EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0375

Sklep Sveta z dne 6. junija 1994 o članstvu Skupnosti v Evropskem investicijskem skladu

OJ L 173, 7.7.1994, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 146 - 155
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 146 - 155
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 298 - 299
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 136 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/375/oj

31994D0375Uradni list L 173 , 07/07/1994 str. 0012 - 0013
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0146
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0146


Sklep Sveta

z dne 6. junija 1994

o članstvu Skupnosti v Evropskem investicijskem skladu

(94/375/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

po predhodnem upoštevanju Statuta Evropskega investicijskega sklada [2],

ker je Evropski Svet na svojem zasedanju v Edinburgu 11. in 12. decembra 1992 povabil Svet in Evropsko investicijsko banko k nujnemu in razumevajočemu premisleku o čimprejšnji ustanovitvi Evropskega investicijskega sklada, v nadaljevanju "sklad";

ker naj bi sklad predstavljal gospodarno in učinkovito sredstvo, s katerim Skupnost, skupaj z Evropsko investicijsko banko in drugimi finančnimi institucijami, lahko pomembno prispeva k razvoju čezevropskih omrežij na področju transportne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture ter k razvoju majhnih in srednje velikih podjetij (MSP);

ker so naložbe v čezevropska omrežja bistvenega pomena za primerno delovanje notranjega trga in ker bi, skladno s postopki, ki jih določa Statut sklada, nekatere od teh naložb lahko vključevale dejavnosti, ki se izvajajo v sosednjih državah, kjer so vključeni čezmejni projekti;

ker je investicijska pomoč MSP pomemben dejavnik krepitve odpiranja novih delovnih mest;

ker bo sklad pospeševal naložbe na obeh področjih, da bi prispeval k zasledovanju ciljev Skupnosti;

ker bo hitro izvajanje sklada pospešilo trajnostno in uravnoteženo rast znotraj Skupnosti;

ker člen 30 Statuta Evropske investicijske banke daje Odboru guvernerjev banke pooblastilo za ustanovitev sklada; ker je Odbor sklenil ustanoviti sklad in sestaviti njegov statut;

ker Skupnost lahko postane članica sklada;

ker bo med delovanjem sklada in finančnimi ter proračunskimi instrumenti Skupnosti zagotovljena primerna koordinacija;

ker bo Komisija naslovila letno poročilo sklada na Evropski parlament in Svet, skupaj s kakršnimi koli dodatnimi informacijami, ki so posebej zanimive za Skupnost;

ker bi bilo zaradi doseganja njegovih ciljev sklad primerno obravnavati kot večstransko razvojno banko za namene Direktive Sveta 89/647/EGS [3] in Direktive Komisije 91/31/EGS [4];

ker Pogodba ne daje pooblastil za sprejem tega sklepa, razen tistih iz člena 235,

SKLENIL:

Člen 1

Skupnost je članica Evropskega investicijskega sklada. Zastopa jo Komisija.

Člen 2

Komisija redno obvešča Svet o delu organov Evropskega investicijskega sklada. Komisija bo Svet čimprej uradno obvestila zlasti o zadevah, ki naj bi se obravnavale na skupščini sklada.

Na zahtevo države članice ali Komisije, Svet lahko pregleda navedene zadeve.

Brez poseganja v člen 3, Komisija upošteva rezultat tega pregleda pri sprejetju stališča o navedenih zadevah na skupščini sklada.

Člen 3

O stališču Skupnosti glede možnega povečanja kapitala sklada in njene udeležbe v omenjenem povečanju soglasno odloči Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

V Luxembourgu, 6. junija 1994

Za Svet

Predsednik

Y. Papantoniou

[1] UL C 115, 26.4.1993, str. 238.

[2] UL L 173, 7.7.1994, str. 1.

[3] Direktiva Sveta 89/647/EGS z dne 18. decembra 1989 o stopnji solventnosti kreditnih institucij (UL L 386, 30.12.1989, str. 14). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 92/30/EGS (UL L 110, 28.4.1992, str. 52).

[4] Direktiva Komisije 91/31/EGS z dne 19. decembra 1990 o prilagoditvi tehnične opredelitve "večstranskih razvojnih bank" v Direktivi Sveta 89/647/EGS o stopnji solventnosti kreditnih institucij (UL L 17, 23.1.1991, str. 20).

--------------------------------------------------

Top