite podrobnosti.

(b) Ali morajo proizvajalci izpolnjevati zahteve iz člena 14?

(Da/Ne)

Če je odgovor "da", navedite podrobnosti.

Uporaba Direktive 91/692/EGS za usklajevanje in racionalizacijo poročil o izvajanju določenih direktiv v zvezi z okoljem

VPRAŠALNIK

za poročilo držav članic o prenosu in izvajanju Direktive Sveta 86/278/EGS o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu, spremenjena z Direktivo 91/692/EGS 11

Podatkov, ki so že bili sporočeni, ni potrebno ponavljati.

I. VKLJUČEVANJE V NACIONALNO ZAKONODAJO

1. (a) Ali ste Komisiji že posredovali podatke o veljavni zakonodaji in predpisih za vključevanje direktive, kakor je bila spremenjena, v nacionalno zakonodajo?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

2. (a) Ali je bila Komisija obveščena o morebitnih nacionalnih ukrepih, sprejetih skladno s členom 5, katerih namen je zagotoviti, da se blata čistilnih naprav ne sme uporabljati na tleh, v katerih koncentracije ene ali več težkih kovin presegajo dogovorjene mejne vrednosti?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

(c) Če so bili sprejeti nacionalni ukrepi, ki so strožji od ukrepov, določenih v direktivi, ali je bila Komisija o njih obveščena skladno z členom 12?

(Da/Ne)

(d) Če je odgovor na (c) zgoraj "Ne", navedite razloge za to.

II. IZVAJANJE DIREKTIVE

1. Navedite vse posebne pogoje, ki so bili ocenjeni kot nujni za zaščito zdravja ljudi in okolja skladno s prvo alineo člena 3(2), pri uporabi ostankov blata iz greznic in drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda za kmetijske namene.

2. (a) V zvezi s členom 5 izpolnite naslednjo tabelo, ter pri tem navedite, ali je katera od navedenih številk samo ocena:

Kovina Člen 5(1) Člen 5(2)(a) Člen 5(2)(b)

Koncentracija v tleh Koncentracija v blatu Uporaba v kmetijstvu

Priloga I A k Direktivi Nacionalne mejne vrednosti Priloga I B k Direktivi Nacionalne mejne vrednosti Priloga I C k Direktivi Nacionalne mejne vrednosti

mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi mg/kg suhe snovi kg/ha/leto kg/ha/leto

Kadmij 1 do 3 20 do 40 0,15

Baker 50 do 140 1 000 do 1 750 12

Nikelj 30 do 75 300 do 400 3

Svinec 50 do 300 750 do 1 200 15

Cink 150 do 300 2 500 do 4 000 30

Živo srebro 1 do 1,5 16 do 25 0,1

Krom - - -

(b) Če je bila izbrana možnost, predlagana v členu 5(2)(a), navedite največjo količino blata, ki se lahko uporabi na tleh na površinsko enoto na leto (v tonah suhe snovi na hektar na leto).

(c) Če so dovoljene blažje mejne vrednosti za koncentracije težkih kovin v tleh skladno z opombo pod črto 1 v Prilogi I A, izpolnite naslednjo tabelo, in pri tem navedite, če so kateri od navedenih podatkov samo ocena.

Kovina Število krajev * Površina zajetega območja (ha) Vrsta tal (vključno s hidrološkimi značilnostmi) pH Nova mejna vrednost (mg/kg suhe snovi) Opombe in/ali razlogi za izjemo (uporabite dodaten list, če je potrebno)

Kadmij

Baker

Nikelj

Svinec

Cink

Živo srebro

Krom

* Ali število obratov za čiščenje odpadnih voda, ki jih pokriva izjema.

(d) Če so dovoljene blažje mejne vrednosti za koncentracije težkih kovin v tleh skladno z opombo pod črto 2 v Prilogi I A, izpolnite naslednjo tabelo (prvi trije stolpci niso obvezni):

Kovina Število krajev * Največja dovoljena količina blata (v tonah suhe snovi) Vrsta tal (vključno s hidrološkimi značilnostmi) pH Nova mejna vrednost (mg/kg suhe snovi) Opombe in/ali razlogi za izjemo (uporabite dodaten list, če je potrebno)

Baker

Nikelj

Cink

* Ali število obratov za čiščenje odpadnih voda, ki jih pokriva izjema.

(e) Če so dovoljene manj stroge mejne vrednosti za koncentracije težkih kovin v tleh skladno z opombo pod črto 1 v Prilogi I C, izpolnite naslednjo tabelo, in pri tem navedite, če so kateri od navedenih podatkov samo ocena.

Kovina Število krajev Površina zajetega območja (ha) Vrsta tal (vključno s hidrološkimi značilnostmi) pH Nova mejna vrednost (mg/kg/leto) Opombe in/ali razlogi za izjemo (uporabite dodaten list, če je potrebno)

Kadmij

Baker

Nikelj

Svinec

Cink

Živo srebro

Krom

3. (a) V zvezi s členom 6 na kratko opišite tehnologije, ki se uporabljajo za obdelavo blata.

(b) Ali so bila sprejeta merila, ki zagotavljajo, da se analize opravljajo pogosteje, kot to določa prvi odstavek Priloge II A?

(Da/Ne)

(c) Če je odgovor na (b) zgoraj "Da", navedite podrobnosti.

(d) Ali so bili sprejeti pogoji za dovoljevanje vbrizgavanja ali vdelave neobdelanega blata v tla (člen 6(a))?

(Da/Ne)

(e) Če je odgovor na (d) zgoraj "Da", navedite podrobnosti.

4. V zvezi s členom 7 navedite, kjer je ustrezno, kako dolgo traja obdobje, v katerem je na travnikih pred pašo in pred pobiranjem krmnih rastlin prepovedano uporabljati blato.

5. (a) Ali so bile na nacionalni ravni odobrene kakršnekoli znižane mejne vrednosti ali, kjer je ustrezno, sprejeti kakšni drugi ukrepi, za tla, katerih pH je nižji od 6, kot je omogočeno v členu 8?

(Da/Ne)

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", izpolnite naslednjo tabelo.

Kadmij Baker Nikelj Svinec Cink Živo srebro Krom

Znižana mejna vrednost (mg/kg suhe snovi)

Drugi ukrepi

6. (a) Če je ustrezno, navedite kakšne vrste analize se izvajajo, skladno s členom 9, o parametrih tal skladno s Prilogo II B(1), poleg tistih, ki so navedene v Prilogi II B(3) (pH in težke kovine).

(b) Navedite minimalno število analiz tal (Prilog II B(2)).

7. Na podlagi podatkov iz evidenc, navedenih v členu 10, izpolnite naslednje tabele, pri čemer navedite ali so navedeni podatki samo ocena.

Suha snov (ton/leto) Zajeta površina (neobvezno)

1995 1996 1997

blato nastalo na čistilnih napravah za odpadne vode

1995 1996 1997

blato, uporabljeno v kmetijstvu

BLATO, UPORABLJENO V KMETIJSTVU Povprečna vsebnost (mg/kg suhe snovi)

Parametri 1995 1996 1997

KOVINE

Kadmij

Baker

Nikelj

Svinec

Cink

Živo srebro

Krom

ELEMENTI

Dušik (skupen N)

Fosfor (skupen P)

8. Navedite število primerov, za katere so bile dovoljene izjeme od člena 11.

1 UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

2 UL L 194, 25.7.1975, str. 23.

3 UL L 194, 25.7.1975, str. 47.

4 UL L 181, 4.7.1986, str. 6.

5 UL L 194, 25.7.1975, str. 23.

6 UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

7 UL L 194, 25.7.1975, str. 47.

8 UL L 181, 4.7.1986, str. 6.

9 UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

10 UL L 377, 31.12.1992, str. 48.

11 UL L 377, 31.12.1991. str. 48.

Top